Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent manifestsubsidie en kernenbudget Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent manifestsubsidie en kernenbudget Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal
CiteertitelVerordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Eerste wijziging verordening subsidie kernenbudget gemeente Lingewaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147a van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2018nieuwe regeling

23-02-2017

gmb-2018-27595

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent manifestsubsidie en kernenbudget Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal

De raad van de gemeente Lingewaal,

gelezen het voorstel van het college van 19 september 2017 en

gezien het amendement II van 12 oktober 2017 en het amendement III van de gemeenteraad van 14 december 2017,

gelet op de artikelen 147a en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Lingewaal 2017,

 

besluit vast te stellen de volgende gewijzigde doorlopende tekst van de

 

Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

 • c.

  leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

 • d.

  Manifest: Het Manifest van Lingewaal, de Structuurvisie Plus 2030, vastgesteld door de raad op 28 januari 2010;

 • e.

  Uitvoeringsagenda: de Uitvoeringsagenda Manifest 2011-2014 dan wel de bij raadsbesluit van 28 januari 2016 vastgestelde Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020;

 • f.

  Manifestproject: een project dat ter verwezenlijking van de doelstellingen van het Manifest is opgenomen in een Uitvoeringsagenda;

 • g.

  Manifestsubsidie: een subsidie voor de realisatie van een Manifestproject;

 • h.

  kernenbudget: een subsidie ten behoeve van een activiteit die bevorderlijk is voor de leefbaarheid in een kern;

 • i.

  subsidieperiode: jaarlijkse periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • j.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lingewaal 2017.

HOOFDSTUK 2 MANIFESTSUBSIDIE

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Voor een Manifestsubsidie komt slechts de activiteit in aanmerking:

  • a.

   die expliciet is benoemd als Manifestproject,

  • b.

   waarnaar een door de raad opgedragen haalbaarheidsonderzoek is verricht en

  • c.

   waarvoor de raad op voorstel van het college een krediet beschikbaar heeft gesteld.

 • 2.

  Op het subsidiëren van een activiteit door middel van een Manifestsubsidie is de Algemene subsidieverordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Bevoegdheden raad en college

 • 1.

  De raad is bevoegd te besluiten op aanvragen voor een Manifestsubsidie.

 • 2.

  Het college is bevoegd om voorwaarden en nadere verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

Artikel 4 Subsidieplafond

In afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening wordt het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, genoemde krediet ten aanzien van de betreffende activiteit als subsidieplafond aangemerkt.

Artikel 5 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening verstrekt de aanvrager tevens die gegevens die de raad voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk oordeelt.

 • 2.

  Artikel 19, tweede lid, aanhef en onder a, van de Algemene subsidieverordening is van overeenkomstige toepassing op het verstrekken van een Manifestsubsidie.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  De raad beslist op een aanvraag uiterlijk binnen twaalf maanden na de datum waarop het in artikel 2, aanhef en onder c, bedoelde krediet is vastgesteld.

 • 2.

  Indien een beschikking niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 3 KERNENBUDGET

Artikel 7 Budget en uitvoering regeling

 • 1.

  Het college is bevoegd te besluiten op een aanvraag voor een kernenbudget.

 • 2.

  Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,- per kern en per subsidieperiode.

 • 3.

  Het college verstrekt per activiteit maximaal € 5.000,- aan subsidie.

Artikel 8 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college is bevoegd om op de aanvraag voor een kernenbudget te beslissen. De aanvragen worden naar volgorde van ontvangst per kern behandeld.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college en dient de volgende gegevens te bevatten:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening van de aanvrager;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van de activiteit;

  • c.

   een kostenraming en eventuele andere inkomstenbronnen van de activiteit;

  • d.

   bewijsmateriaal dat de activiteit wordt ondersteund door minstens tien inwoners van de kern.

Artikel 9 Weigeringsgrond subsidie

Naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, kan een aanvraag in het kader van het kernenbudget worden geweigerd, indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteit onvoldoende bijdraagt aan de leefbaarheid in van de kern;

 • b.

  het initiatief onvoldoende gericht is op de kern of de inwoners van de kern;

 • c.

  de aanvrager onvoldoende kan aantonen dat voor zijn initiatief draagvlak bestaat in de betreffende kern;

 • d.

  de activiteit niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning of uiterlijk voor het einde van het daaropvolgende kalenderjaar;

 • e.

  de activiteit in strijd is met het Manifest;

 • f.

  het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd door de aanvrager;

 • g.

  de activiteit geen incidenteel karakter heeft;

 • h.

  de activiteit onder lopende projecten of procedures valt;

 • i.

  de aanvraag betrekking heeft op een initiatief waarover de gemeente al eerder een besluit heeft genomen;

 • j.

  de activiteit niet openbaar toegankelijk is, tenzij de aanvrager kan aantonen toegangsgeld te moeten vragen voor realisatie van het initiatief in welk geval:

  • 1º.

   de aanvrager moet aantonen dat initiatief toegankelijk is voor hele kern en

  • 2º.

   hiervoor reclame maakt of voorlichting over geeft;

 • k.

  de aanvraag betrekking heeft op onderhoud, beheer en exploitatie van (maatschappelijke) gebouwen.

Artikel 10 Subsidieverlening en verantwoording

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag over het verlenen van de subsidie

 • 2.

  Het college beslist of een subsidie wordt verleend en hoe hoog deze bijdrage is. De subsidie wordt direct vastgesteld en na ontvangst van het betalingsverzoek van de aanvrager betaald.

 • 3.

  Een aanvrager kan maximaal een keer per subsidieperiode in aanmerking komen voor een kernenbudget.

 • 4.

  Er wordt geen bijdrage geleverd aan kansspelen.

 • 5.

  Bij het verlenen van subsidie kan het college als voorwaarde stellen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van de activiteit wordt gestart.

 • 6.

  Na afloop van de uitvoering van de activiteit wordt de aanvrager verzocht een (foto)verslag in te dienen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien de toepassing van een artikel van dit hoofdstuk leidt tot een onbillijke situatie voor de aanvrager is het college bevoegd hiervan af te wijken.

 • 2.

  In die gevallen waarin de bepalingen uit dit hoofdstuk niet voorzien beslist het college.

Artikel 12 Uitschakelbepaling

Op het subsidiëren van een activiteit door middel van een kernenbudget is de Algemene subsidieverordening, behoudens artikel 9, niet van toepassing.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Verslaglegging

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht vindt geen verslaglegging plaats over de doeltreffendheid en de effecten van subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt.

 • 2.

  Verslaglegging aangaande Manifestsubsidies vindt plaats door middel van opname van een paragraaf “Manifestsubsidies” in hoofdstuk 1 (bestuur en dienstverlening) in het jaarverslag.

 • 3.

  Verslaglegging aangaande kernenbudgetten vindt plaats via het burgerjaarverslag.

Artikel 14 Intrekken oude regeling

De Eerste wijziging verordening subsidie kernenbudget gemeente Lingewaal wordt ingetrokken.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Op aanvragen voor een kernenbudget die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze verordening zijn de bepalingen van de Verordening subsidie kernenbudget van toepassing.

 • 2.

  Het in artikel 7, eerste lid, van deze verordening alsmede het in artikel 2, eerste lid, van de Verordening subsidie kernenbudget bedoelde subsidieplafond wordt geacht een en hetzelfde subsidieplafond te betreffen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal.

Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal, in zijn openbare vergadering van 23 februari 2017

De griffier,

H.H.Dame

De voorzitter,

L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

TOELICHTING  

Algemeen 

Op 2 december 2010 stelde de raad de Kadernota subsidiebeleid (verder: kadernota) vast. Deze nota was het gevolg van een herbezinning op de taken die Lingewaal voor zich zag – ingegeven door de vaststelling van het Manifest van Lingewaal in de raadsvergadering van 28 januari 2010 – alsmede de economische crisis. Of, zoals het in de inleiding van de kadernota stond opgetekend (pagina 4): “De wijze van subsidieverstrekking is toe aan verandering en de omvang moet beheersbaar (gemaakt) worden. Het huidige volume past niet meer bij een terugtredende overheid die een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van de samenleving. De nodige ombuigingen zetten extra druk op dit proces.”

In de kadernota werd als uitgangspunt gekozen om een beperkt aantal subsidievormen te gaan hanteren, onder afschaffing van andere subsidievormen (zoals de renteloze lening). Dit beperkte aantal subsidievormen werd door de raad in diens vergadering van 15 september 2011 definitief vastgelegd met vaststelling van de Algemene subsidieverordening. Dit betreft de budgetsubsidie, de garantstelling, de investeringssubsidie en de waarderingssubsidie.

Deze verordening regelt een tweetal bijzondere subsidies, te weten: de Manifestsubsidie en het kernenbudget.

De Manifestsubsidie is een nieuwe subsidie, hoewel deze grote overeenkomsten vertoont met de investeringssubsidie. In (artikel 1, aanhef en onder d, van) de Algemene subsidieverordening is de investeringssubsidie omschreven als « een eenmalige subsidie ten behoeve van een lokale instelling in de kosten van een te plegen noodzakelijke investering in en aan accommodaties voor multifunctioneel gebruik of voor investeringen die randvoorwaardelijk zijn voor het behoud of de instandhouding van basisvoorzieningen conform het manifest ». Om een aantal redenen is het vehikel van de investeringssubsidie echter minder bruikbaar indien daarmee de kosten van een Manifestproject moeten worden gedekt. Te denken valt aan onder meer het volgende:

-

De investeringssubsidie heeft een eenmalig karakter (artikel 1, aanhef en onder d, Algemene subsidieverordening): dit levert problemen op indien de subsidie als geïndexeerd dekkingsmiddel wordt ingezet als bijdrage voor de rente en aflossing van een accommodatie, zoals de sporthal Asperen

-

De investeringssubsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten (artikel 20, eerste lid, Algemene subsidieverordening): dit zal het grootste obstakel vormen om een Manifestproject door middel van een investeringssubsidie van de grond te krijgen. Dit omdat ook de helft van de totale kosten van een Manifestproject voor de betrokken partijen niet te dragen zijn.

-

De verdelingssystematiek van de investeringssubsidie (artikel 21 Algemene subsidieverordening) sluit niet aan bij de planning en uitvoering van Manifestprojecten: Manifestprojecten kennen een meerjarige planningscyclus die aanvangt met het vaststellen van een Uitvoeringsagenda. Deze eigen systematiek laat zich niet goed vatten in de bestaande verdelingssystematiek voor investeringssubsidies.

Het kernenbudget is al langer bekend. Het kernontwikkelingsbudget, later kernenbudget genoemd, is per 1 januari 2015 in Lingewaal ingevoerd door middel van de Verordening subsidie kernenbudget. Nu komt daar een tweede subsidie bij, de Manifestsubsidie, die overigens van geheel andere orde en omvang is. Aangezien beide subsidies een duidelijke relatie met het Manifest van Lingewaal hebben, worden deze in een verordening opgenomen. Ten aanzien van het kernenbudget gebeurt dit door de bepalingen uit de verordening waarin deze subsidie thans is geregeld – de Verordening subsidie kernenbudget – integraal over te nemen in de onderhavige verordening. Sommige bepalingen zijn op onderdelen aangepast. In de artikelsgewijze toelichting wordt daar, indien nodig, nader op ingegaan.

De invoering van de Manifestsubsidie is het gevolg van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bekostiging van Manifestprojecten. Gebleken is dat ten aanzien van de bekostiging van Manifestprojecten, zeker als het gaat om renovatie of nieuwbouw van accommodaties (die op grond van het Manifest van Lingewaal zijn aangeduid als basisvoorziening), een specifieke subsidievorm behoeven.

Het is overigens niet zo dat ieder Manifestproject per definitie via een Manifestsubsidie moet worden bekostigd. Afhankelijk van de eigendomssituatie, de btw-toerekening van bouwkosten en andere factoren, kan het kiezen voor het subsidie-instrument wel of juist niet wenselijk zijn. Per Manifestproject zal het college een inschatting maken of het bekostigen daarvan wel of juist niet zou moeten geschieden via een subsidie. Het staat de raad, als beslissingsbevoegd orgaan, uiteindelijk vrij om het college in die gemaakte keuze de volgen.

 

Artikelsgewijs 

Artikel 1 

In artikel 1 zijn de begrippen omschreven die in deze verordening voorkomen. Daarbij is allereerst gekeken naar de begrippen die in de Verordening subsidie kernenbudget zijn gebezigd. Een aantal van deze begrippen keert niet meer terug in de onderhavige verordening, omdat zij zijn vervangen voor de terminologie die landelijk wordt gebezigd (en is opgenomen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht). Zo is zijn de begrippen « initiatief » (een plan om de leefbaarheid in de eigen kern te verbeteren) en « initiatiefnemer » (individuele of georganiseerde groep bewoners, organisaties, verenigingen of bedrijven, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren) geschrapt. Een plan dat voor subsidie in aanmerking kan komen, wordt door de Algemene wet bestuursrecht (Awb) omschreven als « activiteit ». Voor degene die een subsidie aanvraagt hanteert de Awb de term aanvrager. Het (blijven) hanteren van een eigen terminologie wordt niet doelmatig geoordeeld. Het is wel zo dat in de definitie van de term « initiatief » lag besloten dat de activiteit de leefbaarheid van de kern tegemoet moest komen, maar als daarvan geen sprake is dan levert dat reeds een grond op om de subsidie te weigeren (artikel 9, sub a).

De definitie van « subsidieplafond » is geschrapt nu deze reeds is opgenomen in artikel 4:22 Awb.

 

Artikel 2 

In dit artikel is omschreven welke activiteiten voor een Manifestsubsidie in aanmerking komen. De in dit artikel neergelegde systematiek sluit aan bij de wijze waarop de raad tot op heden heeft besloten omtrent het beschikbaar stellen van krediet voor Manifestprojecten.

Benoemd als Manifestproject,

Een Manifestproject is een project dat ter verwezenlijking van de doelstellingen van het Manifest is opgenomen in een Uitvoeringsagenda (artikel 1, aanhef en onder g). Alleen projecten die hieraan voldoen komen in aanmerking voor een Manifestsubsidie.

Door deze voorwaarde te stellen wordt voorkomen dat projecten die de raad niet als Manifestproject heeft benoemd eventueel wel voor een Manifestsubsidie in aanmerking moeten worden gebracht.

Opgedragen haalbaarheidsonderzoek verricht

Dat een project als Manifestproject is benoemd, is een onvoldoende voorwaarde om het proces van subsidiëring goed te laten verlopen. Immers, als ten aanzien van alle Manifestprojecten in een keer subsidie wordt aangevraagd, wordt de gemeente overvraagd. De raad prioriteert de subsidiëring door haalbaarheidsonderzoeken uit te laten voeren en op grond daarvan te besluiten om wel of niet door te gaan met de realisatie van een Manifestproject.

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld

Als de raad besluit om na een positief haalbaarheidsonderzoek met een Manifestproject door te gaan, stelt hij krediet beschikbaar. Als dat is gebeurd, dan kan het proces om een Manifestsubsidie te verstrekken worden opgestart.

 

Artikel 3 

Vanwege de forse financiële consequenties voor de gemeente beslist de raad over het verstrekken van de Manifestsubsidie, net als dat bij de investeringssubsidie en de garantstelling het geval is (lid 1). Het college kan, indien nodig, aan het subsidiebesluit nadere voorwaarden verbinden (lid 2) die veelal tot doel zullen dienen om een juiste besteding van de subsidie te borgen.

 

Artikel 4 

Onder subsidieplafond wordt verstaan: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (artikel 4:22 Awb). Een subsidieplafond kan slechts bij of krachtens wettelijk voorschrift worden vastgesteld (artikel 4:25, eerste lid, Awb).

De enige manier om een subsidie financieel te maximeren is door instelling van een subsidieplafond. Als de aanvrager om meer subsidie verzoekt dan het subsidieplafond toestaat, dan moet de subsidie worden geweigerd (artikel 4:25, tweede lid, Awb).

Het instellen van een subsidieplafond in de vorm van het door de raad maximaal beschikbaar gestelde krediet voor een Manifestproject, voorkomt dat de raad in een positie wordt gebracht waarin het meer subsidie beschikbaar moet stellen dan het aanvankelijk voornemens was.

 

Artikel 5 

Artikel 5 van de Algemene subsidieverordening somt reeds een aantal gegevens op die de aanvrager moet verstrekken. Het is evenwel denkbaar dat de raad aanvullende gegevens nodig oordeelt om de aanvraag te kunnen beoordelen. Lid 1 van dit artikel biedt daar de grondslag voor.

De aanvrager van een Manifestsubsidie dient op grond van lid 2 van dit artikel ook een begroting te overleggen waaruit blijkt dat aanvrager de lasten voor rente en aflossing kan voldoen binnen zijn exploitatie. De gedachte hierachter is dat er geen subsidie wordt verstrekt aan projecten die niet levensvatbaar blijken te zijn.

 

Artikel 6 

Dit artikel bevat de beslistermijn. Tevens is aan het college de bevoegdheid gedelegeerd om deze termijn op te schorten indien onverhoopt blijkt dat meer tijd nodig is om op de aanvraag een besluit te nemen.

 

Artikel 7 

Artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordening subsidie kernenbudget luiden als volgt:

1.

De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting het subsidieplafond per subsidieperiode voor kernenbudgetten vast.

2.

Bij de vaststelling van het kernenbudget geeft de raad aan op welke wijze het beschikbare bedrag over de kernen wordt verdeeld.

In de op 3 november 2016 door de raad vastgestelde Begroting 2017 is verzuimd een subsidieplafond op te nemen. Dit betekent dat er voor het jaar 2017 geen maximum zou kunnen worden gesteld aan het aantal kernenbudgetten dat kan worden verstrekt. Dat is onwenselijk. Het beoogde subsidieplafond van € 50.000,- per kalenderjaar met een onderverdeling van € 10.000,- voor elke kern (t.w. Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren) wordt daarom in lid 1 van artikel 7 opgenomen. Voor het antwoord op de vraag ten laste van welke kern de subsidie voor een bepaalde activiteit komt is bepalend in welke kern de activiteit (hoofdzakelijk) wordt verricht.

 

Artikel 8 tot en met 11 

Deze artikelen zijn nagenoeg onveranderd overgenomen uit de Verordening subsidie kernenbudget en behoeven derhalve geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 

De uitschakelbepaling is iets gewijzigd ten opzichte van de Verordening subsidie kernenbudget. In laatstgenoemde verordening werd de gehele Algemene subsidieverordening uitgeschakeld; nu geschiedt dat behoudens artikel 9 van die verordening. Hierdoor blijft de mogelijkheid voor het college bestaan om geen kernenbudget te verstrekken, of een reeds verstrekt kernenbudget in te trekken, als deze – kortgezegd – (deels) voor strafbare feiten wordt aangewend (als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

 

Artikel 13 

Om te borgen dat subsidies het daarmee beoogde doel bereiken, dienen zij te worden geëvalueerd. De wetgever heeft in artikel 4:24 Awb een standaard gesteld, maar tegelijkertijd onderkend dat die niet voor alle subsidievormen passend en geboden is.

In dit artikel zijn voor zowel de Manifestsubsidie als het kernenbudget aparte evaluatiebepalingen opgenomen die recht doen aan de aard en vorm van de betreffende subsidie.

Ten aanzien van Manifestsubsidies is bepaald dat deze worden geëvalueerd via het jaarverslag. De perspectiefnota, de begroting en de voor- en najaarsnota zijn niet (tevens) opgenomen. Een evaluatie geschiedt naar de aard der zaak immers altijd achteraf. Dat neemt niet weg dat het de raad vrijstaat om te vragen via laatstgenoemde P&C-documenten op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de verlening van Manifestsubsidies.

 

Artikel 14 

Dit artikel regelt de intrekking van de oude subsidieregeling en behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 15 

Voor het kernenbudget heeft de raad per jaar € 50.000,- beschikbaar gesteld, met als onderverdeling dat maximaal € 10.000,- per kern beschikbaar is. Met de invoering van deze verordening wordt hieraan geen afbreuk gedaan.

Lid 2 van dit artikel sluit zekerheidshalve het – overigens niet voor de hand liggende – misverstand uit dat in 2017 er zowel € 50.000,- aan kernenbudget op grond van de Verordening subsidie kernenbudget en nog eens € 50.000,- op grond van deze verordening beschikbaar zou zijn. Dit betekent ook dat indien op het moment van inwerkingtreding van deze verordening het kernenbudget al (deels) uitgeput zou zijn

 

Artikel 16 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding en citeertitel van de onderhavige regeling en behoeft geen nadere toelichting.