Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2012"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van "Leges 2012"
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de “Legesverordening 2011” van 16 december 2010.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 156, lid 2
 3. Gemeentewet, art. 229, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201201-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Het gemeentenieuws, 28-12-2011

86c/2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van "Leges 2012"

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a het afgeven van stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

b het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen of stukken betreffende militaire zaken;

c stukken, inlichtingen of nasporingen, waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

d stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

e het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 • -

  een verklaring omtrent inkomen en vermogen

 • -

  een vergunning voor het houden van inzameling van geld of goederen als bedoeld in artikel 5.2.1 van de A.P.V. ten behoeve van instellingen met een ideëel doel;

f het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor gebruik op een andere datum dan vermeld, als gevolg van onvoorziene bijzondere omstandigheden;

g diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

h het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of het verrichten van diensten

-indien de aanvraag of dienst voor een non-profit-instelling is, die zich volgens haar statuten de

- uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en

- zijnde van niet-commerciële aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door

- vrijwilligers en de leges niet meer bedragen dan € 200,00 per vergunning/ontheffing.

-Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

-1 De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

-2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

-3 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

-Artikel 6 Wijze van heffing

-De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

-Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

-Artikel 7 Termijnen van betaling

-1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald

- ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

- a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

- b schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

-2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

-Artikel 8 Kwijtschelding

-Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

-Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

-1 Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

-2 Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

-Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

-Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

-a van zuiver redactionele aard zijn;

-b een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

- 1 onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

- 2 hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

- 3 hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

- 4 onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

- 5 hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

- 6 onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

- 7 hoofdstuk 16 (kansspelen);

-een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

-Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

-Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

- Artikel 12 Overgangsrecht

-1 De “Legesverordening 2011” van 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

-2 Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

-Artikel 13 Inwerkingtreding

-1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

-2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

-Artikel 14 Citeertitel

-Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.

-Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

-van 15 december 2011.

-De griffier, De voorzitter,

-w.g. Th.G.L. Greep w.g. H.H. de Vries

-Bijlage

 

-Tarieventabel leges

-Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012.

-Titel 1 Algemene dienstverlening

-Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

-Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

-Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

-Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

-Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

-Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

-Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

-Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

-Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

-Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

-Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

-Hoofdstuk 12 Leegstandwet

-Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

-Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

-Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

-Hoofdstuk 16 Kansspelen

-Hoofdstuk 17 Kinderopvang

-Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

-Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

-Hoofdstuk 20 Diversen

-Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

-Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

-Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

-Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

-Hoofdstuk 4 Vermindering

-Hoofdstuk 5 Teruggaaf

-Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

-Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

-Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

-Hoofdstuk 9 Sloopmelding

-Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

-Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-Hoofdstuk 1 Horeca

-Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

-Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

-Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

-Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

-Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

-Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

-Bijlage A Tarieven Gelders Genootschap

-Bijlage B Richtlijn bouwkosten Lingewaard

-Titel 1 Algemene dienstverlening

-Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een geregistreerd

partnerschap in een huwelijk,

voor alle locaties in de gemeente Lingewaard, met inachtneming van het

bepaalde in 1.1.1.5 op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met woensdag

€ 285,00

1.1.1.2

donderdag en vrijdag

€ 380,00

1.1.1.3

zaterdag

€ 626,00

1.1.1.4

zondag en de daarmee gelijkgestelde dagen

€ 736,00

 

voor de locatie “Gemeentekantoor” te Bemmel, op:

 

1.1.1.5

dinsdag en donderdag om 9.00 en 9:30 uur

kosteloos

 

Verhogingen

 

1.1.2

De in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 genoemde bedragen worden verhoogd bij een voltrekking huwelijk/registratie partnerschap:

 

1.1.2.1

op een tijdstip gelegen tussen 17.00 uur en 22.00 uur, met

€ 56,00

1.1.2.2

door een nog te benoemen en te beëdigen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, met

€ 419,00

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, hetzelfde als dat genoemd onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige:

 

1.1.4.1

per getuige

€ 56,20

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 34,10

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van:

 

1.1.6.1

nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.7.1

een afschrift (uittreksel) van een akte van de burgerlijke stand

€ 11,80*

1.1.7.2

een internationaal (meertalig) uittreksel van een akte van de burgerlijke stand

€ 11,80*

1.1.7.3

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 11,80

1.1.7.4

elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 21,20*

 

 

 

 

*) Wettelijk vastgesteld tarief

 

-Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 48,70*

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort (zakenpaspoort), een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1

€ 48,70*

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 48,70*

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,35*

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,85*

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,85*

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,00

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 40,05

1.2.3

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,90*

1.2.4

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

€ 21,80*

1.2.5

Indien bij een aanvraag als hiervoor bedoeld onder 1.2.1.1 en 1.2.1.2 een verklaring van vermissing moet worden gemaakt van het reeds eerder afgegeven reisdocument, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 21,80

 

*) Afgeleid van wettelijk vastgestelde maximumtarieven

 

-Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 37,00

1.3.1.2

tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 8,60

1.3.1.3

tot het afgeven van een Eigen verklaring

€ 22,90*

 

 

 

1.3.1.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,50*

 

 

 

 

*) Wettelijk vastgesteld maximumtarief

 

-Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een afschrift (uittreksel) uit de basisadministratie

€ 6,40

1.4.2.2

tot het verstrekken van een uitvoerig afschrift (uittreksel) uit de basis-

administratie voor meer dan één persoon, voor de eerste persoon

€ 6,40

1.4.2.3

te vermeerderen voor elke volgende persoon met

€ 3,20

 

 

 

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

tot het verstrekken van een inlichting uit de basisadministratie

€ 10,00

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het vervaardigen van:

 

1.4.4.1

statistieken en selecties, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,00

 

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 10,00

- Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.1

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 4,15

-Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23*

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50*

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50*

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,50*

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50*

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 25,90

 

*) Gebonden aan wettelijk maximum

 

-Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 34,15

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming

€ 34,15

1.7.1.3

een afschrift van de programmarekening

€ 34,15

1.7.1.4

een afschrift van de productenrekening

€ 34,15

1.7.1.5

een afschrift van de kadernota

€ 34,15

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken, behalve voor zover dit geschiedt aan de leden van de

 

 

raad, de leden van de Politieke Avond, maximaal 10 per fractie aangegeven achterbanleden en ten behoeve van de pers, van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering of een Politieke Avond, per pagina

€ 0,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering of een Politieke Avond, per pagina

€ 0,25

1.7.2.1.3

de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad en Politieke Avond, inclusief de daarbij behorende conceptraadsvoorstellen en concept-besluiten, uitgezonderd de stukken genoemd onder 2.1, per vergadering

€ 14,70

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen of het verslag van de Politieke Avond

€ 10,40

1.7.2.2.2

op de agenda voor de vergadering van de gemeenteraad en de Politieke Avond, inclusief de daarbij behorende conceptraadsvoorstellen en conceptbesluiten, uitgezonderd de stukken genoemd onder 1.7.1, per vergadering

€ 170,55

1.7.2.2.3

op de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders

€ 83,85

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de bouwverordening met toelichting

€ 42,00

1.7.3.2

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 26,50

1.7.3.3

een afschrift van een belastingverordening of daarmee gelijkgestelde verordening

€ 12,35

1.7.3.4

een afschrift van het Reglement van Orde Lingewaard 2009, voor de werkzaamheden van de raad en de Politieke Avond

€ 7,25

-Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A4, in kleur en per bladzijde

€ 0,70

1.8.1.1.3

in een ander formaat, per bladzijde

€ 0,40

 

 

 

1.8.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.8.2.1

een verzoek tot het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 8,90

1.8.2.2

een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inrichting

€ 3,60

1.8.2.3

een verzoek tot het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 3,60

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie namens het Kadaster met behulp van de gemeentelijke kadastrale balie:

 

1.8.3.1

per kadastrale inzage per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat

€ 5,85

1.8.3.2

per hypothecaire inzage per geraadplegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat

€ 5,85

1.8.3.3

per kadastrale kaart per object, uitgedraaid:

 

1.8.3.3.1

op A4-formaat

€ 5,85

1.8.3.3.2

middels een lichtdruk

€ 6,50

 

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.4.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 11,80

1.8.4.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 11,80

-Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 33,75

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 11,80

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 3,00

-Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.10.1.1

het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,00

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 4,10

-Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t.)

-Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 66,60

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 66,60

-Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 39,25

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 25,90

-Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (n.v.t.)

-Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 25,80

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 25,80

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 25,80

-Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één of meer speelautomaten

€ 22,50*

 

vermeerderd met € 34,00 per speelautomaat

 

1.16.1.2

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50*

 

vermeerderd met een bedrag van € 34,00 per speelautomaat per jaar

 

1.16.1.2

voor een periode van één jaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50*

 

vermeerderd met een bedrag van € 34,00 per speelautomaat per jaar,

omgerekend naar het aantal jaren

 

1.16.1.3

voor een periode van vier jaar of meer (onbepaalde tijd)

€ 90,50*

vermeerderd met een bedrag van € 136,00 voor elke speelautomaat.

 

 

*) Conform “Speelautomatenbesluit”

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 16,25

 

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 16,25

-Hoofdstuk 17 Kinderopvang (nvt)

-Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:

 

1.18.1

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 198,00

1.18.1.1

per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,15

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 877,00

1.18.1.3

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 518,00

1.18.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

- *) Conform “Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom”

-Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van:

 

1.19.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 32,15

1.19.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor o.a. ontheffing parkeerschijfzone

€ 23,00

1.19.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement

€ 40,90

1.19.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 19,45

1.19.5

een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994, van het in artikel 10 van die wet gestelde verbod tot het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de weg

€ 23,50

1.19.6

een ontheffing op grond van artikel 22, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen en aangeduide wegen of weggedeelten

€ 28,30

1.19.7

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 72,85

1.19.8

een tweede en volgende gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.19.7

gratis

-Hoofdstuk 20 Diversen

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing op grond van de A.P.V. als bedoeld in artikel 2:10.A voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

€ 18,05

1.20.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen van de weg ten behoeve van een terras als bedoeld in artikel 2:28 van de A.P.V., voor:

 

1.20.2.1.1

één dag

€ 19,45

1.20.2.1.2

meer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 44,30

1.20.2.1.3

meer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 77,55

1.20.2.1.4

meer dan één maand, doch ten hoogste zes maanden

€ 109,90

1.20.2.1.5

meer dan zes maanden, doch ten hoogste één jaar

€ 166,15

1.20.2.1.6

meer dan één jaar, doch ten hoogste vijf jaar

€ 260,10

 

 

 

1.20.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de A.P.V.

€ 112,65

1.20.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend hebben van horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 van de A.P.V., geldig voor:

 

1.20.2.3.1

één dag

€ 23,05

1.20.2.3.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 34,25

1.20.2.3.3

langer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 57,55

1.20.2.3.4

langer dan één maand

€ 286,30

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een vergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk als bedoeld in de artikelen 2:71, 2:72 en 2:73 van de A.P.V.

€ 57,55

1.20.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:6 (geluidhinder) van de A.P.V.

€ 20,70

1.20.3.2

tot het verlenen of weigeren van een kapvergunning als bedoeld in artikel 4:11 (kapverbod) van de A.P.V.

€ 18,05

1.20.3.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het uiten van handelsreclame als bedoeld in artikel 4:15 van de A.P.V.

€ 102,25

 

vermeerderd met de kosten van de Welstandscommissie conform Bijlage A, lid 5, behorende bij deze verordening.

 

 

 

 

 

Ventvergunning

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de A.P.V. (ventvergunning), geldig voor:

 

1.20.4.1

één dag

€ 19,45

1.20.4.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 44,30

1.20.4.3

langer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 77,55

1.20.4.4

langer dan één maand, doch ten hoogste zes maanden

€ 109,90

1.20.4.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogste één jaar

€ 166,15

1.20.4.6

meer dan één jaar, doch ten hoogste vijf jaar

€ 259,45

1.20.4.7.1

Bij weigering van de gevraagde vergunning is een bedrag verschuldigd van

€ 19,45

 

Standplaatsenvergunning

 

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de A.P.V. (standplaats, uitstalling op de weg), per standplaats c.q. uitstalling en geldig voor:

 

1.20.5.1

één dag

€ 19,45

1.20.5.2

langer dan één dag, doch ten hoogste één week

€ 44,30

1.20.5.3

langer dan één week, doch ten hoogste één maand

€ 77,55

1.20.5.4

langer dan één maand, doch ten hoogste zes maanden

€ 109,90

1.20.5.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogste één jaar

€ 166,15

1.20.5.6

meer dan één jaar, doch ten hoogste vijf jaar

€ 259,45

1.20.5.7.1

Bij weigering van de gevraagde vergunning is een bedrag verschuldigd van

€ 19,45

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.6.1

tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, een verklaring van geen bezwaar of een andere beschikking ingevolge de A.P.V. voor zover daarvoor niet elders in deze verordening een tarief is opgenomen, waaronder mede wordt verstaan een standplaatsvergunning specifiek geldig voor de dag van doorkomst door de gemeente Lingewaard tijdens de Nijmeegse vierdaagse

€ 18,05

 

 

 

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.7.1

voor de afgifte van een plattegrond van de gemeente

€ 3,50

1.20.7.2

tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, een verklaring van geen bezwaar of een andere beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel een tarief is opgenomen

€ 19,35

 

 

 

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.8.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,75

1.20.8.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.20.8.2.1

per pagina op papier van A4-formaat, in zwart-wit

€ 0,25

1.20.8.2.2

per pagina op papier van A4-formaat, in kleur

€ 0,45

1.20.8.2.3

per pagina op papier van A3-formaat, in kleur

€ 0,70

1.20.8.2.4

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,40

1.20.8.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.8.1 en 1.20.8.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 10,00

1.20.8.3.1

te vermeerderen voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 10 dm² te boven gaat, met

€ 0,40

1.20.8.4

een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,00

1.20.8.5

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,75

1.20.8.6

een faxbericht

€ 3,65

 

 

 

1.20.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.9.1

om een verjaringsverzoek of een verzoek tot aankoop van een reststrook

€ 31,00

 

 

 

1.20.10

Externe advieskosten:

 

1.20.10.1

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag aan externe advieskosten zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop op de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

1.20.10.2

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de opgave geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

- Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

-Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.2.1

Als richtlijn voor de vaststelling van de bouwkosten op basis waarvan de bouwleges worden berekend wordt de “Richtlijn bouwkosten Lingewaard 2012” gehanteerd, welke als bijlage B bij deze verordening is opgenomen.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

-Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

-Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 1,68% van de bouwkosten met een minimum van:

€ 136,00

2.3.1.1.1

In afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de bouw van een tuinderskas of -warenhuis: 1,42% van de bouwkosten.

 

2.3.1.1.2

Indien het bouwplan uit een oogpunt van welstand door een niet-gemeentelijk orgaan wordt beoordeeld, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 berekende bedrag verhoogd met de door dat orgaan voor deze beoordeling aan de gemeente in rekening te brengen kosten, conform de voor dat orgaan geldende tariefsregeling, welke als bijlage A bij deze tarieventabel is gevoegd.

 

2.3.1.1.3

Achteraf ingediende aanvraag.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1. en 2.3.1.1.1 wordt het verschuldigde bedrag, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met 20%, met een minimum van € 100,00 en een maximum van

€ 1.000,00.

 

 

Extra welstandstoezicht

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het bedrag dat door het orgaan als bedoeld in 2.3.1.1.2 conform de daar genoemde tariefsregeling bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief:

 

 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, afhankelijk van de oppervlakte van het betrokken perceel:

 

2.3.1.3.1

bij een oppervlakte van minder dan 1.000 m²

€ 346,00

 

bij een oppervlakte van 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 692,00

 

bij een oppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²

€1.038,00

 

bij een oppervlakte van 10.000 m² en groter

€1.388,00

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief:

 

 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, afhankelijk van de oppervlakte van het betrokken perceel:

 

2.3.1.4.1

bij een oppervlakte van minder dan 1.000 m²

€ 346,00

 

bij een oppervlakte van 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 692,00

 

bij een oppervlakte van 5.000 m² tot 10.000 m²

€1.038,00

 

bij een oppervlakte van 10.000 m² en groter

€1.388,00

2.3.1.5

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 87,00

2.3.1.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om bodeminformatie uit het bodeminformatiesysteem (G-BIS) bedraagt het tarief

€ 33,25

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 267,25

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 10% van de bouwkosten met een maximum van

€ 710,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 10% van de bouwkosten met een maximum van

€ 710,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 3.680,00

2.3.3.3.a

indien de concept ruimtelijke onderbouwing door aanvrager compleet (dat wil zeggen geschikt voor tervisielegging) aan de gemeente wordt aangeleverd is 50% van het onder 2.3.3.3 genoemde bedrag verschuldigd.

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 710,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 710,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 710,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 710,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 710,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 710,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 710,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3680,00

2.3.4.3.a

indien de concept ruimtelijke onderbouwing door aanvrager compleet (dat wil zeggen geschikt voor tervisielegging) aan de gemeente wordt aangeleverd is 50% van het onder 2.3.4.3 genoemde bedrag verschuldigd.

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 710,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 710,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 710,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 710,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 710,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (gebruiksvergunning)

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:

 

2.3.5.2

bedraagt het tarief

€ 274,00

2.3.5.2.1

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (vlgs NEN 2580),

van 0 t/m 100 m² € 274,00;

van 101 t/m 500 m² € 135,00 plus € 1,34 per m²;

van 501 t/m 1.000 m² € 363,00 plus € 0,91 per m²;

van 1.001 t/m 2.000 m² € 594,00 plus € 0,66 per m²;

van 2.001 t/m 4.000 m² € 1.241,00 plus € 0,36 per m²;

van 4.001 t/m 6.000 m² € 2.126,00 plus € 0,15 per m²;

van meer dan 6.000 m² € 2.845,00 plus € 0,04 per m².

 

2.3.5.3

Indien een aanvraag om vergunning als bedoeld in 2.3.5.1 wordt geweigerd, dan wel tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50% verminderd.

 

 

 

 

2.3.6

Beoordeling geluidsonderzoek

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.8.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift een akoestisch onderzoek wordt beoordeeld

€ 346,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief bij een gebouw of bouwwerk:

 

2.3.7.1.1

met een inhoud tot 50 m³ of een hoeveelheid sloopafval tot 15 m³

€ 97,50

2.3.7.1.2

met een inhoud van 50 m³ tot 750 m³ of een hoeveelheid sloopafval van 15 m³ tot 100 m³

€ 267,00

2.3.7.1.3

met een inhoud van 750 m³ en meer of een hoeveelheid sloopafval van

100 m³ en meer

€ 701,00

 

als er sprake is van een paraplu sloopvergunning

€ 267,00

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond artikel van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2:12, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 18,00

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 18,00

 

 

 

2.3.10

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het uiten van handelsreclame waarvoor op grond van artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder h van de Wabo, bedraagt het tarief,

vermeerderd met de kosten verbonden aan de advisering door de Welstandscommissie (Gelders Genootschap) conform bijlage A onder 4 behorende bij deze verordening.

€ 100,00

 

 

 

2.3.11

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.11.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 259,50

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.13

2.3.13.1

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 52,00

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 259,50

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 104,00

2.3.15

Externe advieskosten

 

2.3.15.1

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag aan externe advieskosten zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop op de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.15.2

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de opgave geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

-Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

- Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 genoemd na het in behandeling nemen ervan, vòòr het verlenen van de vergunning wordt ingetrokken

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.1.3

als de aanvraag om procedurele redenen op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken én eenzelfde aanvraag binnen zes maanden na intrekking opnieuw wordt ingediend, wordt van de verschuldigde bouwleges 100% teruggegeven.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat de kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat de kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Indien een procedure op grond van artikel 2.3.3.3 en 2.3.4.3 van deze

verordening op enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.4.1

voor de beslissing over de zienswijzen

25%

 

 

 

2.5.5

Indien een procedure op grond van artikel 2.8.1 van deze verordening op

enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.5.1

voor de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan

40%

2.5.5.2

voor de vaststelling van het bestemmingsplan

20%

 

 

 

2.5.6

Indien een procedure op grond van artikel 2.8.3 van deze verordening op

enig hierna genoemd moment wordt stopgezet, wordt op verzoek teruggaaf van de geheven leges verleend tot onderstaand percentage:

 

2.5.6.1

voor de beslissing over de zienswijzen

25%

 

 

 

2.5.7

Leges die in rekening zijn gebracht voor externe advieskosten en beoorde-

ling van diverse rapporten blijven in alle vorenstaande gevallen verschuldigd.

 

-Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

-Verwezen wordt naar Hoofdstuk 5

-Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 104,00

-Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€6.493,00

2.8.2

Indien het concept-bestemmingsplan door aanvrager compleet (dat wil zeggen geschikt voor tervisielegging) aan de gemeente wordt aangeleverd is 50% van het onder 2.8.1 genoemde bedrag verschuldigd.

 

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, of artikel 3.6, 1e lid onder bvan de Wet ruimtelijke ordening

€3.783,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag/verzoek om planologische medewerking (een voor bezwaar vatbaar besluit)

€ 337,00

2.8.4.1

Indien de aanvraag/het verzoek om planologische medewerking leidt tot een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan (artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening) of een procedure als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a 3O,dan worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

 

 

-Hoofdstuk 9 Sloopmelding

- nvt

-Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 26,00

- Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 165,50

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 16,80

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 16,80

-Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.), waarbij:

 

3.2.1.1

500 of minder bezoekers worden verwacht

€ 23,00

3.2.1.2

meer dan 500 bezoekers worden verwacht

€ 115,20

3.2.1.3

Bij weigering van een gevraagde vergunning is een bedrag verschuldigd van 50% van de in 3.2.1.1 en 3.2.1.2. genoemde bedragen.

 

-Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.), anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 584,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.):

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 259,00

- Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in:

 

3.6.1

artikel 2.1.1, lid 1, sub a t/m f, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 274,00

 

verhoogd met, voor een inrichting met een bruto vloeroppervlakte (vlgs NEN 2580),

van 0 t/m 100 m² € 274,00;

van 101 t/m 500 m² € 135,00 plus € 1,34 per m²;

van 501 t/m 1.000 m² € 363,00 plus € 0,91 per m²;

van 1.001 t/m 2.000 m² € 594,00 plus € 0,66 per m²;

van 2.001 t/m 4.000 m² € 1.241,00 plus € 0,36 per m²;

van 4.001 t/m 6.000 m² € 2.126,00 plus € 0,15 per m²;

van meer dan 6.000 m² € 2.845,00 plus € 0,04 per m².

 

3.6.2

een aanvraag ingevolge de voorwaarde in de gebruiksvergunning van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende, om overschrijving op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld, voor zover er geen wijzigingen zijn opgetreden in het gebruik van de inrichting of de inrichting zelf niet gewijzigd is, voor een inrichting als bedoeld in:

 

 

artikel 2.1.1., lid 1, subs a t/m f, van de Brandbeveiligingsverordening

met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

 

 

van 0 t/m 100 m² € 135,00;

van 101 t/m 500 m² € 68,00 plus € 0,67 per m²;

van 501 t/m 1.000 m² € 228,00 plus € 0,36 per m²;

van 1.001 t/m 2.000 m² € 400,00 plus € 0,19 per m²;

van 2.001 t/m 4.000 m² € 592,00 plus € 0,10 per m²;

van meer dan 4.000 m² € 785,00 plus € 0,06 per m².

 

3.6.3

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een termijn van minder dan 30 dagen, voor een inrichting met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580),

 

 

van 0 t/m 150 m² € 56,50;

van 151 t/m 300 m² € 115,00;

van 301 t/m 500 m² € 150,00;

van meer dan 500 m² € 150,00, plus € 0,17 per m² boven de 500 m².

 

3.6.4

Indien een aanvraag om vergunning als bedoeld in 3.6.1 tot en met 3.6.3 wordt geweigerd, of tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken, worden de volgens dat onderdeel berekende leges met 50% verminderd.

 

-Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 26,00

-Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2011

-tot vaststelling van de “Legesverordening 2012”.

-Mij bekend, de griffier van de gemeente Lingewaard,

-w.g. Th.G.L. Greep

-Bijlage A, behorende bij de "Legesverordening 2012".

-Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2012.

-A. Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van

- de openbare ruimte

-Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

 • 1.

  1,9‰ met een minimum van € 45,00, ingeval van geraamde bouwkosten

  van € 1,00 t/m € 500.000,

  vermeerderd met

  0,6‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 t/m € 2.500.000;

  0,25‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 t/m € 5.000.000;

  0,11‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer.

 • 2.

  indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien en in rekening gebracht hoeveel woningen er per type per locatie worden uitgevoerd;

-de volgende regeling is daarbij van toepassing

-* complexen van 1 t/m 5 gelijke woningen: tarief volgens 1

-* complexen van 6 t/m 10 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 5 woningen

-* complexen van 11 t/m 20 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 6 woningen

-* complexen van 21 t/m 30 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 8 woningen

-* complexen van 31 t/m 40 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 10 woningen

-* complexen van 41 t/m 50 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 12 woningen

-* complexen van 51 t/m 60 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van 14 woningen

-en zo volgens.

- * Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd.

- Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 • 3.

  integrale advisering

  welstand + 1 extra discipline 1,8 x regulier tarief

  welstand + meerdere extra disciplines 2,2 x regulier tarief

 • 4.

  illegale bouwwerken 1,5 x regulier tarief

 • 5.

  reclameobjecten € 45,00

 • 6.

  formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg

-(bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag € 100,00

-B. Overige adviezen

- afhankelijk van de soort advisering per uur € 87,00 of € 107,00

-C. Strippenkaart

- Kosten rode kaart (laag tarief) 40 uur ad € 75,00 = € 3.000,00

- Kosten blauwe kaart (hoog tarief) 40 uur ad € 92,00 = € 3.680,00

-Alle bedragen worden naar boven afgerond op hele Euro’s en zijn excl. BTW.

-Behorende bij raadsbesluit van 1 december 2011

-tot vaststelling van de “Legesverordening 2012".

-mij bekend,

-de griffier,

-w.g. Th.G.L. Greep

-Bijlage B, behorende bij de "Legesverordening 2012".

-Richtlijn Bouwkosten Lingewaard 2012

-I - Woningbouw

-II - Uitbreidingen aan woonruimten

-III - Bijgebouwen

-IV - Utiliteitsgebouwen

-V - Agrarische bouwwerken

-I - Woningbouw

 • 1

  sociale huurwoningen € 230,00 per m³

 • 2

  in rij geschakelde woningen € 245,00 per m³

 • 3

  twee onder één kap woningen € 275,00 per m³

 • 4

  vrijstaande woning (ladenplan + projecten) € 305,00 per m³

 • 5

  vrijstaande woning (individueel ontwerp) € 340,00 per m³

 • 6

  appartementencomplex en portiekwoningen € 325,00 per m³

 • 7

  galerijflat € 295,00 per m³

 • 8

  woontoren (vanaf 4 bouwlagen) € 315,00 per m³

 • 9

  recreatiewoningen € 340,00 per m³

-II - Uitbreidingen aan woonruimten

 • 1

  tot 25 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte) € 550,00 per m³

 • 2

  tot 70 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte) € 450,00 per m³

 • 3

  groter dan 70 m³ (aanbouw, opbouw, praktijkruimte) € 350,00 per m³

 • 4

  verandering woonruimte (inpandig) € 135,00 per m³

 • 5

  garage/berging (halfsteens) € 295,00 per m³

 • 6

  garage/berging (spouw) € 345,00 per m³

 • 7

  kelder € 270,00 per m³

 • 8

  dakkapel tot 3 m³ € 1.200,00 per m³

 • 9

  dakkapel > 3 m³ € 800,00 per m³

-III - Bijgebouwen

 • 1

  vrijstaande garage/berging (halfsteens) € 320,00 per m³

 • 2

  geschakelde garage/berging (halfsteens) € 220,00 per m³

 • 3

  vrijstaande garage/berging (spouw) € 360,00 per m³

 • 4

  geschakelde garage/berging (spouw) € 260,00 per m³

 • 5

  carport (overkapping) € 160,00 per m²

 • 6

  tuinhuisje € 190,00 per m²

-IV - Utiliteitsgebouwen

-kantoren

 • 1

  kantoorgebouw (1 bouwlaag) € 380,00 per m³

 • 2

  kantoorgebouw (meer dan 1 bouwlaag) € 310,00 per m³

-bijeenkomst/recreatie

 • 2

  kerkgebouw € 280,00 per m³

 • 3

  museum € 375,00 per m³

 • 4

  bioscoop/schouwburg € 305,00 per m³

 • 5

  buurthuis € 335,00 per m³

-winkels

 • 6

  supermarkt € 120,00 per m³

 • 7

  winkelcentrum € 195,00 per m³

 • 8

  winkelblok met bovenwoningen (bovenwoningen apart) € 285,00 per m³

 • 9

  meubelhal / bouwmarkt € 90,00 per m³

 • 10

  showroom € 150,00 per m³

 • 11

  winkels overig € 310,00 per m³

-bedrijven

 • 12

  opslagloods/distributiecentrum (systeembouw/metselwerk) € 65,00 per m³

 • 13

  opslagloods/distributiecentrum (plaatstaal damwandprofiel) € 40,00 per m³

 • 14

  opslagverzamelgebouw (self-storage) € 195,00 per m³

 • 15

  romneyloods € 40,00 per m³

 • 16

  bedrijfshal < 750 m³ € 130,00 per m³

 • 17

  bedrijfshal 750 m³ - 1500 m³ € 120,00 per m³

 • 18

  bedrijfshal > 1500 m³ € 110,00 per m³

-sport

 • 19

  gymzaal € 196,00 per m³

 • 20

  kleed- en kantineruimte € 300,00 per m³

 • 21

  tennishal € 98,00 per m³

 • 22

  zwembad € 265,00 per m³

 • 23

  sportcentrum € 240,00 per m³

-onderwijs

 • 24

  school € 280,00 per m³

 • 25

  kinderdagverblijf € 320,00 per m³

 • 26

  noodschool / semi-permanente units € 195,00 per m³

-gezondheidszorg

 • 27

  ziekenhuis € 560,00 per m³

 • 28

  woonzorgcentrum € 350,00 per m³

 • 29

  begeleid wonen € 380,00 per m³

 • 30

  apothekers- / huisartsenpost € 395,00 per m³

-hotel

 • 31

  motel € 340,00 per m³

 • 32

  hotel € 395,00 per m³

-parkeren

 • 33

  bovengronds € 145,00 per m³

 • 34

  ondergronds € 260,00 per m³

 • 35

  op dak € 145,00 per m²

-V - Agrarische bouwwerken

-kassen

 • 36

  enkel glas € 31,00 per m²

 • 37

  verwarmt (isolerend glas) € 60,00 per m²

 • 38

  folietunnel € 19,00 per m²

-rundveestallen

 • 39

  stal voor vleeskalveren € 325,00 per m²

 • 40

  ligboxenstal / potstal € 285,00 per m²

 • 41

  gedeelte in stal t.b.v. melkinrichting, installatie en tank € 620,00 per m²

-kippenstallen

 • 42

  vleeskuikens € 165,00 per m²

 • 43

  legkippen € 185,00 per m²

 • 44

  legbatterijen (als extra kosten bovenop € 185,00 per m²) € 90,00 per m²

-varkensstallen

 • 45

  fokzeugen en biggen € 370,00 per m²

 • 46

  vleesvarkens € 340,00 per m²

 • 47

  fokzeugen (groepshuisvesting) € 290,00 per m²

-mestopslag

 • 48

  mestkelder onder stal € 105,00 per m²

 • 49

  mestsilo € 160,00 per m²

-overige agrarische bebouwing

 • 50

  werktuigenberging / veldschuur (3 zijden gesloten, damwand) € 30,00 per m³

 • 51

  werktuigenberging / veldschuur (3 zijden gesloten, metselw.) € 40,00 per m³

 • 52

  werktuigenberging / veldschuur (4 zijden gesloten, damwand) € 35,00 per m³

 • 53

  werktuigenberging / veldschuur (4 zijden gesloten, metselw.) € 50,00 per m³

 • 54

  paardenmanege / paardrijhal € 180,00 per m²

 • 55

  sleufsilo (alleen vloer) € 30,00 per m²

 • 56

  sleufsilo (vloer + wanden) € 65,00 per m²

 • 57

  agrarische opslagloods (voor gewassen, sandwichpanelen) € 60,00 per m³

 • 58

  nertsenhuisvesting € 155,00 per m³

-De bedragen hebben betrekking op standaard bouwwerken. Een complexe, constructief ingewikkelde bouwwijze levert een afwijkende prijs op.

-Ieder gebouw wordt op basis van het oordeel van de gemeente ingedeeld in een of meerdere van de bovenvermelde categorieën.

-De bedragen zijn exclusief BTW (19%).

-Bronnen:

 • 59

  kengetallen BouwkostenKompas 2009 van Calcsoft BV

 • 60

  richtlijn bouwkosten diverse gemeenten

 • 61

  richtlijn bouwkosten 2006

-Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2011

-tot vaststelling van de “Legesverordening 2012".

-mij bekend,

-de griffier,

-w.g. Th.G.L. Greep