Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Griffieverordening Lingewaard 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201414-02-2014intrekking

06-02-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 2014, 7518

4 / 2014
12-09-201314-02-2014nieuwe regeling

29-03-2012

het Gemeentenieuws

28b/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard

Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard

 

De raad van de gemeente Lingewaard;

gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d. 19 maart 2012 2012;

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 15 maart 2012;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

onder intrekking van het raadsbesluit van 2 juli 2003 tot aanwijzing van raadsvertegenwoordigers en van 13 mei 2004 tot mandatering aan de raadsgriffier van de dagelijkse uitvoering van de arbeidsvoorwaarden-regelingen van het griffiepersoneel, vast te stellen de volgende ‘Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard':

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

 • 4.

  De benoeming van nieuw griffiepersoneel, met uitzondering van de griffier, is een gezamenlijke taak van werkgeverscommissie en griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, bij voorkeur afkomstig uit zowel de coalitie als de oppositie, zodat deze commissie een breed draagvlak heeft.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt: a. op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd; b. indien het lid aftreedt als lid van de raad; c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgevers-

  commissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt zonodig met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek in-dienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen. Dat vindt plaats in een besloten raadsvergadering of raadsbijeenkomst.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard'.

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 29 maart 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

w.g. Th.G.L. Greep w.g. H.H. de Vries

Toelichting op de Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Lingewaard

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en

college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het

college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad

ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt

waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt

de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van

rechtspositieregelingen zelf, blijft een taak van de raad.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

Artikel 1 geeft aan dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en

bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich

bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed,

vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het

werkgeverschap.

Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over

de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en

beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid

kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het

bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester

wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier

is niet aan hem ondergeschikt.

Omdat de burgemeester voorzitter is van de raad doet hij in die hoedanigheid vaak een beroep op de

griffier. In dat kader kan het zinvol zijn om de burgemeester, waar van toepassing, uit te nodigen als adviseur in de vergaderingen van de werkgeverscommissie.

Artikel 3 Taken voorzitter

Dit inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

Dit artikel geeft aan dat de ondersteuning van de commissie plaatsvindt door de griffier en dat als

ondersteuning door bijvoorbeeld de afdeling Bedrijfsvoering, team Personeel en Organisatie gewenst is, hierover afspraken gemaakt worden met het college of de secretaris. Deze afdeling valt immers onder

verantwoordelijkheid van het college.

In de model-handreiking wordt de mogelijkheid van een dienstverleningsovereenkomst beschreven. Echter, om geen onnodige bureaucratie in het leven te roepen, lijkt het opstellen van een dienstverlenings-overeenkomst niet nodig.

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Omdat in vergaderingen van de werkgeverscommissie veelal personele aangelegenheden aan bod

komen en hetgeen daar wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het

voor de hand dat de commissie in beslotenheid vergadert. De agenda, de stukken en de besluitenlijst

zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang,

genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding

moet worden gelegd.

De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met

artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen

raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde

orgaan is.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de

griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te

ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het

werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden

verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en

bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook vanuit het oogpunt dat de raad de

arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten

baseert, is het belangrijk om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreken voor zich.