Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet (nieuw);

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201321-06-2017Onbekend

27-06-2013

Het Gemeentenieuws

57/2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet (initiatiefvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet(TK 32 142);

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3. Vrijstelling winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen

De verboden vervat in artikel 2, lid 1 onder a en b gelden niet op de zon- en feestdagen van het kalenderjaar, tussen 12.00 uur en 20.00 uur.

Artikel 4. Ontheffing verbod openstelling op zon- en feestdagen tussen 20.00 uur en 12.00 uur en op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van:

  • a.

   de verboden van artikel 2, lid 1 onder a en b van de wet, voorzover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen tussen 20.00 uur en 12.00 uur;

  • b.

   het verbod van artikel 2, lid 1 onder c van de wet, voorzover deze betrekking heeft op werk-dagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit aanvraagt.

Artikel 7. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 9. In werking treden

Deze gewijzigde verordening treedt in werking na bekendmaking én dan eerst nadat het initiatief-voorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet (EK 32 142) in werking is getreden (hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2013). Tezelfdertijd wordt de “Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2003” ingetrokken.

Artikel 10. Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard 2013”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 27 juni 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep S.P.M. de Vreeze