Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

EXTERN MANDAAT EN MACHTIGINGSBESLUIT INVORDEREN DWANGSOMMEN EN KOSTENVERHAAL BESTUURSDWANG AAN DE OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEXTERN MANDAAT EN MACHTIGINGSBESLUIT INVORDEREN DWANGSOMMEN EN KOSTENVERHAAL BESTUURSDWANG AAN DE OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM
CiteertitelExtern mandaat en machtigingsbesluit invorderen dwangsommen en kostenverhaal bestuursdwang aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Burgerlijk Wetboek
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2015nieuwe regeling

22-09-2015

Het Gemeentenieuws, 25-11-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

EXTERN MANDAAT EN MACHTIGINGSBESLUIT INVORDEREN DWANGSOMMEN EN KOSTENVERHAAL BESTUURSDWANG AAN DE OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Overwegende dat:

 • -

  het invorderen van dwangsommen en kostenverhaal bestuursdwang op grond van artikel 5:10 van Algemene wet bestuursrecht (Awb) en titel 4.4. van de Awb  een bevoegdheid is van het college;

 • -

  het college deze taak bij de ODRA heeft neergelegd voor zover dit betrekking heeft op het omgevingsrecht en dat het in dat kader wenselijk is om mandaten te verlenen aan de ODRA;

 

gelet op het bepaalde  in de Gemeentewet, Burgerlijk wetboek en Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit als volgt:

 

 • 1.

  mandaat en machtiging te verlenen aan de directeur van de ODRA voor het bij dwangbevel invorderen van dwangsommen en kostenverhaal bestuursdwang, alsmede alle daarmee samenhangende besluiten en feitelijke handelingen, zoals het stuiten van de verjaringstermijn en het inschakelen van een deurwaarder;

 • 2.

  de algemene bepalingen behorende bij het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging Lingewaard aan de ODRA” d.d. 21 april 2015 van toepassing te verklaren op dit besluit.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang na de dag van bekendmaking.

 

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Lingewaard.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2015.

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Voor akkoord,

De directeur van de ODRA,

Ing. J.B.H. Robben