Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de raad, de burgemeester, de bezwaarschriftencommissie, de heffing- en invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent elektronisch berichtenverkeer Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders, de raad, de burgemeester, de bezwaarschriftencommissie, de heffing- en invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent elektronisch berichtenverkeer Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard
CiteertitelRegeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, de raad, de burgemeester, de bezwaarschriftencommissie, de heffing- en invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet elektronisch bestuurlijk verkeer
 3. Wet elektronische handtekeningen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2017artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toelichting

10-10-2017

Gemeenteblad 2017, 190308

.
26-02-201602-11-2017nieuwe regeling

14-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 25-02-2016

15INT00399

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard

De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de bezwaarschriftencommissie, de heffing- en invorderingsambtenaar en de leerplichtambtenaar ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheid betreft;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 2.3 ’Verkeer langs elektronische weg’, en gelet op de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de Wet elektronische handtekeningen;

 

Overwegende dat:

 

bovenvermelde bestuursorganen het berichtenverkeer langs elektronische weg open stellen;

de Wet elektronisch berichtenverkeer zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht regels bevat voor het verkeer langs elektronische weg;

 

deze regels van toepassing zijn op het verkeer langs elektronische weg als de betreffende bestuursorganen kenbaar hebben gemaakt dat deze weg is geopend;

 

het college van burgemeester en wethouders nadere eisen stelt aan het gebruik van de elektronische weg;

 

besluiten:

 

 • 1.

  Het berichtenverkeer langs elektronische weg tussen burgers en de bestuursorganen open te stellen, voor zover dit besluit betreft e-mail berichten die zijn verzonden via een web formulier of via de algemene postbus op de gemeentelijk website;

 • 2.

  Vaststelling ‘Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard’ voor het gebruik van de elektronische weg ten behoeve van berichtenverkeer naar de betreffende bestuursorganen.

 

Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard

Artikel 1 Begripsbepalingen

In het besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Elektronische berichten/elektronische post: berichten die in de vorm van e-mailberichten of via een webformulier op de gemeentelijke website zijn verzonden.

 • b.

  Bestuurlijke berichten: elektronische berichten die aanvragen, bezwaarschriften, klachten en zienswijzen behelzen en/of berichten die anderszins tot besluitvorming moeten leiden in welke zin en op welke wijze dan ook.

 • c.

  Niet bestuurlijke berichten: alle elektronische berichten die geen bestuurlijke berichten zijn.

 • d.

  Gemeentelijke website: de website van de gemeente Lingewaard.

 • e.

  Algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Lingewaard.

 • f.

  Webformulier: een digitaal formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

 • g.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan.

 • h.

  eHerkenning: een landelijk systeem om de identiteit van personen die namens organisaties optreden te verifiëren.

 • i.

  Mijnoverheid.nl : website waar inwoners van Nederland via DigiD inzage hebben in hun eigen overheidszaken.

 • j.

  Berichtenbox : de Berichtenbox is een persoonlijke beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid en is een onderdeel van Mijnoverheid.nl.

 • k.

  PIP : Persoonlijke Internetpagina. De PIP is een persoonlijk internetportaal waarmee externe klanten (inwoners, organisaties of buitengemeentelijke personen) via DigiD inzage hebben in hun eigen zaken. Dat gaat alleen om zaken die via het zaaksysteem van de gemeente Lingewaard zijn geregistreerd en waarbij gebruik is gemaakt van authentieke gegevens (geen anoniem ingediende zaken). De PIP is te bereiken op https://Mijn.Lingewaard.nl.

Artikel 2 Elektronische berichten

 • 1.

  Elektronische berichten kunnen naar de gemeente worden verzonden.

 • 2.

  Van het eerste lid wordt uitgezonderd de berichten ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Deze berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer ze schriftelijk per post of via het speciaal daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website naar de gemeente Lingewaard en haar bestuursorganen worden gezonden.

 • 3.

  Bestuurlijke berichten worden alleen in behandeling genomen wanneer deze zijn verstuurd via het daarvoor bestemde webformulier op de gemeentelijke website of via een gemeentelijk emailadres.

 • 4.

  Zodra een webformulier in productie is genomen op de gemeentelijke website, is de digitale weg daarvoor direct opengesteld.

 • 5.

  Een webformulier wordt beschikbaar gesteld voor een specifiek proces. De gemeente mag elektronische berichten die via het verkeerde webformulier zijn binnengekomen weigeren, of kan de aanvrager wijzen op het correcte webformulier.

Artikel 3 Ondertekening van web formulieren

 • 1.

  Als de wet van de burger een handtekening eist, moeten de webformulieren met een door de overheid goedgekeurde elektronisch authenticatiemiddel worden verzonden (bijvoorbeeld DigiD voor inwoners en eHerkenning voor bedrijven).

Artikel 4 Weigering van e-mail berichten

 • 1.

  E-mailberichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden of een virus bevatten, worden geweigerd en niet in behandeling genomen. Het risico dat e-mailberichten in een spambox terecht komen ligt bij de verzender.

 • 2.

  E-mailberichten die niet zijn voorzien van een naam en adres mogen worden geweigerd, maar niet dan nadat de afzender het verzoek heeft gekregen om binnen een vastgestelde termijn de gegevens te vermelden. Anonieme meldingen blijven mogelijk indien deze via speciaal daartoe opgezette webformulieren verlopen.

 • 3.

  Elektronische post die niet aan de nadere eisen voldoet, neemt het bestuursorgaan niet in behandeling.

 • 4.

  Als het bestuursorgaan elektronische post op grond van het vorige lid niet in behandeling neemt, maakt het bestuursorgaan dit, voor zover dit mogelijk is, elektronisch aan de afzender kenbaar.

Artikel 5 Regels voor de behandeling van uitgaande e-mail

 • 1.

  Uit het oogpunt van informatiebeveiliging is het niet toegestaan gerubriceerde stukken (zeer geheime, geheime en vertrouwelijke stukken), dan wel afschriften hiervan, via onbeveiligde e-mail te verzenden.

Artikel 6 Verzenden van elektronische post

 • 1.

  Uitgaande elektronische post kan het bestuursorgaan elektronisch verzenden als de burger kenbaar heeft gemaakt dat deze via de elektronische weg bereikbaar is, bijvoorbeeld door zelf een zaak te starten via een webformulier, of door toestemming te verlenen via MijnOverheid.nl. Wanneer het bestuursorgaan een besluit elektronisch verzendt, zal het bestuursorgaan dit via de Berichtenbox, email en/of de PIP verzenden.

 • 2.

  Indien het bestuursorgaan elektronische post verzendt, die ondertekend moet worden met een handtekening, moet het bestuursorgaan gebruik maken van een elektronische handtekening conform de Wet elektronische handtekeningen.

Artikel 7 Wijze van verzending van aanvullende informatie

 • 1.

  Aanvullende informatie en bijlagen kunnen zowel digitaal worden ingevoegd als afzonderlijk per post worden verzonden.

 • 2.

  Bij het versturen van aanvullende informatie en bijlagen per post moet worden verwezen naar de bijbehorende zaak.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Regeling nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Lingewaard”.

Aldus besloten in de vergadering van …

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De burgemeester,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Lingewaard,

De heffing- en invorderingsambtenaar van de gemeente Lingewaard,

De leerplichtambtenaar van de gemeente Lingewaard,

Toelichting op de Regeling

 

Ter verduidelijking wordt een aantal artikelen uit de Regeling hier nader toegelicht.

 

Artikel 2.3: een groot aantal processen kan gestart worden op basis van een papieren formulier/brief. Dat wordt per proces met de proceseigenaar afgestemd.

 

Artikel 6.2: niet alle vormen van digitale handtekeningen zijn per direct beschikbaar in het zaaksysteem. Die moeten nog (door)ontwikkeld worden in samenwerking met de leverancier. Daar waar de gewenste werkwijze nog onmogelijk is vanwege deze technische beperking, kan volstaan worden met het printen, ondertekenen en scannen van de stukken.