Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Delegatiebesluit Lingewaard 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Lingewaard 2016
CiteertitelDelegatiebesluit Lingewaard 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het delegatiebesluit zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006.

Artikel 4 bevat een overgangsbepaling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2016nieuwe regeling

14-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 28-04-2016

16RDS00019

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Lingewaard 2016

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. ;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 31 maart 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 156 Gemeentewet en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen het:

 

Delegatiebesluit Lingewaard 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;

 • b.

  register: het als bijlage bij dit besluit horende delegatieregister met over te dragen bevoegdheden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Dit besluit is van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in het register, alsmede op toekomstige wijzigingen van het register.

 • 2.

  De in het register genoemde bevoegdheden worden overgedragen aan het college, één en ander onder de in dit besluit en in het register genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Inlichtingen

 • 1.

  Het college stelt de raad in kennis van een krachtens delegatie genomen besluit waarvan het college redelijkerwijs kan aannemen dat kennisneming voor de raad van belang is.

 • 2.

  De raad kan zich door het college laten informeren over de krachtens delegatie genomen besluiten.

Artikel 4 Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Het delegatiebesluit zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 alsmede alle overige thans geldende afzonderlijke delegatiebesluiten worden ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit Lingewaard 2016’.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van..

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Delegatieregister  

Titel van de wet

Artikel

Team

Omschrijving taak/bevoegdheid

Toelichting

Algemene wet bestuursrecht

2:15 lid 1

Alg.

Het stellen van nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg voor het verzenden van berichten.

Bij besluit van 1 oktober 2015 is door de raad besloten de elektronische weg open te stellen.

Algemene wet bestuursrecht

4:14 – 4:20f

Alg.

Het toepassen van de in de artikelen 4:14 tot en met 4:20f Awb genoemde bevoegdheden over beslistermijnen bij dwangsommen.

Inclusief het verzoek tot aanvulling van de aanvraag als bedoeld in artikel 4:5 Awb.

Algemene wet bestuursrecht

7:10

Alg.

Het nemen van een besluit tot verdaging, de opschorting wegens een verzuimherstelverzoek en/of het verder verlenen van uitstel voor het beslissen op een bij de raad ingediend bezwaarschrift.

Inclusief het verzuimherstelverzoek als bedoeld in artikel 6:6 Awb. Het besluit op bezwaar wordt door de raad zelf genomen.

Wet gemeenschappelijke regelingen

35

Alg.

Het leveren van een reactie op (wijzigingen van) de begroting en de jaarrekening van de categorie 1 en 2 gemeenschappelijke regelingen.

Als bedoeld in de door de raad op 16 juli 2015 vastgestelde Nota verbonden partijen.

Wet openbaarheid van bestuur

3

JZ

Het nemen van beslissingen op aanvragen gericht aan de raad om informatie.

Inclusief het verzoek tot aanvulling van het verzoek en het verdagingsbesluit.

Burgerlijk wetboek

1:64

KCC

De bevoegdheid tot het vaststellen/aanwijzen van trouwlocaties alsmede de bevoegdheid voor het opstellen of wijzigen van criteria voor het aanwijzen van die locaties.

Het betreft een voortzetting van door de raad op 26 oktober 2006 en 1 oktober 2015 genomen delegatie besluiten.

Wet ruimtelijke ordening

6.12 lid 3

RB/PR

Het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in geval van een wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a Wet ruimtelijke ontwikkeling of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

Het betreft een voortzetting en uitbreiding van een door de raad op 31 maart 2011 genomen delegatie besluit.