Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Subsidieregels innovatiefonds sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende Subsidieregels innovatiefonds sociaal domein
CiteertitelSubsidieregels innovatiefonds sociaal domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-11-2016

Gemeenteblad 2016, 172230

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregels innovatiefonds sociaal domein

Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard;

 

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

 

Overwegende dat het wenselijk is om na de doorgevoerde decentralisaties binnen het sociaal domein regels op te stellen voor het stimuleren van innovatieve ideeën;

 

Overwegende voorts, dat middelen nodig zijn om een innovatief idee van de grond te krijgen;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de subsidieregels innovatiefonds sociaal domein.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder innovatie sociaal domein: de vernieuwing die bestaat uit het effectiever en efficiënter maken van het sociaal domein door een herpositionering van de belangrijkste spelers:

 • Van de burgers wordt verwacht dat ze bij het oplossen van problemen meer uit gaan van de eigen kracht en het eigen netwerk en zich in de samenleving actiever opstellen als vrijwilliger.

 • Professionals moeten burgers ondersteunen in het versterken van de eigen kracht en het bij elkaar brengen van het informele netwerk; alleen als het niet anders kan voeren zij zelf nog de taken uit.

 • De gemeente moet zich beperken tot het stellen van kaders voor, het faciliteren van en toezicht houden op burgers en professionals en gaat zich daarnaast ook zelf effectiever en efficiënter organiseren en zoals nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 8 van deze regeling.

 

Artikel 2 Doelstelling/doel van deze regeling

De subsidieregeling is gericht op het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein om de gemeentelijke beleidsdoelen zoals opgenomen in het beleidsplan sociaal domein te realiseren.

Artikel 3 Subsidieplafond

Op grond van artikel 5 van de ASV is het subsidieplafond per kalenderjaar vastgesteld op een bedrag van € 184.200.

Artikel 4 Subsidiesoort

De subsidie wordt verleend in de vorm van een eenmalige (prestatie)subsidie, voor de projectperiode zoals genoemd in de aanvraag tot een periode van maximaal twee jaar.

Per subsidieaanvraag wordt maximaal een subsidie verstrekt van 50% van de te maken kosten, blijkende uit de begroting van het project, tot een maximum bedrag van € 50.000.

Artikel 5 Regels voor subsidieaanvragen

 • 1.

  De aanvragen moeten worden ingediend op het daarvoor door het college vastgestelde aanvraag formulier Innovatiefonds Sociaal Domein gemeente Lingewaard.

 • 2.

  In afwijking van het tijdstip van indiening aanvraag, zoals in de Asv genoemd, geldt de volgende termijn: subsidie aanvragen moeten uiterlijk op 1 juli van het betreffende jaar zijn ingediend.

 • 3.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties, burgers en (groepen) burgers die een samenwerkingsverband vormen.

Artikel 6 Regels voor besluitvorming op subsidieaanvragen

 • 1.

  In afwijking van hetgeen is bepaald in de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016 wordt uiterlijk op 1 december namens het college door de teammanager Sociaal Domein beslist op basis van het advies van de beoordelingscommissie zoals bedoeld in lid 2.

 • 2.

  Voor de beoordeling van subsidieaanvragen wordt een onafhankelijke beoordelingscommissie samengesteld, waarin onder andere vertegenwoordigd kunnen zijn:

  • -

   de betreffende portefeuillehouders;

  • -

   ambtenaren uit de vakdisciplines Wmo, jeugd, werk en inkomen;

  • -

   maximaal twee externen.

   De beoordelingscommissie brengt op basis van de beoordelingscriteria in artikel 8 een onafhankelijk advies uit over de verlening en/of afwijzing van subsidieaanvragen.

Artikel 7 Regels voor te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Activiteiten zijn alleen gericht op de inwoners van de gemeente Lingewaard.

 • 2.

  De doelstelling en het beoogde resultaat van de aanvraag vallen binnen de door het college en de raad vastgestelde kaders van het sociaal domein, zoals opgenomen in het sociaal beleidsplan.

 • 3.

  Aanvragen voor activiteiten zijn bedoeld voor het versterken van de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners van de gemeente Lingewaard.

 • 4.

  Aanvragen zijn niet gericht op initiatieven binnen het reguliere aanbod, behalve als hier sprake is van vernieuwing door middel van samenwerking.

 • 5.

  Aanvragen kunnen niet worden gefinancierd uit de reguliere bekostiging of vanuit de opgestelde contracten.

 • 6.

  Aanvragen benoemen boogde resultaten.

 • 7.

  Aanvragen zijn gericht op initiatieven die na de beginfase blijven voortbestaan zonder gemeentelijke subsidie.

 • 8.

  Aanvragen leiden tot implementatie in het regulier aanbod ter vervanging van het regulier aanbod.

 • 9.

  Als gebruik wordt gemaakt van inzet van personeel, dan worden deze personeelskosten berekend op basis van de voor de desbetreffende instelling geldende salaristabellen of tarieven.

  Als er sprake is van vrijwillige inzet kan een vrijwilligersvergoeding in de begroting worden opgenomen.

 • 10.

  Aanvragen zijn niet geheel of gedeeltelijk gehonoreerd via het regionaal innovatiefonds.

 • 11.

  De aanvrager kan zonder subsidie van de gemeente niet over voldoende middelen beschikken om de kosten van de activiteit(en)te dekken, noch uit eigen middelen, noch uit middelen van derden.

 • 12.

  De activiteit vindt eerst plaats na indiening van de subsidie aanvraag.

 • 13.

  Aanvragen voldoen na weging aan de eisen, genoemd onder artikel 8.

Artikel 8 Regels (criteria) beoordeling subsidie-aanvragen

De ingediende subsidie-aanvragen voldoen aan de bepalingen, genoemd in artikel 7 en 8 en worden gewogen volgens een tendersysteem: de aanvragen worden gerangschikt aan de hand van het behaalde aantal punten op basis van onderstaand schema, te beginnen met het hoogste aantal punten.

De aanvraag die in rangorde bovenaan staat komt als eerste in aanmerking voor subsidie, voorzover het geldende subsidieplafond niet wordt overschreden.

Indien het plafond niet volledig is benut komt de volgende aanvraag in rangorde voor subsidie in aanmerking.

 

 

 

Criteria

Punten

Normering

1.

Innovatie gericht op transformatie

 

Max 15

1.1.

Het innovatieve project richt zich op het thema "Inwoner aan het roer". Dit kan tot uiting komen door:

a. aansluiting bij de leidende principes van het sociaal beleidsplan:

0-5 punten

 

 

• eigen kracht van de inwoners en hun omgeving

 

 

 

• instellingen en professionals sluiten aan bij de ondersteuningsvraag en de kracht van de inwoner

 

 

 

• vraaggericht

 

 

 

• resultaatgericht

 

 

 

• één huishouden, één plan

 

 

 

• eigen regie van de inwoner staat centraal

 

 

1.2

Het innovatieve project geeft blijk van een nadere uitwerking of implementatie van de uitgangspunten in de beleidsplan sociaal domein.

0-5 punten

 

1.3

Het projectplan is afgestemd met een zorgvrager of zorgvragers en sluit aan bij de ondersteuningsvraag en kracht van de zorgvrager. De (zorg)vrager ontvangt (zorg)-en ondersteuning en wordt gezien als eindgebruiker.

0-5 punten

 

2.

Innovatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid

 

Max 11

2.1

Het innovatieve project kent een herleidbaar resultaat voor de eindgebruiker, waarbij de eindgebruiker profijt heeft van de innovatie.

0-5 punten

 

2.2

Het projectplan bevat een voorstel voor:

 

 

 

a. één of meerdere nieuwe producten en/of werkwijzen en/of methodieken:

1

 

 

b. verbetering van één of meerdere producten en/of werkwijzen en/of methodieken:

1

 

 

c. versterking lokale preventieve veld:

2

 

 

d. Het resultaat van het voorstel ten opzichte van de huidige situatie laat een verschuiving zien in kosten (middelen, geld) en/of kwaliteit van de geleverde dienstverlening en/of tevredenheid van de zorgvrager (ervaren kwaliteit door de zorgvrager):

2

 

3.

Innovatie gericht op borging

 

Max 22

3.1

Het project is een samenwerking tussen twee of meer partijen

 

 

 

a. de aanvraag wordt gedaan door 1 partij:

1

 

 

b. de aanvraag wordt gedaan door 2 partijen:

2

 

 

c. de aanvraag wordt gedaan door meer dan 2 partijen:

3

 

3.2

De aard van de samenwerking is méér dan alleen het doen van een aanvraag

0-5 punten

 

3.3

Het projectplan omschrijft de wijze waarop voldaan wordt aan kennisdeling:

 

 

 

a. er wordt gedaan aan kennisdeling door het beschikbaar stellen van het resultaat via publicatie:

1

 

 

b. er wordt gedaan aan kennisdeling door beschikbaar stellen van het resultaat via actieve uiting (bijeenkomst, werkbezoek, symposium):

2

 

 

c. er wordt gedaan aan kennisdeling door beschikbaar stellen van het resultaat via te implementeren concept of methodiek:

3

 

 

d. er wordt geen melding gemaakt van kennisdeling:

0

 

3.4

De wijze waarop het project wordt gefinancierd:

 

 

 

a. meer dan 60% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

1

 

 

b. 40% tot 60% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

2

 

 

c. minder dan 40% van het project wordt gefinancierd door de gemeente:

3

 

3.5

Het projectplan voorziet in de continuïteit van de resultaten, nadat de subsidie vervalt

0-5 punten

 

Artikel 9 Regels voor de beoordeling van de wetgeving van de subsidieaanvraag

Het maximum aantal punten bedraagt 48 op basis van de criteria van deze nadere regels.

De aanvraag moet minimaal 26 punten scoren met minimale scores op de volgende subcriteria:

 • a.

  innovatie doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 3 punten voor 2.1 en minimaal 3 punten voor 2.2;

 • b.

  innovatie continuïteit en borging: minimaal 3 punten voor 3.2, minimaal 1 punt voor 3.3, innovatie sociaal domein: minimaal 3 punten voor 1.1 en minimaal 3 punten voor 1.2;

 • c.

  minimaal 1 punt voor 3.4 en minimaal 3 punten voor 3.5

In het geval dat meerdere aanvragen op een gelijke totaalscore eindigen, dan bepaalt de score op het criterium 2.2 onder d uit bovenstaand schema: Innovatie gericht op borging domein de rangorde.

In het geval dat meerdere aanvragen eenzelfde totaalscore en eenzelfde score op het criterium 2.2 d uit het schema hebben, wordt de rangorde bepaald door loting. Dit wordt gedaan door of namens het college in aanwezigheid van de subsidieaanvrager(s).

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Lingewaard op 29 november2016; deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

De burgemeester, de secretaris,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Drs. J. Wijnia.

Toelichting

De juridische basis van deze nadere regels is artikel 4 van de algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016.

 

Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard.

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang binnen het sociaal domein.

 

In dit kader biedt de gemeente voor haar inwoners een aantal vrij toegankelijke voorzieningen en daarnaast is het mogelijk om voor specifiek maatwerk in aanmerking te komen via het sociaal loket of via een verwijzing van arts of medisch specialist.

 

Het uitgangspunt dat in alle nieuwe wetgeving centraal staat is eigen kracht en samenredzaamheid. Maatwerk ondersteuning wordt alleen geboden als de inwoners het alleen zonder die ondersteuning niet redt.

Maar die samenredzaamheid ontstaat niet altijd spontaan uit zichzelf. Soms is een zetje nodig in de goede richting. Hierin speelt de gemeente een rol: luisteren naar initiatieven van haar inwoners en die stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente ook een rol als het gaat om het mogelijk maken van initiatieven: integraal zoeken naar ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat vraagt van de gemeente meedenken en ruimte zoeken, belemmeringen weghalen. Daarnaast zijn soms middelen nodig om een initiatief van de grond te krijgen. Daarvoor is een regionaal- en een lokaal innovatiefonds in het leven geroepen.

 

De budgetten hiervoor zijn bij de vaststelling van de budgetten inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet regionaal afgesproken. Over het hele budget wordt 3% afgeroomd om in te zetten voor innovatieve projecten. Dit budget is verdeeld in een regionaal budget van 0.5% en een lokaal budget van 1% en 1.5%; 1,5 % is dus bestemd voor innovatieve ideeën binnen het sociaal domein. Voor het regionale innovatiefonds zijn de regels en werkwijzen al gepubliceerd.

 

Het lokale innovatiefonds is bedoeld voor inwoners en aanbieders die hierop een beroep kunnen doen om gewenste resultaten mogelijk te maken. Het fonds is niet onuitputtelijk en staat ook niet open voor alles wat er maar bedacht kan worden. Daarom zijn er spelregels nodig voor toekenning en verdeling, ofwel voorwaarden en criteria waarop initiatieven beoordeeld kunnen worden en op grond waarvan middelen kunnen worden toegekend. Die spelregels staan in dit document.

 

Het geven van geld voor de uitvoering van initiatieven is een subsidie. De basis voor deze nadere regels wordt gevormd door de Algemene subsidieverordening van onze gemeente (Asv). Een aantal bepalingen uit deze subsidieregeling wijkt af van de Asv en voor het overige blijft de Asv van toepassing.

 

Voorts is ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.