Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende belastingregels omtrent marktgelden Verordening Marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende belastingregels omtrent marktgelden Verordening Marktgelden 2017
CiteertitelVerordening Marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Marktgelden 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening Marktgelden 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 188283

/ 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2017"

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2017"

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare terreinen, pleinen of straten, welke voor het houden van de wekelijkse goederenmarkt zijn aangewezen.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Het marktgeld op de wekelijkse goederenmarkt wordt geheven van degene, die enig gedeelte van het marktterrein als standplaats gebruikt.

Artikel 3 Tarieven

Voor het gebruik van een standplaats op de wekelijkse goederenmarkt, anders dan met het doel kramen of tafels ter verhuur te plaatsen, wordt per dag (of gedeelte daarvan) en per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) van de standplaats een recht geheven van € 1,70.

Artikel 4 Abonnementen per kwartaal

 • 1.

  Het is mogelijk om het recht voor het gebruik van een standplaats door middel van een abonnement, per kwartaal te voldoen. In dat geval wordt voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in artikel 3 een recht geheven van € 18,70.

 • 2.

  Abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Indien van een abonnement niet of niet ten volle gebruik wordt gemaakt, vindt geen teruggaaf plaats van de geheven rechten.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de nota of andere schriftuur vast.

Artikel 6 Definitie frontbreedte

Onder frontbreedte wordt verstaan de lengte van de ingenomen standplaats, gemeten langs de voorzijde, alsmede langs de achterzijde en/of langs één of beide zijkanten, indien het publiek daar toegang heeft en aldaar goederen zijn uitgestald.

Artikel 7 Tijdstip betaling

 • 1.

  Het in artikel 3 bedoelde recht moet worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De in artikel 4 bedoelde abonnementsgelden moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De verordening “Marktgelden 2016” van 21 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft

op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Marktgelden 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016.

De voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De griffier,

Th.G.L. Greep