Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent afval Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent afval Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2018.

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 Wet milieubeheer
 2. art. 4 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 3. art. 5 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 4. art. 7 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 5. art. 8 lid 2 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 6. art. 9 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 7. art. 10 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 8. art. 11 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
 9. art. 13 lid 2 Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201720-03-2018nieuwe regeling

21-02-2017

Gemeenteblad 2017, 40156

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

 

overwegende dat het in verband met de doelmatige uitvoering, de naleving en de handhaving van de Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016 gewenst is dat nadere regels worden gesteld om inhoudelijke invulling te geven aan bepalingen in de Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016,

 

gelet op de bepalingen in hoofdstuk 10 “Afvalstoffen” van de Wet milieubeheer en de artikelen 4 (regulering van andere inzamelaars), 5 (aanwijzing van inzamelplaats), 7 (afvalscheiding), 8, lid 2 (gescheiden aanbieding), 9 (tijdstip van aanbieding), 10 (wijze en plaats van aanbieding), 11 (inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst) en 13, lid 2 (regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen) van de Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016,

 

besluiten:

 • 1.

  in te trekken het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2014;

 • 2.

  vast te stellen het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt - in alfabetische volgorde - verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  AEEA (wit- en bruingoed): afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • b.

  Afvalwijzer: het door of vanwege de gemeente verspreide overzicht van de dagen waarop (grof) huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst en andere inzamelaars worden ingezameld;

 • c.

  Asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • d.

  Bouw- en sloopafval: harde (steenachtige) materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen en sloophout en isolatiematerialen;

 • e.

  GFT: Groente-, fruit- en (klein) tuinafval; dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt van omvang is en apart wordt ingezameld;

 • f.

  Grof afval (grofvuil): volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • g.

  Grof tuinafval (grof snoeihout): plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van grond (kluiten), bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • h.

  Grondstoffencontainer: minicontainer bestemd voor de inzameling van recyclebare materialen zoals gft en plastic verpakkingsmaterialen, metalen verpakkingsmaterialen en

  drankkartons;

 • i.

  Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel ten behoeve van één huishouden, bijvoorbeeld een minicontainer, huisvuilzak of citybin;

 • j.

  Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats ten behoeve van meerdere huishoudens, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, brengvoorziening, ondergrondse of bovengrondse container of brengdepot;

 • k.

  KCA: Klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • l.

  Kerstbomen: kerstbomen (dennen en sparren) tot 2 meter hoog zonder versiering en zonder kluit en/ of pot;

 • m.

  Oud ijzer en metalen (ferro metalen en non-ferro metalen) voorwerpen: in hoofdzaak hieruit bestaande voorwerpen en/of materialen, niet zijnde verpakkingsmateriaal huishoudelijke afvalstoffen;

 • n.

  Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • o.

  PMD: Plastic, Metaal en Drankenkartons, waarbij:

  Plastic: kunststof verpakkingsmateriaal, verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken zonder metaallaagje;

  Metaal: metalen (blik, aluminium) verpakkingsmateriaal, zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels, niet zijnde oud ijzer en metalen voorwerpen;

  Drankenkartons: lege pakken voor vloeibare consumptiegoederen, zoals melk- en yoghurtpakken, sappakken en saus- en soeppakken;

 • p.

  Restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7, lid 2, van de verordening;

 • q.

  Stallen: het in bewaring hebben en houden van (mini)containers. De plaats waar de (mini)container staat op de momenten waarop deze niet ter lediging wordt aangeboden.

 • r.

  Textiel: herbruikbare onder- en bovenkleding, schoenen, gympen, laarzen, sandalen (per paar gebonden), handdoeken, theedoeken, washandjes, dekbedhoezen, lakens, dekens, gordijnen, vitrage, jassen, jacks, riemen, dassen, hoeden en petten.

 • s.

  Verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • t.

  Verpakkingsglas: op kleur gescheiden glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL- lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • u.

  Verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2016.

Artikel 2. Andere inzamelaars

Op grond van artikel 4, lid 1 van de verordening zijn als andere inzamelaars dan de inzameldienst aangewezen, dan wel zijn op grond van artikel 4, lid 2 van de verordening vrijgesteld van het verbod om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen:

 • -

  SUEZ Recycling and Recovery Netherlands voor de inzameling van restafval, gft, PMD, verpakkingsglas, oud papier & karton en kerstbomen;

 • -

  Sympany voor de inzameling van textiel in verzamelcontainers;

 • -

  Charitatieve instellingen met CBF-keur voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel;

 • -

  Verenigingen, scholen, stichtingen e.d. voor het opruimen van zwerfafval;

 • -

  Verenigingen die in samenwerking met SUEZ Recycling and Recovery Netherlands zorg dragen voor het huis-aan-huis inzamelen van oud papier en karton;

 • -

  Alle apotheken gevestigd in de gemeente Lingewaard voor de inzameling van (oude) medicijnen en (gebruikte) naalden en spuiten e.d.;

 • -

  Erkende handelaren in oud ijzer en metalen voor de inzameling van oud ijzer en metalen;

 • -

  De exploitanten van de particuliere milieustraten (Van Dalen BV te Huissen, VOS Transport Doornenburg en Heijting Milieu Service Huissen) voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3. Brengstations

Op grond van artikel 5 van de verordening:

 • 1.

  zijn de volgende particuliere brengstations (of milieustraten) aangewezen als plaats voor, afgegeven en gescheiden laten inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van KCA:

  • -

   Milieustraat Vos Transport Doornenburg, Pannerdenseweg 105 te Doornenburg;

  • -

   Milieustraat Heijting Milieu Service Huissen, Looveer 1a te Huissen;

 • 2.

  is voor het afgeven en gescheiden laten inzamelen van alle huishoudelijke afvalstoffen, inclusief KCA aangewezen:

  • -

   Milieustraat Van Dalen BV, Veilingweg 8 te Huissen.

 • 3.

  De hierboven vermelde aangewezen particuliere brengstations bepalen zelf de voorwaarden, zoals de openingstijden, de tarieven en wijze van aanleveren, waarop de huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden aangeboden en aanvaard.

Artikel 4. Afvalscheiding

 • 1.

  Op grond van artikel 7, lid 1, van de verordening worden de afzonderlijk aan te bieden, hieronder genoemde huishoudelijke afvalstoffen in de volgende frequentie bij of nabij elk perceel ingezameld:

  • a.

   restafval: eenmaal in de twee weken;

  • b.

   GFT: eenmaal in de twee weken of eenmaal per week;

  • c.

   PMD: eenmaal in de twee weken;

  • d.

   Oud papier en karton: eenmaal in de maand;

  • e.

   Textiel: eenmaal per twee maanden;

  • f.

   Grof tuinafval/ grof snoeihout: viermaal per jaar;

  • g.

   AEEA/ wit- en bruingoed: tweemaal per jaar;

  • h.

   Grof afval/ grofvuil: viermaal per jaar;

  • i.

   Kerstbomen: eenmaal per jaar, in januari.

 • 2.

  Op grond van artikel 7, lid 3, van de verordening worden KCA en verpakkingsglas niet bij of nabij elk perceel ingezameld. Evenmin worden door of namens de gemeente oud ijzer en metalen ingezameld.

Artikel 5. Gescheiden aanbieden

Op grond van artikel 8, lid 2, van de verordening dienen de grondstoffen a) kunststof (plastic) verpakkingsmateriaal, b) drankenkartons en c) metalen (blik, aluminium) verpakkingsmateriaal in één fractie PMD te worden aangeboden.

Artikel 6. Dagen en tijden van aanbieding

Op grond van artikel 9 van de verordening worden jaarlijks de dagen en tijden van de inzamelingen van de verschillende categorieën van (grof) huishoudelijke afvalstoffen vastgesteld. Deze worden bekendgemaakt in de jaarlijks op te stellen “Afvalwijzer gemeente Lingewaard” en/ of op de gemeentelijke website.

Artikel 7. Wijze en plaats van aanbieding, gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

De aangewezen inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening zijn als inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor het aanbieden van huishoudelijk afval aangewezen:

  • a.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van restafval:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders verstrekte minicontainers (maximaal 2 per woonadres) dan wel geplaatste boven- en ondergrondse verzamelcontainers voor restafval;

  • b.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van GFT:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders verstrekte grondstoffencontainers (maximaal 2 per woonadres) dan wel geplaatste bovengrondse verzamelcontainers voor gft;

  • c.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van leeg PMD:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders verstrekte grondstoffencontainers (maximaal 2 per woonadres) dan wel de daarvoor verstrekte plastic zakken voor PMD;

  • d.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van leeg verpakkingsglas:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders geplaatste boven- en ondergrondse verzamelcontainers voor glas;

  • e.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van oud papier en karton:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders geplaatste bovengrondse verzamelcontainers voor oud papier en karton, dan wel door gebruikmaking van in een doos geplaatst of met een touw gebundeld oud papier en karton door de gemeente aangewezen inzamelaar van oud papier en karton huis-aan-huis;

  • f.

   voor het aanbieden c.q. inzamelen van textiel:

   de door of vanwege burgemeester en wethouders geplaatste boven- en ondergrondse verzamelcontainers voor textiel, dan wel door gebruikmaking van een, door de gemeente aangewezen inzamelaar van textiel, verstrekte zak.

    

Het gebruik van de inzamelmiddelen

 • 2.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening zijn de gebruiks- en beheerregels voor de aan het betreffende woonadres gebonden verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   de verstrekte inzamelmiddelen zijn en blijven eigendom van de gemeente Lingewaard en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden of vervangen;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een, ten behoeve van registratie, elektronische chip en van een sticker waarop identificatiegegevens, adresgegevens, het containervolume en de betreffende afvalstroom zijn vermeld ten behoeven van een doelmatige, scheiding, inzameling en toepassing van diftar, overeenkomstig artikel 8;

  • c.

   afvalstoffen die na inzameling in het inzamelmiddel zijn achtergebleven, bijvoorbeeld omdat de afvalstof verkeerd is aangeboden, dienen door de aanbieder zelf uit de container te worden verwijderd en alsnog op de juiste wijze ter inzameling te worden aangeboden;

  • d.

   bij vermissing of diefstal van een inzamelmiddel dient, ter verkrijging van een nieuw, een door de politie verstrekt aangiftebewijs van vermissing of diefstal te worden overlegd aan het bedrijf die de containers verstrekt;

  • e.

   bij vermissing, diefstal of schade door onzorgvuldig gebruik door de gebruiker, anders dan tijdens de inzameling, van een inzamelmiddel, is de gebruiker aansprakelijk en zal deze de kosten van vervanging van de container dienen te vergoeden;

  • f.

   de gebruiker dient als goed huisvader om te gaan met de verstrekte minicontainer(s) en grondstoffencontainer(s);

  • g.

   de minicontainer(s) en de grondstoffencontainer(s) mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze zijn verstrekt;

  • h.

   de gebruiker van de grondstoffencontainer(s) laat de scheidingswand of tussenschot in de container op de plaats zodanig dat deze de container in twee gelijke delen verdeelt en niet beschadigd;

  • i.

   de gebruiker laat bij verhuizing de containers compleet, onbeschadigd, leeg en schoon bij het betreffende perceel achter. De containers worden aan de opvolgende gebruiker overgedragen.

    

Het aanbieden van afval met de verstrekte inzamelmiddelen

 • 3.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening dienen de woonadres gebonden inzamelmiddelen als volgt ter lediging te worden aangeboden:

  • a.

   de container dient op de ophaaldagen uiterlijk om 07.30 uur geplaatst te zijn op de in dit artikel aangegeven plaats;

  • b.

   het handvat van de container dient naar de kant van de rijweg te zijn gericht;

  • c.

   het gewicht van de container met inhoud bedraagt niet meer dan 75 kilogram;

  • d.

   het deksel is gesloten (de container is niet tot over de rand en niet over het tussenschot gevuld);

  • e.

   de inhoud mag niet worden aangedrukt (de container dient vlot en volledig te kunnen worden geledigd);

  • f.

   de container wordt op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg ter lediging aangeboden. Wanneer het voetpad ontbreekt of daarvoor niet kan worden gebruikt, dan wordt de container aan de kant van de rijweg geplaatst;

  • g.

   het college kan, in afwijking op het hierboven vermelde punt f, (cluster) plaatsen aanwijzen waar de container nabij de woning kan worden aangeboden. Eerder aangewezen (cluster)plaatsen zijn opgenomen in bijlage A;

  • h.

   de container mag bij het aanbieden niet op een zodanige wijze op de openbare weg geplaatst worden dat de vrije doorgang en/ of het gebruik van in- en uitritten, garages, brandgangen, nooduitgangen e.d. wordt belemmerd;

  • i.

   het aanbieden van de container op een andere plaats dan de openbare weg of op een clusterplaats is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van het college;

  • j.

   de plastic zakken voor het gescheiden aanbieden van PMD mogen uitsluitend op de dag van inzameling ter inzameling worden aangeboden, in de directe omgeving van de (bovengronds of ondergronds) verzamelcontainer voor restafval.

    

Het gebruik van de inzamelvoorzieningen

 • 4.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening zijn de gebruiksregels voor de inzamelvoorzieningen:

  • a.

   een inzamelvoorziening voor een groep percelen mag alleen worden gebruikt door personen die een aanslag voor de betaling van afvalstoffenheffing ontvangen als bedoeld in de “verordening reinigingsheffingen” en aan wie geen individueel inzamelmiddel voor het gescheiden aanbieden van restafval en PMD is verstrekt;

  • b.

   De hoogte van de eventuele borgsom is opgenomen in de “verordening reinigingsheffingen”, voor het gebruik van een sleutel of afvalpas voor de bediening (het openen) van een inzamelvoorziening;

  • c.

   het restafval moet in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd;

  • d.

   de inzamelcontainer moet na gebruik weer worden gesloten;

  • e.

   het verpakkingsglas dient leeg, op kleur gescheiden en vrij van vervuiling te worden aangeboden;

  • f.

   er mogen geen afvalstoffen nabij, naast of op de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

    

Het aanbieden van grof huishoudelijke afvalstoffen waarvoor van gemeentewege geen inzamelmiddel is verstrekt

 • 5.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening vindt de inzameling van grof huishoudelijke afvalstoffen door of namens de gemeente op afroep plaats;

 • 6.

  Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening is bepaald dat grof huishoudelijke afvalstoffen onder de volgende voorwaarden, zonder inzamelmiddel dient te worden aangeboden:

  • a.

   Oud papier en karton:

   • -

    dient droog, schoon, scheurbaar en gebundeld met touw dan wel in kartonnen dozen, in handzame hoeveelheden van maximaal 25 kilogram, vrij van vervuiling zoals mechanieken in orders, kunststof hengsels, paperclips, e.d. te worden aangeboden;

   • -

    dient op de aangegeven doordeweekse ophaaldagen uiterlijk om 18.00 uur en op de aangegeven zaterdagen uiterlijk om 09.00 uur aan de rijweg of op de aanbiedplaats voor de minicontainer te worden aangeboden;

   • -

    bewoners van wooncomplexen waar het huishoudelijk restafval middels verzamelcontainers wordt ingezameld, dienen op de aangegeven dag het papier en karton bij die containers te plaatsen;

  • b.

   Textiel:

   • -

    dient schoon en droog, in een goed gesloten zak te worden aangeboden;

  • c.

   Grof tuinafval (grof snoeihout):

   • -

    dient minimaal 2 werkdagen vóór de inzameldatum bij de gemeente te zijn aangemeld;

   • -

    dient gebundeld en maximaal 1,50 meter lang te worden aangeboden;

   • -

    dient op de ophaaldag uiterlijk om uiterlijk 07.30 uur voor de woning geplaatst te zijn aan de rijweg, dan wel op de met de gemeente afgesproken plaats;

   • -

    mag geen stronken bevatten met een doorsnede groter dan 15 cm;

   • -

    mag geen grond, kluiten, bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen bevatten;

   • -

    mag per gebruiker van een perceel per keer maximaal 2 m³ bevatten.

  • d.

   Grof afval (grofvuil):

   • -

    dient minimaal 2 werkdagen vóór de inzameldatum bij de gemeente te zijn aangemeld, met vermelding van de aangeboden voorwerpen, stoffen of materialen;

   • -

    dient op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur voor de woning aan de rijweg te zijn geplaatst, dan wel op de met de gemeente afgesproken plaats;

   • -

    mag geen AEEA, KCA, groenafval, huisvuilzakken, asbest of asbesthoudend materiaal of bouw- en sloopafval bevatten;

   • -

    mag per gebruiker van een perceel per keer maximaal 2 m³ bevatten.

  • e.

   AEEA (wit- en bruingoed):

   • -

    dient minimaal 2 werkdagen vóór de inzameldatum bij de gemeente, met vermelding van de aangeboden voorwerpen, stoffen of materialen, te zijn aangemeld;

   • -

    dient op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur voor de woning aan de rijweg te zijn geplaatst, dan wel op de met de gemeente afgesproken plaats;

   • -

    dient leeg en lekvrij te worden aangeboden.

Artikel 8. Registraties en gebruik persoonsgegevens

Op grond van artikel 10, lid 1, Wet milieubeheer, vindt, ten behoeve van het heffen van het gedifferentieerd tarief (diftar), het verrekenen van de kosten voor het inzamelen op afroep van grof huishoudelijke afvalstoffen en het optimaliseren van het gebruik, een registratie plaats. Iedere keer dat een huishouden restafval in een inzamelmiddel of inzamelvoorziening en/of grof huishoudelijke afvalstoffen aanbiedt wordt dat geregistreerd.

Artikel 9. Containers op eigen terrein stallen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 3, van de verordening kan het college vrijstelling verlenen voor de bepaling dat containers op eigen terrein moeten worden gestald. Hiervoor kan het college gebieden aanwijzen. In bijlage B zijn de straten en/ of locaties opgenomen waarvoor (eerder) vrijstelling is verleend;

 • 2.

  Deze vrijstelling kan mede worden verleend op basis van de volgende voorwaarden, waarbij geen strijdigheid met andere regelgeving mag ontstaan.

  • -

   het terrein waar de minicontainers worden gestald is verhard en heeft een openbare gebruiksfunctie;

  • -

   de minicontainers worden direct aan of tegen het eigen perceel geplaatst waartoe de containers behoren;

  • -

   de minicontainers worden zodanig gestald dat ze de doorgang en verkeersveiligheid niet belemmeren;

  • -

   de minicontainers worden zodanig gestald dat ze geen hinder veroorzaken bij de uitvoering van schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het openbaar gebied;

  • -

   de minicontainers mogen geen schade, overlast of hinder veroorzaken aan de buurt(bewoners), door bijvoorbeeld stankoverlast, het aantrekken van ongedierte of het vergemakkelijken van inbraak;

  • -

   vrijstelling wordt verleend wanneer een ruime meerderheid van de buurbewoners duidelijk kenbaar heeft gemaakt hiertegen geen bezwaar te hebben. De gemeente hanteert hierbij in beginsel de regel dat ten minste 70% van de huishoudens in de buurt/ straat positief en schriftelijk instemt met het voornemen tot aanwijzing;

  • -

   de gebruikers van de minicontainers (de bewoners van het perceel/ pand waartoe de minicontainers behoren) zijn en blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade aan, of als gevolg van, de minicontainers;

  • -

   de gebruikers van de minicontainers (de bewoners van het perceel/ pand waartoe de minicontainers behoren) zijn verantwoordelijk voor het wegnemen van zwerfafval, bijgeplaatst afval en onkruid als gevolg van het stallen van de minicontainers;

  • -

   de gebruikers van de minicontainers (de bewoners van het perceel/ pand waartoe de minicontainers behoren) zijn verantwoordelijk voor het door derden (verkeerd) aangeboden afval in of naast de minicontainers;

  • -

   het schoonmaken van de minicontainers vindt plaats op eigen terrein.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

 • 1.

  Op grond van artikel 11 van de verordening wordt omwille van het educatieve karakter, door de inartikel 2 van dit Uitvoeringsbesluit aangewezen inzameldienst, PMD ingezameld bij scholen en verenigingen met hoofdzakelijk jeugdleden. De gemeente stelt daarbij het inzamelmiddel ter beschikking.

 • 2.

  Op grond van artikel 11 van de verordening kan het college percelen aanwijzen waar bedrijfsmatig afval vrijkomt, die tegen vergoeding van de inzamel- en verwerkingskosten gebruik kunnen maken van de door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen.

Artikel 11. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 13, lid 2, van de verordening dienen reguliere hoeveelheden bedrijfsafvalstoffen uitsluitend ingezameld te worden met behulp van inzamelmiddelen op wielen.

 • 2.

  Deze inzamelmiddelen dienen op eigen terrein van de gebruiker te worden gestald.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Gelijktijdig wordt het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2014 ingetrokken.

Artikel 13. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit (deze nadere regels) wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard 2017”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard d.d. 21 februari 2017.

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. Wijnia M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage A De aangewezen clusterplaatsen voor het ter lediging aanbieden van minicontainers.

CLUSTERPLAATSEN DUO-CONTAINERS

 

Percelen die gebruik kunnen maken van door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen.

 

 

Bemmel

Bolder

- alle adressen Bolder

Bemmel

Diana

- tegenover huisnummer 52 (t.b.v. nr. 36 t/m 50 (even nummers).

Bemmel

Dwarsdijk

- naast huisnummer 9 (t.b.v. nr. 9 t/m 19)

 

 

- naast huisnummer 33 (t.b.v. nr. 21 t/m 47)

 

 

- naast huisnummer 65 (t.b.v. nr. 49 t/m 81)

 

 

- naast huisnummer 99 (t.b.v. nr. 83 t/m 99).

Bemmel

Leidijk

- naast huisnummer 12 (t.b.v. nr. 8 t/m12 en 19 t/m 23)

 

 

- naast huisnummer 13 (t.b.v. nr. 13 t/m 17 en 2 t/m 6)

 

 

- naast huisnummer 25 (t.b.v. nr. 25 t/m 31 en 14 t/m 16)

 

 

- naast huisnummer 43 (t.b.v. nr. 43 t/m 49 en 26 t/m 32)

 

 

- naast huisnummer 41 (t.b.v. nr. 20 t/m 24 en 33 t/m 41)

 

 

- naast huisnummer 44 (t.b.v. nr. 44v t/m 50 en 61 t/m 65)

 

 

- naast huisnummer 59 (t.b.v. nr. 34 t/m 42 en 51 t/m 59)

 

 

- naast huisnummer 65 (t.b.v. nr. 49 t/m 81)

 

 

- naast huisnummer 79 (t.b.v. nr. 52 t/m 60 en 67 t/m 79)

 

 

- naast huisnummer 89 (t.b.v. nr. 68 t/m 76 en 81 t/m 89)

Bemmel

Meander

- achter huisnummer 23

 

 

- achter huisnummer 49/52

 

 

- naast huisnummers 73

 

 

- naast huisnummer 91

 

 

- naast huisnummer 105

 

 

- tegenover huisnummer 107

 

 

- tegenover huisnummer 113

 

 

- tegenover huisnummer 121

 

 

- tegenover huisnummer 129

 

 

- tegenover huisnummer 133

 

 

De clusterplaatsen Meander zijn bedoeld voor de huisnummers 1 t/m 88 (even en oneven) en 93 t/m 105 (oneven).

Bemmel

Saturnushof

- tegenover huisnummer 9 (links en rechts) (t.b.v. nr. 2 t/m 10

(even nummers))

 

 

- tegenover huisnummer 17 (links en rechts) (t.b.v. nr.12 t/m 30 (even nummers))

 

 

- tegenover huisnummer 35 (rechts) (t.b.v. nr. 34 t/m 52 (even nummers))

Huissen

Batua

- tegenover huisnummer 33

Huissen

Berkenstraat

- naast huisnummer 70 (t.b.v. nr. 41 t/m 47 (oneven nummers)).

Huissen

Eikenstraat

- naast huisnummer 40 (t.b.v. nr. 39 en 41)

Huissen

Holthuizerdreef

- voor huisnummer 35 (t.b.v. nr. 29 t/m 41 (oneven nummers))

 

 

- voor huisnummer 61 (t.b.v. nr. 49 t/m 61, 63, 63a t/m 65, 65a

(oneven nummers))

 

 

- tegenover huisnummer 70 (t.b.v. nr. 67, 67a t/m 95, 95a

(oneven nummers))

 

 

- tegenover 84 (t.b.v. nr. 97, 97a t/m 131,113a (oneven nummers)).

Huissen

Kapiteinstraat

- tegenover huisnummer 5 (t.b.v. nr. 24 t/m 42 (even nummers))

Huissen

Kapiteinstraat

- naast huisnummer 4 (t.b.v. nr. 2 t/m 22 (even nummers) en Koningsboulevard 102 t/m 118 (even nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Lanshof 1 (t.b.v. Lanshof 1 t/m 15 (oneven nummers) en Pijlhof 2 t/m 20)

Huissen

Koerierstraat

- naast Schildhof 1 (t.b.v. Schildhof 1 t/m 19 (oneven nummers) en Lanshof t/m 18 (even nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Zwaardhof 1 (t.b.v. Schildhof 2 t/m 18 (even nummers) en Zwaardhof

Huissen

Koerierstraat

- naast huisnummer 36 (t.b.v. Koerierstraat 20 t/m 36 (even nummers en Trommelhof 17 t/m 31 (oneven nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Trommelhof 28 (t.b.v. Trommelhof 16 t/m 28 (even nummers en Sabelhof 13 t/m 13 (oneven nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Sabelhof 20 (t.b.v. Sabelhof 12 t/m 20 (even nummers en Vaandelhof 9 t/m 15 (oneven nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Vaandelhof 1 (t.b.v. Vaandelhof 1 t/m 7 (oneven nummers en Sabelhof 2 t/m 10 (even nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Trommelhof 2 (t.b.v. Trommelhof 2 t/m 14 (even nummers en Sabelhof 1 t/m 11 (oneven nummers))

Huissen

Koerierstraat

- naast Trommelhof (t.b.v. Trommelhof 1 t/m 15 (oneven nummers en Koerierstraat 2 t/m 18 (even nummers))

Huissen

Kolk

- voor huisnummer 59 (t.b.v. nr. 59 , 59a t/m 65, 65a (oneven nummers))

 

 

- voor huisnummer 77 (t.b.v. nr 67, 67a t/m 69, 69a , 71 t/m 79

(oneven nummers)).

Huissen

Legionairsplaats

- ter hoogte van Legionairshof (t.b.v. Legionairshof even nummers).

Huissen

Rooseveltstraat

- naast huisnummer 16 (t.b.v. Marshallstraat 5 t/m 21, Rooseveltstraat 16 t/m 26 (even nummers))

Huissen

Schelf

- naast huisnummer 25 (tbv. Rooseveltstraat 19 t/m 25 (oneven nummers)).

 

 

- naast Deel 1 (t.b.v. Deel 1 t/m 19 (oneven nummers),

 

 

Zolder 2 t/m 24 (even nummers).

Huissen

Tribunusallee

- naast Legionairsplaats 1

Huissen

Tribunusplaats

- ter hoogte van Legionairshof (t.b.v. Legionairshof oneven nummers).

-----

Januari 2017

 

Bijlage B Straten en/ of locaties waar de minicontainers niet op eigen terrein hoeven te worden gestald.

Deze bijlage is nog leeg op het moment van vaststellen van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenbeleid 2017. Eerdere Uitvoeringsbesluiten kende namelijk de bevoegdheid zoals opgenomen in het huidige artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 niet.

Bijlage C Percelen die gebruik kunnen maken van door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen.

Grondstoffencontainers uitgezet bij scholen/verenigingen

 

 

Scholen

 

 

 

 

 

Basisschool De Wieling

Kolkweg

5

 

6685 BC

Haalderen

IKC het Sterrenbos

Van Wijkstraat

16

a

 

Huissen

Basisschool Marang

Wilhelminastraat

2

 

 

Angeren

Pro college

Sportlaan

1

k

 

Bemmel

Basisschool de Boemerang

Plaza

123

 

 

Huissen

Basisschool de Doornick

Blauwe Hoek

40

 

 

Doornenburg

IKC de Regenboog

Bloemenstraat

2

 

 

Bemmel

Basisschool Mikado

Dr. Hoyngstraat

5

 

 

Bemmel

Basisschool Donatushof

Flierenhofstraat

34

 

 

Bemmel

IKC de Tichelaar

Nijmeegsestraat

1

 

 

Gendt

Basisschool De Borgwal

Het Hoog

20

 

 

Bemmel

IKC de Vonkenmorgen

Schoolstraat

1

 

6691 XP

Gendt

 

 

Verenigingen

 

 

 

 

 

BOD De Sprinter

Drieske

7

 

 

Bemmel

Tennisclub Bemmel

Sportlaan

3

a

 

Bemmel

Tennisvereniging Huissen

Hazekamp

2

a

 

Huissen

TWV 't Verzetje

Sportlaan

1

b

6681 CD

Bemmel

LTC Gendt

Poelwijklaan

16

 

6691 MH

Gendt

RKHVV

Blauwenburcht

1

 

6852 NS

Huissen

VV Jonge Kracht

Bloemstraat

93

 

6851 CR

Huissen

Voetbalvereniging GVA

Vijzelpad

11

 

6686 BV

Doornenburg

Gendtse Hengelsportvereniging De Snoek

Poelwijklaan

12

b

6691 MH

Gendt

Rugby Club Betuwe

Drieske

5

 

6681 CX

Bemmel

Tennisclub Haalderen

Notenboomstraat

20

 

 

Haalderen

Tennisclub Doornenburg

Vijzelpad

5

 

6686 BV

Doornenburg

Sportclub Bemmel

Ressensestraat

30

b

6684 DA

Ressen

 

 

Extra

 

 

 

 

 

Scouting Dannenburcht

Kloosterlaan

1

a

 

Huissen

De Veldschuur Lingewaard Natuurlijk

Sportlaan

1

m

6681 CD

Bemmel

Stichting Meisjesclub St. Dymphna

Lage Zandsestraat

12

 

6685 AB

Haalderen

De Minkhof

Molenwei

57

 

 

Bemmel

Drumfanfare Eska

Sportlaan

1

c

6681 CD

Bemmel

 

 

 

 

 

 

Gemeentehuis

Kinkelenburglaan

6

 

 

Bemmel