Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden Verordening Marktgelden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden Verordening Marktgelden 2018
CiteertitelVerordening Marktgelden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening “Marktgelden” 2017.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

13-12-2017

Gemeenteblad 2017, 227888

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2018"

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 7 november 2017;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 30 november 2017;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van "Marktgelden 2018"

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder frontbreedte de lengte van de ingenomen standplaats, gemeten langs de voorzijde, alsmede langs de achterzijde en/of langs één of beide zijkanten, indien het publiek daar toegang heeft en aldaar goederen zijn uitgestald.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare terreinen, pleinen of straten, welke voor het houden van de wekelijkse goederenmarkt zijn aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld op de wekelijkse goederenmarkt wordt geheven van degene, die enig gedeelte van het marktterrein als standplaats gebruikt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Voor het gebruik van een standplaats op de wekelijkse goederenmarkt, anders dan met het doel kramen of tafels ter verhuur te plaatsen, wordt per dag (of gedeelte daarvan) en per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) van de standplaats een recht geheven van € 1,70.

Artikel 5 Abonnementstarief per kwartaal

 • 1.

  Het is mogelijk om het recht voor het gebruik van een standplaats door middel van een abonnement, per kwartaal te voldoen. In dat geval wordt voor het gebruik van een standplaats als bedoeld in artikel 3 een recht geheven van € 18,85 per strekkende meter frontbreedte.

 • 2.

  Abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Indien van een abonnement niet of niet ten volle gebruik wordt gemaakt, vindt geen teruggaaf plaats van de geheven rechten.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is een jaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het tijdvak bij een abonnement gelijk aan een kwartaal.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het in artikel 3 bedoelde recht moet worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De in artikel 4 bedoelde abonnementsgelden moeten worden voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of ander schriftuur.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De verordening “Marktgelden 2017” van 15 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Marktgelden 2018".

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 december 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

de griffier,

P.J. Peters