Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2017.

Deze regeling vervangt de "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2005".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 244a
 2. Gemeentewet, art. 255
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2017nieuwe regeling

17-12-2009

Het Gemeente Nieuws, 23-12-2009

Besluitnummer 99d/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010

 

De raad van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. november 2009;

 

gelet op het bepaalde in artikel 255 en 255a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

besluit vast te stellen de:

 

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010

Artikel 1  

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (Ministeriële regeling van 30 mei 1990, sedertdien gewijzigd) is met in achtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 2  

Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privé-sfeer.

 

Artikel 3  

Kwijtschelding kan worden verleend tot 100% van de aanslag ter zake van:

 • a)

  de rioolhefffing;

 • b)

  de hondenbelasting, voor één hond;

 • c)

  de afvalstoffenheffing,

  • 1.

   voor het bedrag van het vast recht;

  • 2.

   voor het bedrag van het aantal containerledigingen of stortingen in een ondergrondse container over een vol belastingjaar, met een maximum van 26 ledigingen c.q. stortingen;

  • 3.

   voor het bedrag van het aantal containerledigingen of stortingen in een ondergrondse container over een deel van het belastingjaar, met een maximum van 2 containerledigingen c.q. stortingen per maand, waarbij een deel van de maand als een volle maand geldt;

  • 4.

   voor het vaste bedrag van de aanslag voor de gebruikers van percelen, waarbij het huishoudelijk afval wordt aangeboden via een verzamelcontainer.

 

Artikel 4  

In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm.

 

 

Artikel 5  

Aanvragen om kwijtschelding worden in behandeling genomen indien deze binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ingediend.

 

Artikel 6  

 • 1.

  De "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2005" van 23 december 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de periode waarvoor deze heeft gegolden.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van deze regeling is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2010”.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 17 december 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep H.H. de Vries