Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002"
CiteertitelVerordening baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2000” van 30 november 2000.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200131-12-2010nieuwe regeling

15-11-2001

De Nieuwe Koerier, 19-12-2001

Besluitnummer 115/2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de "Baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002"

 

 

BESLUIT NR. 115/2001

Onderwerp:

vaststelling verordening baatbelasting riolering buitengebied Bemmel 1e fase

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEMMEL;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2001;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

verordening op de heffing en de invordering van de “Baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder een onroerende zaak:

 • a

  a een gebouwd eigendom;

 • b

  b een ongebouwd eigendom;

 • c

  c een gedeelte van een onder a of b bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • d

  d een samenstel van twee of meer van de onder a of b bedoelde eigendommen of onder c bedoelde gedeelten daarvan die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “Baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2000” wordt in de vorm van een heffing ineens een belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de rode omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, die op 31 december 2000 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten:

  • a

   de aanleg van vrijverval en drukriolering ;

  • b

   het leggen van buizen en het plaatsen van pompgemalen;

  • c

   het treffen van aanvullende voorzieningen voor elektra en signalering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per onroerende zaak € 2.268,90.

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

 • 1

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 10 jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bemmel te worden ingediend.

 • 2

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 10 jaren en een rentevoet van 6%. Uitgaande van deze berekening bedraagt de jaarlijkse belasting gedurende 10 jaren € 308,57.

 • 4

  De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 6%.

 • 5

  a Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de

belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genot hebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel.

b In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a, schriftelijk bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bemmel te worden ingediend.

6Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De “Verordening baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2000” van 30 november 2000, komt te vervallen met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening baatbelasting aanleg riolering buitengebied 1e fase Bemmel 2002”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 november 2001.

DE RAAD VOORNOEMD,

secretaris, voorzitter,

mr. G.S. Stam drs. R.J. Persoon