Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1
 2. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2009nieuwe regeling

17-12-2009

Het Gemeente Nieuws, 30-12-2009

Besluitnummer 103/2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard

Besluitnummer 103/2009

Onderwerp Vaststelling van de verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard

 

De raad van de gemeente Lingewaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2009;

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 3 december 2009;

gelet op het bepaalde in artikel 1 en 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a

  antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • b

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van 25 augustus 2009;

 • c

  ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • d

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f

  klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van 25 juni 2009.

 

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a

   per post;

  • b

   per e-mail;

  • c

   telefonisch;

  • d

   persoonlijk op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

 

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c

  De registratie van klachten.

 

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Lingewaard.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 17 december 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Th.G.L. Greep H.H. de Vries

Toelichting op de Verordening inrichting antidiscriminatievoorzieninggemeente Lingewaard

Algemeen

Deze verordening vloeit voort uit de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van 25 juni 2009, die op 28 juli 2009 in werking is getreden. Artikel 1 van deze wet legt het college van burgemeester en wethouders op om ingezetenen van de gemeente toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening.

 

Artikel 2, tweede lid, van de wet bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt “omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening, bedoeld in artikel 1, en de uitvoering door die voorziening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a.” De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Het besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening. Nu veel van de nadere invulling die de wet vraagt is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

De handreiking “Iedereen = Gelijk: lokale aanpak discriminatie” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zal als ondersteuning dienen bij de uitvoering van de Algemene Maatregel van bestuur en deze verordening.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2

Deze zorgplicht is opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

Artikel 3

Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”. De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. Het landelijke expertisebureau van Art.1 kan de Opleidingen en cursussen verzorgen.

De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan melden.

De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De gemeente draagt zorg voor de aanwezigheid van een locatie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een bestaande balie (zie ook de toelichting bij artikel 5). Uiteraard kan ook worden afgesproken dat de antidiscriminatievoorziening op locatie aanwezig is, zodat klachten direct bij de voorziening kunnen worden ingediend. Bij niet-fysiek wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, telefoon (0900 landelijk en 0900 ADV), brief of email om de klacht te melden of in te dienen. Ook hier geldt dat op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat burgers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

Artikel 4

Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.

Artikel 5

De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de gemeente zelf aanwezig te zijn. De gemeenteraad van Lingewaard heeft op 9 april 2009 besloten om zich aan te sluiten bij de nieuwe regionale antidiscriminatievoorziening “Art. 1 Gelderland-Midden”. Voor de nodige laagdrempeligheid voor het melden van klachten zal worden gezorgd door een doorverwijsfunctie te creëren bij het Loket MO. Daarbij moet het voor klagers ondubbelzinnig duidelijk zijn dat het de taak van het loket is om de klager door te geleiden naar de antidiscriminatievoorziening. In de wet is uitdrukkelijk opgenomen dat de antidiscriminatievoorziening onafhankelijk is en op geen enkele wijze onder het gezag van de (gemeentelijke) overheid kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele manier in de plaats treden van de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6

Uiterlijk een half jaar na inwerkingtreding van de wet moet de toegang tot de antidiscriminatievoorziening door de gemeente geregeld zijn. Dit houdt in dat ook de gemeentelijke verordening van kracht moet zijn. Concreet betekent dit realisatie vóór 28 januari 2010.

Artikel 7

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Bijlage I

Staatsblad 2009 313

Wet van 25 juni 2009, houdende regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie

Bijlage II

Staatsblad 2009 373

Besluit van 25 augustus 2009, houdende regels betreffende de inrichting van en de onafhankelijke bijstandsverlening door antidiscriminatievoorzieningen alsmede de verslaglegging over de door de antidiscriminatievoorziening geregistreerde klachten door gemeenten.