Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2002
CiteertitelVerordening Brandweerrechten Bemmel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-200201-01-2014nieuwe regeling

31-10-2002

De Nieuwe Koerier 13-10-2002

Besluitnummer 120/2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2002

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2002

(Verordening brandweerrechten Bemmel 2002)

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  a rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  b rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  b het beperken van brandgevaar;

  c het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  d al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  e het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  f de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

a degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

b degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3

  De tarieventabel wordt jaarlijks of zo vaak als nodig bijgesteld.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De Verordening brandweerrechten 1996 gemeente Huissen van 23 mei 1996, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op 8 november 2002.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 8 november 2002.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Brandweerrechten Bemmel 2002”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2002.

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,

mr. G.S. Stam drs. R.J. Persoon

Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening Brandweerrechten Bemmel 2002.

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Personele diensten

Het verrichten van wacht- en waakdiensten, leiding / toezicht en € 27,22

overige diensten, per personeelslid per uur of gedeelte daarvan.

Hoofdstuk 2 Ter beschikking stellen van materieel

1 Tankautospuit per uur of gedeelte daarvan € 155,00

2 Hulpverleningswagen per uur of gedeelte daarvan € 155,00

Hoofdstuk 3 Ter beschikking stellen van blusmiddelen / brandslangen / noodverlichtingsunits

1 Per slang per etmaal of gedeelte daarvan € 10,00

2 Per verdeelstuk / per etmaal of gedeelte daarvan € 10,00

slangenbrug

3 Per blustoestel, per etmaal of gedeelte daarvan € 10,00

exclusief vulling

4 Noodverlichtings- per etmaal of gedeelte daarvan € 70,00

àpparatuur per eenheid

exclusief brandstof

Hoofdstuk 4 Absorptiemateriaal

Indien bij het verrichten van diensten absorptiemateriaal wordt gebruikt,

worden deze afzonderlijk berekend.

1 absorptiekussen ajax 42 x 42 x 4 € 12,50

2 absorptiekussen sobarix € 31,00

3 absorptierol (whale) 300 x 20 € 120,00

4 unisafe per kg. € 20,00

5 milieubak (garni) 147 liter € 105,00

Hoofdstuk 5 Reiniging van wegen of weggedeelten

(De bedragen zijn inclusief personeel / materieel en exclusief de verbruikte reinigingsmiddelen)

1 Vlekken 1 – 10 m2 € 142,50

Bij plassen worden afzonderlijk de kosten van

absorptiemateriaal en afvoer berekend.

2 Spoor t/m 100 meter lengte € 236,00

3 Meerprijs per 100 meter tot een lengte van 500 m:

smal spoor (t/m 10 cm) per 100 meter € 95,00

breed spoor (> 10 cm) per 100 meter € 142,50

4 Boven een lengte van 500 meter:

smal spoor (t/m 10 cm) € 616,00

breed spoor (> 10 cm) € 806,00

vermeerderd met bestede tijd per voertuig per uur € 155,00

Hoofdstuk 6 Behandeling brandslangen

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2.1.1 het reinigen en persen van brandslangen: € 23,00 per slang;

2.1.2 het vulcaniseren van brandslangen: € 15,00 per pleister;

2.1.3 het bendelen van brandslangen: € 15,00 per bendel.

Hoofdstuk 7 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het controleren en reinigen van een gelaatstuk € 16,00

5.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

5.2.1 het controleren/repareren van een persluchttoestel € 30,00

5.2.2 het vullen van een persluchttoestel € 6,00

Behorende bij het raadsbesluit van 31 oktober 2002.

Mij bekend,

De secretaris van Bemmel,

mr. G.S. Stam