Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling ondersteuning culturele en sport evenementen en activiteiten gemeente Lingewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling ondersteuning culturele en sport evenementen en activiteiten gemeente Lingewaard
CiteertitelSubsidieregeling ondersteuning culturele en sport evenementen en activiteiten gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/CVDR487441/CVDR487441_1.html
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201901-10-2020nieuwe regeling

16-04-2019

gmb-2019-100339

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling ondersteuning culturele en sport evenementen en activiteiten gemeente Lingewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard;

 

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 16 april 2019;

 

overwegende dat het gewenst is om het organiseren van culturele en sportevenementen en activiteiten, die niet vernieuwend zijn, maar passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente financieel te kunnen ondersteunen en dat hiertoe in de gemeentebegroting ook middelen zijn opgenomen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018 en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit: vast te stellen de volgende Subsidieregeling: ondersteuning culturele en sportevenementen en activiteiten gemeente Lingewaard.

Artikel 1. Algemene bepalingen

De Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018 is van toepassing op deze regeling.

Artikel 2. Doel van de subsidie

Het financieel ondersteunen en stimuleren van culturele en/of sport evenementen en activiteiten in Lingewaard die niet vallen onder de regeling voor eenmalige subsidies voor vernieuwende activiteiten of de regeling voor prestatiesubsidies.

Artikel 3. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van de activiteit tot een maximum van € 2000,-

 • 2.

  Elke organisatie kan één keer per twee jaar maximaal voor één evenement of activiteit subsidie ontvangen.

Artikel 4. Voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  De activiteit moet zich richten op de inwoners van de gemeente Lingewaard en plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Lingewaard.

 • 2.

  Het evenement of activiteit moet passen binnen de beleidsdoelen van de gemeente.

 • 3.

  Alleen verenigingen en instellingen die geen jaarlijkse prestatiesubsidie ontvangen kunnen aanspraak maken op subsidie.

 • 4.

  Alleen verenigingen en instellingen uit Lingewaard kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 5.

  De subsidie is aanvullend, de aanvrager kan niet zonder subsidie over voldoende gelden beschikken om het evenement of de activiteit uit te voeren.

 • 6.

  Het evenement of de activiteit draagt bij aan het vergroten van de actieve/passieve cultuur en sportdeelname en is voor iedereen toegankelijk.

 • 7.

  Het evenement of de activiteit dient bij te dragen aan het zichtbaar maken van cultuur , het culturele leven of het sportgebeuren in Lingewaard.

 • 8.

  De organisatie zorgt voor goede voorlichting, promotie en communicatie van het evenement of de activiteit.

 • 9.

  Het evenement of de activiteit ontstaat bij voorkeur vanuit samenwerking tussen Lingewaardse amateurkunsten en culturele en sport organisaties.

 • 10.

  Het evenement of de activiteit is gericht op sportief en cultuurhistorisch gebied.

 • 11.

  Onder deze regeling valt ook de organisatie van museale activiteiten of tentoonstellingen die een impuls geven aan de vergroting van het publieksbereik.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond, dat jaarlijks wordt vastgesteld.

 • 2.

  Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de volledig ingediende digitale aanvragen, inclusief activiteitenplan en begroting, die voldoen aan de voorwaarden, waarbij datum van ontvangst bij de gemeente leidend is. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst als hiervoor bedoeld en verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 6. Aanvraag subsidie

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 7 lid 4 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018 wordt bij deze subsidieregeling afgeweken van de reguliere indieningstermijn van minimaal 12 weken voor aanvang van de activiteit. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, doch moeten uiterlijk 8 weken voor de organisatie van het evenement/activiteit zijn ontvangen.

 • 2.

  Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend middels het daarvoor vastgestelde online formulier.

 • 3.

  Aanvragen dienen te zijn voorzien van een activiteitenplan inclusief begroting.

Artikel 7. Beslistermijn

Op een aanvraag als bedoeld voor deze subsidie wordt overeenkomstig artikel 8 lid 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018 beslist binnen 8 weken.

Artikel 8. Indexering

Indexering van het subsidieplafond en de maximaal toe te kennen subsidie vindt plaats volgens de gemeente index.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2019.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning culturele en sport evenementen en activiteiten gemeente Lingewaard.

Bemmel, 16 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard,

J. Wijnia,

Secretaris

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven,

burgemeester