Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent jongerenraad Verordening jongerenraad Lingewaard 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent jongerenraad Verordening jongerenraad Lingewaard 2019
CiteertitelVerordening Jongerenraad Lingewaard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2019nieuwe regeling

04-04-2019

gmb-2019-107831

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent jongerenraad Verordening jongerenraad Lingewaard 2019

 

Artikel 1 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De Jongerenraad Lingewaard heeft tot taak:

  • a.

   het bevorderen dat Lingewaardse jongeren volwaardig participeren in de maatschappij;

  • b.

   het behartigen van de belangen van alle jongeren in de gemeente Lingewaard

 • 2.

  De Jongerenraad Lingewaard verricht deze taken onder meer door:

  • a.

   het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan de gemeenteraad over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk (jeugd)beleid vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijke beleid over voorzieningen, speciaal voor jongeren;

  • b.

   het bevorderen, coördineren en organiseren van activiteiten gericht op jongeren, bijvoorbeeld door cursussen, specifieke jongerenprojecten en sociaal culturele activiteiten; dit rekening houdend met de zelfstandigheid van andere organisaties, instellingen, groeperingen en personen;

  • c.

   het bevorderen van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen, groeperingen en personen die in de gemeente in het jongerenwerk werkzaam zijn;

  • d.

   het leggen en onderhouden van contacten met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die buiten de gemeente werkzaam zijn, maar wel van belang zijn voor de uitvoering van het Lingewaards jeugdbeleid.

Artikel 2 Benoeming en samenstelling

 • 1.

  De Jongerenraad Lingewaard bestaat uit ten minste zes en ten hoogste dertig leden, die op grond van hun belangstelling en motivatie voor het jongerenbeleid, bekwaam kunnen worden geacht om uitvoering te geven aan de taak van de Jongerenraad Lingewaard.

 • 2.

  Er worden geen verkiezingen uitgeschreven. Indien meer dan dertig jongeren lid willen worden van de jongerenraad, zal een wachtlijst opgesteld worden van deze jongeren. Deze wachtlijst bevat maximaal twintig namen.

 • 3.

  De Jongerenraad Lingewaard kiest uit haar midden een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft vier keer per jaar een voortgangsoverleg met de raadsgriffier van de gemeente Lingewaard.

 • 4.

  Leden van de Jongerenraad Lingewaard worden benoemd door de gemeenteraad.

 • 5.

  De Jongerenraad Lingewaard is een afspiegeling van de Lingewaardse jongeren. De leden zijn in principe minimaal 12 en maximaal 22 jaar en moeten een binding hebben met de gemeente Lingewaard.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Jongerenraad Lingewaard eindigt:

  • a.

   door het bereiken van de 23-jarige leeftijd;

  • b.

   door het nemen van ontslag;

 • 2.

  De Jongerenraad Lingewaard kan een lid van het lidmaatschap vervallen verklaren, indien dit lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige redenen verzuimt of aantoonbaar disfunctioneert.

 • 3.

  De tussentijdse vacatures worden zo snel mogelijk ingevuld.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De Jongerenraad Lingewaard stelt voor zijn werkzaamheden een Reglement van Orde op. Dit reglement mag niet strijdig zijn met deze verordening en wordt daartoe vóór vaststelling overlegd aan de raadsgriffie van Lingewaard. Na vaststelling wordt het Reglement van Orde voor gemeenteraadsleden ter inzage gelegd bij de raadsgriffie.

 • 2.

  De Jongerenraad Lingewaard vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en verder zo vaak als minstens 6 leden dat met opgaaf van redenen nodig vinden. In dit laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen vier weken na de datum van het verzoek om een vergadering te houden.

 • 3.

  Vergaderingen vinden geen doorgang als uit de presentielijst blijkt, dat minder dan zes leden aanwezig zijn.

 • 4.

  De vergaderingen van de Jongerenraad Lingewaard zijn openbaar. 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  De besluiten van de Jongerenraad Lingewaard worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2.

  Over alle zaken wordt mondeling gestemd, maar bij het doen van voordrachten of aanbevelingen van personen, gebeurt dat met gesloten en ongetekende stembriefjes.

 • 3.

  De leden onthouden zich van meestemmen over keuzen, voordrachten of aanbevelingen, waar zij persoonlijk bij betrokken zijn.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De Jongerenraad Lingewaard verstrekt aan de gemeenteraad alle gewenste inlichtingen over hun werkzaamheden.

 • 2.

  Opheffing van de Jongerenraad Lingewaard kan alleen bij besluit van de gemeenteraad, die de Jongerenraad Lingewaard daar eerst over hoort.

 • 3.

  Aanvullingen en wijzigingen van deze verordening worden vastgesteld door de gemeenteraad, de Jongerenraad Lingewaard gehoord.

Artikel 7 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Jongerenraad Lingewaard 2019.