Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Verordening adviesraad sociaal domein Lingewaard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Verordening adviesraad sociaal domein Lingewaard 2019)
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein Lingewaard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het het Instellingsbesluit adviesraad Wmo-jeugd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 47 van de Participatiewet
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 4. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2019nieuwe regeling

27-06-2019

gmb-2019-203964

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein (Verordening adviesraad sociaal domein Lingewaard 2019)

De raad van de gemeente Lingewaard:

 

gelezen het raadsvoorstel van college d.d. 7 mei 2019;

 

gehoord de behandeling tijdens de Politie Avond d.d. 20 juni 2019;

 

gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.10 van de Jeugdwet en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

verordening adviesraad

sociaal domein Lingewaard 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat on¬der:

 • a.

  College: het college van college van Lingewaard;

 • b.

  raad: de gemeenteraad van Lingewaard;

 • c.

  sociaal domein: Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet.

Artikel 2 Doelstelling en taak van de adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De adviesraad is ingesteld om de inwoners van Lingewaard te betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van het beleid binnen het sociale domein;

 • 2.

  De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan college en/of de raad over beleidsvoornemens en de vaststelling of wijziging van verordeningen op het gebied van het sociaal domein;

 • 3.

  De leden van de adviesraad verrichten hun werkzaamheden zonder last.

Artikel 3 Samenstelling, lidmaatschap en vergoeding

 • 1.

  De adviesraad bestaat minimaal uit acht leden en maximaal uit twaalf leden;

 • 2.

  De leden alsmede de nieuwe voorzitter moeten inwoner van de gemeente Lingewaard zijn;

 • 3.

  De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige in (een deelgebied van) het sociaal domein;

 • 4.

  Het college benoemt de voorzitter voor een periode van vier jaar;

 • 5.

  Het college benoemt de leden op voordracht van de adviesraad. Eveneens voor een periode van vier jaar. Met inachtneming van een evenwichtige spreiding van de leden over de aandachtsgebieden van het sociaal domein;

 • 6.

  Een lid kan tussentijds ontslag nemen. Hij brengt het college daarvan schriftelijk op de hoogte;

 • 7.

  De leden van de adviesraad, waaronder de voorzitter, treden af:

  • a.

   na afloop van de benoemingstermijn;

 • 8.

  Het college kan een lid, waar onder begrepen de voorzitter, herbenoemen voor een periode van telkens vier jaar;

 • 9.

  Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:

  • a.

   het lidmaatschap van de raad en/of een commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

  • b.

   het werknemer zijn bij gemeente Lingewaard;

  • c.

   het beroepsmatig vervullen van een functie bij instellingen of organisaties die zich bezig houden met of betrokken zijn bij de uitvoering van taken in het sociaal domein in de gemeente.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een budget aan de adviesraad beschikbaar;

 • 2.

  Ten laste hiervan worden de vergoedingen voor de leden bekostigd en kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten;

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 mei brengt de adviesraad aan de Raad en het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens de verantwoording afgelegd over de besteding van het ter beschikking gestelde budget.

Artikel 5 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secre¬taris van de adviesraad aan;

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de adviesraad;

 • 3.

  De ambtelijk secretaris dient de adviesraad desgevraagd van advies.

Artikel 6 Werkgroepen

 • 1.

  De adviesraad kan werkgroepen instellen;

 • 2.

  De kosten die de werkgroepen met zich brengen, zijn onderdeel van het jaarlijks budget van de adviesraad.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  Onverminderd de bevoegdheid van het college om ter zake voorschriften te geven, regelt de adviesraad zelf zijn wijze van werken, evenwel met inachtneming van het bepaalde in deze verordening;

 • 2.

  De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat ter kennisname aan het college wordt voorgelegd. In het huishoudelijk reglement wordt ten minste bepaald:

  • a.

   de instelling van een dagelijks bestuur, dat naast de voorzitter bestaat uit een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies kunnen ook gecombineerd worden;

  • b.

   de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur;

  • c.

   de vergaderorde;

  • d.

   het werken met werkgroepen.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad vergadert zo dikwijls hij dit nodig acht en komt voorts bijeen:

  • a.

   wanneer het dagelijks bestuur dit nodig acht,

  • b.

   op verzoek van de meerderheid van de leden van de adviesraad, of

  • c.

   op verzoek van het college en/of de raad;

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de onderwerpen die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden tijdig aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De adviesraad vergadert en besluit in het openbaar, tenzij de adviesraad anders beslist.

 • 4.

  Elk lid, waaronder begrepen de voorzitter, heeft één stem. Met meerderheid van stemmen wordt besloten of over het aan de orde zijnde onderwerp in besloten zitting beraadslaagd en besloten zal worden;

 • 5.

  De adviesraad kan in een vergadering spreekrecht aan (een) belanghebbende(n) geven.

Artikel 9 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd deskundigen en ambtenaren uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de adviesraad.

Artikel 10 Recht op informatie

Het college geeft de adviesraad tijdig en volledige informatie over:

 • a.

  de adviesvragen, die het college en/of de raad aan de adviesraad stellen;

 • b.

  de aandachtsgebieden die de adviesraad bestrijkt.

Artikel 11 Advies

 • 1.

  Over een uit te brengen advies beslist de adviesraad bij meerderheid van stemmen. Als bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter;

 • 2.

  Het advies is gemotiveerd;

 • 3.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de adviesraad ondertekend;

 • 4.

  Als het college en/of de raad een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de adviesraad, vermeldt zij de reden voor de afwijking in de motivering van het besluit.

Artikel 12 Geheimhouding

De adviesraad is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens.

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van dit besluit nadere regels stellen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking. Gelijktijdig hiermee wordt het Instellingsbesluit adviesraad Wmo-jeugd, zoals vastgesteld op 31 oktober 2017, ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein Lingewaard 2019.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019.

De raad voornoemd

de griffier,

P.J. Peters