Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of belofte gemeente Lingewaard)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of belofte gemeente Lingewaard)
CiteertitelRegeling ambtseed of belofte gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Regeling ambtseed / belofte personeel gemeente Lingewaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019nieuwe regeling

01-10-2016

gmb-2019-241454

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of belofte gemeente Lingewaard)

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever

 • Burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaard.

 • b.

  Medewerker

 • De werknemer zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

 • c.

  Ambtseed of belofte

 • Een plechtige verklaring dat men de waarheid spreekt of zal spreken of iets belooft te doen.

Artikel 2 De verplichting tot het afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het mondeling afleggen van de ambtseed of belofte is op grond van artikel 15:1a CAR-UWO verplicht voor elke medewerker, die wordt aangesteld dan wel op arbeidsovereenkomst in dienst wordt genomen door de gemeente Lingewaard. Het afleggen van eed / belofte eveneens is dit van toepassing voor degene die als stagiaire, uitzendkracht, detacheringkracht of anderszins tijdelijk daar werkzaam is.

 

Lid 2

 • 1.

  De ambtseed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding afgelegd.

 • 2.

  De eed- of belofteaflegging kan achterwege blijven, als vaststaat dat het dienstverband niet langer dan twee maanden zal duren. In dat geval wordt een integriteitsverklaring getekend.

Lid 3

 • 1.

  De eed of belofte wordt door de gemeentesecretaris en griffier afgelegd ten overstaan van de burgemeester, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald;

 • 2.

  De eed of belofte wordt door het overige personeel afgelegd ten overstaan van de gemeentesecretaris, tenzij op basis van een hogere regeling anders is bepaald.

 • 3.

  De direct leidinggevende van degene die de eed of belofte aflegt is hierbij aanwezig.

Artikel 3 Wijze van afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

De medewerker is vrij in zijn keuze om de ambtseed of belofte af te leggen. Vooraf wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

 

Lid 2

Het afleggen van de ambtseed of belofte gebeurt als volgt:

 

 • a.

  de burgemeester, respectievelijk de gemeentesecretaris leest de tekst van de ambtseed of belofte duidelijk voor;

 • b.

  de medewerker die de ambtseed aflegt, steekt vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten op en spreekt daarbij de woorden uit: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”;

 • c.

  degene die de belofte aflegt, spreekt de woorden uit: “dit verklaar en beloof ik”.

Lid 3

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed of belofte wordt het hierbij gevoegde formulier in tweevoud opgemaakt en ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het persoonsdossier. Het andere exemplaar wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of belofte heeft afgelegd.

 

Lid 4

Aan degene die de eed/belofte heeft afgelegd wordt de gedragscode uitgereikt

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling ambtseed of belofte gemeente Lingewaard” en treedt in werking op 1 oktober 2016. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervalt de “Regeling ambtseed / belofte personeel gemeente Lingewaard” d.d. 1 juni 2012.