Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent stage- en werkervaringsplaats (regeling stage- en werkervaringsplaats gemeente Lingewaard)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent stage- en werkervaringsplaats (regeling stage- en werkervaringsplaats gemeente Lingewaard)
CiteertitelRegeling stage- en werkervaringsplaats gemeente Lingewaard
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2019nieuwe regeling

01-10-2016

gmb-2019-263661

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het directieteam van team personeel en organisatie van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent stage- en werkervaringsplaats (regeling stage- en werkervaringsplaats gemeente Lingewaard)

Inhoudsopgave

 

 • Artikel 1 Begripsbepaling

 • Artikel 2 Doel van de stage of werkervaringsplaats

 • Artikel 3 Procedure

 • Artikel 4 Criteria

 • Artikel 5 Stageplan en begeleiding

 • Artikel 6 Stage- /werkervaringsovereenkomst

 • Artikel 7 Vergoeding

 • Artikel 8 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever

  Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Lingewaard.

 • b.

  Stage

  De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt of van een medewerker van de eigen of een andere organisatie om werkzaamheden te verrichten in het kader van een re-integratie- of loopbaantraject.

 • c.

  Stagiair

  Een student van een onderwijsinstelling of een medewerker vanuit een andere organisatie die om diverse redenen werkervaring op willen doen binnen de organisatie van de werkgever.

 • d.

  Werkervaringsplaats (wep)

  De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de persoonlijke doelstellingen van de wep-er waardoor zijn arbeidsmarktpositie wordt verbeterd en waarbij het leerproces voorop staat naast het opdoen van werkervaring. De werkervaringsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een periode van maximaal zes maanden. Deze kan eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal zes maanden.

 • e.

  Wep-er

  De persoon die op zijn verzoek een werkervaringsplaats is aangeboden. Dit kunnen zijn werkloze jongeren die recentelijk een opleiding hebben afgerond maar te weinig werkervaring hebben opgedaan om te kunnen concurreren op de arbeidsmarkt. Of personen die een uitkering op basis van sociale verzekeringswetten genieten.

 • f.

  Rechtspositie

  Een stagiair en wep-er hebben geen dienstverband met de werkgever en kunnen geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stageovereenkomst.

Artikel 2 Doel van de stage of werkervaringsplaats

Een stage of werkervaringsplaats is een middel om doelen te realiseren van de stagiair / wep-er, van de gemeente en van het onderwijs:

 

 • a.

  voor de stagiair is het doel gericht op de beroepskeuze en de integratie van beroep en praktijk;

 • b.

  voor de gemeente is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van de stagiair en het onderwijs en het bevorderen van het imago van de gemeente als werkgever evenals ontwikkeling van de organisatie;

 • c.

  voor het onderwijs is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs en goede aansluiting van school naar arbeidsmarkt.

 • d.

  de wep-er kan door arbeid te verrichten werkervaring opdoen bij een werkgever (met behoud van uitkering) en daardoor bekwaamheden verwerven die zijn mogelijkheden voor een reguliere werkplek vergroten.

 • e.

  Voor de begeleidende instantie kan een werkervaringsplaats onderdeel zijn van een traject en gecombineerd worden met scholing of een training. De werkervaringsplaats kan ook worden ingezet als voortraject voor uitstroom naar ongesubsidieerd werk bij de werkgever.

 • f.

  De werkgever plaatst de wep-er alleen indien door zijn plaatsing de concurrentieverhoudingen op de arbeidsmarkt niet onverantwoord worden beïnvloed en indien er door de plaatsing geen verdringing plaatsvindt van reguliere arbeid.

Artikel 3 Procedure

De teamleider beslist over het aangaan van een stageovereenkomst dan wel het bieden van een werkervaringsplaats na advies te hebben ingewonnen bij de P&O adviseur. Tevens wijst de teamleider een (stage)begeleider aan, die mede de geschiktheid van de kandidaten beoordeelt.

Artikel 4 Criteria

Een beslissing over een stage- of werkervaringsverzoek wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 

 • a.

  de aard en het niveau van het onderwijs, c.q. doelstelling van de te ontwikkelen kwaliteiten en de kennis van de stagiair / wep-er sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;

 • b.

  de stage / werkervaringsplaats past in het (onderwijs)programma en bij de kennis en de vaardigheden van de stagiair / wep-er;

 • c.

  zowel door de onderwijsinstelling / uitkeringsinstantie als door de gemeente wordt (stage)begeleiding gegeven;

 • d.

  er is budget voor de te betalen vergoeding;

 • e.

  er is voldoende mogelijkheid om de gewenste begeleiding te bieden.

Artikel 5 Stageplan en begeleiding

 

Lid 1

De stagiair / wep-er en de onderwijsinstelling c.q. uitkeringsinstantie maken afspraken over de duur en de inhoud van de stage, evenals over de aanwezigheid. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de stage- / werkervaringsovereenkomst.

 

Lid 2

Naast de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling c.q. uitkeringsinstantie zorgt ook de werkgever voor een goede begeleiding van de stagiair. De stagebegeleider begeleidt de stagiair / wep-er gedurende de gehele stage- en/of werkervaringsperiode, zowel procesmatig als vakinhoudelijk, opdat de stagiair / wep-er zo goed mogelijk zijn (stage)opdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er gedurende de stage bijsturing plaats.

Artikel 6 Stage- /werkervaringsovereenkomst

 

Lid 1

De rechtspositie en de afspraken met de stagiair / wep-er zijn geregeld in de individuele stageovereenkomst, c.q. werkervaringsovereenkomst.

In de overeenkomst worden tenminste vastgelegd: het doel van de stage, c.q. werkervaringsplaats, de duur en het aantal uren per week dat de activiteiten worden verricht, wat deze activiteiten inhouden en de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

 

Lid 2

De werkgever zorgt voor een WA-verzekering voor de uren dat de stagiair / wep-er aanwezig is.

 

Lid 3

Een werkervaringsplaats kan drie tot zes maanden duren. Een overkomst kan eenmalig worden verlengd met een periode van zes maanden.

Lid 4

In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken. Ter beoordeling van de onderwijsinstelling of de andere partij verleent de stageverlener hieraan medewerking.

 

Artikel 7 Vergoeding

 

Lid 1

De stagiair ontvangt bij een stage die tenminste vier weken duurt een maandelijkse stagevergoeding ter hoogte van:

 

 • € 180,00 bruto per maand voor stages op LBO/MBO niveau

 • € 275,00 bruto per maand voor stages op HBO/WO niveau.

Lid 2

De werkgever bepaalt per situatie en in overleg met de andere partij of vergoeding wordt verstrekt. In de regel ontvangt een wep-er bij een plaatsing van tenminste 1 maand een vergoeding, tenzij de uitkeringsinstantie sociale verzekeringswetten een vergoeding vanwege de werkervaringsplaats naast de uitkering verbiedt. De vergoeding is bedoeld als een onkostenvergoeding en staat dus geheel los van de te verrichten werkzaamheden in het kader van het opdoen van werkervaring.

 

Lid 3

De stagevergoeding is gebaseerd op een fulltime-stage, dat wil zeggen 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato berekend.

 

Lid 4

Er is geen reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van toepassing. Voor een wep-er kan worden overwogen in voorkomend geval een reiskostenvergoeding als onkostenvergoeding te verstrekken.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “regeling stage- en werkervaringsplaats gemeente Lingewaard” en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.