Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening precariobelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precariobelasting 2012
CiteertitelVerordening precariobelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

16-12-2011

Witte Weekblad, 21-12-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precariobelasting 2012

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, nr W026005/5378;

gelet op het bepaalde in artikel 228 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen:

De Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van kabels en leidingen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 2 Belastingplicht

  • 1.De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

  • 2.In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen in de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Het belastingtarief en heffingsmaatstaf

De belasting bedraagt per belastingjaar € 2,15 per strekkende meter.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting

1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als één strekkende meter aangemerkt.

2.Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een belastingjaar aangemerkt als één belastingjaar.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De precariobelasting is verschuldigd bij het einde van het belastingjaar.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1.De aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011” van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening precariobelasting 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 15 december 2011.

B. Blonk            mevrouw C. Langelaar

griffier       voorzitter