Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening rioolaansluiting en overige werkzaamheden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rioolaansluiting en overige werkzaamheden 2013
CiteertitelVerordening rioolaansluiting en overige werkzaamheden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201315-09-201701-01-2014nieuwe regeling

21-12-2012

Witte Weekblad, 27-12-2012

w034955

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolaansluiting en overige werkzaamheden 2013

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2012, nr 6096;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet;

Besluit :

vast te stellen:

De Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden 2013

Artikel 1 Belastbaar feit

Op grond van deze verordening worden rechten geheven terzake van het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene die ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Tarief

Voor door de gemeente uitgevoerde werken en gedane leveringen ten behoeve van derden worden de werkzaamheden en materialen berekend naar de kostende prijs, inclusief algemene kosten, verhoogd met een winstopslag van 10 %. Het bedrag wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de werken of het doen van de leveringen aan de belastingplichtige bekend gemaakt door middel van een door of namens de heffingsambtenaar opgestelde begroting.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Voorwaarden

De werkzaamheden, door de gemeente, voor derden, worden uitgevoerd onder nader door burgemeester en wethouders vast te stellen voorwaarden.

Artikel 7 Waarborgsom

Tot meerdere zekerheid van de betaling van het verschuldigde kan door het hoofd IBOR een waarborgsom worden vastgesteld, berekend naar de vermoedelijke grootte van het werk. De waarborgsom wordt voordat met het werk is begonnen in de gemeentekas gestort.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden 2012” van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van het recht plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden 2013".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 20 december 2012.

B. Blonk mevrouw A.W.M. Spruit

griffier voorzitter