Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Sanctiestrategie Coffeeshopbeleid gemeente Lisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSanctiestrategie Coffeeshopbeleid gemeente Lisse
CiteertitelSanctiestrategie Coffeeshopbeleid gemeente Lisse
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, art. 13b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201325-08-2018nieuwe regeling

11-07-2013

Witte Weekblad, 24-7-2013

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiestrategie Coffeeshopbeleid gemeente Lisse

Sanctiestrategie Coffeeshopbeleid gemeente Lisse

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b van de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet de mogelijkheid aanvullende regels te stellen ten aanzien van Coffeeshops.

Ter uitvoering van het in de wet gestelde, stelt de burgemeester van Lisse een beleidsregel vast, als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1 – Overlast

 • 1.

  Indien het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze wordt aangetast, volgt een gesprek met de coffeeshophouder teneinde de overlast te beëindigen;

 • 2.

  Indien de coffeeshop voor de tweede keer het woon- leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze aantast wordt de coffeeshop schriftelijk gewaarschuwd;

 • 3.

  Indien de coffeeshop voor de derde keer het woon- leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze aantast, beveelt de burgemeester de sluiting voor zes maanden

 • 4.

  Indien de coffeeshop voor de vierde keer het woon- leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze aantast, beveelt de burgemeester de sluiting voor twaalf maanden.

Artikel 2- Aantasting openbare orde door criminele activiteiten;

 • 1.

  Indien de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast door criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld geweldmisdrijven wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van zes maanden;

 • 2.

  Indien de openbare orde voor de tweede keer wordt aangetast of dreigt te worden aangetast door criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld geweldmisdrijven volgt sluiting van de coffeeshop voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 – Overschrijding maximaal toegestane verstrekking van 5 gram softdrugs per dag per klant

 • 1.

  Een coffeeshophouder krijgt een schriftelijke waarschuwing indien de maximaal toegestane verstrekking of verkoop van 5 gram softdrugs per dag per klant wordt overschreden;

 • 2.

  Een coffeeshop wordt gesloten voor een periode van drie maanden indien de maximaal toegestane verstrekking of verkoop van 5 gram softdrugs per dag per klant voor de tweede keer wordt overschreden;

 • 3.

  Indien meer dan 30 gram softdrugs per persoon per dag wordt verstrekt of verkocht, wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van zes maanden.

Artikel 4 – Aanwezigheid van minderjarigen

 • 1.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar in een coffeeshop worden toegelaten wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van zes maanden;

 • 2.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat voor de tweede keer jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar in een coffeeshop worden toegelaten wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van twaalf maanden;

 • 3.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat voor de derde keer jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar in de coffeeshop worden toegelaten volgt sluiting van de coffeeshop voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 – Harddrugs

 • 1.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat harddrugs worden verhandeld en/of worden gebruikt, dan wel wanneer er voldoende aanwijzingen daarvoor zijn, wordt de coffeeshop met onmiddellijke ingang gesloten voor een periode van twaalf maanden;

 • 2.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat voor de tweede keer harddrugs worden verhandeld en/of worden gebruikt, dan wel wanneer er voldoende aanwijzingen daarvoor zijn, volgt sluiting van de coffeeshop voor onbepaalde tijd.

Artikel 6 – Aanwezigheid van niet-ingezetenen van Nederland

 • 1.

  Indien in een coffeeshop wordt geconstateerd dat niet-ingezetenen van Nederland worden toegelaten voor verkoop wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van één maand;

 • 2.

  Indien in een coffeeshop voor een tweede keer wordt geconstateerd dat niet-ingezetenen van Nederland worden toegelaten voor verkoop wordt de coffeeshop gesloten voor een periode van drie maanden;

 • 3.

  Indien in een coffeeshop voor een derde keer wordt geconstateerd dat niet-ingezetenen van Nederland worden toegelaten voor verkoop volgt sluiting van de coffeeshop voor onbepaalde tijd.

Artikel 7 - Herhaling

 • 1.

  Daar waar in dit besluit wordt gesproken over herhaling van dezelfde overtreding, moet deze hebben plaatsgevonden binnen zes maanden na afloop van de eerder opgelegde tijdelijke straf of schriftelijke waarschuwing;

 • 2.

  Als bij eenzelfde coffeeshop binnen zes maanden tijd een tweede overtreding wordt geconstateerd die qua aard afwijkt van de eerste, dan wordt gestraft op basis van een tweede overtreding. Daarbij wordt uit beide straffen de zwaarste gekozen.

Artikel 8 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 2.

  Met deze regeling vervalt de sanctiestrategie van 11 juni 2012.

Aldus vastgesteld op 11 juli 2013

Burgemeester van Lisse,

De burgemeester,

Mw. A.W.M. Spruit.