Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201301-01-2015nieuwe regeling

01-03-2013

Onbekend.

w035594

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013

De raad van de gemeente Lisse;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2013, nr. 6268;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (ISD Bollenstreek) d.d. 20 december 2012;

Gelet op de Gemeentewet artikel 147, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Gemeenschappelijke Regeling van de ISD Bollenstreek;

Overwegende dat op grond van artikel 8a WWB en artikel 35, eerste lid, onder c IOAW respectievelijk IOAZ de gemeenteraad bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Besluit :

1. Vast te stellen de Handhavingsverordening WWB en IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013

2. In te trekken de Handhavingsverordening WWB en WIJ ISD Bollenstreek 2009

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1- Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor zover in deze verordening niet anders gedefinieerd, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (ISD Bollenstreek).

  • b.

   de gemeenteraden: de gemeenteraad van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

  • c.

   de wet (ten): de Wet werk en bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

  • d.

   participatievoorziening: voorzieningen, subsidies, vergoedingen voor kosten welke zijn verstrekt in het kader van participatie, conform de Participatieverordening.

  • e

   handhaving: een stelsel van preventieve en repressieve maatregelen gericht op het voorkomen of ontmoedigen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van bijstand, een inkomensvoorziening en/of een participatievoorziening.

  • f.

   fraude: het verstrekken van onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen met het doel om: (meer) bijstand of een (hogere) inkomensvoorziening en/of een (ander) participatievoorziening te ontvangen, dan waarop belanghebbende recht zou hebben wanneer hij juiste en volledige inlichtingen zou hebben verstrekt.

  • g.

   misbruik: het in strijd met de wettelijke voorschriften ontvangen van een uitkering, inkomensvoorziening en/of participatievoorziening, hetgeen te wijten is aan de belanghebbende.

  • h.

   oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering, inkomensvoorziening en/of participatievoorziening volgens de regels van de WWB,IOAW of IOAZ maar in strijd met, of buiten de bedoeling van de WWB, IOAW of IOAZ, zoals die bij de totstandkoming van de WWB respectievelijk de IOAW of IOAZ heeft bestaan.

  • i.

   bestuurlijke boete: de boete bedoeld in de artikelen 18A WWB en 20a IOAW respectievelijk IOAZ.

HOOFDSTUK 2 OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Artikel 2- Opdracht aan het dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt beleid vast – neergelegd in een handhavingsbeleidsplan – waarin staat beschreven hoe zorg wordt gedragen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de WWB, IOAW en IOAZ, waaronder de voorkoming en bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, IOAW en IOAZ.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft in het beleid – neergelegd in het handhavingsbeleidsplan – tenminste uitdrukking aan:

  • a)

   de visie van de ISD Bollenstreek op handhaving binnen de WWB, IOAW of IOAZ;

  • b)

   de in te zetten preventieve handhavingsmaatregelen gericht op het voorkomen of

  • ontmoedigen

   van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van bijstand, een inkomensvoorziening en/of een participatievoorziening;

  • c)

   de in te zetten repressieve handhavingsmaatregelen gericht op het voorkomen of ontmoedigen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik van bijstand, een inkomensvoorziening en/of een participatievoorziening en dat bij geconstateerde fraude daadwerkelijk de ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en/of een opgelegde bestuurlijke boete conform de wetten wordt opgelegd.

Artikel 3- Verantwoording

Het dagelijks bestuur informeert de gemeenteraden tenminste jaarlijks, in de jaarrekening, over de aard en doelmatigheid van de uitgevoerde handhavingsmaatregelen.

HOOFDSTUK 3 GEVOLGEN BIJ FRAUDE, MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK

Artikel 4- Gevolgen van fraude

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of redelijkerwijs kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, de inkomensvoorziening, dan wel de participatievoorziening dan legt het dagelijks bestuur een bestuurlijke boete op conform artikel 18a WWB en 20a IOAW respectievelijk IOAZ en vordert de eventueel ten onrechte uitkering terug.

Artikel 5- Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 4 leidt tot benadeling van de ISD Bollenstreek, dan doet het dagelijks bestuur – onverminderd de mogelijkheid de ten onrechte ontvangen bijstand, inkomensvoorziening of kosten participatievoorziening terug te vorderen – aangifte bij het Openbaar Ministerie in overeenstemming met het door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 6- Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7- Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013.

Artikel 8- Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op zijn bekendmaking.

Artikel 9- Intrekking

De Handhavingsverordening WWB en WIJ ISD Bollenstreek 2009 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 28 februari 2013.

B. Blonk mevrouw A.W.M. Spruit

griffier voorzitter

TOELICHTING OP DE HANDHAVINGSVERORDENING WWB, IOAW en IOAZ ISD BOLLENSTREEK 2013

Wettelijke grondslag van de ‘Handhavingsverordening’ in de WWB, IOAW en IOAZ

In artikel 8a WWB) respectievelijk artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de IOAW en artikel 35,eerste lid, onderdeel c van de IOAZ is bepaald dat de gemeenteraad in het kader van het financiële beheer bij verordening regels stelt voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wetten.

De mogelijkheden voor daadwerkelijk optreden door de gemeente zijn verruimd bij de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (in werkingtreding 1 januari 2013)

Op grond van voornoemde artikelen heeft de gemeente de verplichting om bij verordening eigen regels vast te stellen omtrent handhaving binnen respectievelijk de WWB de IOAW en IOAZ.

Wat moet in de Handhavingsverordening worden geregeld

Afgezien van de korte bepaling in artikel 8a van de WWB en in artikel 35, eerste lid, onderdeel c, van de IOAW en IOAZ, zijn er geen nadere aanduidingen over wat er nu precies in die handhavingsverordening moet worden geregeld. Het doel van artikel 8a van de WWB en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de IOAW en IOAZ is om het handhavingsbeleid van de WWB en IOAW en IOAZ op de agenda van de gemeenteraden te zetten.

De titel van de verordening: waarom is gekozen voor ‘Handhavingsverordening’

Er is bewust voor gekozen om deze verordening niet de naam ‘fraudeverordening’ te geven, maar om te spreken van ‘Handhavingsverordening’. Door deze naamgeving wordt benadrukt dat het niet alleen gaat om de opsporing van fraude (repressief), maar dat het voorkomen van fraude minstens zo belangrijk is (preventief). Handhaving is namelijk niet alleen gericht op de opsporing van gepleegde fraude, maar gaat ook uit van de spontane naleving van wet- en regelgeving. Een goede voorlichting over rechten en plichten aan de poort maakt hiervan een wezenlijk onderdeel uit.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om de begrippen die al zijn omschreven in de WWB, de IOAW , IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van de betreffende definities in de WWB , IOAW en IOAZ ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB, IOAW, IOAZ of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Artikel 2 – Opdracht aan het dagelijks bestuur

Handhaving omvat alle activiteiten van de gemeente die erop gericht zijn dat regels worden nageleefd om het misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkering en participatievoorzieningen

zoveel mogelijk wordt voorkomen.

het bestrijden van fraude verlegt zich mee en meer naar het moment waarop de belanghebbende een beroep doet op de uitkering. Preventieve maatregelen spelen dan ook veel meer dan voorheen een belangrijke rol binnen handhaving. Door belanghebbende vroegtijdig te informeren en door daarop de dienstverlening te optimaliseren wordt een spontane naleving van regels bevorderd. Hierbij is wel van belang te bandrukken dat de klant door het sturen van een beschikking, individueel geïnformeerd wordt over de ter zake geldende rechten en plichten.

Na de voorlichting en heldere communicatie over het fraudebeleid vindt een goede controle plaats op aanvraag, dan wel bij een onderzoek naar de verdere voortzetting van het recht, waardoor voorkomen wordt dat belanghebbenden ten onrechte uitkering of participatievoorziening ontvangen. De controle op de aanvraag en bij voortzetting wordt o.a. vorm gegeven door huisbezoeken en het gebruik van digitale hulpmiddelen waarin actuele gegevens staan van de belanghebbenden met betrekking tot inkomen uit loon of uitkering (Inlichtingenbureau, Suwi-net).

Hoewel getracht wordt meer en beter in te zetten op preventieve maatregelen, blijven repressieve maatregelen binnen het handhavingsbeleid onontbeerlijk. De repressiemiddelen zijn: afstemming van de uitkering, aangifte bij het Openbaar Ministerie, lik op stuk terugvorderen, opleggen van bestuurlijke boete en de gevolgen voor de participatievoorzieningen.

Artikel 3 – Verantwoording

Dit artikel bepaalt dat het dagelijks bestuur jaarlijks over de uitgevoerde handhavingsmaatregelen verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Deze verantwoording vindt in ieder geval plaats via de jaarrekening.

Artikel 4 – Gevolgen van fraude

Dit artikel regelt dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd conform artikel 18 a WWB, artikel 20a IOAW respectievelijk IOAZ indien sprake is van fraude.

Artikel 5 – Aangifte bij het Openbaar Ministerie

In dit artikel is geregeld dat aangifte van fraude wordt gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 – Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 – Intrekking

Gelijk met de inwerkingtreding van deze verordening, wordt de ‘Handhavingsverordening WWB en WIJ ISD Bollenstreek 2009 ’ ingetrokken.