Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregel maatschappelijke activiteiten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel maatschappelijke activiteiten 2017
CiteertitelBeleidsregel maatschappelijke activiteiten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt per 1 januari 2017 de Beleidsregel maatschappelijke activiteiten 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Kaderverordening subsidies Lisse 2009, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

06-12-2016

gmb-2016-178013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel maatschappelijke activiteiten 2017

Burgemeester en wethouders van Lisse

hebben op grond van artikel 3 Kaderverordening subsidies gemeente de bevoegdheid de verordening uit te voeren.

Ter uitvoering van het in de kaderverordening gehanteerde beleid, willen burgemeester en wethouders een beleidsregel, als bedoeld in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht vaststellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Doel van deze beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is nadere uitwerking geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde subsidiebeleid op de onder artikel 1.2 genoemde beleidsterreinen, in aansluiting op de kaderverordening subsidies en het uitvoeringsvoorschrift kaderverordening subsidies Lisse 2009.

Artikel 1.1 Doelgroep

Het college kan subsidie verlenen in verband met tegemoetkoming in de kosten van de activiteiten ten behoeve van de in artikel 1.2 genoemde beleidsterreinen aan rechtspersonen en natuurlijke personen die activiteiten, gericht op de ingezetenen in Lisse, organiseren.

Artikel 1.2 Activiteiten waarvoor subsidie verstrekt kan worden

Subsidie kan verstrekt worden voor activiteiten op de volgende beleidsterreinen:

 • a.

  Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten

 • b.

  Evenementen/bijzondere activiteiten

 • c.

  Ondersteuning sportactiviteiten

 • d.

  Jeugd en Jongeren

 • e.

  WMO

  • Algemene collectieve voorzieningen

  • Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.

  • Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

  • Vrijwilligers en Mantelzorgondersteuning

  • Kwetsbare burgers

 • f.

  Volksgezondheid

 • g.

  Accommodatiebeleid

 • h.

  Diverse waarderingssubsidies

 • i.

  Diverse prestatiesubsidies

Hoofdstuk 2 Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten

Artikel 2.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft op 24 maart 2016 de Nota ‘Aandacht voor Cultuur! 2016 – 2019’ vastgesteld. Het doel van deze nota is om zoveel mogelijk inwoners van Lisse te bereiken die kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, zowel actief als passief, of als professional of amateur. We willen dat zo veel mogelijk inwoners meedoen aan en genieten van cultuur door samenwerking, verbinding en krachten te bundelen.

Een incidentele subsidie kan aan een initiatiefnemer worden toegekend voor de organisatie van vernieuwende en op samenwerking gerichte culturele activiteiten op het gebied van muziek, zang, podiumkunsten en uitzonderlijk waardevolle culturele activiteiten voor Lisse.

Artikel 2.2 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van de subsidieregeling ‘Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten’ wordt verstaan onder:

 • initiatiefnemer:

  een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die zich zonder winstoogmerk (mede) tot doel stelt het versterken van gemeenschappelijke binding binnen Lisse door middel van culturele activiteiten;

 • aanvrager:

  initiatiefnemer;

 • activiteitenplan:

  een incidenteel plan van een initiatiefnemer gericht op één of meer culturele activiteiten;

 • commissie Culturele Zaken:

  adviescommissie van het college van Lisse

Artikel 2.3 Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan moet uiterlijk 10 weken voordat met de activiteit wordt gestart schriftelijk bij het college van Lisse worden ingediend. De advisering en besluitvorming van de subsidieaanvraag is gemandateerd aan de commissie Culturele Zaken. Deze commissie besluit of een aanvraag op grond van bovengenoemde subsidieregeling in aanmerking komt voor subsidie.

De aanvraag bevat tenminste de hierna volgende gegevens:

 • een activiteitenplan met een toelichting daarop;

 • een overzicht van alle geraamde inkomsten en uitgaven van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit.

Artikel 2.4 Criteria

Een activiteitenplan moet voldoen aan de volgende criteria:

 • gemeenschapsbinding met (een deel van) Lisse door culturele activiteiten;

 • samenwerking met andere instellingen;

 • gedeeltelijk eigen financiering van de activiteit;

 • vernieuwend karakter of een plaatselijk of streekgebonden cultureel karakter;

 • gericht op uitvoerende activiteiten.

Artikel 2.5 Subsidieplafond

 • jaarlijks is € 5.000,– beschikbaar;

 • het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.500,– per aanvraag;

 • de commissie Culturele Zaken kan van het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 1.500,– afwijken in neerwaartse zin;

 • de commissie Culturele Zaken beoordeelt of een aanvraag inhoudelijk voldoet aan de in deze regeling gestelde criteria;

 • de aanvrager dient na afloop van de activiteit binnen twee maanden een activiteitenverslag in.

Hoofdstuk 3 Evenementen/bijzondere activiteiten

Artikel 3.1 Algemeen

Evenementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in de gemeente en aan het imago van de gemeente. Door een bijdrage in de vorm van een subsidie, wordt getracht om (potentiële) organisatoren te stimuleren tot het organiseren van kwalitatief goede evenementen/bijzondere activiteiten. Plaatselijke instellingen die een jubileum vieren kunnen subsidie aanvragen voor een bijzondere activiteit in het kader van dat jubileum en van deze regeling gebruik maken. Als tegenprestatie verzorgt de jubilerende instelling een openbaar evenement/bijzondere activiteit die past bij de doelstelling van de instelling.

Artikel 3.2 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regel wordt verstaan onder evenement: elke voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis (kunst, muziek, sport), doelbewust georganiseerd en geprogrammeerd en gericht op een relatief groot publiek en/of bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn in de gemeente Lisse.

Artikel 3.3 Criteria voor subsidieverlening

 • De instelling/rechtspersoon moet statutair in de gemeente Lisse zijn gevestigd;

 • een subsidieverzoek moet tijdig voorafgaand aan het evenement, gebeurtenis of de activiteit en volledig ingediend te worden;

 • de activiteiten van de instelling/rechtspersonen dienen gericht te zijn op de plaatselijke bevolking;

 • het subsidieplafond bedraagt: € 10.000,–

 • toekenning geschiedt op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 3.4 Hoogte van de bijdrage

Het subsidiebedrag is in overeenstemming met de aard en/of de omvang van het evenement/ bijzondere activiteit en bedraagt niet meer dan € 1.500,–.

Hoofdstuk 4 Ondersteuning sportactiviteiten

Artikel 4.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft op 16 september 2010 de nota ‘Sportbeleid 2010-2013’ vastgesteld. Het doel van dit sportbeleid is het verbeteren van het sportklimaat in de gemeente Lisse. De gemeente Lisse wil haar inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Er zijn drie speerpunten vastgesteld:

 • Gehandicaptensport (aangepast sporten)

 • Sportstimulering jeugd en ouderen

 • (Top)sportactiviteiten/-evenementen

Artikel 4.2 Uitgangspunten

Een incidentele subsidie kan verstrekt worden als stimulans als de activiteit een bijdrage levert aan de realisatie van (een van) de gemeentelijke beleidsdoelen op het terrein van sport.

Artikel 4.3 Criteria voor subsidieverlening

 • De instelling/ rechtspersoon moet statutair in de gemeente Lisse zijn gevestigd;

 • een subsidieverzoek moet tijdig voorafgaand aan het evenement, gebeurtenis of de activiteit en volledig ingediend te worden;

 • de activiteiten van de instelling/rechtspersonen dienen gericht te zijn op de plaatselijke bevolking;

 • de subsidieaanvraag dient een duidelijke omschrijving te hebben van het project/de activiteit, het verwachte deelnemersaantal, een beschrijving van de doelgroep, datum en locatie van de activiteit en een gespecificeerde begroting van de opbrengsten en kosten van de activiteit.

Artikel 4.4 Subsidie ondersteuning aangepast sporten

Doel is de organisatie van sportactiviteiten voor mensen met een beperking te stimuleren om de mogelijkheden om te sporten voor deze doelgroep uit te breiden. De volgende criteria gelden:

 • het sportaanbod voor mensen met een beperking moet binnen de gemeente uitgevoerd worden;

 • de sportactiviteit dient begeleid of ondersteund te worden door bevoegd, deskundig kader;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal € 1.500,– worden verstrekt.

Artikel 4.5 Subsidie sportstimulering jeugd en ouderen

Doel is de inwoners van Lisse te stimuleren om te sporten in het belang van hun welzijn. Specifiek wordt beoogd de participatiegraad onder jeugd en ouderen te verhogen. De volgende criteria gelden:

 • het nieuwe sportaanbod moet binnen de gemeente uitgevoerd worden;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal € 1.500,– worden verstrekt.

Artikel 4.6 Subsidie (top)sportactiviteiten/-evenementen

Doel is uitbreiding van het aantal sportactiviteiten/-evenementen in Lisse die een bijdrage leveren aan de (sport)promotionele doeleinden.

De volgende criteria gelden:

 • het sportevenement dient een dimensie toe te voegen aan het huidige aanbod en voorzien te zijn van een breedtesportactiviteit;

 • het evenement is voor iedereen toegankelijk;

 • per subsidieaanvraag kan maximaal € 1.500,– worden verstrekt.

Artikel 4.7 Subsidieplafond

Per jaar is € 8.000,– beschikbaar voor realisering van de genoemde speerpunten op terrein van sport. Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het subsidieplafond.

Begin 2017 wordt een startnotitie sportbeleid en volksgezondheidsbeleid opgesteld. Deze startnotitie wordt gezien als een plan van aanpak om het sportbeleid en het volksgezondheid van de gemeente door middel van een integrale benadering te actualiseren en verder vorm te geven. Implementatie van de nieuwe nota sportbeleid en volksgezondheidsbeleid zal plaatsvinden vanaf 2018.

Artikel 4.8 Buurtsportcoaches

 

Artikel 4.8.1 Algemeen

De gemeente Lisse heeft de deelnameverklaring ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ ondertekend waardoor de gemeente een doeluitkering ontvangt van € 65.200,–.

Dit budget is bedoeld voor de inzet van buurtsportcoaches die ten gunste van sport- en/of welzijnsinstellingen kan worden ingezet.

Artikel 4.8.2 Activiteiten buurtsportcoaches

De inzet van buurtsportcoaches dienen gericht te zijn op:

 • het (wekelijks) plannen, organiseren en begeleiden van laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten voor jeugd, jongeren, ouderen en gehandicapten georganiseerd in samenwerking met jongerenwerk, sportverenigingen, onderwijs en welzijnswerk;

 • het ondersteunen en stimuleren van een gezonde leefstijl, door het organiseren van gezondheid bevorderende activiteiten (weerbaarheidstrainingen, lessen in lifestyle en tiltechnieken);

 • het bewegen van ouderen en mensen met een beperking stimuleren, de doelgroep in beweging brengen en houden;

 • het verhogen van de sportdeelname onder jongeren;

 • het verhogen van de deelname van 4-23 jarigen aan activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en sport.

Bovenstaand dient plaats te vinden in (structureel) samenwerking met/tussen organisaties en instellingen uit de sectoren onderwijs, cultuur, sport en buurt gevestigd in Lisse.

Artikel 4.8.3 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de werknemerskosten van de ‘buurtsportcoach (BSC)’.

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • de functie van BSC wordt minimaal een jaar in stand gehouden;

 • de titel van BSC is niet persoonsgebonden, maar wordt verleend aan de aanvragende instelling;

 • de BSC draagt bij aan de gemeentelijke doelen benoemd in de nota Sportbeleid en meer specifiek benoemd onder artikel 4.7.2 van deze beleidsregel;

 • de subsidie bedraagt maximaal 40% van de salariskosten (incl. werkgeverslasten) met een maximum subsidiebedrag van € 20.000,– op jaarbasis bij een fulltime functie;

 • de subsidie voor een parttime functie bedraagt een naar evenredigheid verlaagd bedrag.

Artikel 4.8.4 Vereisten subsidieaanvrager

Aanvragers komen in aanmerking indien:

 • de subsidie aanvrager treedt op als werkgever;

 • de werkgever laat de BSC activiteiten verrichten voor/met verenigingen of instellingen, die gevestigd dan wel werkzaam zijn in de gemeente Lisse;

 • de BSC minimaal een Mbo-opleiding, niveau 4 heeft afgerond;

 • de BSC voldoet aan de volgende competenties;

  • oriëntatie op de omgeving

  • organiserend vermogen;

  • aandacht voor en kennis van de doelgroep;

  • professionaliteit.

 • de BSC wordt ingezet in tenminste twee van de sectoren onderwijs, cultuur, sport en buurt.

Artikel 4.8.5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het boekjaar 2017 bedraagt in totaal € 65.200,–.

Artikel 4.8.6 Subsidieaanvraag

 • De subsidieaanvraag dient jaarlijks voor 1 oktober voorafgaand aan het volgende boekjaar te worden ingediend.

 • De aanvrager dient bij de subsidieaanvraag een activiteitenplan te voegen.

Hoofdstuk 5 Jeugd en Jongeren

Artikel 5.1 Algemeen

De gemeente Lisse wil met het integrale jeugdbeleid goede kansen creëren zodat elke jeugdige zich naar vermogen kan ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene en actief kan deelnemen aan het maatschappelijke, sociale en economische leven. We willen uitgaan van kansen van jongeren en niet van problemen.

Artikel 5.2 Activiteiten jeugd en jongeren

Er is een subsidie van € 10.000,– beschikbaar voor activiteiten voor jeugd en jongeren. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit moet met, voor en door de Lissese jeugd worden georganiseerd;

 • De activiteit moet plaatsvinden in Lisse;

 • De activiteit is primair bedoeld voor de doelgroep 12 – 23 jaar.

Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 5.3 Voorschoolse voorzieningen: peuteropvang en overdracht

 

Artikel 5.3.1 Algemeen

In de notitie voorschoolse voorzieningen 2012- 2015 is het beleid beschreven onderliggend aan de subsidie peuteropvang en subsidie peuteroverdracht.

Artikel 5.3.2.1 Peuteropvang

Er is subsidie beschikbaar voor peuteropvang. De subsidie is bestemd voor peuters van 2 tot 4 jaar van ouders/verzorgers, die geen aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag en kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen minder dan 110% van de bijstandsnorm (deze kunnen met een verklaring van de ISD gebruik maken van de peuteropvang). De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuteropvang. De kinderdagverblijven moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de onderstaande voorwaarden die de gemeente Lisse stelt.

Voorwaarden subsidie peuteropvang :

 • subsidie is alleen mogelijk voor de opvang van Lissese peuters;

 • kinderdagverblijven die peuteropvang aanbieden dienen LRKP-geregistreerd te zijn en in Lisse gevestigd;

 • de peuteropvang voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de notitie voorschoolse voorzieningen;

 • indexatie van het subsidie bedrag per kindplaats vindt plaats overeenkomstig het indexcijfer dat het rijk hanteert bij het standaard uurtarief kinderopvang;

 • aanvraag is voorafgaand aan het kalenderjaar conform het door de gemeente verstrekte aanvraagformulier met opgaaf van gegevens kinderen;

 • vóór 1 juni van het lopende subsidiejaar wordt een tweede opgave van nieuwe peuters gedaan door de aanvrager;

 • formulieren voor aanvraag en afrekening worden door de gemeente per email verstrekt;

 • er is een subsidie plafond van € 82.500,–. Als het plafond is bereikt, zal een kind op de wachtlijst worden geplaatst.

Artikel 5.3.2.2 Peuteroverdracht

De gemeente wil een gedegen overdracht van peuters van kinderdagverblijven naar de basisschool. Ze stelt hiervoor subsidie beschikbaar aan kinderdagverblijven.

Voorwaarden subsidie peuteroverdracht:

 • Subsidie is alleen mogelijk voor de overdracht van Lissese peuters;

 • Kinderdagverblijven dienen LRKP- geregistreerd te zijn en in Lisse gevestigd;

 • Aanvraag is voorafgaand aan het kalenderjaar conform het door de gemeente verstrekte aanvraagformulier met opgaaf van gegevens kinderen;

 • Formulieren voor aanvraag en afrekening worden door de gemeente per email verstrekt.

 • Voor 1 juni van het lopende subsidiejaar is de mogelijkheid om een tweede opgave van nieuwe peuters te doen door de aanvrager.

 • Afstemming overdracht vindt plaats via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA);

 • Overdracht vindt plaats door middel van overdrachtsformulier dat is afgestemd met het basisonderwijs;

 • Er vindt tenminste één gesprek plaats tussen kinderopvang, basisschool en de ouder/ verzorger(s) daarbij aanwezig;

 • De subsidiebijdrage voor peuteroverdracht per kindplaats is € 50,–;

 • Er is een subsidieplafond van € 500,–. Dat betekent dat er in ieder geval 10 peuters in aanmerking komen voor een warme overdracht.

 • Subsidieplekken worden naar rato van het aantal over te dragen kinderen in het betreffende jaar per kinderdagverblijf verdeeld.

In 2017 is een gezamenlijk budget voorschoolse voorzieningen beschikbaar voor de subsidie ‘peuteropvang’ en de subsidie ‘peuteroverdracht’ van € 83.000,–.

Indien het plafond van het budget Peuteropvang (artikel 5.3.2.1) niet is bereikt, kan het resterende budget peuteropvang ook worden aangewend voor de peuteroverdracht.

De overige plaatsen worden verdeeld op basis van het feitelijke aantal peuters dat warm is overgedragen volgens de verantwoording.

Artikel 5.3.3 Taalklas PO Duin- en Bollenstreek

De gemeente stelt op basis van de regionale afspraken in de REA (regionaal educatieve agenda), maximaal € 10.000,– subsidie per jaar beschikbaar aan Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek voor het Primair Onderwijs. De subsidie is bestemd voor het aanbieden van de Taalklas Duin- en Bollenstreek PO. De taalklas is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen (6–12 jaar) in de Duin- en Bollenstreek die rechtstreeks uit het buitenland komen of korter dan een jaar in Nederland wonen en de taal nog niet beheersen. De taalklas wordt aangeboden op één school in de regio Duin- en Bollenstreek (Noordwijkerhout). Als deze locatie vol is, wordt in overleg met de gemeenten een tweede locatie gestart op de Beekbrug in Lisse.

Artikel 5.3.4 Taalklas VO Duin- en Bollenstreek

In de schooljaren 2016-2019 is met de Bollen6 besloten € 20.000,– per jaar beschikbaar te stellen voor de Taalklassen van het Voortgezet Onderwijs (VO ISK). De school is gelokaliseerd in Katwijk en mag daar blijven tot 1 augustus 2019; daarna moet de school verhuizen naar een nieuwe locatie. De Taalklassen voor het Voortgezet Onderwijs blijven ook na 2019 noodzakelijk.

Artikel 5.4 Jongerenwerk

Het doel van het jongerenwerk is een veranderingsproces op gang brengen bij jongeren zodat de sociaal maatschappelijke en persoonlijke positie van jongeren verbetert. Het jongerenwerk in Lisse heeft de volgende kerntaken:

 • contact leggen en onderhouden, informatie verzamelen en signaleren;

 • activering en participatie;

 • programma’s en activiteiten uitvoeren;

 • vorming, voorlichting en opvoeding;

 • doorverwijzing, participatie in netwerken en samenwerking met partners.

De aandachtspunten voor het jongerenwerk zijn:

 • ambulant jongerenwerk;

 • outreachend accommodatie gebonden jongerenwerk;

 • verbinding met het Centrum voor Jeugd en Gezin;

 • talentontwikkeling;

 • agogische ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties;

 • functie van buurtsportcoach.

Het jongerenwerk in Lisse is voor alle jongeren van 12 – 18 jaar, de leeftijdsgrenzen worden echter niet strak gehanteerd. Het jongerenwerk is per 1 januari 2016 ondergebracht bij Stichting Welzijnskwartier. In de subsidieafspraken met Welzijnskwartier worden bovenstaande aandachtspunten opgenomen en gespecificeerd in een prestatieplan.

In 2017 is voor jongerenwerk een budget beschikbaar van € 177.000,– en aanvullend € 20.000,– voor de functie van buurtsportcoach.

In 2017 is er tevens een subsidie van maximaal € 15.138,– beschikbaar ter compensatie van salariskosten van een jongerenwerker.

De grondslag voor subsidiering van de taak als buurtsportcoach is geregeld in Artikel 4.8.

Artikel 5.5 Bijdrage van Kwadraad aan Jeugd en Gezinsteam

De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan Kwadraad voor uitvoering van jeugd- en gezinsteam. Het jeugd- en gezinsteam is er voor informatie en advies, coördinatie van (jeugd)hulp en het verlenen van jeugdhulp. De bijdrage vanuit het maatschappelijk werk is van belang voor de integrale aanpak en de preventieve aanpak. In totaal is hiervoor € 144.857,– subsidie beschikbaar.

Artikel 5.6 Aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (GGD)

Aanvullend op het basistakenpakket aan jeugdgezondheidszorg, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, worden aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg verricht door de GGD. Doel van de jeugdgezondheidszorg is het signaleren en vroegtijdig opsporen van lichamelijke, sociale en psychische ontwikkelingsproblemen bij kinderen van 0 tot 19 jaar. Daarnaast wordt voorlichting, advies, instructie en begeleiding verleend.

De GGD Hollands Midden ontvangt in 2017 maximaal € 60.000.– subsidie voor:

 • Triple P

 • Facilitair bureau

 • Onderhoud digitaal marktplein

 • Groepsvoorlichting cursussen JGZ

 • Jeugdmatch

 • vCJG (virtueel centrum voor jeugd en gezin)

 • CJG telefonie

 • Logopedie (pakket 1)

Hoofdstuk 6 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Artikel 6.1 Algemeen

In december 2012 is het lokaal beleidsplan WMO 2013-2016 door de raad vastgesteld. De werkingsduur van de nota is verstreken maar de uitgangspunten blijven onverminderd:

 • Uitgaan van eigen kracht

 • Bieden van maatwerk

 • Het resultaat van de ondersteuning

Naar verwachting wordt de transformatie agenda Wmo vastgesteld in december 2016.

Deze transformatie agenda bevat de volgende uitdagingen:

 • Uitgaan van wat mensen kunnen.

 • Iedereen doet mee, tenzij…

 • Zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden.

 • Een agenda voor en door inwoners.

Subsidieverlening wordt beoordeeld aan de hand van deze uitgangspunten.

Artikel 6.2 Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden

 

Artikel 6.2.1 Opvoedadviespunt Duin- en Bollenstreek

De subsidie is bedoeld voor de exploitatie van het Opvoedadviespunt Duin en Bollenstreek door Kwadraad in de gemeente Lisse. Door het geven van opvoedondersteuning moeten ouders competenter worden in het opvoeden en meer zelfvertrouwen krijgen. Het beschikbare subsidiebedrag hiervoor is € 20.882,–.

Artikel 6.2.2 Homestart (Humanitas)

Aan Humanitas wordt in 2017 een bijdrage van maximaal € 13.380,– verstrekt voor de uitvoering van Homestart in Lisse. Homestart is een programma voor opvoedingsondersteuning en ondersteuning aan gezinnen door vrijwilligers.

Artikel 6.2.3 Begeleiding voor gezinnen

In totaal is, bij goedkeuring van de begroting, in 2017 € 54.000,– beschikbaar voor begeleiding voor gezinnen in de vorm van zorgcoördinatie, gezinscoaching of Reset.

Er is € 4.000,– beschikbaar voor incidentele subsidieaanvragen voor begeleiding aan gezinnen met kinderen, die bekend zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (jeugdgezondheidszorg of jeugd- en gezinsteam). Het doel is deze gezinnen tijdelijk extra ondersteuning te bieden om regie over hun eigen leven terug te nemen. Het is ondersteuning die niet valt onder de diensten van het Centrum van Jeugd en Gezin.

Er is € 50.000,– beschikbaar voor de begeleiding aan gezinnen met kinderen volgens de methode Reset. De methodiek bevordert dat ouders de regie over het huishouden en de opvoeding van hun kinderen weer zelf ter hand kunnen nemen. Het gaat hierbij om risico- en multiprobleemgezinnen waar de groei, ontwikkeling en veiligheid van de kinderen gevaar loopt.

Artikel 6.3 Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

 

Artikel 6.3.1 Algemeen Maatschappelijk werk (Kwadraad)

Voor algemeen maatschappelijk werk voor volwassenen door Kwadraad is ook in 2017 subsidie beschikbaar. Het beschikbare subsidiebedrag is € 204.533,–.

Deze subsidie is bedoeld voor:

 • preventie hulp zoals informatie en advies, online hulverlening, spreekuur en deelname aan het Lokaal Loket Lisse;

 • basis psychosociale hulpverlening, waaronder ook netwerk- en casuïstiekoverleg valt, en;

 • intensieve hulp, namelijk 24-uurs bereikbaarheid en crisishulpverlening, hulpverlening in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod, gezinscoaching en zorgcoördinatie.

Artikel 6.3.2 Clientondersteuning MEE

Voor MEE is maximaal €182.265,– beschikbaar voor het verlenen van cliëntondersteuning voor inwoners met een handicap. Dit budget is bedoeld voor:

 • Clientondersteuning volwassenen

 • Inzet in het Jeugd en Gezinsteam

 • Trainingen en lotgenotencontact

 • Specialistenpool en de coördinatie van integrale vroeghulp

Artikel 6.4 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

In de Transformatieagenda is het gemeentelijk beleid vastgesteld voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Als gemeenten willen we mantelzorgers ondersteunen en sneller schakelen als zij overbelast (dreigen te) raken. In het mantelzorgbeleid willen we inzetten op een aantal onderdelen:

 • Een actievere houding ten opzichte van mantelzorgers.

 • De doorontwikkeling van mantelzorgondersteuning.

 • Meer bekendheid geven aan de ondersteuning die beschikbaar is voor mantelzorgers.

 • Speciaal aandacht geven aan ouders waarvan het kind een beperking heeft.

Doelstelling vrijwilligersondersteuning: Het doel van het vrijwilligersbeleid is te zorgen dat vrijwilligers ondersteund worden zodat zij in staat zijn hun werkzaamheden te (blijven) doen op een manier die bij hen past.

Speerpunten:

 • Zorgen dat er mogelijkheden zijn om wederkerigheid in te vullen.

 • Vrijwilligersondersteuning versterken en moderniseren.

 • Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers versterken.

 • Promoten en waarderen van het vrijwilligerswerk in Lisse.

Voor de realisering van deze speerpunten is in 2017 maximaal € 15.000,– beschikbaar.

Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 6.4.1 Mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning

Voor uitvoering van de mantelzorgers- en vrijwilligersondersteuning 2017 worden subsidieafspraken gemaakt met Welzijn Lisse-Hillegom. De afspraken zijn nader bepaald in een prestatieplan.

De subsidie is bedoeld voor:

 • de ondersteuning van mantelzorgers woonachtig in Lisse;

 • ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers woonachtig in Lisse en

 • ondersteunde activiteiten voor vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Lisse.

De uiteindelijke afspraken moeten nog worden vastgelegd in een prestatieplan. Voor 2017 is maximaal € 92.000,– beschikbaar.

De afspraken uit 2016 voor het mantelzorgcompliment en innovatiebudget voor respijtzorg worden verlengd naar 2017. In afwachting op de uitkomsten van de werksessies Mantelzorg over de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Het budget voor het verstrekken van het mantelzorgcompliment is € 71.000,–. Het budget voor innovatie van respijtzorg is € 17.000,–.

Artikel 6.4.2 Stichting Present

Er wordt in 2017 een bijdrage van maximaal € 4.700,– verstrekt voor de uitvoering van een projectmatige vorm van vrijwilligers inzet door Stichting Present, waarin vrijwilligers klussen doen voor mensen die (incidentele) ondersteuning/hulp nodig hebben. Het beoogde effect van de subsidie is de Vrijwilligersondersteuning in Lisse te optimaliseren en versterken. Het realiseren van 20 projecten in de gemeente Lisse, als ook een bijdrage van de deelnemende gemeenten, is een voorwaarde voor de subsidiering.

Artikel 6.4.3 Adamas Inloophuis

De subsidie wordt verstrekt als waardering voor het uitvoeren van activiteiten. De subsidie is bestemd voor de ondersteuning van vrijwilligers en het uitvoeren van activiteiten. Voor 2017 is er maximaal € 6.000,– beschikbaar. Voorwaarde daarbij is wel dat andere gemeenten ook naar verhouding bijdragen.

Artikel 6.5 Kwetsbare burgers

 

Artikel 6.5.1 Maatschappelijke Opvang

Het gaat hier om beleid gericht op verschillende groepen in de samenleving die buiten de boot dreigen te vallen, dit kan veroorzaakt worden door een combinatie van eenzaamheid, schulden, depressie, verslaving, huiselijk geweld of dakloosheid. Het doel is om participatie van deze kwetsbare groepen mogelijk te maken. Op deze terreinen wordt in regionaal verband samengewerkt en heeft de gemeente Leiden de zorg als centrumgemeente voor de uitvoering van het beleid en het maken van afspraken met diverse partijen. Het beleid is opgenomen in het Regionaal Kompas.

De volgende regionale activiteiten worden gesubsidieerd, de gemeente Leiden maakt afspraken met de uitvoerende partijen, daartoe is een gemeenschappelijke regeling aangegaan.

In 2016 worden de volgende subsidies verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling Leiden:

 • collectieve preventieve geestelijke gezondheidszorg € 12.083,–;

 • zorgvernieuwingsprojecten GGZ: bijdrage inloophuis psychiatrie, informatiepunt GGZ en zorgvragersoverleg ZON € 11.016,–;

 • vriendendienst GGZ € 7.225,–.

Artikel 6.5.2 Inloop GGZ

Holland Rijnland heeft op 16 december 2015 besloten om de GGZ-inloop van de Rivierduinen nog tot 1 juli 2016 te financieren. Vervolgens is er na 1 juli 2016 een verdeling gemaakt onder de zes bollengemeenten met betrekking tot de subsidie. De gemeente Lisse heeft hiervoor een bedrag van € 6.048,14 toegekend aan GGZ Rivierduinen voor de tweede helft van 2016. Op basis van deze systematiek wordt er zowel rekening gehouden met het aantal bezoekers als met het feitelijk aantal inwoners. Er is nog geen besluit genomen over het subsidieverzoek voor 2017, deze zal in de komende maanden volgen. Hiervoor is een bedrag van € 25.000,– opgenomen in de begroting van 2017.

Artikel 6.5.3 Mensen met een beperking en ouderen

In de transformatieagenda 2017-2018 is meedoen aan de samenleving een belangrijk uitgangspunt. In het beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017 – 2025 wordt de focus op sociale inclusie gelegd waarbij alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Versterking en uitbreiding van het sociale netwerk van mensen met een beperking is van belang. De samenwerking van diverse organisaties wordt gestimuleerd met als doel een samenhangende, efficiënte en effectieve aanpak. Het ouderenbeleid is onderdeel van de Wmo-nota 2013 – 2016 en de transformatieagenda 2017 – 2018. Vooralsnog ligt de prioriteit bij de doelgroep kwetsbare ouderen, maar het gaat niet alleen om leeftijd; kwetsbaarheid kan zich ook eerder voordoen.

De volgende beleidsprioriteiten zijn vastgesteld:

 • signalering van kwetsbaarheid/adviseren/informeren;

 • activiteiten en dienstverlening: vraaggericht aanbod;

 • wonen en woonomgeving;

 • meer focus op ondersteuning in de ketenzorg dementie.

Artikel 6.5.3.1 Nieuw aanbod algemene/collectieve voorzieningen

Voor 2017 is € 25.000,– beschikbaar. Dit budget is beschikbaar voor de realisering van algemeen of collectief aanbod dat het gebruik van individuele voorzieningen voorkomt of vermindert.

Subsidieverzoeken worden getoetst op de volgende punten:

 • er moet samenhang zijn tussen de beleidsterreinen Wonen en Wmo;

 • samenwerking met minimaal 1 andere partner;

er wordt rekening gehouden met de nieuwe taken in het kader van decentralisatie van AWBZ taken.

Toekenning geschiet op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen tot het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 6.5.3.2 Stichting Welzijn Lisse-Hillegom

Met de Stichting Welzijn Lisse wordt jaarlijks een prestatieovereenkomst afgesloten voor activiteiten voor kwetsbare inwoners van Lisse. Welzijn Lisse verbreedt zich naar een Welzijnsorganisatie voor alle (kwetsbare) burgers. Welzijn Lisse is een generalistische organisatie die in netwerkverband samenwerkt met lokale partners en regionale partners. Stimuleren en ondersteunen van burgerschap en vrijwilligerswerk zijn belangrijke elementen.

Vanaf 1 januari 2017 is de Stichting gefuseerd met Stichting Welzijn Hillegom. De subsidie wordt verleend aan nieuwe rechtsvorm: Stichting Welzijn Lisse-Hillegom. Voor de gemeente is uitgangspunt; verminderen van kwetsbaarheid, vergroten flexibiliteit en integrale aanpak aansluitend bij het Wmo beleid. In 2017 is een budget beschikbaar van € 315.000,– (inclusief adviesnetwerk, inzet in het Lokaal Loket Lisse en extra ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers).

Artikel 6.5.3.3 Stichting de Paraplu

Voor de organisatie van laagdrempelige (ontmoetings-)activiteiten voor kwetsbare inwoners in de Poelpolder (Krantcafé Poelhuys) is een activiteitenbudget/waarderingssubsidie beschikbaar van maximaal € 3.000,– in 2017.

Voor de organisatie van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners in De Beukenhof is maximaal € 3.000,– beschikbaar.

Artikel 6.5.3.4 Uitvoering Wmo transformatie agenda

Voor de uitvoering van Wmo Transformatie agenda en specifiek de lokale Lissese paragraaf is een budget beschikbaar. Subsidie kan verleend worden voor activiteiten die passen in de uitgangspunten van de transformatie agenda. Voor de uitwerking van de transformatie agenda is in 2017 € 250.000,– beschikbaar.

Buurtaanpak

Om in een vroeg stadium knelpunten of problemen bij bewoners te signaleren en op die manier preventief te kunnen werken en specifieke activiteiten te organiseren worden organisaties gestimuleerd een buurtgerichte aanpak uit te werken. In relatie tot de uitgangspunten van de transformatie agenda zijn aanvullende uitgangspunten dat in een ketenaanpak wordt samengewerkt tussen professionele organisaties maar ook met informele organisaties als sportverenigingen en vrijwillige organisaties. De aanpak moet ook een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Participatietraject

We staan een vraaggerichte aanpak voor, dat betekent dat er steeds aandacht moet zijn voor wat (kwetsbare) inwoners nodig hebben. We willen manieren vinden om in gesprek te komen en te blijven met (kwetsbare) inwoners. Hierbij kunnen de Wmo adviesraad en Seniorenraad een belangrijke rol spelen, als platform waarin de stem van en contacten met cliëntenorganisaties en inwoners vertegenwoordigd is.

Met de beide adviesorganen wordt gekeken hoe dit aangepakt kan worden en welke financiële ondersteuning daarbij nodig is.

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid

Artikel 7.1 Lokaal Gezondheidsbeleid algemeen

Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Lisse de nota volksgezondheid 2013-2016 ‘Gezondheid in beweging’ vastgesteld. De looptijd van de nota wordt met een jaar verlengd tot en met 2017. Het doel van het gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners van Lisse. De gemeente Lisse wil haar inwoners stimuleren een gezonde keuze te maken.

Artikel 7.2.1 Speerpunten

Regionaal en lokaal is het gezondheidsbeleid voornamelijk gericht op de doelgroepen waar de meeste winst te behalen valt. Dit zijn: kinderen en jongeren, mensen met een lage sociaaleconomische status en kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking. De volgende speerpunten worden bij deze doelgroepen aangehouden:

 • alcoholmatigingsbeleid: Activiteiten die het gebruik van alcohol verminderen waarbij de prioriteit ligt bij jeugd onder de 18 jaar;

 • het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hierbij is specifiek aandacht voor Bewegen en Sport in de buurt, Buurtsportcoachactiviteiten en gezonde voeding/voorkomen van overgewicht;

 • depressie. Stimuleren van preventie en preventieve activiteiten om depressie te voorkomen.

Artikel 7.2.2 Weerbaarheidstrainingen GGD HM

In 2017 wordt een bedrag van € 12.000,– ingezet voor het aanbieden van weerbaarheidstrainingen op scholen door de GGD HM. Dit initiatief past binnen de speerpunten.

Hoofdstuk 8 Herziening Accommodatiebeleid

Artikel 8.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 de vijf afzonderlijke beleidskaders en de financiële taakstelling uit de notitie ‘Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid’ vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van B&W opdracht gegeven over te gaan tot uitvoering van de beleidskaders op basis van de notitie ‘Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid’.

Eén onderdeel van de notitie ‘Hoofdlijnen masterplan herziening accommodatiebeleid’ is het uitwerken van een nieuwe subsidieregeling voor kleine (bouwkundige) aanpassingen aan accommodaties van maatschappelijke organisaties die in Lisse actief zijn op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs en beschikken over een eigen accommodatie.

Artikel 8.2 Overloopperiode tot vaststelling nieuwe subsidieregeling herziening accommodatiebeleid

Tot het moment dat de nieuwe subsidieregeling in het kader van de herziening van het accommodatiebeleid wordt vastgesteld blijft de staande subsidieregeling (met gewijzigde uitgangspunten) in het kader van het accommodatiebeleid van kracht.

Artikel 8.2.1 Gewijzigde uitgangspunten

Alle bestaande voorzieningen van maatschappelijke organisaties die in de gemeente Lisse actief zijn op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie indien de aanvraag gericht is op het multifunctioneler maken van de voorziening, zodat de voorziening voor meer doeleinden/functies of doelgroepen gebruikt kan worden.

De aanvragen worden naast het staande toetsingskader (indien van toepassing) getoetst aan de vastgestelde beleidskaders en financiële taakstelling herziening accommodatiebeleid.

De aanvraag mag niet in strijd zijn en/of afwijken van één van de afzonderlijk vastgestelde beleidskaders.

Artikel 8.3 Toetsingsgronden

Het college kan besluiten een subsidie te verstrekken, indien:

 • voorafgaand aan het project en/of plan en tijdig een subsidieverzoek wordt ingediend;

 • de uitvoering van het plan financieel haalbaar is;

 • het project en/of plan aan alle richtlijnen en eisen voldoet.

Artikel 8.4 Voorwaarden voor subsidie

 • De ondergrond van de accommodatie dient (in beginsel) eigendom te zijn van de gemeente.

 • Indien de ondergrond van de accommodatie geen eigendom is van de gemeente zullen zekerheden moeten worden verkregen ten aanzien van:

  • het aanwezig zijn van een sluitende meerjaren exploitatie over een periode van tien jaar van de aangepaste accommodatie. Bij het berekenen van een sluitende exploitatie mogen niet worden meegerekend de inkomsten uit het huisvesten van (para) commerciële activiteiten evenals feesten en dergelijke van persoonlijke aard.

  • de meerjaren exploitatie moet, indien van toepassing, sluitend zijn, dit inclusief:

 • een jaarlijkse dotatie in de voorziening groot planmatig onderhoud op basis van een door het college goedgekeurd meerjaren onderhoudsplan.

 • de jaarlijkse bekostiging van het door de instelling / vereniging zelf te financieren aandeel in de verbouwkosten. Dit door het in de exploitatie opnemen van de af te schrijven kapitaallasten en de te betalen rente.

  • de afschrijvingstermijn dient te worden gebaseerd op de functionele levensduur van de investering.

Artikel 8.5 Aanvraag subsidie

Een instelling / vereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie dient samen met de aanvraag de volgende gegevens in:

Materieel en financieel uitgewerkt investerings- c.q. verbouwingsplan;

 • Begroting / een balans;

 • Door het college goedgekeurde (bouw- of ontwerp)tekeningen;

 • De gelieerde rechtspersonen

Artikel 8.6 Toetsingskader

Bij elke subsidieaanvraag voor het verbouwen/aanpassen van een accommodatie vindt een zorgvuldige toetsing plaats, middels de wegingsfactoren voor aanvragen. Niet alleen het beschikbare budget is bepalend, maar ook het type voorziening.

De wegingsfactoren kunnen worden toegepast als de vier stappen van het toetsingskader doorlopen zijn:

Stap 1 ontvankelijkheid

Stap 2 van bruto naar netto

Stap 3 prioritering

Stap 4 planning

Hoofdstuk 9 Diverse waarderingssubsidies

Artikel 9.1 Algemeen

Dit hoofdstuk is bedoeld voor instellingen die van de gemeente al sinds vele jaren subsidie ontvangen. Het betreft hier toekenning van waarderingssubsidies voor de activiteiten met zo veel mogelijk deregulering en minimale administratieve lasten, voor zowel gemeente als subsidievragers.

Om dat te bereiken geldt voor deze subsidies het volgende:

 • Subsidies voor een periode van vier jaren

 • Vaststelling, verlening en uitbetaling per jaar

 • Subsidieverlening is tevens subsidievaststelling

 • Jaarlijkse controle marginaal, eenmaal per vier jaren intensief

Artikel 9.2 Stichting De Zevensprong

De subsidie is bestemd voor de bevordering van sport en recreatie voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en voor het aanbod van activiteiten op dit gebied in de gemeente Lisse. Bedrag: € 6.160,– (€ 1.540,– per jaar) voor een periode van vier jaren (2017/2020).

Artikel 9.3 Stichting Juridisch Adviesbureau ‘De Leidse Rechtswinkel’

De subsidie wordt verstrekt voor de advisering aan de in gemeente Lisse woonachtige cliënten. Bedrag: € 2.500,– (€ 625,– per jaar) voor een periode van vier jaren (2017/2020).

Artikel 9.4 Bestuur Plaatselijke afdeling Lisse van de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’

De subsidie is bedoeld voor werkzaamheden/activiteiten in het kader van de zorg voor zieken en bejaarden, zoals het afleggen van bezoeken en het organiseren en begeleiden van bepaalde activiteiten buitenshuis. Bedrag: € 4.750,– (€ 1.187,50 per jaar) voor een periode van vier jaren (2017/2020).

Artikel 9.5 Speeltuinverenigingen

De gemeente Lisse hecht belang aan de bijdrage van speeltuinverenigingen voor de jeugd van Lisse en streeft naar maximale openstelling van de speeltuinen in buitenschoolse uren, uitgaande van de doelgroep 0-12 jarigen. De gemeente Lisse stelt subsidie beschikbaar voor de openstelling van de speeltuinen. In de meerjarenbegroting is hiervoor een budget van € 10.000,– opgenomen.

Aan de toekenning van subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Onder speeltuin wordt verstaan een omheind terrein met speeltoestellen, dat beheerd wordt door een speeltuinvereniging;

 • De speeltuin moet in de vakantieperioden van het basisonderwijs bij redelijke weersomstandigheden alle dagen geopend zijn, behoudens zondagen en algemeen erkende feestdagen;

 • Buiten de vakantieperioden van het basisonderwijs moet de speeltuin bij redelijke weersomstandigheden minimaal 20 uur per week geopend zijn, doch in elk geval buiten de schooluren telkens gedurende tenminste twee aaneengesloten uren;

 • De besturen van de speeltuinvereniging dienen zorg te dragen voor een veilige speelomgeving. Hierbij hoort het onderhoud van de speeltoestellen en ondergronden en een vastgelegd inspectiebeleid betreffende controles en het bijhouden van logboeken. Aan de gemeente dient jaarlijks het veiligheidsinspectierapport te worden overgelegd.

 • Subsidiebedrag per speeltuin maximaal € 5.000,– per jaar.

Artikel 9.6 Cultuureducatiegroep

De subsidie is bestemd voor het bevorderen van cultuureducatie in het primair onderwijs door deelname aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Het doel is om duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie in het primair onderwijs te realiseren. Voor de periode 2017 - 2020 kan op grond van de rijksregeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs’ subsidie worden aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De gemeente Lisse heeft ingestemd door middel van een intentieverklaring om deze rijkssubsidie jaarlijks (2017 t/m 2020) met € 12.500,– te matchen. Partijen (culturele instellingen en het primair onderwijs) treden jaarlijks in overleg op welke wijze invulling wordt gegeven aan het programma voor cultuureducatie. De Cultuureducatiegroep is namens de basisscholen penvoerder en dient jaarlijks voor deze periode een subsidieaanvraag bij het FCP in.

Artikel 9.7 Promotie monumentenbeleid

Voor de organisatie van Open Monumentendag is voor 2017 nog éénmaal een budget van € 2.500,– beschikbaar voor diverse activiteiten op die dag.

Het Comité Open Monumentendag heeft de opdracht om de kosten voor 2017 zo laag mogelijk te houden en actieve inspanning te verrichten om op andere wijze inkomsten te genereren voor de organisatie van Open Monumentendag na 2017 en verdere jaren.

Artikel 9.8 Koningsdag en herdenking bevrijding

Voor het Oranje comité, dat jaarlijks de festiviteiten op Koningsdag en de herdenking van de bevrijding organiseert, is in 2017 een bedrag van maximaal € 11.250,– beschikbaar.

Hoofdstuk 10 Diverse prestatiesubsidies

Artikel 10.1 Algemeen

Met een aantal organisaties wordt jaarlijks een prestatieovereenkomst afgesloten of prestatie geformuleerd in de beschikking, waarin omschreven is welke activiteiten/producten worden geleverd die een bijdrage leveren aan de uitvoering van gemeentelijk beleid.

Artikel 10.2 Bibliotheek

Aan de Stichting Bibliotheek Bollenstreek wordt jaarlijks een prestatiesubsidie verleend. In 2017 bedraagt de subsidie € 580.750,– voor de instandhouding van de bibliotheek en informatieve taken. Met de stichting wordt voor 2017 een Uitvoeringsovereenkomst afgesloten, waarin diverse afspraken (prestaties) zijn opgenomen.

Artikel 10.3 Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland

Aan de Stichting Vluchtelingenwerk wordt jaarlijks een prestatiesubsidie verstrekt voor de huisvesting van vergunninghouders en hun begeleiding in de eerste 2 jaar dat ze in Lisse wonen. Dit met het oog op een soepele integratie in Lisse.

In 2017 is er in ieder geval een basisbedrag van € 50.000,– beschikbaar. De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders is de afgelopen jaren toegenomen. Voor 2017 is uitgegaan van 35 te begeleiden (volwassen) statushouders. Per statushouder ontvangt de gemeente in 2017 een extra bedrag RMBA (Regeling maatschappelijke begeleiding) van € 2.370,– per volwassen statushouder. Voor dit bedrag worden de trajecten maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring achteraf afgerekend op basis van daadwerkelijk gehuisveste en begeleide statushouders.

Artikel 10.4 ‘t Huys Dever

Voor de exploitatie en instandhouding van ’t Huys Dever is met de Stichting Beheer Buitenplaats ‘t Huys Dever een overeenkomst gesloten voor de periode van 2014 t/m 2017.

In 2017 is een bedrag van € 62.115,– beschikbaar voor de exploitatie en instandhouding van ‘t Huys

Dever. Dit bedrag is exclusief € 10.000,– voor de restauratie van het pand.’

Artikel 10.5 Stichting BESCAL

Stichting BESCAL heeft als doel het professioneel beheren en exploiteren van de vijf sociaal culturele accommodaties in eigendom van de gemeente; ’t Poelhuys, De Beukenhof, De Greef, Floralis en De Engelenburcht.

Met stichting BESCAL is een beheers- en exploitatieovereenkomst en gebruiksovereenkomst afgesloten. Stichting BESCAL ontvangt op basis van de overeenkomst jaarlijks een prestatiesubsidie. In 2017 is een bedrag beschikbaar van maximaal € 337.000,–. Dit bedrag is exclusief de kosten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

Artikel 10.6 Sportfondsen Lisse B.V.

Met Sportfondsen Lisse is een huurovereenkomst afgesloten. Deze huurovereenkomst heeft betrekking op diverse binnen- en buitensportaccommodaties in Lisse. De gemeente is eigenaar van al deze sportaccommodaties. Sportfondsen Lisse beheert en exploiteert de diverse binnen- en buitensportaccommodaties, conform een exploitatieovereenkomst. In 2017 bedraagt de exploitatiebijdrage € 836.000,–. Dit bedrag is exclusief de kosten voor groot onderhoud en vervanging van inventaris.

Artikel 10.7 Opvang Zwerf- en afstandsdieren

De opvang van zwerf- en afstandsdieren is gebaseerd op artikel 5:8 van het Burgerlijk Wetboek en daarom een wettelijke taak. De uitvoering van deze wettelijke taak is ondergebracht bij Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk, die gespecialiseerd is in de opvang van zwerf- en afstandsdieren. Voor de uitvoering van deze taak is voor het jaar 2017 een bedrag van maximaal € 0,33 per inwoner beschikbaar.

Artikel 10.8 Lokale omroep

Op grond van de Mediawet wordt de omroep BO (Bollenstreekomroep) gesubsidieerd. Voor 2016 is een bedrag van € 1,30 per wooneenheid beschikbaar.

Artikel 10.9 Museum de Zwarte Tulp

Voor de professionalisering en verbetering van de museale kwaliteit van Museum De Zwarte Tulp is met de stichting een prestatieovereenkomst afgesloten voor de periode 2014 t/m 2018. In deze overeenkomst zijn diverse afspraken (prestaties) opgenomen. De professionaliseringsslag bestaat uit onder meer het verwerven van een aantal nieuwe collecties en de inzet van een professionele conservator. Voor deze periode is maximaal € 150.000,– beschikbaar, dit betekent een subsidie van € 30.000,– per jaar.

Artikel 10.10 NME-centrum Lisse

De gemeente Lisse hecht belang aan natuur en milieu educatie voor de inwoners van Lisse. Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof draagt zorg voor deze natuur- en milieueducatie en geeft hier invulling aan door o.a. het beheer van het NME-bezoekerscentrum de Groene Bol dat gevestigd is op Landgoed Keukenhof en de organisatie van activiteiten, tentoonstellingen etc. Voor 2017 is hiervoor een bedrag van € 45.000,– beschikbaar.

Artikel 10.11 Bureau Halt

Bureau Halt geeft voorlichting op primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hier leren zij kinderen wat de gevolgen kunnen zijn van grensoverschrijdend en risicovol gedrag. Ook is er veel aandacht voor groepsdruk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: digipesten, vuurwerk en normen en waarden. Daarnaast kan Halt ingezet worden bij zorg- en veiligheidsnetwerken, zoals het Veiligheidshuis en verwijzen zij actief door naar de hulpverlening als een jongere bij de Haltstraf zorgelijke signalen laat zien. Voor 2016 is €9.000,– beschikbaar voor subsidie.

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

Artikel 11.1 Extern advies

Bij het beschikken op subsidieaanvragen kan extern advies worden ingewonnen.

Artikel 11.2 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college.

Artikel 11.3 Citeertitel

Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Beleidsregel maatschappelijke activiteiten 2017’.

Artikel 11.4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking na bekendmaking, met ingang van 1 januari 2017.

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de Beleidsregel maatschappelijke activiteiten 2016 te vervallen.

Aldus vastgesteld op

6 december 2016

De burgemeester,

Mw. A.W.M. Spruit,

De secretaris,

J.Schellevis