Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, derde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

29-10-2009

De Lisser, 07-05-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003

De raad van de gemeente Lisse;

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2003, nr.32;

Hoofdstuk 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   Feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   Inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 3.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het derde lid wordt verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

 • 1.

  Een ambtenaar verleent ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   Het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   Dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over deze zaak.

Artikel 5

 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Hoofdstuk 2 Fractieondersteuning

Artikel 6

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde van de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het ondersteunen van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een jaarlijks te indexeren vast bedrag per jaar per fractie en een bedrag per jaar per raadszetel. Deze bedragen worden in de gemeentebegroting opgenomen.

Artikel 7

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden voor:

  • a.

   Uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   Betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde reële declaratie;

  • c.

   Giften;

  • d.

   Uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raadsleden toekomen;

  • e.

   Opleidingen voor raadsleden.

Artikel 8

 • 1.

  De fracties dienen rekeningen die betrekking hebben op de fractieondersteuning bij de gemeente in te dienen die vervolgens voor de betaling zorgt. Een en ander tot de voor de fractie geldende maximale bijdrage per jaar.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden worden rekeningen betaald ter hoogte van de maximale bijdrage tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. Vervolgens worden rekeningen betaald ter hoogte van de maximale bijdrage voor de periode vanaf de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt tot het eind van het jaar.

Artikel 9

 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  • a.

   Bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   Bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen fractie plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 10

 • 1.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 30% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 6.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 11 over dat jaar.

 • 4.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd. Indien een dergelijke fractie ontbreekt vervalt de reserve.

 • 5.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Artikel 11

 • 1.

  Elke fractie legt, binnen zes weken na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de raadscommissie Maatschappij en Financiën. De administrateur van de afdeling Financiën van de gemeente Lisse ondersteunt de commissie bij het verrichten van deze controle.

 • 3.

  De raad stelt na ontvangst van het advies van de raadscommissie de bedragen vast van:

  • a.

   De uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   De wijziging van de reserve;

  • c.

   De resterende reserve;

Hoofdstuk 3

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2003.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 6 maart 2003.

B. Blonk A.G.M. Mesman

Loco-secretaris voorzitter.