Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Maatregelenverordening Wet Werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMaatregelenverordening Wet Werk en bijstand
CiteertitelMaatregelenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201201-01-201209-05-2013Nieuwe regeling

23-01-2012

De Berkelbode, 15 februari 2012

2011-16122

Tekst van de regeling

Intitulé

Maatregelenverordening Wet Werk en bijstand

 

 

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand

 

De raad van de gemeente Lochem;

 

gezien het advies van de Cliëntenraad Het Plein;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2011;

 

elezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Plein van 23 november 2011;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat op grond van artikel 8, lid 1onder b van de Wet werk en bijstand en artikel 35 lid 1, onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de gemeenteraad bij verordening regels stelt met betrekking tot het verlagen van de bijstand overeenkomstig artikel 18, lid 2 van de Wet werk en bijstand en de verlaging en weigering van de uitkering overeenkomstig artikel 20 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de "Maatregelenverordening Wet werk en bijstand"

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.  Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wwb: Wet werk en bijstand;

  • b.

   Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • c.

   Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • d.

   de wet: de Wwb, Ioaw, Ioaz;

  • e.

   bijstand: de omschrijving in artikel 5, lid 1 onder a van de Wwb;

  • f.

   inkomensvoorziening: een inkomensvoorziening op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • g.

   algemene bijstand: bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Wwb;

  • h.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Wwb;

  • i.

   bijzondere bijstand: bijstand en langdurigheidstoeslag bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de Wwb;

  • j.

   grondslag: de toepasselijke grondslag als bedoeld artikel 5 van de Ioaw en Ioaz;

  • k.

   belanghebbende: degene die bijstand of een inkomensvoorziening ontvangt of heeft ontvangen in de periode waarop de afstemmingswaardige gedraging betrekking heeft;

  • l.

   maatregel: de verlaging van de bijstand op grond van artikel 18, lid 2 van de Wwb en inkomensvoorziening op grond van artikel 20, lid 2 van de Ioaw en artikel 20, lid 1 van de Ioaz of de weigering van de inkomensvoorziening op grond van artikel 20, lid 1 van de Ioaw en artikel 20, lid 2 van de Ioaz;

  • m.

   benadelingsbedrag: de brutokosten van bijstand of inkomensvoorziening;

  • n.

   UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen;

  • o.

   bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein. 

 

Artikel 2.   Afstemming

 • 1.

  Als de belanghebbende naar het oordeel van het bestuur tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de uit de wet of de artikelen 30c, lid 2 en 3, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, waaronder begrepen het zich ten opzichte van het bestuur zeer ernstig misdragen, wordt overeenkomstig deze verordening een maatregel opgelegd.

 • 2.

  Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert.

 • 3.

  Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd, op grond van deze verordening, wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 6, lid 1, onder e.

 

Artikel 3.  Berekeningsgrondslag

 • 1.

  Wwb:

  • a.

   De maatregel wordt toegepast op de bijstandsnorm of de verstrekking bijzondere bijstand, indien en voor zover de gedraging daarop betrekking heeft.

  • b.

   De hoogte en de duur van de maatregel die op de verstrekking bijzondere bijstand van toepassing zijn, komen overeen met de hoogte en de duur van de maatregel die van toepassing is wanneer met toepassing van deze verordening de algemene bijstand verlaagd zou worden.

  • c.

   Het bestuur stelt ter zake het vorige lid beleidsregels vast. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan het samenlopen van maatregelen bij algemene bijstand en een inkomensvoorziening Ioaw en Ioaz enerzijds en bijzondere bijstand anderzijds.

 • 2.

  Ioaw en Ioaz:

  • a.

   In het geval van een verlaging: De maatregel wordt toegepast op de grondslag;

 • 3.

  In het geval van een weigering: De inkomensvoorziening wordt tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk naar de mate waarin de belanghebbende inkomen uit of in verband met arbeid had kunnen verwerven, geweigerd.

   

  Artikel 4.  Het besluit tot opleggen van een maatregel

  In het besluit tot opleggen van een maatregel worden in ieder geval vermeld:

  • -

   de reden van de maatregel;

  • -

   de duur van de maatregel, tenzij de maatregel op een incidentele bijzondere bijstandsverstrekking van toepassing is;

  • -

   het percentage en/ of bedrag waarmee de bijstand of inkomensvoorziening wordt verlaagd;

  • -

   in het geval van een weigering: de omvang, en

  • -

   indien van toepassing, de reden om af te wijken van een standaardmaatregel.

   

  Artikel 5. Horen van belanghebbende

   • 1.

    Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

   • 2.

    Het horen van de belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien:

  • a.

   de vereiste spoed zich daartegen verzet;

  • b.

   de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

  • c.

   het bestuur het horen om gegronde redenen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid.

   

  Artikel 6.  Afzien van het opleggen van een maatregel

  • 1.Het bestuur ziet af van het opleggen van een maatregel:

  • a.

   als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of

  • b.

   als de gedraging meer dan twaalf maanden vóór constatering van die gedraging door het bestuur heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt. Een maatregel wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de betreffende gedraging heeft plaatsgevonden; of

  • c.

   zodra ter zake van de gedraging strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen; of

  • d.

   zodra het recht tot strafvervolging is vervallen, doordat het Openbaar Ministerie een schikking met belanghebbende heeft getroffen; of

  • e.

   als het bestuur dringende redenen aanwezig acht.

  • 2.

   Indien het bestuur afziet van het opleggen van een maatregel op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling gedaan.

 

Artikel 7.  Ingangsdatum en tijdvak

 • 1.

  De maatregel wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt in het geval van algemene bijstand uitgegaan van de voor die maand geldende bijstandsnorm en in het geval van een inkomensvoorziening van de voor die maand geldende grondslag.

 • 2.

  In afwijking van lid 1, laatste volzin, wordt voor de weigering, bedoeld in artikel 14b uitgegaan van de voor die maand geldende uitkering ingevolge de inkomensvoorziening.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kan de maatregel met terugwerkende kracht worden opgelegd, voor zover de bijstand of inkomensvoorziening nog niet is uitbetaald. 

 • 4.

  Een maatregel wordt voor bepaalde tijd toegepast. Een maatregel die voor een periode van meer dan drie maanden wordt toegepast, wordt uiterlijk na drie maanden nadat deze ten uitvoer is gelegd, heroverwogen.

 • 5.

  Een maatregel bij wijze van weigering kan op grond van artikel 20, lid 1 van de Ioaw en artikel 20, lid 2 van de Ioaz blijvend worden opgelegd.

 • 6.

  Ten aanzien van een maatregel in verband met bijzondere bijstand stelt het bestuur beleidsregels vast.

 

Artikel 8.  De verdubbeling van de maatregel

 • 1.

  De duur van de maatregel wordt verdubbeld, als de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is toegepast opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie.

 • 2.

  Lid 1 is niet van toepassing op zeer ernstige misdragingen bedoeld in artikel 15.

 • 3.

  Met een besluit waarmee een verlaging is toegepast, wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 6, lid 2.

 • 4.

  Ten aanzien van een maatregel in verband met bijzondere bijstand stelt het bestuur beleidsregels vast.

 

Artikel 9.  Samenloop van gedragingen

 • 1.

  Als een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die het niet nakomen van een verplichting als genoemd in artikel 2, lid 1 inhouden, wordt voor het bepalen van de hoogte en duur van de maatregel uitgegaan van de gedraging waarop de zwaarste maatregel is gesteld.

 • 2.

  Als een belanghebbende meerdere verplichtingen schendt door één gedraging, dan dient voor het toepassen van de maatregel te worden uitgegaan van de gedraging waarop de zwaarste maatregel van toepassing is.

 

HOOFDSTUK 2. NIET-NAKOMING VAN DE ARBEIDSVERPLICHTINGEN EN DE VERPLICHTING TOT TEGENPRESTATIE

 

Artikel  10.  Indeling in categorieën

Gedragingen van de belanghebbende inhoudende het niet of onvoldoende nakomen van de verplichting op grond van artikel 9, 43 en 44a van de Wwb, artikel 37 van de Ioaw en Ioaz worden onderscheiden in vijf categorieën:

1.Eerste categorie:

Bij de volgende gedragingen wordt een maatregel toegepast ter hoogte van 5% op de bijstandsnorm of grondslag gedurende een maand:

het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV of het niet tijdig laten verlengen van deze registratie;

 • 2.

  Tweede categorie:

  Bij de volgende gedragingen wordt een maatregel toegepast ter hoogte van 10% op de bijstandsnorm of grondslag gedurende een maand:

  • a.

   het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;

  • b.

   het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot inschakeling in de arbeid, of participatie, dan wel aan een onderzoek naar de geschiktheid voor scholing, opleiding of deelname aan uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs.

 • 3.

  Derde categorie:

Bij de volgende gedragingen wordt een maatregel toegepast ter hoogte van 20% op de bijstandsnorm of grondslag gedurende een maand:

  • a.

   gedragingen die de inschakeling in de arbeid, participatie of deelname aan uit ‘s Rijks kas bekostigd onderwijs belemmeren;

  • b.

   het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een voor de inschakeling in de arbeid noodzakelijk geachte scholing of opleiding, of aan andere aangewezen activiteiten die de zelfstandige bestaansvoorziening, participatie of deelname aan uit s Rijks kas bekostigd onderwijs bevorderen;

  • c.

   het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichting tot gebruikmaken van aangeboden re-integratievoorzieningen, waaronder begrepen het niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling, scholing, participatie of deelname aan uit s Rijks kas bekostigd onderwijs, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of voor voortijdige beëindiging van het re-integratietraject;

  • d.

   indien het bestuur de ontheffing wegens artikel 9a, lid 1 Wwb, artikel 38, lid 1 Ioaw en Ioaz heeft ingetrokken, aangezien uit houding en gedragingen van de alleenstaande ouder ondubbelzinnig blijkt dat hij zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 9, lid 1, onderdeel b Wwb, artikel 37, lid 1 onderdeel e Ioaw en Ioaz niet wil nakomen; De maatregel wordt niet opgelegd, indien overeenkomstig de laatste volzin van artikel 9a, lid 12 Wwb en artikel 38 lid 12 Ioaw en Ioaz elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt;

  • e.

   het onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a van de Wwb;

  • f.

   indien overeenkomstig artikel 43, lid 4 en 5 van de Wwb bij de vaststelling van het recht op algemene bijstand de houding en gedragingen daar aanleiding toe geven.

 • 4.

  Vierde categorie:

Bij de volgende gedragingen wordt een maatregel toegepast ter hoogte van 100% op de bijstandsnorm of grondslag gedurende een maand:

het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;

5.Vijfde categorie:

Bij de volgende gedragingen wordt een maatregel toegepast ter hoogte van een nader te bepalen percentage op de bijstandsnorm of grondslag gedurende een nader te

bepalen periode.

het niet naar vermogen door het bestuur opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

 

HOOFDSTUK 3. NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENPLICHT 

 

Artikel 11.  Schending inlichtingenplicht met benadeling van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein

 • 1.

  Indien het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17 van de Wwb, artikel 13 van de Ioaw en Ioaz, door informatie die van belang is voor de verlenging van de bijstand of inkomensvoorziening of de voortzetting daarvan niet, onvolledig of niet tijdig te verstrekken, heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand of inkomensvoorziening, bedraagt de maatregel onverminderd artikel 2, lid 2, 20% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende één maand.

 • 2.

  Met betrekking tot bijzondere bijstand, wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 een maatregel afwijkend van lid 1 op deze bijstand toegepast: hiertoe stelt het bestuur beleidsregels vast.

 • 3.

  De verlaging als bedoeld in dit artikel, wordt direct en volledig toegepast op de eerstvolgende uitbetalingen.

 • 4.

  Van het opleggen van de maatregel kan worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van deze verplichting plaatsvindt binnen een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de uitkeringsgerechtigde een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

 

Artikel 12.  Schending inlichtingenplicht zonder benadeling van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein

 • 1.

  Indien het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17 van de Wwb, artikel 13 van de Ioaw en Ioaz, door informatie die van belang is voor de verlenging van de bijstand of inkomensvoorziening of de voortzetting daarvan niet, onvolledig of niet tijdig te verstrekken, niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand of inkomensvoorziening, bedraagt de maatregel onverminderd artikel 2, lid 2, 5% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende één maand.

 • 2.

  Indien de schending van de inlichtingenplicht bedoeld in lid 1 rechtstreeks verband houdt met bijzondere bijstand, wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 een maatregel afwijkend van lid 1op deze bijstand toegepast; hiertoe stelt het bestuur beleidsregels vast.

 • 3.

  De verlaging als bedoeld in dit artikel, wordt direct en volledig toegepast op de eerstvolgende uitbetalingen.

 • 4.

  Van het toepassen van de maatregel kan worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van deze verplichting plaatsvindt binnen een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

 

HOOFDSTUK 4. OVERIGE GEDRAGINGEN DIE LEIDEN TOT EEN MAATREGEL

 

Artikel 13.  Het niet voldoen aan de nadere verplichtingen

 • 1.

  Indien een belanghebbende een verplichting niet nakomt die kan strekken tot vermindering of beëindiging van een bepaalde vorm van bijstand genoemd in artikel 55 Wwb, wordt de bijstand verlaagd met 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 is de hoogte van de maatregel 20% van de bijstandsnorm in het geval van het niet nakomen van de verplichting tot het aanvragen van kinder- en/of partneralimentatie.

 • 3.

  Indien de schending van de verplichtingen bedoeld in lid 1 rechtstreeks verband houdt met bijzondere bijstand, dan wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 een maatregel afwijkend van lid 1 op deze bijstand toegepast; hiertoe stelt het bestuur beleidsregels vast.

 • 4.

  De verlaging als bedoeld in dit artikel, wordt direct en volledig toegepast op de eerstvolgende uitbetalingen.

 • 5.

  Van het opleggen van een maatregel kan worden afgezien, indien iedere vorm van verwijtbaarheid ontbreekt of wegens zeer dringende redenen als bedoeld in artikel 6, lid 1, onderdeel e.

 

Artikel 14.  Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

 • 1.

  Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt, als een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond als bedoeld in artikel 18, lid 2 van de Wwb een maatregel opgelegd, die wordt afgestemd op de periode dat de belanghebbende als gevolg van zijn gedraging eerder of langer recht heeft op bijstand;

 • 2.

  Onverminderd artikel 2, lid 2, wordt de maatregel als bedoeld in lid 1van dit artikel op de volgende wijze vastgesteld:

 • a.

  bij een periode van 3 maanden of korter: 20% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende een maand;

 • b.

  bij een periode van 3 tot 6 maanden: 20% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende drie maanden;

 • c.

  bij een periode van 6 maanden en langer: 20% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende zes maanden.

 • 3.

  Onder tekortschietend besef wordt in ieder geval begrepen het op onverantwoorde wijze besteden van vermogen, inbegrepen het doen van een schenking, voorafgaand aan of tijdens de bijstandsverlening, voor zover bijstandsverlening redelijkerwijs was te voorzien.

 • 4.

  Indien een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan bedoeld in lid 1 rechtstreeks verband houdt met bijzondere bijstand, dan wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 een maatregel afwijkend van lid 1 en 2 op deze bijstand toegepast; hiertoe stelt het bestuur beleidsregels vast.

 • 5.

  De verlaging als bedoeld in dit artikel, wordt direct en volledig toegepast op de eerstvolgende uitbetalingen.

 

Artikel 14a.  Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid; Maatregel Wwb- uitkering

Het bestuur legt onverminderd artikel 2, lid 2 een maatregel op ter hoogte van 100% gedurende een maand, indien de belanghebbende door eigen toedoen algemeen geaccepteerde arbeid niet behoudt.

Artikel 14b.  Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid; Maatregel Ioaw- en Ioaz-uitkering

 • 1.

  Het bestuur weigert onverminderd artikel 2, lid 2 en overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de Ioaw, de Ioaw-uitkering en overeenkomstig artikel 20, tweede lid van de Ioaz de Ioaz-uitkering blijvend geheel in de volgende gevallen:

 • a.

  indien aan de beëindiging van zijn dienstbetrekking een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de belanghebbende ter zake een verwijt kan worden gemaakt;

 • b.

  indien de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de belanghebbende zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 onder b. weigert het bestuur de Ioaw-en Ioaz-uitkering over een periode van 26 weken gedeeltelijk door het bedrag van de uitkering te verlagen met 50% van het inkomen, als bedoeld in of op grond van artikel 8 Ioaw en Ioaz, indien het eindigen van de dienstbetrekking belanghebbende niet in overwegende mate kan worden verweten.

 • 3.

  Artikel 20, lid 3 en 4 Ioaw en Ioaz is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 15.  Zeer ernstige misdragingen

 • 1.

  Als een belanghebbende zich zeer ernstig misdraagt tegenover het bestuur of zijn ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de wet, als bedoeld in artikel 18, lid 2 van de Wwb, artikel 20 lid 2 van de Ioaw en artikel 20 lid 1 van de Ioaz, wordt, onverminderd artikel 2, lid 2 van deze verordening een maatregel opgelegd van 40% van de bijstandsnorm of grondslag gedurende één maand.

 • 2.

  De hoogte van de maatregel als bedoeld in het lid 1 wordt gesteld op 100 %, als de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is toegepast, opnieuw schuldig maakt aan een zodanige gedraging.

 • 3.

  Indien de zeer ernstige misdraging bedoeld in lid 1 rechtstreeks verband houdt met bijzondere bijstand, dan wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 een maatregel afwijkend van lid 1 en 2 op deze bijstand toegepast; hiertoe stelt het bestuur beleidsregels vast.

 • 4.

  De verlaging als bedoeld in dit artikel, wordt direct en volledig toegepast op de eerstvolgende uitbetalingen.

 

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 16.  Beleid

Het bestuur stelt ten behoeve van de uitvoering van deze verordening beleidsregels vast.

 

Artikel 17.  Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het bestuur.

 

Artikel 18. Hardheidsclausule

Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 19.  Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Maatregelenverordening".

 

Artikel 20.  Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt met uitzondering van artikel 10, lid 5 in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 2.

  Artikel 10, lid 5 treedt bij wijze van raadsbesluit op een nader te bepalen tijdstip in werking.

 • 3.

  De “Maatregelenverordening Wet werk en bijstand”, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 mei 2010 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Lochem van 23 januari 2012.

 

De griffier, De voorzitter,

J.P Stegeman F.J. Spekreijse,

 

TOELICHTING MAATREGELENVERORDERING

 

Algemene toelichting

De directe aanleiding voor deze verordening is de per 1 januari 2012 gewijzigde Wwb. Dit brengt met name de consequentie met zich mee dat deze verordening moet worden aangepast aan het feit, dat de Wet investeren in jongeren per 1 januari 2012 is vervallen en samengevoegd met, cq. opgaat in de Wwb.

Concreet heeft dit een aantal gevolgen voor de maatregelenverordening:.

 • 1.

  De maatregelen die op grond van de maatregelenverordening voor jongeren van toepassing waren, zijn met ingang van 1 januari 2012 ondergebracht in deze verordening.

 • 2.

  Daar waar er verschillen bestonden tussen het maatregelenregime in relatie tot de jongere enerzijds en de belanghebbenden van 27 jaar en ouder anderzijds is aangesloten bij het bestaande regime van degene van 27 jaar en ouder.

 • 3.

  Een aantal redactionele aanpassingen heeft of om wetstechnische redenen plaatsgevonden. Dat zijn: Verwijzingen naar nieuw genummerde artikelen in de Wwb. En het verwerken van de per 1 juli 2010 van toepassing zijnde wettelijke verplichting om de Ioaw en Ioaz maatregelen in een gemeentelijke verordening op te nemen. Ook in dit verband is aangesloten bij het bestaande regime van Wwb’ers van 27 jaar en ouder.

 • 4.

  Tot slot is als gevolg van de aanscherping van de Wwb per 1 januari 2012 een viertal maatregelwaardige gedragingen aan artikel 10 (in relatie tot de arbeidsverplichting en de verplichting tot tegenprestatie) toegevoegd.

 

Nadere duiding

In de hoogte en de duur van de maatregelen wordt de ernst van de gedraging, de verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, tot uitdrukking gebracht. Tegenover de inspanningen die ten grondslag liggen aan een goede dienstverlening door Het Plein mag van de belanghebbende een strikte nalevingsbereidheid ten aanzien van zijn verplichtingen gevraagd worden. Het verwijtbaar onttrekken aan de door de gemeente opgelegde verplichtingen rechtvaardigt derhalve een verlaging, of in een gelimiteerd aantal gevallen, de weigering van de uitkering.

Onderdeel van de inspanningsverplichtingen van de gemeente vormt een actieve voorlichting over rechten en plichten, zodat de belanghebbende ook op de hoogte is van de gevolgen zijn of haar (tekortschietende) nalevingsgedrag. Dit wordt in de Handhavingsverordening en bijbehorend uitvoeringsplan benoemd en nader uitgewerkt.

 

Artikel 1.  Begripsomschrijving

De begrippen die in de verordening worden gebruikt hebben een gelijkluidende betekenis als de omschrijving in de Wwb, Ioaw, Ioaz en de Algemene wet bestuursrecht. Volstaan wordt met een verwijzing naar deze wetten, zodat bij een eventuele definitiewijziging in deze wetten de verordening niet hoeft te worden aangepast.

 

Artikel 2. Afstemming

Eerste lid

De Wwb, Ioaw en Ioaz verbinden aan het recht op een uitkering de volgende verplichtingen.

 • 1.

  Het tonen van voldoende besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan (artikel 18, tweede lid/ artikel 20, tweede lid Ioaw en artikel 20, lid 1 Ioaz);

 • 2.

  De plicht tot arbeidsinschakeling (artikel 9/ artikel 37 Ioaw en Ioaz);

 • 3.

  De informatieplicht (artikel 17, lid 1/ artikel 13 Ioaw en Ioaz);

 • 4.

  De medewerkingplicht (artikel 17, tweede lid en artikel 13, tweede lid Ioaw en Ioaz);

 • 5.

  Nadere verplichtingen (artikel 55).

Artikel 18, tweede lid Wwb en artikel 20 lid 2 Ioaw en 20 lid 1 Ioaz, noemen de volgende gedraging: 'het zich jegens het bestuur zeer ernstig misdragen'.  In deze verordening is aan deze gedraging een apart artikel (15) gewijd. Dit benadrukt de waarde die het bestuur hecht aan een correcte bejegening door de client aan het adres van zijn ambtenaren.

De Wet SUWI legt ook verplichtingen op aan belanghebbenden. Het betreft de verplichting om alle gevraagde gegevens en bewijsstukken aan het UWV te verstrekken die nodig zijn voor de beslissing door het bestuur (artikel 30c, tweede en derde lid Wet SUWI) en de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee te delen aan het UWV, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand, Ioaw of Ioaz, het geldend maken van het recht bijstand, Ioaw of Ioaz of de hoogte of de duur van de bijstand, Ioaw of Ioaz.

Tweede lid

Hierin is de hoofdregel neergelegd: het bestuur dient een op te leggen maatregel af te stemmen op de individuele omstandigheden van de belanghebbende en de mate van verwijtbaarheid. Deze bepaling brengt met zich mee dat het bestuur bij elke op te leggen maatregel zal moeten nagaan of gelet op de individuele omstandigheden van de betrokken belanghebbende afwijking van de hoogte en de duur van de voorgeschreven standaardmaatregel geboden is. Afwijking van de standaardmaatregel kan zowel een verzwaring als een matiging betekenen.

Dit betekent dat het bestuur bij het beoordelen of een maatregel moet worden opgelegd, en zo ja welke, telkens de volgende drie stappen moet doorlopen:

 • -

  Stap 1: vaststellen van de ernst van de gedraging.

 • -

  Stap 2: vaststellen van de verwijtbaarheid.

 • -

  Stap 3: vaststellen van de omstandigheden van de belanghebbende.

Derde lid

In het geval een maatregel niet wordt opgelegd op grond van dringende redenen, wordt dit besluit wel gezien als het opleggen van een maatregel. Indien betreffend persoon dan korte tijd later wederom een gedraging kan worden verweten waar een maatregel op staat, dan geldt de maatregel 'die niet is opgelegd', wel degelijk als een maatregel. De maatregel wordt eigenlijk 'op papier' genomen.

 

Artikel 3.  De berekeningsgrondslag

In dit artikel is het uitgangspunt vastgelegd dat een maatregel wordt opgelegd over de bijstandsnorm of grondslag.

Een afwijkende situatie dient zich aan, zodra het gaat om bijzondere bijstand en een maatregel.

In dat geval, zal, met toepassing van de regels in deze verordening, de maatregel (afstemming) toegepast worden op de bijzondere bijstand-(sverstrekking). Aangezien de definitie van bijzondere bijstand tevens de langdurigheidstoeslag betreft, kan ook de langdurigheidstoeslag worden afgestemd op de gedraging.

In de beleidsregels wordt nader ingegaan op de situatie waarin een maatregel de bijzondere bijstand betreft. Het bestuur schenkt hierbij in het bijzonder aandacht aan de samenloop van maatregelen in het geval van bijzondere en algemene bijstand/ Ioaw en Ioaz.

Indien de maatregel een weigering van de inkomensvoorziening betreft, gaat het om een al dan niet gehele en een al dan niet blijvende weigering.

 

Artikel 4.  Het besluit tot opleggen van een maatregel

Het verlagen van de bijstand, Ioaw of Ioaz, omdat een maatregel wordt opgelegd, vindt plaats door middel van een besluit. Wanneer de maatregel bij een lopende uitkering wordt toegepast, wordt een besluit tot vaststelling van de algemene bijstand op grond van artikel 45 Wwb/ artikel 20 en 21 Ioaw en Ioaz genomen. In het geval van bijzondere bijstand gaat het om artikel 18 lid 1/ artikel 35 lid.

Wordt een maatregel met terugwerkende kracht toegepast, dan moet een besluit tot herziening van de bijstand of inkomensvoorziening worden genomen (artikel 54 lid 3 Wwb/ artikel 17 lid 3 Ioaw en Ioaz). Tegen beide besluiten kan door de belanghebbende bezwaar en beroep worden aangetekend.

In dit artikel wordt aangegeven wat in het besluit in ieder geval moet worden vermeld. Deze eisen vloeien rechtstreeks voort uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en dan met name het motiveringsbeginsel. Het motiveringsbeginsel houdt onder andere in dat een besluit kenbaar is en van een deugdelijke motivering wordt voorzien.

 

Artikel 5. Horen van belanghebbende

Spreekt voor zich.

 

Artikel 6. Afzien van het opleggen van een maatregel

Eerste lid

Het afzien van het opleggen van een maatregel 'als elke vorm van verwijtbaarheid' ontbreekt, is geregeld in artikel 18, tweede lid, Wwb respectievelijk artikel 20 Ioaw en artikel 20 Ioaz.

Omwille van de effectiviteit is het nodig dat een maatregel spoedig nadat de gedraging heeft plaatsgehad, wordt opgelegd. Om deze reden wordt onder b. geregeld dat het bestuur geen maatregel oplegt voor gedragingen die langer dan 12 maanden geleden hebben plaatsgevonden. Ook past dit binnen het lik-op-stuk-beleid dat de gemeente hanteert.

Vervolg onderdeel b

Voor gedragingen die een schending van de informatieplicht inhouden en als gevolg waarvan ten onrechte bijstand is verleend of een te hoog bedrag aan bijstand is verleend, geldt in de verordening een verjaringstermijn van vijf jaar. Een termijn van vijf jaar ligt voor de hand, gelet op de ernst van de gedraging (fraude) en gelet op het feit dat de gemeente vaak tijd nodig zal hebben om de omvang van de fraude vast te stellen.

Onderdeel c en d

Ook is een maatregel niet op zijn plaats in het geval het strafrecht dat in de plaats treedt van het bestuursrecht: het una via- beginsel geldt in dat geval.

Onderdeel e.

Hierin wordt geregeld dat het bestuur kan afzien van het toepassen van een maatregel als het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.

Bij dringende redenen kan het alleen gaan om omstandigheden die los staan van de gedraging zelf. Er moet vooral gedacht worden aan schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ingeval bijvoorbeeld een plicht niet is nagekomen, omdat de belanghebbende uit handelingen (of nalaten) van het bestuur mocht afleiden dat dit toegestaan was, kan er sprake zijn van schending van het vertrouwensbeginsel wanneer dan toch een maatregel wordt opgelegd.

Het feit dat een belanghebbende financieel zwaar getroffen wordt door een maatregel, ziet de CRvB niet als een dringende reden. Het afzien om dringende redenen dient in een besluit te worden vastgelegd.

 

Artikel 7.  Ingangsdatum en tijdvak

Eerste lid  

Het opleggen van een maatregel vindt in het geval van algemene bijstand en Ioaw en Ioaz plaats door het verlagen van de uitkering(-sbetaling) of grondslag. Dit kan in beginsel op twee manieren: 

 • a.

  door middel van het opleggen van een maatregel op het uitkeringsbedrag in de eerstvolgende maand(en);

 • b.

  met terugwerkende kracht voor zover de te verlagen uitkering nog niet is uitbetaald.

  Tweede lid

  Spreekt voor zich.

  Derde lid

  Wanneer een uitkeringsbedrag nog niet (volledig) is uitbetaald, kan het praktisch zijn om de maatregel van de uitkering te verrekenen met het bedrag dat nog moet worden uitbetaald. In deze gevallen moet de bijstand wel worden herzien en teruggevorderd.

  Vierde lid

  Een maatregel wordt voor bepaalde tijd opgelegd. Door een maatregel voor een bepaalde periode op te leggen, weet de belanghebbende die met een maatregel wordt geconfronteerd waar hij aan toe is. Het bestuur kan na afloop van de periode waarvoor de maatregel is getroffen opnieuw een maatregel opleggen. Hiervoor is dan wel weer een apart besluit nodig.

  Wordt een maatregel voor een langere duur dan drie maanden opgelegd, dan zal het bestuur de maatregel aan een heroverweging moeten onderwerpen. Dit is geregeld in artikel 18, derde lid Wwb.

  Gemeenten mogen zelf bepalen wanneer die heroverweging plaatsvindt, als dat maar gebeurt binnen drie maanden nadat het besluit is genomen.

  Bij zo'n heroverweging hoeft niet opnieuw een besluit te worden genomen, waarbij alle relevante feiten en omstandigheden opnieuw tegen het licht worden gehouden. Een marginale beoordeling volstaat: het bestuur moet beoordelen of het redelijk is dat de opgelegde maatregel wordt gecontinueerd. Daarbij kan worden gekeken naar de omstandigheden waarin betrokkene verkeert, maar bijvoorbeeld ook of de betreffende persoon nu wel aan zijn verplichtingen voldoet.

  Vijfde lid

  Spreekt voor zich.

  Zesde lid

  Met betrekking tot de wijze waarop de maatregel wordt toegepast in het geval van bijzondere bijstand wordt naar de betreffende beleidsregels bij deze verordening verwezen.

   

  Artikel 8.  De verdubbeling van de maatregel

  Als binnen twaalf maanden na een eerste verwijtbare gedraging sprake is van een herhaling van de verwijtbare gedraging, wordt de grotere mate van verwijtbaarheid tot uitdrukking gebracht in een verdubbeling van de duur van de maatregel. Met de eerste verwijtbare gedraging wordt de eerste gedraging verstaan die aanleiding is geweest tot een maatregel, ook als de maatregel wegens dringende redenen niet is geëffectueerd (waarschuwing telt in dit geval ook mee). Voor het bepalen van de aanvang van de termijn van twaalf maanden, geldt het tijdstip waarop het besluit waarmee de maatregel is toegepast, bekend is gemaakt.

  Op basis van deze bepaling kan een recidivemaatregel gebaseerd op artikel 8 slechts één keer worden toegepast. Als belanghebbende na een tweede verwijtbare gedraging wederom hetzelfde verwijtbaar gedrag vertoont, zal de hoogte en de duur van de maatregel individueel moeten worden vastgesteld, waarbij gekeken zal moeten worden naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de individuele omstandigheden van de betrokkene: zie artikel 2, tweede lid.

  De bepaling in lid 1 van artikel 8 gaat overigens niet op voor de zeer ernstige misdraging (“agressie”) ten opzichte van het bestuur, in de praktijk veelal de consulenten, (werk)coaches en andere medewerkers die contact met de burger hebben. In dat geval is het bij recidive gewenst om de niet de duur, maar de hoogte van de maatregel te verzwaren. Ook hier geldt, dat mede gezien de mogelijke incidentele aard van een bijzondere bijstandsverstrekking, beleidsregels van toepassing zijn.

   

  Artikel 9.  Samenloop van gedragingen

  De regeling voor de samenloop van gedragingen heeft betrekking op verschillende gedragingen van de belanghebbende die (min of meer) gelijktijdig plaatsvinden. De regeling geldt dus niet voor een bepaalde gedraging die verschillende schendingen van verplichtingen met zich meebrengt.

  Als sprake is van schending van meerdere verplichtingen door één gedraging, dan dient voor het toepassen van de maatregel te worden uitgegaan van de gedraging waarop de zwaarste maatregel van toepassing is. 

   

  Artikel 10.  Indeling in categorieën

  De gedragingen die verband houden met de arbeidsverplichtingen en de verplichting tot tegenprestatie worden in vijf categorieën onderscheiden. Hierbij is de ernst van de gedraging het onderscheidend criterium. Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging concretere gevolgen heeft voor het niet verkrijgen van betaalde arbeid.

  Er is voor gekozen om in het kader van het lik-op-stuk-beleid geen waarschuwing vooraf te geven. Iedere belanghebbende die aangewezen is op bijstand of een inkomensvoorziening wordt van tevoren goed en duidelijk geïnformeerd over rechten en plichten. Gezien de inspanningen die een gemeente levert t.a.v. het aanbieden van algemeen geaccepteerde arbeid, trajecten gericht op arbeidsinschakeling etc. is ervoor gekozen de genoemde hoogte en duur van maatregelen in te voeren.

  Eerste categorie

  Spreekt voor zich.

  Tweede categorie

  De belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand of een inkomensvoorziening heeft de verplichting tot een actieve opstelling op de arbeidsmarkt, de eigen verantwoordelijkheid van deze belanghebbende om bijvoorbeeld voldoende te solliciteren en te voldoen aan een oproep of gebruik te maken van een door het bestuur aangeboden re-integratievoorziening (scholing, opleiding/ deelname aan uit s Rijks bekostigd onderwijs) gericht op arbeidsinschakeling.

  Derde categorie

  Van de belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand of een inkomensvoorziening wordt verwacht dat hij geen belemmeringen opwerpt die de inschakeling in de arbeid bemoeilijken. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan de houding van de belanghebbende tijdens het sollicitatiegesprek, het aanvoeren van steeds nieuwe argumenten waarom hij niet ingeschakeld kan worden in het arbeidsproces, het aangeven van niet verantwoorde beperkingen ten aanzien van de arbeid, het aangeven dat de belanghebbende geen gebruik wil maken van de mogelijkheden om te re-integreren op de arbeidsmarkt.

  De belanghebbende dient in voldoende mate mee te werken aan bijvoorbeeld een sollicitatietraining, een werkstage, inburgeringcursus en een beroepsopleiding, voor zover deze noodzakelijk worden geacht.

  Per 1 januari zijn daar enkele gedragingen bijgekomen die rechtsreeks verband houden met de aanscherping van de Wwb. De betreffende gedragingen zijn via artikelnummers gekoppeld aan de (wettekst van de) Wwb en spreken daarom voor zich.

  De belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand of een inkomensvoorziening heeft de formele verplichting om zich als werkzoekende in te schrijven bij het UWV. Ingeschreven blijven is vaak ook een vereiste.

  Van de belanghebbende wordt verwacht dat hij tijdig terugkeert van een met toestemming verleende vakantie, zodat er een doelmatige controle van de uitkering plaats kan vinden en de belanghebbende ook beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en/of een (activerings)traject.

  In de Wwb is in verband hiermee bepaald dat rechthebbenden maximaal vier weken per kalenderjaar in het buitenland mag verblijven met behoud van uitkering. In afwijking hiervan is bepaald dat dit voor personen ouder dan 65 jaar en jonger dan 65 jaar, maar die zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen, een periode van 13 weken per kalenderjaar is. Het overschrijden van de maximale duur is, indien arbeidsverplichtingen opgelegd zijn, aan te merken als een gedraging die de inschakeling in de arbeid belemmert, cf. artikel 10 lid 3 onder a.

  Vierde categorie

  De belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand of een inkomensvoorziening is verplicht naar vermogen arbeid te aanvaarden. Met het begrip algemeen geaccepteerde arbeid wordt bedoeld arbeid die algemeen maatschappelijk aanvaard is. Hieronder valt zowel de reguliere betaalde arbeid, als ook gesubsidieerde arbeid. Een uitzondering vormen de dienstbetrekkingen in het kader van de Wsw.

  Er kunnen door de belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand of een inkomensvoorziening geen eisen gesteld worden aan de aansluiting van de arbeid aan het opleidingsniveau, eerder opgedane werkervaring en beloningsniveau. Ook arbeid van tijdelijke aard dient geaccepteerd te worden. Het gaat immers om de verplichting algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.

  Vijfde categorie

  Dit is de maatregel die behoort bij het niet naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Dit artikel is echter vooralsnog niet in werking.

   

  Artikel 11. Schending inlichtingenplicht met benadeling gemeente

  Eerste lid

  In artikel 17, lid 1 Wwb is bepaald dat de belanghebbende op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Als de informatieplicht wordt verzaakt, wordt de uitkering gedurende een maand verlaagd.

  Tweede lid

  Met betrekking tot de wijze waarop de maatregel wordt toegepast in het geval van bijzondere bijstand wordt naar de betreffende beleidsregels bij deze verordening verwezen.

  Vierde lid

  Een schriftelijke waarschuwing is een maatregel. Dit wil zeggen dat bij herhaling van de gedraging binnen twaalf maanden, er recidive van toepassing is.

   

  Artikel 12. Schending inlichtingenplicht zonder benadeling gemeente

  Eerste lid

  In dit artikel wordt de zogeheten 'nulfraude' geregeld: het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, zonder dat deze gedraging gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstand of inkomensvoorziening of de inzet van re-integratiemiddelen. Een voorbeeld van nulfraude is het niet opgeven van een vermogensbestanddeel onder de vermogensgrens.

  Een veel voorkomend voorbeeld:

  Als een cliënt de voor de verlening van de bijstand van belang zijnde gegevens of gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt, kan het bestuur het recht op bijstand opschorten (artikel 54, lid 1 Wwb). Het bestuur geeft de cliënt vervolgens een termijn waarbinnen hij zijn verzuim kan herstellen (de hersteltermijn).

  Wordt de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn aan de gemeente verstrekt, dan kan het bestuur de bijstand stopzetten (het intrekken van het besluit tot toekenning van de bijstand). Worden de gevraagde gegevens wél binnen de hersteltermijn verstrekt, wordt de bijstand voortgezet, maar wordt tevens een maatregel toegepast. Dit lid regelt de hoogte van de maatregel. 

  Tweede lid

  Met betrekking tot de wijze waarop de maatregel wordt toegepast in het geval van bijzondere bijstand wordt naar de betreffende beleidsregels bij deze verordening verwezen.

  Vierde lid

  De bevoegdheid tot het geven van een waarschuwing bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht is gelijk aan de bevoegdheid tot het geven van een waarschuwing bij het te laat verstrekken van informatie.

  Een schriftelijke waarschuwing is een maatregel. Dit wil zeggen dat bij herhaling van de gedraging binnen twaalf maanden, er recidive van toepassing is.

   

  Artikel 13.  Het niet voldoen aan de nadere verplichtingen

  Eerste lid

  Op grond van artikel 55 van de Wwb kan het bestuur individuele verplichtingen opleggen.

  Deze houden verband met de aard en het doel van een bepaalde vorm van bijstand of strekken tot vermindering of beëindiging van de bijstand of strekken tot arbeidsinschakeling.

  Het niet nakomen van deze verplichtingen wordt in beginsel beantwoord met een maatregel van 10% van de bijstandsnorm gedurende één maand.

  Tweede lid

  Een veel voorkomend voorbeeld van de schending van de bepalingen van artikel 55 Wwb, is de schending van de verplichting tot aanvragen van kinder- en/of partneralimentatie (voorliggende voorziening). De financiële en de administratieve gevolgen van deze schending, overigens voor zowel cliënt als Het Plein zijn dermate verstrekkend, dat een initieel zwaardere maatregel op zijn plaats is.

  Derde lid

  De beleidsregels in lid 3 zien op de situatie dat de schending ex artikel 55 Wwb rechtsreeks verband houdt met bijzondere bijstand.

   

  Artikel 14.  Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

  Eerste lid

  De verplichting om voldoende besef van verantwoordelijkheid te tonen voor de voorziening in het bestaan, geldt reeds voordat een uitkering wordt aangevraagd. Dit betekent dat wanneer iemand in de periode voorafgaand aan de aanvraag een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid heeft getoond, waardoor hij niet langer beschikt over de middelen om in de kosten (van het bestaan) te voorzien en als gevolg daarvan een (bijstands)uitkering aanvraagt, de gemeente bij de toekenning van de bijstand of inkomensvoorziening hiermee rekening kan houden door het toepassen van een maatregel.

  Een aantal voorbeelden van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan is:

  • -

   het te snel interen van een vermogen dat meer bedroeg dan de toepasselijke vermogensgrens;

  • -

   het door eigen schuld verliezen van het recht op een sociale zekerheidsuitkering;

  • -

   het overdragen van de juridische eigendom van een woning door de belanghebbende aan een derde zonder dat de koopprijs hiervoor is betaald;

  • -

   het door eigen schuld te laat aanvragen van een voorliggende voorziening, waardoor de aanvraag voor deze voorziening wordt afgewezen.

  Tweede lid

  De ernst van de gedraging wordt uitgedrukt in de duur van de maatregel. Naarmate de cliënt als gevolg van zijn tekortschietend besef van verantwoordelijkheid eerder of langer recht heeft op bijstand of inkomensvoorziening van , zal de maatregel voor meerdere maanden worden opgelegd. De hoogte van de maatregel is 20%.

  Vierde lid

  De beleidsregels in lid 4 zien op de situatie die rechtsreeks verband houdt met bijzondere bijstand.

   

  Artikel 14a Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

  Tot de situatie "door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid" wordt gerekend de situatie waarin op verwijtbare wijze door eigen toedoen voorafgaand aan de bijstandsaanvraag dan wel tijdens de bijstand (als het gaat om deeltijdwerk) betaalde arbeid niet behouden heeft. Hierbij kan gedacht worden aan verwijtbaar ontslag, zelf ontslag nemen en het niet verlengen van een arbeidscontract op basis van de opstelling van de belanghebbende die aangewezen is op algemene bijstand. Bij verwijtbare werkloosheid is er een verband tussen de hoogte van de gedraging en het salaris dat niet meer wordt ontvangen. De verlaging van de bijstandsuitkering kan de hoogte van het niet genoten salaris niet overtreffen.

   

  Artikel 14b Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid

  In samenhang met het onderbrengen van het (gemeentelijk) budget per 2010, waarmee de Io-uitkeringen gefinancierd worden binnen het “Inkomendeel”, is deze Maatregelenverordening van toepassing op (verwijtbare) gedragingen van de “Io-belanghebbende”. Artikel 14b wijkt af van de bepalingen elders in deze verordening: het gaat in dit artikel namelijk om het weigeren van een uitkering. Artikel 14b bepaalt dat gedragingen die zien op het niet behouden van arbeid staan opgenomen in artikel 20, lid 1 Ioaw en artikel 2, tweede lid Ioaz, leiden tot een blijvende weigering van de Io-uitkering. De verordening stemt de weigering af op de mate van verwijtbaarheid. Het gaat in alle gevallen om het verwijtbaar verliezen van de dienstbetrekking In feite gaat het om gedragingen die, via artikel 14a met een maatregel van 100% gesanctioneerd worden, indien het zou gaan om een Wwb- uitkering.

  Een uitzondering vormt artikel 14b onder twee: in dat geval is sprake van een niet blijvende weigering van 26 weken over 50%. Als het beëindigen van de dienstbetrekking de belanghebbende i.t.t. de situatie in de vorige zin, wél in overwegende mate is aan te rekenen, is artikel 14b onder 1-a en b van toepassing: een blijvend gehele weigering is in beginsel dan de maatregel.

  Voor de goede orde: artikel 2 van de verordening moet bij de toepassing van artikel 14b ten volle betrokken worden.

   

  Artikel 15.  Zeer ernstige misdragingen

  Eerste lid

  Gemeenten kunnen alleen een maatregel toepassen als er een verband bestaat tussen de ernstige misdraging en (mogelijke) belemmeringen voor de gemeente bij het vaststellen van het recht op een uitkering. Vandaar dat in dit artikel wordt bepaald dat de zeer ernstige misdragingen moeten hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van Wwb.

  In artikel 18, tweede lid Wwb, artikel 20 tweede lid Ioaw en artikel 20 lid 1 van de Ioaz wordt gesproken over 'het zich jegens het bestuur zeer ernstig misdragen'. Dit betekent dat alleen (zeer) agressief gedrag tegenover leden van het bestuur en hun ambtenaren aanleiding zijn voor het toepassen van een maatregel. Er kan dus geen maatregel worden toegepast als een klant zich agressief heeft gedragen tegenover een medewerker van een andere organisatie die belast is met de uitvoering van de Wwb (bijvoorbeeld een re-integratiebedrijf). Het is in dat geval wellicht wel mogelijk om een maatregel op te leggen wegens het niet of onvoldoende gebruikmaken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (artikel 8).

  Het toepassen van een maatregel staat geheel los van het doen van aangifte bij de politie. Het bestuur legt een maatregel op, terwijl de functionaris tegen wie de agressie zich richtte, en indien van toepassing tevens het bestuur, aangifte doen bij de politie.

  Tweede lid

  Ingeval van een zich zeer ernstig misdragende cliënt die ook na een maatregel daar niet mee ophoudt, is een aparte recidivebepaling op zijn plaats. In tegenstelling tot de algemene recidivebepaling wordt niet de duur van de maatregel verdubbeld maar de hoogte, zodat de cliënt directer geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn gedrag.