Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet 1990, art. 26
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-01-2017Nieuwe regeling

09-12-2013

Berkelbode, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Lochem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor;

 • a.

  leges;

 • b.

  parkeerbelastingen;

 • c.

  precariobelasting;

 • d.

  lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  forensenbelasting;

 • f.

  toeristenbelasting;

 • g.

  onroerende-zaakbelastingen;

 • h.

  marktgelden;

 • i.

  haven- en kadegelden.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend:

  • a.

   Voor de achtste en volgende keren dat het in artikel 4, lid 3a van de Verordening afvalstoffenheffing 2014 bedoelde belastbare feit zich in het belastingjaar voordoet;

  • b.

   Voor de negentiende en volgende keren dat het in artikel 4, lid 3b van de verordening afvalstoffenheffing 2014 bedoelde belastbare feit zich in het belastingjaar voordoet;

  • c.

   Voor de negenveertigste en volgende keren dat het in artikel 4, lid 4a van de Verordening afvalstoffenheffing 2014 bedoelde belastbare feit zich in het belastingjaar voordoet;

  • d.

   Voor de drieënveertigste en volgende keren dat het in artikel 4, lid 4b van de Verordening afvalstoffenheffing 2014 bedoelde belastbare feit zich in het belastingjaar voordoet;

  • e.

   Voor het in artikel 4, lid 2 van de Verordening afvalstoffenheffing 2014 vermelde belastingbedrag.

 • 2.

  Indien de duur van de belastingplicht niet gelijk is aan het belastingjaar, dan bestaat er aanspraak op kwijtschelding voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar geldende kwijtschelding als er in dat jaar maanden zijn waarin de belastingplicht geldt. Voor de berekening van de kwijtschelding wordt een gedeelte van een kalendermaand aangemerkt als een volle maand en wordt het aantal aanbiedingen waarvoor de kwijtschelding geldt, gesteld op een geheel aantal afgerond naar boven.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2014

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 9 december 2013.

De griffier, 

 De voorzitter,

J.P. Stegeman

 W.H. Huijbregts-Schiedon