Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156 en 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201501-01-2017nieuwe regeling

07-12-2015

Gemeenteblad, 16 december 2015

2015-016410

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

 

 

 

De raad van de gemeente Lochem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27-10-2015;

 

gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h,

en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgelden' worden rechten geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de markt gedurende marktdagen of op de weekmarkt voor de uitoefening van de markthandel, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

 

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene, die het in artikel 1 omschreven gebruik of genot heeft.

 

Artikel 3 Tarieftoepassing

Een gedeelte van een dag of strekkende meter wordt voor een geheel gerekend.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt voor een marktkraam, een standplaats of een marktwagen per strekkende meter frontbreedte:

 • 1.

  voor een kalenderkwartaal € 22,85

 • 2.

  per marktdag € 3,50

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 2015’, vastgesteld op 10-11-2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 01-01-2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lochem op 7 december 2015.

wnd. Griffier,

De voorzitter,

 

 

M.Veenbergen

S.W. van ‘t Erve