Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Regeling Beoordeling gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Beoordeling gemeente Lochem
CiteertitelRegeling Beoordeling gemeente Lochem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatie ivm Wet Elektronische Bekendmaking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201601-10-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

16-06-2015

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Beoordeling gemeente Lochem

 

 

Beoordelen

Regeling beoordelen

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Doelstelling

 • Artikel 3 Aanleiding voor beoordeling

 • Artikel 4 Uitgangspunten beoordeling

 • Artikel 5 Beoordeling

 • Artikel 6 Procedure

 • Bijlage: Beoordelingsformulier

Artikel 1 Definities

 • a

  medewerker:de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR-UWO;

 • b

  beoordelaar: de leidinggevende van de te beoordelen medewerker, die de beoordeling opmaakt;

 • c

  informant: degene die een werkrelatie met de medewerker heeft en die aanvullende informatie van feitelijke aard kan verschaffen over de functievervulling;

 • d

  adviseur P&O: de medewerker die de beoordelaar en medewerker op verzoek terzijde kan staan en van advies kan dienen in de beoordelingsprocedure;

 • e

  beoordeling: het schriftelijk oordeel van de beoordelaar over de werkzaamheden van de medewerker en de wijze waarop de medewerker deze werkzaamheden heeft verricht;

 • f

  beoordelingstijdvak: een periode van minimaal zes maanden en maximaal drie jaar waarover de beoordeling wordt opgemaakt;

 • g

  beoordelingsformulier: het door het college vastgestelde formulier voor de beoordeling;

 • h

  college:het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Lochem;

 • i

  functie: het samenstel van de door de medewerker te verrichten werkzaamheden zoals dat door de werkgever opgedragen is;

 • j

  IWP: het individuele werkplan dat onderdeel is van de gesprekken uit de gesprekscyclus;

 • k

  gesprekscyclus: de gesprekscyclus beslaat een periode van een jaar en bestaat uit een start-, een voortgangs- en evaluatiegesprek.

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht in de functievervulling van de medewerker gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds het kunnen treffen van maatregelen, waaraan rechtspositionele gevolgen zijn verbonden voor de medewerker.

Artikel 3 Aanleiding voor beoordeling

Een personeelsbeoordeling wordt uitgebracht op de volgende momenten:

 • 1

  Voor afloop van het beoordelingstijdvak;

 • 2

  Ten aanzien van nieuw benoemde medewerkers: voor het besluit tot vaste aanstelling en/of plaatsing in functieschaal, in ieder geval binnen 9 maanden na indiensttreding dan wel na overplaatsing;

 • 3

  Bij het voornemen een rechtspositionele maatregel te treffen;

 • 4

  Bij het toekennen van een periodieke verhoging;

 • 5

  Bij het toepassen van een beloningsinstrument;

 • 6

  Indien de medewerker of leidinggevende dit wenselijk acht.

Artikel 4 Uitgangspunten beoordeling

Lid 1

Voor de beoordeling wordt als uitgangspunt genomen:

 • -

  de evaluatie van het IWP. De leidinggevende maakt hierbij gebruik van de inhoud en afspraken vastgelegd in het start- en voortgangsgesprek.

 • -

  het functieprofiel;

 • -

  de Lochemse kerncompetenties: samenwerken, eigenaarschap, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid;

 • -

  eventuele bijzondere werkomstandigheden, voor zover deze van belang zijn;

Lid 2

De leidinggevende kan bij het opstellen van de beoordeling , al dan niet op verzoek van de medewerker, een informant of de adviseur P&O raadplegen.

Artikel 5 Beoordeling

De beoordeling word in concept opgemaakt door het invullen van het beoordelingsformulier dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen. De beoordeling wordt samengevat in een eindoordeel:

 • A

  Onder niveau:

  • De medewerker voldoet niet aan gestelde eisen: afgesproken werkzaamheden en resultaten worden niet uitgevoerd en/of niet gehaald. Er dient op nagenoeg alle onderdelen verbetering aangebracht te worden.

 • B

  Bijna op niveau:

  • Het functioneren voldoet op één of meerdere onderdelen niet aan de gestelde eisen. Niet alle afgesproken werkzaamheden en resultaten worden uitgevoerd/bereikt. Verbetering op deze onderdelen is nodig.

 • C

  Op niveau:

  • Het functioneren voldoet aan de gestelde eisen. De afgesproken werkzaamheden en resultaten worden voldoende tot goed uitgevoerd/gehaald.

 • D

  Boven niveau:

  • Het functioneren stijgt op nagenoeg alle onderdelen uit boven de gestelde eisen. De afgesproken werkzaamheden en resultaten worden boven verwachting uitgevoerd/ bereikt.

Artikel 6 Procedure

Lid 1

De beoordeling van een medewerker wordt voor een collegiale toets aan een ander afdelingshoofd voorgelegd.

Lid 2

Indien gebruik is gemaakt van een informant dan wordt hiervan melding gemaakt op het beoordelingsformulier.

Lid 3

De medewerker ontvangt de concept beoordeling uiterlijk een week voor het gesprek plaatsvindt.

Lid 4

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd tussen de leidinggevende en de medewerker. Als één van hen dit wenst kan een adviseur P&O of informant bij dit gesprek aanwezig zijn.

Lid 5

De medewerker kan tijdens het gesprek zijn zienswijze over de beoordeling kenbaar te maken. Deze zienswijze wordt toegevoegd aan de beoordeling.

Lid 6

Op basis van de zienswijze kan de concept beoordeling door de beoordelaar worden gewijzigd. Indien de zienswijze niet tot wijzigingen leidt, wordt dit op het beoordelingsformulier vermeld.

Lid 7

De leidinggevende ondertekent het beoordelingsformulier ‘voor akkoord’ en zorgt dat de medewerker ‘voor akkoord’ dan wel ‘voor gezien’ tekent. Als “voor gezien” is getekend dan wordt door de medewerker of leidinggevende op het formulier aangegeven wat de reden hiervoor is.

Lid 8

De beoordeling van de medewerker is definitief vastgesteld nadat ook het afdelingshoofd die de collegiale toets heeft gedaan, heeft getekend.

Lid 9

De medewerker ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen na vaststelling van de beoordeling een kopie van het beoordelingsformulier. Deze kopie is ook het voor bezwaar vatbare besluit.

Lid 10

De beoordeling wordt conform wettelijke bepalingen in het personeelsdossier gearchiveerd. Daarna wordt de beoordeling vernietigd.

Artikel 7 Bezwaar

De medewerker kan uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het overeenkomstig artikel 6 lid 9 ontvangen besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 8 Slotbepalingen

Lid 1

Voor die gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist de directie.

Lid 2

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling beoordeling gemeente Lochem”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015

Lid 2

Per 1 augustus 2015 wordt de regeling personeelsgesprekken gemeente Lochem ingetrokken.

Bijlage: Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier