Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Algemeen mandaatbesluit Gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Gemeente Lochem
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen mandaatbesluit Gemeente Lochem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-263977

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Gemeente Lochem

 

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Lochem:

 

 

B e s l u i t e n:

 

 

 • I.

  de uitoefening van de bij dit besluit behorende lijst van bevoegdheden, ieder voor zover bevoegd, op te dragen aan het daarbij vermelde afdelingshoofd;

 

 

 • II.

  in te stemmen met de ondermandaatbesluiten van de afdelingshoofden Publiekscontacten, Bestuur en Organisatie, Financiën en Facilitair, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimte en ‘t Baken;

 

 

 • III.

  dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2019.

 

 

 

 

Lochem, 4 december 2018

 

 

Burgemeester en wethouders van Lochem,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

R. Starke S.W. van ‘t Erve

 

De burgemeester van Lochem,

 

 

S.W. van ‘t Erve

 

 

De afdelingshoofden Publiekscontacten, Bestuur en Organisatie, Financiën en Facilitair, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimte en ‘t Baken;

 

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Handelend krachtens het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” van het college van burgemeester en wethouders van Lochem d.d. 4 december 2018;

 

B e s l u i t e n

 

 • 1.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” onder “Algemeen mandaat aan afdelingshoofden” op pagina 6, 7, 8, 9 en 10 op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 

 • 2.

  de uitoefening van de aan hem/haar gemandateerde bevoegdheden vermeld onder zijn/haar afdeling in dit “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” op te dragen aan de in dat overzicht vermelde functionarissen;

 

 • 3.

  dit besluit met ingang van 1 januari 2019 in werking te laten treden.

 

De mandaatgever (burgemeester en wethouders/ burgemeester) heeft voor dit ondermandaat toestemming verleend bij besluit van 4 december 2018.

 

Voorwaarden

 

 • Voor het ondermandaat gelden de algemene regels die in het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Lochem” zijn opgenomen

 • Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/zij vervangen door een eerste medewerker of teamleider van de betreffende afdeling.

 

Lochem, 4 december 2018

 

H.J. Bouwhuis J.W. Haverkamp H. ter Hedde

hfd. afd. Ruimte hfd. afd. Bestuur en Organisatie hfd. afd. Financiën en Facilitair

 

 

S. ter Koele E. van der Weerden M. Koetsier

hfd. afd. MO hfd. afd. Publiekscontacten hfd. afd. ‘t Baken

 

 

Ondermandaat door afdelingshoofden aan medewerkers

Algemeen mandaatbesluit gemeente Lochem

Inleiding

Periodiek is het nodig een nieuw algemeen Mandaatbesluit voor de nieuwe gemeente Lochem vast te stellen. Wijzigingen in wet- en regelgeving, interne afspraken of wijzigingen in de ambtelijke organisatie maken periodiek een aanpassing van het Algemeen Mandaatbesluit noodzakelijk, terwijl overigens ook de ervaringen in de bestuurspraktijk aanleiding kunnen zijn tot wijziging. Met de inwerkingtreding van het nieuwe mandaatbesluit vervalt het oude mandaatbesluit van de gemeente Lochem van 19 juni 2018.

Beschrijving van de rechtsfiguur mandaat

Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een algemene regeling voor mandaat. Onder mandaat wordt verstaan de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het gaat hierbij om besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. In deze wet wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Mandaat moet worden onderscheiden van volmacht en machtiging. Volmacht is het verlenen van een bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Machtiging is het verrichten namens het bestuursorgaan van feitelijke handelingen. De Awb en dit Algemeen Mandaatbesluit zijn van overeenkomstige toepassing in gevallen dat een bestuursorgaan volmacht of machtiging verleent aan een gemeenteambtenaar. Voor het vertegenwoordigen en verweer voeren bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening en invorderingszaken bij de commissie Bezwaarschriften en bij de diverse gerechtelijke instanties is een separaat Machtigingsbesluit van toepassing.

Een besluit dat door de gemandateerde wordt genomen geldt als een besluit van de mandaatgever. Deze blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

Besluit namens mandaatgever

In het krachtens mandaat genomen besluit moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde de bevoegdheid weer doormandateert. In dit besluit is bepaald dat de gemandateerde voor het verlenen van ondermandaat instemming nodig heeft van de mandaatgever. De verleende ondermandaten zijn opgenomen in dit mandaatbesluit.

Overigens wordt bij ondermandaat een besluit namens het bestuursorgaan genomen: dus niet namens de eerst gemandateerde (het afdelingshoofd).

Koppeling aan functies

Het mandaat is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de functie van afdelingshoofd.

Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische/ leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de afdeling.

Mandaat aan niet-ondergeschikten

Op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan er mandaat worden verleend aan een gemandateerde die niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In zo’n geval behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomend geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Onder iedere afdeling is een tabel opgenomen met de verleende mandaten aan niet-ondergeschikten.

Informatieplicht

De plicht tot informatieverstrekking is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Opbouw mandaatbesluit

Allereerst worden algemene regels gegeven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van (algemene) bevoegdheden die aan alle afdelingshoofden zijn gemandateerd. Het mandaatbesluit bevat verder een overzicht van de gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden per afdeling.

Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden

 

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen en uitvoeren van besluiten als in het vervolg van dit besluit genoemd, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   overleg nodig is met de portefeuillehouder en de portefeuillehouder te kennen geeft het voorstel aan het college van B&W te willen voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van bestaande beleidsregels;

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten en kredieten zou inhouden;

  • e.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften betreft;

  • f.

   de aard van de besluitvormingsprocedure zich tegen de mandaatverlening verzet;

  • g.

   het nemen van een besluit afwijkt van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb;

  • h.

   het nemen van een besluit afwijkt van een wettelijk verplicht advies;

  • i.

   het nemen van een besluit niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

  • j.

   bij het nemen van een besluit artikel 169, vierde lid Gemeentewet van toepassing is;

  • k.

   bij het besluit de gemandateerde een persoonlijke betrokkenheid heeft;

  • l.

   het besluit als gevoelig wordt aangemerkt, ook als het gebonden of routinematige besluiten betreft, waarbij nauwelijks keuzevrijheid bestaat.

 

 • 2.

  Gelet op onderdeel 1, onder c, is de gemandateerde niet bevoegd als het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid. In het kader van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en addendum is het voor de gemandateerde mogelijk en toegestaan af te wijken van het beleid onder de voorwaarde van een positief advies van de inkoopcoördinator en een deugdelijk gemotiveerd besluit van de eerst gemandateerde. Dit is derhalve een uitzondering op onderdeel 1, onder c. Elk verzoek om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet voldoen aan deze twee voorwaarden. De motivering wordt vastgelegd in het inkoopmeldingsformulier.

 

 • 3.

  Wanneer wordt een besluit als gevoelig aangemerkt (zie onder 1 sub l)? Dit kan blijken uit eerdere ervaringen, reacties van inwoners, de aard van het onderwerp of waarvan vermoed wordt dat de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders op het betreffende besluit zal worden aangesproken door leden van de gemeenteraad of de pers. De gemandateerde (het afdelingshoofd) beoordeelt in het voortraject of een bepaald besluit politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt. Indien de gemandateerde tot dit oordeel komt, bespreekt hij dit met de portefeuillehouder die vervolgens aangeeft of dit besluit moet worden genomen door het bevoegde bestuursorgaan (de mandaatgever). De mandaatgever blijft immers bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

 

 • 4.

  Doet één van de onder a. t/m l. omschreven situaties zich voor, dan wordt het nemen van het besluit voorgelegd aan het oorspronkelijk bestuursorgaan.

 

 • 5.

  Het mandaat wordt uitgeoefend door degene die de functie van afdelingshoofd bekleedt, tenzij een bijzondere wet in specifieke gevallen anders bepaalt. In enkele gevallen wordt het mandaat uitgeoefend door de gemeentesecretaris, portefeuillehouder of een budgethouder (zie ook 10). Bij afwezigheid van het afdelingshoofd is een ander afdelingshoofd bevoegd om namens het afwezige afdelingshoofd te tekenen. Over vervanging van afdelingshoofden heeft het management het volgende afgesproken: ten aanzien van organisatorische/leidinggevende aspecten is er horizontale vervanging: het afdelingshoofd wordt vervangen door een collega-afdelingshoofd. Op vakinhoudelijk gebied is er vervanging door een eerste medewerker van de betreffende afdeling en bij ’t Baken door een teamleider. Bij de overzichten per afdeling komen alleen vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde. Daarbij is een eerste medewerker van de betreffende afdeling de vervanger van het afdelingshoofd en bij ’t Baken de teamleider.

 

 • 6.

  Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk met instemming van de mandaatgever. Bij afwezigheid van de houder van het ondermandaat wordt hij/ zij vervangen door de eerste medewerker of teamleider van de betreffende afdeling.

 

 • 7.

  De ondertekening van de krachtens mandaat genomen besluiten geschiedt door het afdelingshoofd namens burgemeester en wethouders van Lochem, dan wel de burgemeester van Lochem. Dit geschiedt op de volgende wijze: “namens burgemeester en wethouders” of “namens de burgemeester”, gevolgd door de naam, functie en afdeling van de gemandateerde of degene die het ondermandaat heeft verkregen.

 

 • 8.

  Indien de beslissing tot het aangaan van overeenkomsten is gemandateerd, zoals bijvoorbeeld bij punt 46 van het Algemeen Mandaat aan afdelingshoofden, houdt deze bevoegdheid tevens in het aangaan van de overeenkomst als zodanig waaronder te verstaan het op grond van artikel 171, tweede lid Gemeentewet juncto artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht vertegenwoordigen van de gemeente als rechtspersoon door het voor de gemeente in de plaats van de burgemeester tekenen (bij volmacht) van de overeenkomst. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan uitsluitend worden uitgeoefend door personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Bij niet-ondergeschikten zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid separaat verleend moeten zijn in inhuurcontracten en in een projectplan dat door de directie en zo mogelijk door burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het is, voor zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten, niet toegestaan de beslissingsbevoegdheid uit te oefenen voor overeenkomsten die strekken tot zekerheidsstelling ten laste van de gemeente zoals borgtocht, garantstelling, pand of hypotheek.

 

 • 9.

  De gemandateerde is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10:3, lid 3 Awb. Dit artikel geeft aan dat mandaat niet wordt verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen. Verder is het mandaat niet van toepassing bij beslissingen op een bezwaarschrift waarbij afgeweken wordt van het advies van de Commissie Bezwaarschriften. Dit betekent dat het merendeel van de bezwaren niet meer behandeld hoeft te worden in een collegevergadering. Daardoor wordt het bestuursorgaan en de ambtelijke organisatie ontlast. Een ander groot voordeel is dat de beslistermijn waarbinnen een bezwaarschrift wordt afgedaan, verkort kan worden.

 

 • 10.

  Het verlenen van ondermandaat aan een budgethouder wijkt enigszins af van de opbouw van het Algemeen Mandaatbesluit. In de regel wordt mandaat verleend aan het afdelingshoofd die vervolgens de mogelijkheid krijgt om ondermandaat te verlenen aan een specifieke medewerker (functionaris) van zijn/haar afdeling. . De budgethouders, die allen ondergeschikt zijn aan het college van burgemeester en wethouders, zijn werkzaam op de diverse afdelingen en het budgethouderschap hoort specifiek bij die functie. Het verdient voorkeur om ondermandaat te verlenen aan de groep budgethouders, zijnde 1e medewerkers/teamleiders, beleidsmedewerkers en afdelingshoofden, in plaats van een opsomming te geven van de diverse functionarissen binnen de ambtelijke organisatie. De afdelingshoofden kunnen de ondergemandateerde bevoegdheden beperken wat betreft de hoogte van de bedragen, waarbij dit in de bestaande procedures en/of systemen wordt vastgelegd.

Algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aaN

Ondermand

1

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2:1, lid 2

Het verlangen van een schriftelijke machtiging

Burg.

B&W

hfd. afd

1e medewerker

2

Awb

2:3

- Doorzenden van geschriften tot behandeling aan bevoegd orgaan onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

- Het terugzenden van geschriften aan afzender die niet voor hem bestemd zijn en die niet worden doorgezonden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

 

3

Awb

3.6

Het stellen van een termijn waarbinnen een adviseur advies dient uit te brengen

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

4

Awb

3:7

Beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

5

Awb

3:11, lid 1

Het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende stukken ter inzage leggen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

6

Awb

3:11, lid 3

Verstrekken van afschriften tegen kostenvergoeding

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

7

Awb

3:12, lid 1

Kennisgeven van het ontwerp in huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

8

Awb

3:13, lid 1

Het ontwerpbesluit toezenden aan belanghebbenden

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

9

Awb

3:14, lid 1

Ter inzage gelegde stukken aanvullen met nieuwe relevante stukken en gegevens

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider,intern consulent,beleidsmdw., vakspecialist

10

Awb

3:15, lid 2, 3 en 4

De gelegenheid geven tot het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in lid 2, 3 en 4

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

11

Awb

3:18, lid 2

Beslissingstermijn verlengen met een redelijke termijn en hierover aanvrager zienswijze vragen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

12

Awb

3:18, lid 4

Indien geen zienswijzen zijn ingebracht, hiervan kennisgeven in een huis-aan-huisblad

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleder, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

13

Awb

3:24, lid 2

Het zenden van een afschrift van de aanvraag aan het bevoegde bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

14

Awb

3:24, lid 3

De gelegenheid geven tot het indienen van een ontbrekende aanvraag binnen een te bepalen termijn en het buiten toepassing laten van een niet tijdig ingediende aanvraag

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

15

Awb

3:26, lid 1 onder b

De gelegenheid geven tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen met betrekking tot de ontwerpen van alle besluiten gezamenlijk

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

16

Awb

3:27, lid 1

De genomen besluiten toezenden aan het coördinerend bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

17

Awb

3:27, lid 2

De besluiten gelijktijdig bekend maken en ter inzage leggen

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

18

Awb

3:28, lid 1

Na ontvangst van het bezwaar- of beroepschrift een afschrift daarvan toezenden aan het bevoegde bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

19

Awb

3:28, lid 2

De beslissingen op bezwaar of beroep toezenden aan het coördinerend bestuursorgaan

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

20

Awb

3:43

Van het besluit mededeling doen aan degene die een zienswijze heeft ingediend en aan de adviseur als van het advies wordt afgeweken

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

21

Awb

4:3a

Ontvangst bevestigen van een elektronisch ingediende aanvraag

Burg

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist, mdw. interne dienstverlening

22

Awb

4:5, lid 1, 2 en 3

Termijn stellen voor aanvullen van de aanvraag en besluiten aanvragen niet te behandelen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist , mdw. dienstverlening, mdw. dienstverlening evenementen

23

Awb

4:7

Aanvrager in gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

24

Awb

4:8

Belanghebbende in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen

Burg.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

25

Awb

4:14

Verdagen van termijn voor het geven van de beschikking

Burg.

B&W

hfd. afd.

Alle medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

26

Awb

4:15

Het opschorten van de termijn voor het geven van een beschikking en het mededeling doen van het eindigen van de opschorting onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden genomen

B&W/ burg

hfd.afd.

Alle medewerkers die volgens Mandaatbesluit bevoegd zijn tot het nemen van het primaire besluit

27

Awb

4:18

Het bij beschikking vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

B&W/ burg

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider

28

Awb

4:20

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

B&W/ burg

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider

29

Awb

4:20c

Het bekend maken van een beschikking binnen twee weken nadat zij van rechtswege is gegeven

B&W burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

30

Awb

4:20f

Het verbinden van voorschriften aan de beschikking van rechtswege

B&W burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

31

Awb

Afd. 4.4.1

Vaststellen en inhoud van de verplichting tot betaling

B&W/ burg/

hfd. afd.

 

32

Awb

Afd. 4.4.2

Verzuim en wettelijke rente

B&W/ burg.

hfd. afd.

 

33

Awb

Afd. 4.4.3

Verjaring

B&W/ burg.

hfd. afd.

 

34

Awb

Afd. 4.4.4

Aanmaning en invordering bij dwangbevel

B&W/ burg

hfd. afd.

 

35

Awb

6:19, lid 3

Mededeling doen van een nieuw besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

36

Awb

6:20, lid 2

Mededeling doen van een nieuw besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist

37

Awb

7:1a

Het instemmen met en afwijzen van een verzoek tot rechtstreeks beroep

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur.beleidsmdw., jur. mdw. ‘t Baken

38

Awb en Procesregeling bestuursrechte-lijke colleges 2014

8:42 / 8.43

4

 

Insturen van op de zaak betrekking hebbende stukken, een verweerschrift en dupliek bij rechtbank en RvS en verzoek indienen tot verlenging van de termijn

Burg.

B&W

gemachtigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

 

39

Awb

8.51b

Het meedelen dat gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid een gebrek te herstellen

Burg. B&W

gemachtigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

 

40

Awb

8.55d

Het alsnog bekend maken van een besluit als gevolg van gegrondverklaring door de bestuursrechter

Burg. B&W

gemachtigde alge-meen machti-gingsbe-sluit.

 

41

Awb

8:57

Instemmen met het verzoek van de bestuursrechter dat een onderzoek ter zitting achterwege blijft

Burg. B&W

Gemachtigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

 

42

Awb

8:58

Indienen nadere stukken bij bestuursrechter

Burg. B&W

Gemachtigde alge-meen machti-gingsbe-sluit

 

43

Awb

 

Het beslissen op een bezwaarschrift behoudens het bepaalde in de Awb en het Algemeen Mandaatbesluit

Burg

B&W

hfd. afd.

 

44

Awb, Gemeentewet

8:1, 160, lid 1 onder f

Het instellen en voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures en (hoger) beroepsprocedures

Burg. B&W

hfd. afd.

 

45

Klachtenregeling

 

Het beslissen op klachten over medewerkers van de eigen afdeling volgens de interne klachtenprocedure

B&W

hfd. afd.

 

46

Algemeen

 

Het aangaan van stageovereenkomsten

B&W

hfd. afd.

 

47

Algemeen

 

Uitvoering van opleidingsplannen voorzover vallend binnen het budget en vastgesteld beleid

B&W

hfd. afd.

 

48

Car/Uwo

2.5

Het inschakelen van oproepkrachten, voor zover passend binnen het budget

B&W

hfd. afd.

 

49

Car/Uwo

3.4

In afwijking van punt 4 van de afdeling B en O het toekennen van periodieke verhogingen

B&W

hfd. afd.

 

50

Car/Uwo

3.8

In afwijking van punt 4 van de afdeling B en O het toekennen van functioneringstoelages

B&W

hfd. afd.

 

51

Car/Uwo

3.20

In afwijking van punt 4 van de afdeling B en O het toekennen van een beloning bij uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

B&W

hfd. afd.

 

52

Car/Uwo Werktijdenre-geling

4.2 en 4.4

Het vaststellen van werktijden en werkroosters

B&W

hfd.afd.

 

53

Car/Uwo

6.1 en 6.4

Verlenen/weigeren gewoon verlofVerlenen/weigeren buitengewoon verlof

B&W

hfd. afd.

 

54

Inkoop- en aanbesteding

beleid

 

Het houden van aanbestedingen voor werken, diensten of leveringen en het verlenen/weigeren van gunningen, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor zover vallend binnen de daartoe bestemde budgetten c.q. voortvloeiend uit exploitaties:

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) Meervoudig onderhandse aanbesteding, gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag

 

 

 

B&W

B&W

B&W

 

 

 

 

hfd. afd.

hfd. afd.

 

 

 

 

 

Budgethouder

55

Gemeentewet

160, lid 1 onder e

Het aangaan van overeenkomsten met derden inzake werken, leveringen of diensten voor zover passend binnen de voor de afdeling vastgestelde budgetten en conform de Regeling productverantwoordelijkheid van 6 april 2009:

1) boven de drempel van Europees aanbesteden;

2) boven de drempel van Openbaar aanbesteden tot de drempel van Europees aanbesteden;

3) Meervoudig onderhandse aanbesteding

4) Gunning uit de hand, enkelvoudige offerteaanvraag

 

 

Burg. B&W Burg. B&W

Burg. B&WBurg. B&W

 

 

hfd. afd.hfd. afd.

hfd. afd.hfd. afd.

Budgethouder

56

Algemeen

 

Het aangaan van of deelnemen aan onderhandelingen omtrent subsidies op ambtelijk niveau met ministeries en/of provincies en stichtingen en het aanvragen van subsidies

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

57

BW

3:60

Het verlenen van een onherroepelijke volmacht aan een gemeente om als aanbestedende dienst de aanbesteding namens de gemeente Lochem uit te voeren

Burg. B&W

hfd. afd.

 

58

Algemeen

 

 

Eenvoudige correspondentie aangaande 54, 55 en 56 waarbij geen nieuwe rechtsverhoudingen worden geschapen

B&W Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, beleidsmdw.

59

Algemeen

 

 

Alle voorbereidende handelingen behorende bij de uitvoering van bevoegdheden die zijn gemandateerd (bijvoorbeeld het vragen van advies)

Burg. B&W

hfd. afd.

De functionaris die het ondermandaat heeft verkregen

60

Algemeen

 

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen etc.(zowel fysiek als via e-herkenning)

B&W, Burg

hfd. afd.

teamleider

61

Wet openbaarheid van bestuur

4

Het doorzenden van een verzoek naar het bestuursorgaan waar de documenten berusten

B&W, burg.

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur. beleidsmdw.

62

Wet Openbaar-heid van Bestuur

6

Het beslissen op een verzoek om informatie

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, jur. beleidsmdw.

63

Algemene verordening gegevensbe-scherming (AVG)

15 t/m 21

Correspondentie en beslissingen als bedoeld in artikel 15 tot en met 21

B&W

hfd. afd.

 

64

AVG

28.3

Het aangaan van verwerkingsovereenkomsten

Burg. B&W

hfd. afd.

 

65

AVG

82

Het beslissen op een verzoek om schadevergoeding

B&W

hfd. afd.

 

66

Algemeen

 

Ontvangst bevestigen van een melding of aanvraag voor een vergunning, ontheffing of vrijstelling

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, teamleider, intern consulent, beleidsmdw., vakspecialist, mdw. interne dienstverlening

67

Algemeen

 

Het voeren van correspondentie omtrent verzoeken om schadevergoeding anders dan verzoeken om tegemoetkoming planschade als bedoeld in artikel 6.4 Wro en aansprakelijkstellingen wegens onrechtmatig handelen

B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider

68

Wetboek van strafvordering

 

Het doen van aangifte van een strafbaar feit

Burg

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider,

69

Wet hergebruik van overheids-informatie

 

Het beslissen op een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie

Burg. B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, teamleider

Afdeling ‘t Baken

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Verordening leerlingenver-voer

 

 

Uitvoering verordening

B&W

hfd. afd.

Administratief medewerker backoffice

2

Leerplichtwet 1969

3a, 3b

Vervangende leerplicht

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

3

Leerplichtwet 1969

5 jo. 7

Het beslissen op een beroep om vrijstelling als bedoeld in artikel 5

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

4

Leerplichtwet 1969

15

Het beslissen op een beroep om vrijstelling als bedoeld in artikel 5

B&W

hfd. afd.

Leerplichtambtenaar

5

Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem en beleidsregels

 

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

 

 

Teamleider, Consulent Jeugd met gezin, gedragswetenschap-per

6

Jeugdwet

6.1.8

Verzoek (spoed)machtiging gesloten Jeugdhulp

B&W

(loco)burgemeester

 

7

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem en beleidsregels

 

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen met betrekking tot begeleiding en ondersteuning thuis en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent sociaal werk, consulent Wmo A

8

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem en beleidsregels

 

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen met betrekking op wonen, rollen, vervoer en enkelvoudige ondersteuning thuis en alle voorbereidingshandelingen en beslissingen in het kader van de wet en verordening. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent Wmo A en B

9

Wmo 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem, Jeugdwet, Verordening Jeugdhulp gemeente Lochem, Participatiewet en Verzamelveror-dening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

 

Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule

B&W

hfd. afd.

 

10

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem

 

Ondertekening van bruikleenovereenkomsten

B&W

Burg.

hfd. afd.

Teamleider, consulent Wmo A en B

11

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lochem

 

Het bevestigen van de ontvangst van een melding

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent sociaal werk, consulent Wmo A en B, Administratief medewerker backoffice

12

Participatiewet, Wet kinderopvang

35, 36, 48 en 51

Het verlenen en weigeren van individuele bijzondere bijstand, zak en kleedgeld en tegemoetkoming kosten kinderopvang.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent participatie

13

Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

Hfd. 3 m.u.v. par. 3.3

De bevoegdheid om te beslissen op aanvragen voor individuele inkomenstoeslag en meedoenregeling

B&W

hfd. afd.

Teamleider, consulent participatie

14

Participatiewet

58-1

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande terugvordering van kosten van bijstand, inbegrepen het treffen van terugbetalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Teamleider, juridisch medewerker, consulent verhaal en vordering

15

Participatiewet

62

De bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande verhaal van kosten van bijstand op derden op grond van onderhoudsplicht, inbegrepen het treffen van betalingsregelingen

B&W

hfd. afd.

Teamleider, juridisch medewerker, consulent verhaal en vordering

16

Participatiewet

 

Het nemen van besluiten ogv de Participatiewet

B&W

hfd. afd.

Teamleider, Consulent werk, Consulent Inkomen

17

IOAW/IOAZ

 

Het nemen van besluiten o.g.v. IOAW/IOAZ

B&W

hfd. afd.

Teamleider, Consulent Inkomen, Consulent Werk

18

Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Lochem en beleidsregels

 

Het nemen van besluiten o.g.v. de Verzamelverordening werk en inkomen. Besluiten met toepassing van de hardheidsclausule uitgesloten.

B&W

hfd. afd.

Teamleider, Consulent Werk, Consulent Inkomen

19

Verzamelverordening Kindregelingen en beleidsregels

 

Het nemen van besluiten

B&W

hfd. afd.

Teamleider, Consulent Participatie

20

Algemene verordening gegevensbescherming

15 t/m 21

In aanvulling op punt 64 van het algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden. Correspondentie en beslissingen als bedoeld in artikel 15 tot en met 21 Avg.

B&W

hfd. afd.

Juridisch medewerker

21

Car/Uwo

2.5

In aanvulling op punt 49 van het algemeen mandaat aan alle afdelingshoofden: Het inschakelen van oproepkrachten, voor zover passend binnen het budget

B&W

hfd. afd.

Teamleider

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

1

Wet gemeentelijke schuldhulpver-lening

 

Het beslissen op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening en de bevoegdheid de schuldhulpverlening te beëindigen

B&W

Directeur Stadsbank Oost-Nederland (ondermandaat toegestaan)

2

Wet gemeentelijke schuldhulpver-lening

 

Het beslissen op een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening en de bevoegdheid de schuldhulpverlening te beëindigen

B&W

Directeur Regionale Organisatie Zelfstandigen (ondermandaat toegestaan)

3

Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning (t.a.v. beschermd wonen)

 

De uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, daaronder begrepen alle noodzakelijke voorbereidingshandelingen en beslissingen, alsmede de bevoegdheid te besluiten tot het niet behandelen van aanvragen met betrekking tot:

aanvragen om verstrekking van een maatwerkvoorziening beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

verzoeken om inzage, rectificatie, wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;

verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover de informatie betrekking heeft op beschermd wonen en maatschappelijke opvang en feitelijk berust bij de centrumgemeente;

tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg en het terzake vertegenwoordigen van de gemeenten buiten rechte;

tot het voeren van rechtsgedingen, (instellen) bezwaarprocedures, eventueel hoger beroep (volmacht tot) vertegenwoordiging daaronder begrepen, voor zover dit betrekking heeft op (de inkoop van) beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg, ex art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet;

het behandelen van klachten conform hoofdstuk 9 Awb, voor zover deze betrekking hebben op gedragingen van personen die op grond van artikel 9:1 Awb in het kader van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg of openbare verantwoordelijkheid van het college van de centrumgemeente;

het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet als bedoeld in artikel 6.1 daarvan, ten aanzien van beschermd wonen en maatschappelijke opvang

B&W

Algemeen directeur (gemeentesecretaris) gemeente Deventer (ondermandaat toegestaan)

4

Wmo 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning

 

De bevoegdheid te beslissen op bezwaar tegen de onder 3 onder a, b en c genoemde besluiten

B&W

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer (ondermandaat toegestaan)

5

Contract inzake levering en servicedienstverlening Wmo

 

Mandaat/machtiging/volmacht voor het na opdracht van de gemeente selecteren en leveren van hulpmiddelen binnen de door de gemeente gevraagde categorie, rekening houdend met het programma van eisen.

B&W

Burg.

Mdw. leverancier Wmo-maatwerk-voorzieningen

6

Jeugdwet

2.4

Zorgmeldingen van de politie afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

B&W

Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland, het adives- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

7

Jeugdwet

2.4

Zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling afhandelen via de Collectieve opdracht routeer voorziening

B&W

Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

8

Jeugdwet/Wmo

 

Uitvoeren van calamiteiten- en incidentenonderzoek in samenwerking met de regionale toezichthouders

B&W

GGD Noord- en Oost-Gelderland

 

Afdeling Publiekscontacten

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Wegenverkeerswet

116

 

Afgifte van rijbewijzen

Uitvoering conform de ministeriële regeling

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

2

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte paspoorten en identiteitskaarten

N.B. parafering door behandelend ambtenaar

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

3

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte zakenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

4

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte vluchtelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

5

Paspoort uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Afgifte vreemdelingenpaspoort

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

6

Paspoort Uitvoerings-regeling (P.U.N.)

 

Verantwoording aan betreffende ministerie/instantie over de voorraadadministratie en financiële afwikkeling van rijbewijzen, paspoorten en (Nederlandse) identiteitskaarten

Burg.

hfd. afd.

 

Mdw. dienstverlening

7

Besluit op de lijkbezorging

11

Afgifte van 'laissez-passez' van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

8

Wet op de lijkbezorging

68, lid 1

Verstrekken van verloven tot ontleden van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

9

Wet op de lijkbezorging

17

Het stellen van een andere termijn voor begraving/ crematie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

10

Wet op de lijkbezorging

29

Vergunning tot het opgraven van lijken

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

11

Wet basisregistratie Personen (BRP)

 

Het afgeven van bewijs van in leven zijn

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

12

Wet Basisre-gistratie personen

 

 

Het verstrekken van inlichtingen uit het persoonsregister conform de Verordening verstrekkingen uit BRP

Eerste inschrijving in Nederland

Geheimhouding persoonsgegevens

Gewaarmerkt afschrift BRP

Hervestiging vanuit het buitenland

Inschrijving rechtsfeiten buitenlands brondocument

Instellen onderzoek BRP

Legalisatie, documenten en handtekening

Uitnodiging

Verhuizing binnen de gemeente

Verklaring onder ede of belofte (VOE)

Vertrek naar het buitenland

Verwijderen of overschrijven van gegevens in BRP

Verzoek aanduiding naamgebruik

Vestiging, vanuit Nederland

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

13

Rijkswet op het Nederlander-schap

 

Afgeven van verklaring van Nederlanderschap

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

14

Rijkswet op het Nederlander-schap

 

Advisering over verzoeken om naturalisatie en optie

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

15

Kieswet

H.D.

Het verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

16

Kieswet

J.8

Het uitreiken van oproepingskaarten

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

17

Kieswet

K.L. en M.

Uitvoering van werkzaamheden i.v.m.:

- stemming

- stemmen op stembureau naar keuze (kiezerspas)

- stemmen per brief

- stemmen per volmacht

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

18

Reglement burgerlijke stand

2

Het instemmen met verzoeken van burgers, zijnde een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de andere gemeente, om éénmalig een huwelijk te voltrekken

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

19

Reglement burgerlijke stand

2

Benoeming en ontslag van de babs

B&W

hfd.afd.

 

20

Regeling Reclame-uitingen en 2.10 APV

 

Uitvoering regeling inzake tijdelijke reclameborden en spandoeken

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

21

APV

2.10A

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

22

Gw

125

Het verzoeken tot verwijdering van illegale voorwerpen op of aan de weg

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

23

APV

2.12

Toestemming, weigering en bekendmaking melding in- en uitritten

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

24

APV

2.15 en 2.19

 

Hinderlijke beplanting of voorwerp

rechtsoordeel/besluit dat boom/beplanting gevaarlijk is en zonder vergunning kan worden gekapt

Aanschrijving inzake het verwijderen van gevaarlijke of hinderlijke beplanting of voorwerp

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

25

APV

2.25

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het houden van een evenement

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

26

APV

2.28

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het innemen van een terras

B&W

burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

27

APV

2.30

Het vaststellen van tijdelijk andere sluitingstijden voor een of meer horecabedrijven

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

28

APV

2.64

Het verlenen en weigeren van ontheffing tot het houden van bijen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening

29

APV

2.72

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het verkopen van consumentenvuurwerk

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

30

APV

4.3

Het accepteren of weigeren van een melding voor incidentele festiviteiten

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

31

APV

4.6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor het laten spelen van een draaiorgel of geluidswagen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

32

APV

4.6

Het verlenen en weigeren van een ontheffing voor toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op zodanige wijze dat geluidhinder wordt veroorzaakt

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

33

APV

4.11

Het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning voor het kappen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. groenbeheer

 

34

APV

4.11, lid 3 onder m

Het instemmen met noodkap

Burg.

hfd.afd.

1e medewerker, mdw. groenbeheer

35

APV

5.13

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor het inzamelen van geld en goederen (verkoopactie en collecte)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

36

APV

5.18

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor een standplaats

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

37

APV

5.23

Het verlenen en weigeren van vergunningen voor snuffelmarkten

Burg. B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

38

apv

5.32

Aanwijzing crossterreinen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

39

APV

5.34

Verlenen en weigeren ontheffing stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

40

Wet op de kansspelen

3

Het verlenen en weigeren van loterijvergunningen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

41

Wet op de kansspelen

7c

Het reageren op mededelingen ten aanzien van kleine kansspelen

B&W

hfd. Afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening evenementen

42

Wet op de kansspelen

30b

Het verlenen en weigeren van aanwezigheidsvergunningen voor het plaatsen van kansspelautomaten

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

43

Drank- en horecawet

3

Het verlenen en weigeren van een vergunning

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

44

Drank- en horecawet

35

Het verlenen en weigeren van een ontheffing

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening evenementen

45

Drank- en horecawet

 

Correspondentie over het nakomen van wettelijke voorschriften die geen besluiten zijn in de zin van de Awb

Burg.

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening evenementen

46

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie

B&W

Burg.

Hfd. afd.

Mdw. dienstverlening evenementen

47

WvWRVV 1990

87

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87

 

B&W

hfd.

afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

48

Parkeerveror-dening

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting

 

 

3

Het verlenen, weigeren en intrekken van parkeervergunningen

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

49

WvW

18

Het nemen van verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

50

WVW

Babw

18

49

Het verstrekken, wijzigen en weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

51

Babw en Regeling Verkeers-regelaars

56

Het nemen van een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening, klantadviseur KCC

52

Wegenverkeers-wet

148

Het verlenen en weigeren van ontheffingen voor wedstrijden op de weg

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

53

Beheersverordening begraafplaatsen

21

 

Aanschrijving rechthebbende op een graf m.b.t. het nakomen van de verplichting t.a.v. het onderhoud e.d.

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

54

Beheersverordening begraafplaatsen

10

15

 

 

Het verlenen van ontheffing begraven buiten openingsuren begraafplaats

Het verlenen van recht op particulier graf en verlenging daarvan

Het verstrekken van bewijs van uitgifte graf

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

55

Beheersverordening begraafplaatsen

19

lid 1

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

56

Beheersverordening begraafplaatsen

16

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een grafkelder

B&W

hfd.

afd.

Mdw. dienstverlening

57

Beheersverordening begraafplaatsen

23

Het kenbaar maken en het verwijderen van grafbedekking na termijn van uitgifte graf

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

58

Algemeen

 

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

B&W

hfd. afd.

Klantadviseur KCC

59

Verordening Verblijfsrecreatie

2.1

3.1 lid 6

Het verlenen en weigeren van een exploitatievergunning

Het verlenen en weigeren van een ontheffing kamperen buiten (kleinschalig) kampeerterrein

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, jur. beleidsmdw., mdw. dienstverlening

60

Wet milieubeheer

10.63 1e lid

Het verlenen en weigeren van ontheffing voor het stoken van vuur

B&W

hfd. afd.

Mdw. dienstverlening

61

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

2.1

Het verlenen en weigeren van een omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

62

Wabo

3.8

Kennis geven ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

 

consulent publieke dienstverlening bouwen

63

Wabo

3.1, lid 3

Het versturen van een procedurebericht

 

 

consulent publieke dienstverlening bouwen

64

Wabo

3.9

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

65

Wabo

 

 

3.3, 3.4, 3.5 en 3.6

Het aanhouden van een aanvraag om omgevingsvergunning en daarvan mededeling doen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

66

Wabo

3.9

Mededeling doen van een (van rechtswege) verleende omgevingsvergunning

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

67

Bouwbesluit 2012

6.20 en 6.23

Beoordeling kwaliteit brandmeldinstallaties resp. ontruimingsinstallaties

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, accountmanager pro-actie en preventie

68

Bouwbesluit 2012

1.21

Opleggen nadere voorwaarden gebruiksmelding

B&W

Hfd. afd.

1e medewerker, accountmanager pro-actie en preventie.

69

Bouwbesluit 2012

6.10

6.18

 

Verlenen van ontheffing van eis tot diverse aansluitingen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

70

Bouwbesluit 2012

1.26

Sloopmelding, afwijken van de termijnen bedoeld in het vierde lid

 

B&W

hfd.

afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

71

Bouwbesluit 2012

1.28

Afhandeling sloopmelding

 

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

72

Bouwbesluit 2012

1.29

Nadere voorwaarden verbinden na sloopmelding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

73

Bouwbesluit 2012

1.30

Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

74

Bouwbesluit 2012

1.33

Het verzoeken om binnen te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave van de aard en hoeveelheid van de vrijgekomen afvalstoffen te verstrekken

B&W

hfd.afd

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

75

Bouwverordening

9.1 en 9.7 lid 1

Mandaat welstandsbeoordeling

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw. consulent publieke dienstverlening bouwen

76

Bouwverordening

9.5

Verzoek om advies welstandscommissie

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. medewerker dienstverlening, beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

77

Wet Bag en Verordening naamgeving en nummering 2011 (adressen)

6

3

Het toekennen en vaststellen (inclusief wijzigen en intrekken) van nummers voor verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

78

Leegstandswet

15

Verlenen/weigeren vergunning Leegstandswet (zie ook punt 19 afdeling Ruimte)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, mdw. dienstverlening

79

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het nemen van besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met uitzondering van een besluit op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a. sub 3

B&W

hfd. afd.

1e Medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

80

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.12, 1e lid onder a sub 3

Ondertekeningsmandaat voor een besluit op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 (geen beslissingsmandaat)

B&W

Hfd. Afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., consulent publieke dienstverlening bouwen

81

Gemeentewet en Awb

5.17 Wabo,

125 Gw en 5:22 Awb

Het feitelijk stilleggen van bouwwerkzaamheden in de bij de bouwverordening /Bouwbesluit 2012 aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker , consulent publieke dienstverlening Bouw- en woningtoez.

82

Gemeentewet en Awb

5.17 Wabo, 125 Gw en 5:32 Awb

Het feitelijk stilleggen van sloopwerkzaamheden in de bij het Bouwbesluit 2012 aangewezen gevallen en overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften

B&W

hfd. afd.

1e medewerker , consulent publieke dienstverlening Bouw- en woningtoez.

83

Bouwbesluit 2012

1.24

Uitzetten rooilijn

B&W

hfd. afd.

Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez

84

Bouwbesluit 2012

Afd.8.1

Geven richtlijnen i.v.m. veiligheid

B&W

hfd. afd

1e medewerker Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez.

85

Bouwbesluit 2012

Afd. 7.3

Gelasten staken gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein resp. woonwagen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

86

Bor

Mor

4.2

2.7

In de gelegenheid stellen ontbrekende gegevens over te leggen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw, Consulent publieke dienstverl. Bouw- en woningtoez.

87

Bouwverordening

10.6

Herziening en vervanging van aangewezen normen en richtlijnen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

88

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.12 lid 1

Het in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning recreatieverblijven verlenen van tijdelijke vrijstelling van de planvoorschriften ten behoeve van bewoning van recreatieverblijven (calamiteitenregeling)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

89

Gemeentewet

AwbWet milieubeheer

Wabo

125

5.31

§ 5.4

Bij toepassing van bestuursdwang (zoals een stillegging van bouwwerkzaamheden) geen termijn gunnen als de vereiste spoed zich daartegen verzet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

90

Awb

5.24

Het gunnen van een hersteltermijn om een overtreding te beëindigen en beëindigd te houden op de volgende rechtsgebieden: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening, Wet Milieubeheer, Wet bodembescherming, wet geluidhinder, Wro, APV, Verordening Verblijfsrecreatie en Wegenverkeerswet

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw,, consulent publ. dienst. milieu, bouw- en woningtoez. en APV-toezicht

91

Awb

 

Voornemen tot bestuursrechtelijk optreden

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

92

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom, in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake permanente bewoning van recreatieverblijven, aan personen die in de Brp worden ingeschreven in een recreatieverblijf

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

93

Awb

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom na (of bij) bouwstop als bedoeld in artikel 5.17 Wabo en 125 Gw, indien werkzaamheden niet worden gestaakt

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

94

Awb

5.34

Intrekking besluit last onder dwangsom

- op verzoek van overtreder

- bij beëindiging overtreding

B&W

hfd. afd

1e medewerker

95

Awb

5.32

Het opleggen van een last onder dwangsom inzake overtredingen in het kader van de Woningwet, Wabo of bestemmingsplan.

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

96

Awb

5.31a

Het beslissen op een verzoek om handhavend op te treden

B&W

hfd. afd

1e medewerker, jur. beleidsmdw.

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Wabo, Wet milieube-heer en daarop gebaseerde besluiten

 

Mandaat volgens het Mandaatbesluit van 2 april 2013 en het bijbehorende Mandaat- en Machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek

B&W

Directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek

2

APV

2.15 en 2.19

 

Voorbereiden en het geven van advies in het kader van rechtsoordeel/ besluit hinderlijke beplanting of voorwerp dat boom/beplanting/voorwerp gevaarlijk is

Voorbereiden en het geven van advies in het kader van de aanschrijving inzake het verwijderen van gevaarlijke of hinderlijke beplanting of voorwerp

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel

3

APV

2.12

Voorbereiden en geven advies in het kader van (weigeren) melding in- en uitritten

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel

Afdeling Bestuur en Organisatie

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

 

 

Uitvoering van belasting- en premieheffingsvoorschriften m.b.t. salarisadministratie van de gemeente

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

2

Algemeen

 

Uitvoering van regelingen t.b.v. de bedrijfsvereniging, ABP en zorgverzekering

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

3

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling /UWO

 

De uitvoering van de gehele regeling met uitzondering van: - benoeming , schorsing, ontslag en vervanging afdelingshoofden;- benoeming, schorsing, ontslag en vervanging secretaris en adjunct-directeurHet ondermandaat aan het afdelingshoofd is uitgezonderd bij toepassing van de artikelen 3:5, 7:3, 8:13, 15:1:19, 16:1:2 lid 1b t/m i

B&WB&WB&WB&W

secr.secr.secr.

Hfd. Afd.

 

 

4

Rijksregeling voorzieningen raads- en com-missieleden, verordening rechtspositie wethouders, raads- en com-missieleden

 

Uitvoering van de rijksregeling

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

5

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

 

Uitvoering van de wetgeving

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (PSA)

6

Procedure-regeling fuwa

 

Onderhoud functiewaardering

N.B. conform vastgesteld beleid en standaardzaken

B&W

hfd. afd.

 

7

Subsidieregelingen A&O-fonds

 

Afhandeling declaraties m.b.t. het A. en O.-fonds en werkgelegenheidsmaatregelen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

8

B&W-besluit

 

Beschikbaarstelling bijdrage aan personeelsvereniging

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

9

Indelings-regeling gemeente Lochem

3

Het nemen van een gemotiveerd positief indelingsbesluit

B&W

Secr.dir.

 

10

APV

2.59

Het opleggen een aanlijn- en/of muilkorfgebod

B&W

hfd. afd.

 

11

Algemeen

 

Het onder het eigen risico van € 2.500,-- afhandelen van aansprakelijkstellingen)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

12

Algemeen

 

Doorsturen van aansprakelijkstellingen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar, het bevestigen van de ontvangst en het verstrekken van informatie inzake de aansprakelijkstelling

B&W

hfd. afd.

Jur. beleidsmdw.

13

Gemeentewet

125

Preventieve bestuursdwang bij woningontruimingen

B&W

hfd.afd.

1e medewerker

14

Interne klachten-regeling

 

Correspondentie in verband met klachten over medewerkers volgens de interne klachtenprocedure

B&W

hfd. afd.

Jur. beleidsmdw.

15

Externe klachten-regeling

 

Correspondentie in verband met klachten die zijn voorgelegd aan de Nationale Ombudsman

B&W

hfd. afd..

Jur. beleidsmdw.

16

Awb

Hfd. 4

Aan dorpsraden waarmee een convenant is afgesloten:

- het verstrekken van reguliere subsidie;

- het verstrekken van subsidie voor het opstellen van een dorpsplan en

- het verstrekken subsidie voor de uitvoering van wensen uit het dorpsplan

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

17

Mediawet

2.170b

Het verlenen en vaststellen van de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

18

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinenWet luchtvaart

358a.51

Het voeren van overleg met GS over locatiegebonden Tug-ontheffingen t.b.v. luchtvaartuigen(na consultatie burgemeester)

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker

19

Wet luchtvaart

8a.50

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar

Burg.

hfd.afd.

1e medewerker

20

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

21

Wet Bibob

 

Het voeren van correspondentie op basis van wetgeving en Bibob-beleid

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

22

Opiumwet

13b

Het voeren van correspondentie in het kader van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Burg.

hfd.afd.

1e medewerker, jur. beleidsmdw., beleidsmedewerker integrale veiligheid en crisisbeheersing

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

 

 

Afgifte legitimatiebewijs voor toezichthouders van het regionaal handhavingsteam prostitutie/mensenhandel

B&W en burgemeester

Politiechef

2

Wet tijdelijk huisverbod

3, 1e lid

Ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

Voorts wordt de hulpofficier van Justitie gemachtigd voor de handelingen als bedoeld in artikel 2, lid 3, lid 7, lid 8 en artikel 5, lid 1 van de wet

Burgemeester

Hulpofficier van Justitie

Afdeling Financiën en Facilitair

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

 

Aangifte omzetbelasting, BTW compensatie fonds en vennootschapsbelasting

B&W

hfd. afd.

beleidsmdw.

2

Algemeen

 

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen

B&W

hfd. afd.

 

3

 

 

Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen (m.u.v. zaken op grond van aansprakelijkheidsverzekering)

B&W

hfd.afd.

beleidsmdw.

4

Awb

Burgerlijk Wetboek

5:35

3:319

Stuiting verjaring dwangsommen

B&W

hfd. afd.

beleidsmdw.

5

Algemeen

 

Afsluiten contracten met bedrijven en leveranciers en het geven van opdrachten aan bedrijven en leveranciers betreffende het groot onderhoud aan de panden Hoofdstraat 14 te Gorssel en Hanzeweg 8 te Lochem

Burg.

B&W

hfd.afd.

 

6

Verordening Starterslening gemeente Lochem

4, 6 en 8

Het toekennen en afwijzen van een starterslening, het hieraan verbinden van voorschriften, het aanpassen van de maximale hoogte, het toetsen van aanvraagformulieren, het intrekken van een toewijzingsbrief en het toepassen van de hardheidsclausule

B&W

hfd. afd.

 

7

Verordening duurzaamheidsleningen

8, 9 en 16

Het toekennen en afwijzen van een duurzaamheidslening, het toetsen van aanvraagformulieren, het intrekken van een toewijzingsbrief en het toepassen van de hardheidsclausule.

 

 

 

8

Algemeen

 

Aanbieding bouwkavels/ woningen en de toewijzing van bouwkavels

B&W

hfd. afd.

 

9

Algemeen

160 Gw

Aankoop, ruiling of verwerving van onroerende zaken met inachtneming van het bepaalde in de Verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lochem

N.B. overleg met portefeuillehouder

B&W

hfd. afd.

 

10

Algemeen

 

Afsluiten van exploitatie-overeenkomst

B&W

hfd. afd.

 

11

Algemeen

160 Gw

In optie geven en verkoop van onroerende zaken

N.B. overleg met portefeuillehouder indien het betreft industrieterrein of terrein voor projectmatige bouw

B&W

hfd. afd.

 

12

Algemeen

160 Gw

Bezwaring van gemeente-eigendommen voor zover dit betreft het vestigen en opheffen van beperkte zakelijke rechten

B&W

hfd. afd.

 

13

Algemeen

160 Gw

Verhuren, verpachten, in gebruik geven van gemeente-eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, alsmede de uitgifte van volkstuinen

B&W

hfd. afd.

 

14

Algemeen

160 Gw

Het aangaan van overeenkomsten voor de huur van bedrijfsruimten

B&W

hfd. afd.

 

15

Algemeen

171 Gw

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen ter zake van:

- aan- en verkoop (inclusief ruiling) van onroerende zaken;

- het bezwaren van gemeente-eigendommen;

- het vestigen van zakelijke rechten t.b.v. de gemeente;

- het vestigen van rechten ingevolge het bepaalde in de Belemmeringenwet privaatrecht;

- exploitatieovereenkomsten, waar de exploitatieverordening op van toepassing is

- het tekenen van volmachten

Burg.

hfd. afd.

 

16

Algemeen

 

Verlenen/ weigeren toestemming gebruik openbare gronden

B&W

hfd. afd.

 

17

Algemeen

 

In gebruik geven van schoolgebouwen, alsmede het medegebruik en verhuur van schoollokalen buiten schooltijd en de verhuur van schoollokalen die niet als schoollokaal in gebruik zijn

B&W

hfd. afd

 

18

BAG

10

Het opmaken van een ambtelijke verklaring Wet basisregistratie adressen en gebouwen en het document constatering object Wet basisregistratie adressen en gebouwen

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

 

19

BAG

 

Het opmaken en verwerken van specifieke brondocu-menten in de BAG respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG door middel van een Ambtelijke verklaring Wet basisregistratie adressen en gebouwen

B&W

Gegevensbeheerder BAG en mdw BAG

 

20

Wet en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

9 en 13

15

Het aanvragen van justitiële en strafvorderlijke informatie in het kader van het Bibob-beleid

B&W

Burg.

Hfd. afd.

Beleidsmdw.

21

Wet Bibob

 

Het voeren van correspondentie op basis van wetgeving en Bibob-beleid

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmdw.

22

Algemeen

 

Verlenen toestemming inzake doorverkoop woningen (cf. vastgesteld beleid)

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

23

Algemeen

 

In ontvangst nemen van aangetekende stukken, pakketten, poststukken, postwissels en cheques

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (bode)

24

Algemeen

160, 1e lid e Gw

Het afsluiten van contracten voor kantoorbenodigdheden (koop-, huur- en leasecontracten)

B&W

hfd. afd.

Mdw interne dienstverlening (b) tot max. € 25.000

25

Algemeen

 

Afsluiten contracten met bedrijven en leveranciers en het geven van opdrachten aan bedrijven en leveranciers betreffende het klein onderhoud aan het pand Hanzeweg 8 te Lochem

Burg.

B&W

hfd. afd.

Mdw. interne dienstverlening (b) tot max. € 25.000

26

Archiefwet

 

Het vervangen, vervreemden en vernietigen van archiefbescheiden

B&W

hfd. afd.

 

27

Archiefwet

 

Het (vervroegd) overbrengen van archiefbescheiden en het opschorten van het overbrengen

B&W

hfd. afd.

 

28

Archiefwet

 

Het stellen en het opheffen van beperkingen op de openbaarheid m.b.t. over te brengen archieven

B&W

hfd. afd.

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

 

 

 

 

 

 

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemene subsidie verordening gemeente Lochem 2013

 

Uitvoering van de verordening

N.B. Volgens voorwaarden verordening en conform beleidsregels

 

B&W

hfd. afd.

 

2

Algemeen

 

Het jaarlijks volgens rooster in gebruik geven van de gymzaal aan de Schoolstraat 60a in Eefde

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw. (onderwijs), mdw beleidsonder-steuning en adm. mdw.

3

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

38

Vaststelling rooster

Uitkering vergoeding gymnastiekonderwijs

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.(onderwijs), mdw beleidsonder-steuning en adm. mdw.

4

Wet Kinderopvang

1.65 lid 1 en lid 2

Geven van een schriftelijke aanwijzing aan de houder

B&W

hfd. afd.

 

1e medewerker en beleidsmdw.

5

Wet kinderopvang

1.66

Opleggen verbod tot exploitatie

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

6

Wet kinderopvang

1.72

Opleggen bestuurlijke boete

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

7

Gemeentewet

Awb

125

5:32

Het opleggen van een last onder dwangsom/last onder bestuursdwang in overeenstemming met het vastgestelde beleid inzake handhaving kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

8

Gemeentewet

Awb

125

5:34

Intrekking besluit last onder dwangsom

- op verzoek van overtreder

- bij beëindiging overtreding

B&W

hfd. afd.

1e medewerker en beleidsmdw.

9

Gemeentewet

160, 1e lid onder e

Het aangaan en ondertekenen van deelovereenkomsten in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet

B&W

Burg.

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsontwikkelaar en accountmanager

10

Gemeentewet

160, 1e lid onder e

Het beëindigen van deelovereenkomsten in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet

B&W Burg.

hfd. afd.

 

11

Jeugdwet

 

Instemmen met jaarrekeningen zorgaanbieders > € 125.000,-- omzet (in overleg met portefeuillehouder)

B&W

hfd. afd.

 

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

Wet op de lijkbezorging

4

Benoeming gemeentelijk lijkschouwer

B&W

Directeur publieke gezondheid/Alge-meen directeur GGD NOG.

2

Wet kinderopvang

1.65 lid 1 en lid 2

Geven van een schriftelijke aanwijzing aan de houder (behandeling inspectierapporten met overtredingen, beoordelen van rapporten, besluit om al dan niet over te gaan tot handhaving, opstellen en verzenden van waarschuwing/aanwijzing)

B&W

Directeur GGD met recht van ondermandaat aan de inspecteur

3

Wet kinderopvang

Artikel 1.65 lid 1 juncto 1.66 lid 1

Besluit nemen om handhaving te beëindigen (beëindigen schriftelijke aanwijzing)

Besluit nemen om handhaving over te dragen aan college met advies handhaven.

B&W

Directeur GGD met recht van ondermandaat aan de inspecteur

Afdeling Ruimte

 

PRIVATE nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

ondermand.

1

Algemeen

 

Ondertekeningsmandaat standaard achtervangovereenkomsten Waarborgfonds Sociale Woningbouw (geen beslissingsmandaat)

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

2

Afvalstoffenver-ordening

 

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een kledinginzameling

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

3

Afvalstoffenver-ordening

4

Aanwijzing inzamelaars huishoudelijk afval

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

4

Afvalstoffenver-ordening

5

Aanwijzing inzamelplaats huishoudelijk afval

B&W

hfd. afd.

 

5

Afvalstoffenver-ordening

11

Het stellen van regels over plaats en wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

B&W

Hfd. Afd.

Beleidsmdw.

6

Verordening afvalstoffenhef-fing

 

Toekenning en vaststelling compensatie medisch afval

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

7

Wet Geluidhinder

82a

Verzoek hogere grenswaarde geluid

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

8

Wro

6.4a

Aangaan en ondertekenen van planschadeverhaalsovereenkomsten

B&W/ burg

hfd. afd.

 

9

Wro

6.4, lid 1

Heffen recht voor aanvraag tegemoetkoming planschade

B&W

hfd.

afd.

Beleidsmdw.

10

Wro

6.4, lid 2

Niet-ontvankelijk verklaren van aanvraag indien verschuldigd recht niet is voldaan binnen termijn

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

11

Bro

6.1.3.1

Het afwijzen van een aanvraag indien de aanvraag om een tegemoetkoming in de schade kennelijk ongegrond is

B&W

Hfd. afd.

Beleidsmdw.

12

Marktverorde-ning

 

Het verlenen en weigeren van een vergunning voor een standplaats op de weekmarkt

B&W

hfd. afd.

Bedrjifscontact-functionaris

13

Marktverorde-ning

2.4, 4.2, 4.3, 4.4

Intrekken van een vergunning, schorsen, uitsluiting en verwijdering van vergunninghouder of standwerker

B&W

hfd. afd.

 

14

Verordening winkeltijden Lochem

 

Het verlenen, weigeren, intrekken en wijzigen van ontheffingen

B&W

hfd. afd.

 

15

APV

 

 

5.6, 5.7, 5.8 en 5.11

Het verlenen en weigeren van ontheffingen inzake parkeerexcessen

 

B&W

 

 

hfd. afd.

 

1e medewerker , Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

16

WvW/RVV 1990

87

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ex artikel 87

B&W

hfd. afd.

1e medewerker,

Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

17

WVW

18

Nemen verkeersbesluiten t.b.v. tijdelijke maatregelen

 

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

18

Beleidsregels voor het instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen

 

Het toewijzen en weigeren van een gehandicaptenparkeerplaats

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

19

Leegstandwet

art. 15

Het verlenen en weigeren vergunning Leegstandwet (voor leegstaande gebouwen anders dan reguliere woningen en voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden)

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

20

Voertuigenregle-ment

Art. 7.1

Het verlenen en weigeren van ontheffing van inrichtingseisen van o.a. landbouwvoertuigen

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

21

Besluit Geluidhinder

6.4, 6.6, 6.8, 6.9

Mededeling aan eigenaar dat geen geluidwerende voorzieningen aan een woning worden aangebracht / niet in aanmerking komt

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

22

Besluit Geluidhinder

6.10

Besluit tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

23

Wet bodembe-scherming / Besluit bodem-kwaliteit

 

Het nemen van besluiten t.a.v. ernst en urgentie bodemsanering

B&W

hfd. afd.

1e medewerker

24

Babw en Regeling Ver-keersregelaars

56

Het nemen van een aanstellingsbesluit voor evenementenverkeersregelaars

Burg.

hfd. Afd.

 

25

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

29

Het verlenen en weigeren van ontheffingen

B&W

hfd. Afd.

1e medewerker,

Mdw beleids-ondersteuning en uitvoering, beleidsmdw.

26

APV

 

Telecommunica-tiewet

2.11

 

5.4. lid 1

- Het verlenen en weigeren van vergunningen tot het leggen van kabels en leidingen in openbare gemeentegrond

- Het verlenen van Instemming om werkzaam-heden uit te voeren in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ogv artikel 5.4, lid 1 Telecommunicatiewet

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist

 

 

27

Wet milieubeheer (hoofdstuk 10)

 

Aansluiting riolering

B&W

hfd. afd.

Vakspecialist

28

Algemeen

 

 

 

Het verlenen van toestemming tot het verrichten van werkzaamheden nutsbedrijven o.g.v. “Algemene Voorwaarden die in acht moeten worden genomen bij het leggen, hebben en onderhouden van kabels en leidingen van nutsbedrijven”

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

29

Algemeen

 

Het verlenen en weigeren van een grondgebruikersverklaring voor het fretteren

B&W

hfd. afd.

 

30

Algemeen

 

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadiging gemeentelijk eigendom

B&W

hfd. afd.

1e medewerker, beleidsmdw.

31

 

Begroting / raadsbesluit

 

het nemen van subsidiebeschikkingen op grond van het innovatiebudget Route naar klimaatneutraliteit 2030

B&W

hfd. afd.

Beleidsmdw.

Mandaat aan niet-ondergeschikten (10:4 Awb)

 

nr

regeling

art.

omschrijving

door

aan

1

RVV en Wegenverkeers- reglement

 

diverse

Het verlenen en weigeren van ontheffingen voor bijzondere transporten indien: Gewicht < 100000 kg, Lengte < 35 meter, Breedte < 4 meter, Hoogte < 4,5 meter

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

2

RVV en Wegen-verkeerswet

 

 

Het verlenen en weigeren van ontheffingen ten behoeve van landbouwvoertuigen buiten de komgrenzen

B&W

Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor voertuigtechniek)

3

Algemeen

 

Uitvoering gladheidsbestrijding

B&W

Directie Circulus-Berkel (ondermandaat toegestaan)

4

Algemeen

 

Het aanvragen van omgevingsvergunningen voor het kappen van gemeentelijk groen

B&W

Directie Circulus-Berkel (ondermandaat toegestaan)

5

Algemeen

 

Voorbereiden en het geven van advies met betrekking tot het aansprakelijk stellen van derden bij beschadiging gemeentelijke eigendommen

B&W

Medewerker Civiel Circulus-Berkel