Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerordening Winkeltijden gemeente Lopik

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening winkeltijden gemeente Lopik 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201304-05-2017Onbekend

09-07-2013

Het Kontakt

Raadsbesluit 09-07-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het initiatiefvoorstel van de VVD-fractie van 25 juni 2013 en het daarop door de CDA-fractie tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2013 ingediend amendement;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en het bepaalde in de Winkeltijdenwet;

BESLUIT:

vast te stellen de “Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  ontheffing: een ontheffing van de verboden, vervat in artikel 2 van de wet;

Artikel 2 Indiening- en beslistermijn

1.Een aanvraag tot ontheffing van de verboden in artikel 2 van de wet wordt ingediend bij hetcollege.

2. Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 6 weken.

3.Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college, onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of niet worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 6 maanden na datum van verlening;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  Van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet, wordt met deze verordening een gemeentebrede ontheffing verleend op maximaal 12 door het college in overleg met de ondernemers per kalenderjaar aan te wijzen zondagen en 4 feestdagen (tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag) tussen 12.00 en 18.00 uur.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het college voor winkels die niet binnen een straal van 500 meter van een kerk liggen het openingsuur bepalen op 10.00 uur.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor zon- en feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 7 Straatverkoop van bepaalde goederen

In afwijking van de in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden kan het college voor zon- en feestdagen ontheffing verlenen van het te koop aanbieden of verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 juli 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden gemeente Lopik zoals vastgesteld op 30 mei 2000.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik gehouden op 9 juli 2013,

De griffier, De voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G WESTERLAKEN-LOOS