Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Subsidieregeling maatschappelijke participatie jeugdigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling maatschappelijke participatie jeugdigen
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke participatie jeugdigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie, subsidieregeling, maatschappelijk, partecipatie, jeugdigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Subsidieregeling maatschappelijke participatie van jeugdigen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2014, art. 2, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201517-07-2015intrekking

07-07-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 16-07-2015

7d
01-01-201417-07-2015Nieuwe regeling

18-06-2013

Het Kontakt

Raadsbesluit 18 juni 2013, nr. 6c 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening maatschappelijke participatie van jeugdigen

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van jeugdigen;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening

Gemeente Lopik 2014

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling maatschappelijke participatie van jeugdigen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2014

 • b.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • c.

  Jeugdigen: inwoners van de gemeente Lopik tot 18 jaar. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 18 jaar is 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • d.

  Vrijwilligersorganisaties: verenigingen of stichtingen die onbetaald en onverplicht werk leveren dat verricht wordt ten behoeve van anderen of van (de kwaliteit) van de samenleving in het algemeen. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • e.

  Maatschappelijke participatie: deelname aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling vrijwilligersorganisaties voor jeugdigen te ondersteunen bij het voeren van een actief participatiebeleid voor jeugdigen en het aanbieden van activiteiten voor jeugdigen in georganiseerd verband met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2014.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4, artikel 8 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar jeugdleden. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • g.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Op de subsidie voor maatschappelijke participatie van jeugdigen kan uitsluitend een beroep worden gedaan door vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die participatieactiviteiten voor jeugdigen willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

 • 2.

  Sportverenigingen die een beroep doen op de beleidsregel stimulering jeugdsport kunnen niet tevens een beroep doen op de beleidsregel stimulering participatie van jeugd.

  Artikel 5 Procedurebepalingen

  • 1.

   Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

  • 2.

   Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een lijst geleverd te worden met alle leden waar subsidie voor aangevraagd wordt per datum van aanvraag.

  • 3.

   Vrijwilligersorganisaties die geen leden hebben dienen een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.

  Artikel 6 Berekening van de subsidie

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal jeugdleden c.q. unieke jeugdige deelnemers per jaar dat een vrijwilligersorganisatie heeft maal het bedrag per lid/deelnemer per jaar dat via de verdeelsleutel in artikel 7 wordt bepaald.

  Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

  • 1.

   Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget maatschappelijke participatie van jeugdigen;

  • 2.

   De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal leden c.q. unieke deelnemers van de subsidieaanvragers in het subsidiejaar.

  Artikel 8 Verplichtingen

  Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

  Artikel 9 Slotbepalingen

  • 1.

   Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014

  • 2.

   De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke participatie jeugdigen

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

   

  gehouden op 18 juni 2013,

   

  De griffier, de voorzitter,

  MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS