Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Financiële verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten voor het financiële beleid van de gemeente Lopik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten voor het financiële beleid van de gemeente Lopik
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Lopik 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Financiële verordening gemeente Lopik 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016intrekking

27-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 09-11-2015

Onbekend.
07-11-201401-02-200701-01-2016nieuwe regeling

30-01-2007

Elektronisch Gemeenteblad, 30-10-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten voor het financiële beleid van de gemeente Lopik

De raad van de gemeente Lopik besluit,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2007;

 

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

 

vast te stellen:

 

de Financiële verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten voor het financiële beleid van de gemeente Lopik.

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  sector:

  iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie (incl. de stafbureaus Financiën en Bestuurszaken) die als zodanig een rechtstreekse verantwoording aan de gemeentesecretaris heeft. De gemeentesecretaris heeft een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

 • b.

  administratie:

  het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Lopik en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Artikel 3. Kaders ontwerpbegroting

Het college biedt tijdig in het begrotingsjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren.

Artikel 4. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 2.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3.

  Het college is bevoegd over de post onvoorziene uitgaven te beschikken tot maximaal € 10.000 op jaarbasis. Hiervan wordt door het college bij de 2e bestuursrapportage verantwoording afgelegd.

 • 4.

  Het college is bevoegd overschrijdingen van de geautoriseerde lasten en onderschrijdingen van de geautoriseerde baten binnen het desbetreffende programma te compenseren.

 • 5.

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college ten spoedigste in de raadsvergadering aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 6.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage en informatie

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden (voorjaarsnota) en de eerste tien maanden (najaarsnota) van het lopende boekjaar.

 • 2.

  De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

  • a.

   de voorjaarsnota vóór het zomerreces van het lopende begrotingsjaar;

  • b.

   de najaarsnota vóór het einde van het lopende begrotingsjaar;

 • 3.

  De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

 • 4.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c.

   het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;

  • d.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  • e.

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d.

 • 5.

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 10.000,- toegelicht.

3. Financieel beleid

Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief alsmede het saldo van agio en disagio worden lineair in 5 jaar afgeschreven.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3.

  De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven op basis van technische levensduur van het actief, met dien verstande:

  • a.

   dat voor woonruimten en bedrijfsgebouwen deze termijn maximaal 40 jaar bedraagt;

  • b.

   dat op gronden en terreinen niet wordt afgeschreven;

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 • 4.

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Artikel 8. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Lopik wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Hierbij worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Artikel 9. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges en lijkbezorgingsrechten.

 • 2.

  De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 10. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c.

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2.

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  • a.

   het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  • b.

   overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd in tact is;

  • c.

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd;

  • d.

   overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;

 • 3.

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofd van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

4. Financieel beheer en interne controle

Artikel 11. Administratie

 • 1.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de sectoren en de stafbureaus;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts.;

  • c.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • d.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 12. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 13. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

5. Financiële organisatie

Artikel 14. Financiële organisatie

Het college draagt de zorg voor en legt vast:

 • a.

  een éénduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de sectoren en de stafbureaus.

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne en externe controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

6. Slotbepalingen

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 februari 2007, onder intrekking met ingang van die datum van de Financiële verordening 2004.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening gemeente Lopik 2007”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 30 januari 2007.

De griffier, De voorzitter,

(mw. mr. G.M.G. Dolders), (drs. M.A.A. Schakel)