Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidie Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidie Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018
CiteertitelAlgemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2018artikel 1, 3

06-03-2018

Gemeenteblad 2018, 56339

.
09-06-201727-03-2018nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 96776

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2018 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken;

 • c.

  raad: raad van de gemeente Lopik;

 • d.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • e.

  gecertificeerde instelling: de rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4. van de Jeugdwet en die kinderbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering uitvoert conform de definitie van artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • f.

  Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1., van de Wet maatschappelijke ondersteuning, binnen de provincie Utrecht.

 • g.

  de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun, verordening (EU) nr. 1408/2007 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 352/9) en verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuur sector (PbEU L 190/45), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;

 • h.

  Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het Verdrag heeft vastgesteld;

 • i.

  onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

 • j.

  verdrag: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 2. Reikwijdte verordening

 • 1.

  Deze verordening regelt de verstrekking van gemeentelijke subsidies.

 • 2.

  De Raad stelt vast dat voor de volgende beleidsterreinen subsidie kan worden verstrekt:

  • a.

   algemeen bestuur;

  • b.

   openbare orde en veiligheid;

  • c.

   economische zaken, recreatie en toerisme;

  • d.

   onderwijs;

  • e.

   welzijn en sport;

  • f.

   werk en inkomen

  • g.

   zorg

  • h.

   natuur, milieu en oudheidkunde

  • i.

   ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

  • j.

   verkeer, vervoer, waterstaat;

 • 3.

  De raad kan in deelverordeningen vaststellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven.

 • 4.

  Subsidie wordt niet verstrekt ten behoeve van:

  • a.

   prestaties gericht op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard;

  • b.

   prestaties die in strijd zijn met de wet;

  • c.

   prestaties waarbij wordt gediscrimineerd wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid of op welke grond dan ook;

  • d.

   prestaties uitgevoerd als commerciële activiteiten en horeca exploitatie, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door het college;

  • e.

   prestaties in het kader van kunst en cultuur.

  • f.

   EHBO verenigingen

 • 5.

  Indien het college subsidie verstrekt voor prestaties, die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of krachtens deze verordening aan de subsidie te verbinden verplichtingen, voor zover dit wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde verplichtingen, en daardoor het belang met het oog waarop die verplichtingen zouden moeten worden opgelegd, niet onevenredig wordt geschaad.

 • 6.

  Indien het college subsidie verstrekt waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van extern door de gemeente ontvangen subsidiegelden, is deze verordening niet van toepassing maar de regelgeving van de externe subsidieverstrekker. In gevallen waarin de regelgeving van de externe subsidieverstrekker niet voorziet, is deze verordening van toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2.

  Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden, zoals bedoeld in artikel 4:33 en 4:34 Awb.

 • 3.

  Aan het college worden alle bevoegdheden verleend om subsidie aan een gecertificeerde instelling en Veilig Thuis te verlenen voor de taken. Het college kan hiertoe een nadere regeling (subsidieregeling) vaststellen.

Artikel 4. Europees steunkader

 • 1.

  Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kunnen burgemeester en wethouders bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze aanvullen.

 • 2.

  Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader.

 • 3.

  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.

 • 4.

  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten, doelstellingen, resultaten en kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van het desbetreffende steunkader.

 • 5.

  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1.

  De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de kadernota voorafgaand aan het opstellen van de begroting besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s).

 • 2.

  De raad kan jaarlijks, met ingang van 2014, bij het vaststellen van subsidieplafonds voor het volgend jaar de kosten indexeren. Dit wordt in de kadernota vastgesteld.

 • 3.

  Het college kan - met inachtneming van de in gevolge artikel 2, door de raad vastgestelde beleidsterreinen en regels nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag.

 • 4.

  Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 5.

  Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd;

  • d.

   het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • e.

   indien van toepassing bij een jaarlijkse subsidie, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;

  • f.

   als de aanvrager een onderneming is: een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • g.

   een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening.

 • 3.

  Indien een aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, of de statuten, alsmede het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

 • 4.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag voor een eenmalige/innovatieve subsidie wordt uiterlijk 3 maanden voor de dag waarop de eenmalige of innovatieve activiteit plaatsvindt ingediend.

 • 3.

  Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

 • 4.

  Bij niet tijdige indiening van de subsidieaanvraag, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel kan behoudens in gevallen waarvoor het college ontheffing heeft verleend, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, de aanvraag niet ontvankelijk worden verklaard.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige/innovatieve subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 3.

  Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108 derde lid, van het Verdrag worden aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie een eindbeslissing heeft genomen.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 9. Weigerings, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Het college kan een aanvraag voor subsidie, naast gronden genoemd in artikel 4:25, tweede lid en 4:35 Awb, weigeren indien:

  • a.

   de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

  • b.

   een door het college beoogd volume aan soortgelijke te subsidiëren activiteiten wordt overschreden;

  • c.

   er op een toereikende wijze reeds anders in deze activiteiten wordt voorzien;

  • d.

   de subsidieverstrekking anderszins niet past binnen het beleid van de gemeente;

  • e.

   als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd;

  • f.

   als de aanvraag niet voldoet aan de regels die zijn gesteld, zoals genoemd in artikel 6, om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • g.

   als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;

  • h.

   als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt;

  • i.

   als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard;

  • j.

   als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift.

  • k.

   als de aanvrager voor het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft met een functionaris een bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector overeenkomt of is overeengekomen die hoger is dan het bedrag, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van die wet.

 • 2.

  Het college kan een subsidie in ieder geval weigeren als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:

  • a.

   subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeerd als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of

  • b.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders vorderen een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 10. Verlening subsidie

 • 1.

  Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de verleningsbeschikking vermeld op welke wijze de subsidie-ontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvrager voor één en hetzelfde subsidietijdvak meerdere subsidies heeft aangevraagd kunnen deze subsidieaanvragen worden samengevoegd en afgehandeld als ware het één subsidieaanvraag voor een bedrag gelijk aan de optelsom van de subsidieaanvragen afzonderlijk.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 16, eerste lid wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening vastgesteld hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijdstippen zij worden betaald, zoals bedoeld in artikel 4:53 Awb.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 12. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Bij subsidies, hoger dan € 50.000, welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opleggen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

 • 2.

  Bij het niet (tijdig) nakomen van de verplichting als bedoeld in het eerste lid kan het college besluiten de bevoorschotting op te schorten voor de duur van maximaal 13 weken. Binnen deze termijn kan het college besluiten de subsidie in te trekken of te wijzigen.

Artikel 13. Meldingsplicht

 • 1.

  De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of geheel niet zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of geheel niet aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • 2.

  Indien het ernstige vermoeden bestaat dat de subsidieontvanger onterecht dan wel teveel subsidie verkrijgt of geniet door bewust niet, niet juist of niet volledig verstrekken van gegevens en inlichtingen wordt de subsidie ingetrokken.

 • 3.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   relevante wijzigingen in de financiële, organisatorische verhouding met derden en contactpersonen voor de gemeente;

  • c.

   ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet, of niet tijdig kunnen worden nagekomen;

  • d.

   wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3.

  De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht. 

 • 4.

  Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidie-ontvanger ook andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 5.

  Bij subsidieregeling kunnen verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie aan de subsidie worden verbonden, voor zover deze verplichtingen betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

 • 6.

  Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidie-ontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor aan burgemeester en wethouders een vergoeding verschuldigd is als zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht voordoet. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald.

Artikel 15. Egalisatiereserve

 • 1.

  Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger van een per kalender- of boekjaar verstrekte subsidie die meer dan € 50.000 bedraagt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vormt.

 • 2.

  De ontvanger van een andere subsidie dan bedoeld in het eerste lid kan burgemeester en wethouders verzoeken een egalisatiereserve te mogen vormen. In dat geval is artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 7. VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 16. Verantwoording subsidies tot 5.000 euro

 • 1.

  Subsidies tot € 5.000 worden door het college direct vastgesteld.

 • 2.

  De ontvanger van een subsidie, welke direct wordt vastgesteld als bedoeld in het eerste lid is verplicht de administratie gedurende 4 jaar te bewaren ten behoeve van een steekproef die het college periodiek ter controle kan uitvoeren.

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro

 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000,- maar minder dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college:

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

  • c.

   Indien een aanvraag tot vaststelling na de, in lid 1 onder a van dit artikel, genoemde bdatum ingediend wordt, kan het college besluiten de aanvraag alsnog in behandeling te nemen.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht, en aan de verplichtingen is voldaan.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

 • 4.

  De ontvanger van een subsidie welke wordt vastgesteld op basis van een inhoudelijk verslag als bedoeld in het tweede lid is verplicht de administratie gedurende 4 jaar te bewaren ten behoeve van een steekproef die het college periodiek ter controle kan uitvoeren.

Artikel 18. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro

 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan of gelijk is aan € 50.000,- dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

  • a.

   bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.

  • c.

   Indien een aanvraag tot vaststelling na de, in lid 1 onder b van dit artikel, genoemde datum ingediend wordt, kan het college besluiten de aanvraag alsnog in behandeling te nemen.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d.

   een controle verklaring. Blijkens deze door een accountant afgegeven verklaring is door de accountant gecontroleerd op de rechtmatigheid bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet, hetgeen inhoudt dat de subsidie is besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en dat de algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden genoemd in de verleningsbeschikking zijn nageleefd.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

 • 4.

  Indien de subsidieverlening meerdere subsidies betreft kan worden volstaan met één controleverklaring zoals bedoeld in het tweede lid, aanhef onder d.

Artikel 19. Vaststelling subsidie

 • 1.

  Voor subsidies van € 5.000 en hoger stelt het college binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2.

  Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3.

  Het college kan categorieën van subsidies of subsidieontvangers aanwijzen, waarvoor de subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 4.

  Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, wordt eenmalig een rappel verzonden. Indien zes weken na verzending van het rappel nog geen aanvraag voor vaststelling van de subsidie is ontvangen, kan worden overgegaan tot ambtshalve vaststelling.

Hoofdstuk 8. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 20. Hardheidsclausule

 • 1.

  Als een bij krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen.

 • 2.

  In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 • 3.

  Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 21. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2016.

 • 2.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lopik 2016 van toepassing.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER