Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent maatschappelijke participatie Subsidieregeling maatschappelijke participatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent maatschappelijke participatie Subsidieregeling maatschappelijke participatie
CiteertitelSubsidieregeling maatschappelijke participatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling maatschappelijke participatie van jeugdigen.

Deze regeling vervangt de subsidieregeling maatschappelijke participatie van ouderen.

Deze regeling vervangt de subsidieregeling maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen.

Deze regeling vervangt de subsidieregeling ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2, lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2017nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 96788

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke participatie

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van jeugdigen, ouderen, mensen met beperkingen en vrijwilligers in de zorg en mantelzorg;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling maatschappelijke participatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018

 • b.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • c.

  Jeugdigen: inwoners van de gemeente Lopik tot 18 jaar. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 18 jaar is 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • d.

  Ouderen: inwoners van de gemeente Lopik vanaf 65 jaar. De peildatum voor bepaling van de leeftijd van 65 jaar is 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • e.

  Mensen met beperkingen: Inwoners van de gemeente Lopik met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen waardoor zij in de samenleving tegen belemmeringen aanlopen.

 • f.

  Vrijwilligers in de zorg: mensen die als vrijwilliger werkzaam zijn in de zorg, vanuit of in een zorgorganisatie of, na bemiddeling door bijvoorbeeld een steunpunt mantelzorg, buiten de context van een zorginstelling bij iemand thuis (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • g.

  Mantelzorgers: Mensen die vrijwillig en onbetaald zorg verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • h.

  Vrijwilligersorganisaties: organisaties die activiteiten organiseren zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • i.

  Maatschappelijke participatie: deelname aan de samenleving, zoals het hebben van werk, volgen van onderwijs, verrichten van vrijwilligerswerk en betrokken zijn bij leefbaarheid van de eigen omgeving, op een voor de persoon zinvolle manier.

Artikel 2 Doelgroepen

 • 1.

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke participatie van de volgende doelgroepen:

  • a.

   Jeugdigen

  • b.

   Ouderen

  • c.

   Mensen met beperkingen

  • d.

   Vrijwilligers in de zorg en mantelzorg

 • 2.

  Op de subsidie voor maatschappelijke participatie kan uitsluitend een beroep worden gedaan door vrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die participatieactiviteiten voor de onder artikel 2, lid 1 van deze deelverordening genoemde doelgroep(en) willen ontplooien die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

 • 3.

  Sportverenigingen die een beroep doen op de beleidsregel stimulering jeugdsport kunnen niet tevens een beroep doen op de beleidsregel stimulering participatie van jeugd.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij het voeren van een actief participatiebeleid voor (één van) de, onder artikel 2, lid 1 van deze deelverordening, genoemde doelgroepen en het aanbieden van activiteiten voor deze doelgroep(en) in georganiseerd verband met een lokaal karakter, binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2018.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden. Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • g.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

 • h.

  Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

 • i.

  Het een EHBO vereniging betreft

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een lijst geleverd te worden met alle leden waar subsidie voor aangevraagd wordt per datum van aanvraag.

 • 3.

  Vrijwilligersorganisaties die geen leden hebben dienen een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers aan hun activiteiten in een subsidiejaar.

 • 4.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het aantal leden c.q. unieke deelnemers per jaar dat een vrijwilligersorganisatie heeft maal het bedrag per lid/deelnemer per jaar dat via de verdeelsleutel in artikel 7 van deze deelverordening wordt bepaald.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget maatschappelijke participatie;

 • 2.

  De subsidie per lid wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal aantal leden c.q. unieke deelnemers van de subsidieaanvragers in het subsidiejaar.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregelingen maatschappelijke participatie van jeugdigen, maatschappelijke participatie van ouderen, maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen en ondersteuning vrijwilligers in de zorg en mantelzorg zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke participatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER