Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverlening voor wijk- en buurtbeheer Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverlening voor wijk- en buurtbeheer Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer
CiteertitelSubsidieregeling wijk- en buurtbeheer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2, lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2017nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 96796

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

De Raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het wijk- en buurtbeheer;

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Wijk- en buurtbeheer: ruimte en vrijheid voor buurtbewoners om zelf initiatieven te ontplooien, om problemen of ideeën in hun directe woonomgeving aan te pakken, eventueel met hulp van deskundigen.

 • 4.

  Vrijwilligersorganisaties: organisaties die activiteiten organiseren zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan. (bron: Thesaurus Zorg en Welzijn)

 • 5.

  Gemeenschapsaccommodaties: multifunctionele accommodaties waarin groepen, verenigingen en organisaties sociaal-culturele, educatieve en recreatieve activiteiten aanbieden of anderszins een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven of de leefbaarheid in een kern, wijk of buurt.

Artikel 2 Doelgroep

Op de subsidie voor wijk- en buurtbeheer kan uitsluitend een beroep worden gedaan doorvrijwilligersorganisaties, zijnde rechtspersonen zonder winstoogmerk, die activiteiten voor wijk- enbuurbeheer in de wijken, buurten of kernen van de gemeente Lopik die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening. Hierbij wordt onderscheid gemaakttussen organisaties die gemeenschapsaccommodaties beheren en dorps- en buurtverenigingen.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling, vrijwilligersorganisaties, teondersteunen bij het voeren van een actief beleid voor wijk- en buurtbeheer, binnen de reikwijdte vande algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASVLopik 2018.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De vrijwilligersorganisatie geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen vrijwilligersorganisatie is met een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • e.

  De activiteiten niet structureel plaatsvinden in de gemeente Lopik

 • f.

  De vrijwilligersorganisatie geen redelijke eigen bijdrage vraagt van haar leden c.q. deelnemers.

 • g.

  Redelijk is in dit verband dat de eigen bijdrage vergelijkbaar is met soortgelijke activiteiten in de regio.

 • h.

  De activiteit al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd

 • i.

  Het gaat om activiteiten in het kader van kunst en cultuur.

 • j.

  Het een EHBO vereniging betreft

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een overzicht van geplande activiteiten te worden geleverd.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een begroting of dekkingsplan te worden geleverd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald door het aantal inwoners in de kern waar de vrijwilligersorganisatie voor werkzaam is maal het bedrag dat via de verdeelsleutel in artikel 7.2 wordt bepaald.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor dorps- en buurtverenigingen wordt deels bepaald door een bedrag wat voor iedere aanvrager binnen deze subsidieregeling gelijk is en deels door het aantal inwoners in de wijk-, buurt of kern waar de vrijwilligersorganisatie werkzaam is volgens de verdeelsleutel in artikel 7.3 van deze deelverordening.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks worden de deelsubsidieplafonds voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties en voor dorps- en buurtverenigingen door de raad in de kadernota vastgesteld voor subsidies uit het budget wijk- en buurtbeheer.

 • 2.

  De subsidie per inwoner voor beheerders van gemeenschapsaccommodaties wordt bepaald door het bedrag van het subsidieplafond te delen door het totaal inwoners van kernen die een gemeenschapsaccommodatie hebben. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een aanvraag doen wordt het aantal inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de betreffende kern.

 • 3.

  De subsidie voor dorps- en buurtverenigingen wordt bepaald door 75% van het bedrag van het subsidieplafond gelijk te verdelen over het aantal toegekende aanvragen. De overige 25% wordt verdeeld door het bedrag te delen door het totaal aantal inwoners van de kern waarin de organisatie gevestigd is. Wanneer er meerdere organisaties uit dezelfde kern een aanvraag doen wordt het aantal inwoners van die kern verdeeld over het aantal aanvragers uit de betreffende kern.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijk- en buurtbeheer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER