Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverleging voor activiteiten Subsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent subsidieverleging voor activiteiten Subsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten
CiteertitelSubsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2, lid 3 Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2017nieuwe regeling

30-06-2017

Gemeenteblad 2017, 96799

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

De raad van de gemeente Lopik;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de realisatie van

eenmalige en innovatieve activiteiten;

 

gelet op artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lopik 2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Lopik 2018.

 • 2.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

 • 3.

  Eenmalige activiteit: een niet jaarlijkse terugkerende activiteit, van beperkte duur, die tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is.

 • 4.

  Innovatieve activiteit: een activiteit die er op gericht is om vernieuwing tot stand te brengen in het aanbod aan burgers van de gemeente Lopik.

 • 5.

  Project: Een reeks activiteiten die binnen gestelde condities een vooraf bepaald resultaat opleveren.

Artikel 2 Activiteiten en initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

Het doel van de subsidieverstrekking is om op basis van deze regeling het organiseren van eenmalige en/of innovatieve activiteiten te stimuleren en om inwoners te ondersteunen zodat zij hun initiatieven rondom het sociaal domein waar kunnen maken. Ook kan een subsidie worden gegeven als impuls bij de opstart van een project. Het gaat om eenmalige en/of innovatieve activiteiten of (duurzame) projecten met een lokaal karakter binnen de reikwijdte van de algemene subsidieverordening van de gemeente Lopik, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de ASV Lopik 2018, te stimuleren

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 lid 4 en 9 van de Algemene subsidieverordening 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de criteria in deze regeling

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt

 • c.

  De activiteit geen openbaar toegankelijk karakter heeft

 • d.

  De subsidieaanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is

 • e.

  De eenmalige/innovatieve activiteit of het project niet plaatsvindt in de gemeente Lopik: eenmalige/innovatieve activiteiten of projecten die buiten de grenzen van de gemeente Lopik plaatsvinden kunnen worden gesubsidieerd voor zover het belang voor de gemeente Lopik – ter beoordeling van het college – groot genoeg is en organisatie binnen de grenzen van de gemeente Lopik redelijkerwijze niet mogelijk is.

 • f.

  De activiteit of het project al op een andere manier door de gemeente Lopik wordt gesubsidieerd.

 • g.

  Het verzoek om een vergunning (indien nodig) op grond van de APV van de gemeente Lopik is afgewezen.

 • h.

  Het tijdsverloop tussen de dag waarop de aanvraag is ingediend en het moment waarop de activiteit of het project plaats vindt korter is dan 3 maanden.

 • i.

  De totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat een kwalitatief voldoende uitvoering van de activiteit of het project in gevaar komt.

Artikel 4 Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten kan uitsluitendeen beroep worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief willenontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze deelverordening.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk 3 maanden voor de dag waarop de eenmalige activiteit, innovatieve activiteit of het project plaatsvindt.

 • 2.

  Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan voor de activiteit of een projectplan voor het project te worden geleverd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid, sub c van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Lopik 2018 dient bij de indiening van de subsidieaanvraag als bedoeld in deze deelverordening een begroting te worden aangeleverd.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derdenen die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten zoalsgenoemd in artikel 2 van deze deelverordening.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Voor het bepalen van de hoogte van een subsidie wordt de aanvraag getoetst aan de eisen en criteria genoemd in deze deelverordening.

 • 2.

  Op basis van de beoordeling van de aanvraag kan het college bepalen slechts een deel van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen gerelateerd aan de mate waarin is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze beleidsregel.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Jaarlijks wordt het subsidieplafond vastgesteld voor subsidies uit het budget eenmalige activiteiten en/of innovatieve activiteiten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het vastgestelde bedrag uit het krediet van de transformatieagenda.

 • 2.

  Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het subsidieplafond niet is overschreden.

 • 3.

  De volgorde van binnenkomst van de aanvraag is bepalend.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling eenmalige en innovatieve activiteiten zoals vastgesteld bij besluit van 7 juli 2015.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling eenmalige- en innovatieve activiteiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,

gehouden op 30 mei 2017,

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

De voorzitter,

DRS. J.P.J. LOKKER