Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende belastingregels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende belastingregels omtrent de heffing en invordering van leges Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van leges 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 lid 1 Gemeentewet
 2. artikel 2 lid 2 Paspoortwet
 3. artikel 7 Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201701-01-2019nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2017, 223669

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2018

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

 

b e s l u i t :

- - - - - - - -

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n ͤ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) ͤ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaartof het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels heffen en invorderen

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht en het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2017’ van 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De in titel 2 van de tarieventabel genoemde normbladen NEN en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis te Lopik en ten kantore van de BghU te Utrecht.

 • 5.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 6.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2018”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 12 december 2017.

de griffier,

de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1 Tarieventabel leges

Bijlage