Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent attributie, mandaat, volmacht en machtiging (Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent attributie, mandaat, volmacht en machtiging (Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018)
CiteertitelAttributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage A. Ondermandaten Bijlage 3: Attributiebesluit Toelichting Bijlage 2: Algemene machtiging Bijlage 1: Nadere uitwerking informatieplicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2020bijlage 2

08-04-2020

gmb-2020-99318

033115446
22-01-202015-04-2020bijlage 2

16-01-2020

gmb-2020-15637

01-01-202022-01-2020bijlage A

17-12-2019

gmb-2019-318570

033115446
11-12-201901-01-2020bijlage A

26-11-2019

gmb-2019-299608

25-06-201911-12-2019bijlage A.

28-05-2019

gmb-2019-154389

033113600
01-05-201925-06-2019bijlage A

05-03-2019

gmb-2019-103290

033111456/0331530090/NH
23-05-201801-05-2019bijlage A

24-04-2018

gmb-2018-105750

03311472/0331520841/MH
01-01-201823-05-2018nieuwe regeling

19-12-2017

Het Kontakt, 28-12-2017

0331515388 / 03318226

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent attributie, mandaat, volmacht en machtiging (Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018)

Door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar van Lopik, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

gelet op,

 

 • het bepaalde in artikel 77, 108, 125, 160, 166, 168, 169, 170, 171, 177 en 232 van de Gemeentewet, afdeling10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Boek 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek;

 • gelet op artikel 231, lid 1 en lid 2, onder b, c en d en artikel 246a van de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Invorderingswet en de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

overwegende dat,

 

 • het uit het oogpunt van een doelmatig bestuur en een goede dienstverlening aan de burgers wenselijk is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college respectievelijk de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar door te geven aan ambtenaren of (in een enkel geval) anderen;

 • het college en de burgemeester op 22 juli 2014 het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014 hebben vastgesteld;

 • het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014 sindsdien diverse keren is gewijzigd en/of aangevuld;

 • er sprake is van een overheveling van taken en verantwoordelijkheden in het kader van de organisatieontwikkeling;

 • er nieuwe wetgeving in werking is getreden en weer andere is ingetrokken;

 • dat het uit het oogpunt van een doelmatig bestuur en een goede dienstverlening aan de inwoners wenselijk is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college respectievelijk de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar te mandateren aan ambtenaren of (in een enkel geval) anderen;

 • het vanwege de overzichtelijkheid wenselijk is om het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014 in te trekken en te vervangen door een geheel nieuw besluit.

 

B E S L U I T E N:

- - - - - - - - - - - - -

 

 • i.

  in te trekken het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2012 inwerking getreden 30 juli 2014, sindsdien gewijzigd;

 

 • ii.

  in te trekken het attributiebesluit van 30 juli 2014;

 • iii.

  vast te stellen het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2018;

 • iv.

  de uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in de bij dit besluit behorende hoofdstukken/tabel(len) te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen;

 • v.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder punt iii van dit besluit bedoelde attributies, mandaten, volmachten en machtigingen de hieronder volgende algemene bepalingen vast te stellen;

 • vi.

  conform artikel 3:42 Awb via kennisgeving van de zakelijke inhoud mededeling te doen van dit besluit in “Het Kontakt” waarbij wordt aangegeven dat de integrale tekst van het besluit is in te zien.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt een aantal begrippen gehanteerd, waaronder het volgende wordt verstaan:

 • A.

  Ten aanzien van mandaat

  • a.

   mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

  • b.

   ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

  • c.

   mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

  • d.

   gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

  • e.

   uitvoeringsmandaat: de bevoegdheid om door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluiten namens hem uit te voeren, onder meer door deze besluiten schriftelijk te verwoorden in correspondentie aan belanghebbenden;

  • f.

   beslissingsmandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan beslissingen te nemen;

  • g.

   vertegenwoordigingsmandaat: de bevoegdheid om het bevoegde bestuursorgaan te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke geschillen door middel van machtiging.

 • B.

  Ten aanzien van volmacht

  • a.

   volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten;

  • b.

   volmachtverlener: degene die de volmacht verleent;

  • c.

   gevolmachtigde: degene die de volmacht ontvangt.

 • C.

  Ten aanzien van machtiging

  • a.

   machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

  • b.

   machtigingverlener: degene die de machtiging verleent;

  • c.

   gemachtigde: degene die de machtiging ontvangt.

 • D.

  Ten aanzien van attributie

  • a.

   attributie: het scheppen van een nieuwe originaire bevoegdheid.

  • b.

   geattribueerde: degene die de attributie ontvangt.

 • E.

  Actieve informatieplicht: verplichting op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet om de raad vóóraf te informeren en wensen en bedenkingen in te winnen over beslissingen en handelingen, genoemd in artikel 160, lid 1 onder e, f, g en h van de Gemeentewet, indien de raad te kennen heeft gegeven geïnformeerd te willen worden of wanneer die beslissingen of handelingen ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben.

 • F.

  Heffings- en invorderingsambtenaar: de door een besluit van het college aangewezen ambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onder b tot en met e van de Gemeentewet.

 • G.

  Het bestuursorgaan: de gemeenteraad van de gemeente Lopik, het college van de gemeente Lopik of de burgemeester van de gemeente Lopik.

 • H.

  Leidinggevende: de gemeentesecretaris dan wel het afdelingshoofd / teamleider.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan mandaat, volmacht of machtiging verlenen aan de volgende gemandateerden, gevolmachtigden of gemachtigden: afdelingshoofden, teamleiders of andere gemeentelijke functionarissen, of voor de uitvoering van een taak speciaal aangewezen functionarissen die niet in een ondergeschikte positie tegenover de mandaatgever, volmachtverlener of machtigingverlener verkeren.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het op dat gebied gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

 • 3.

  Verleende mandaten, volmachten of machtigingen worden verleend voor de duur dat een gemeentelijke functionaris werkzaam is bij de gemeente Lopik, danwel een andere aangewezene voor de duur dat die taken uitvoert voor / namens een van de bestuursorganen van de gemeente Lopik. Dit behoudens de mogelijkheid dat een mandaat, volmacht of machtiging voortijdig wordt ingetrokken.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid (en niet-ondergeschikten)

De in dit besluit bedoelde bevoegdheden worden door de functionaris aan wie mandaat, volmacht of machtiging is verleend, uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4 Grenzen aan mandaat, volmacht of machtiging

Een in mandaat-, volmacht- of machtigingverhouding te nemen besluit mag niet worden genomen, indien:

 • a.

  het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid, dan wel indien precedentwerking te verwachten is;

 • b.

  het betreft het beslissen op een bezwaar aan degene die het primaire besluit krachtens mandaat heeft genomen;

 • c.

  het betreft het vaststellen van beleidsregels;

 • d.

  het besluit niet past binnen de regeling budgethouders gemeente Lopik;

 • e.

  de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester of de leidinggevende dit kenbaar heeft gemaakt;

 • f.

  er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde bij het te nemen besluit bestaat;

 • g.

  de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet (besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen), het voeren van rechtsgedingen en het maken van bezwaar ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben, of indien de raad vooraf om inlichtingen verzoekt;

 • h.

  een mandaat mag niet worden uitgeoefend aangaande beslissingen of handelingen op grond van gemandateerde bevoegdheden, genoemd in artikel 160, lid 1 onder e, f, g en h van de Gemeentewet, voor zover de actieve informatieplicht tegenover de raad niet is gerespecteerd. Het informatieprotocol, dat door de gemeenteraad op 29 juni 2004 is vastgesteld en dat is uitgewerkt in ‘Actieve informatieplicht - nadere uitwerking’ van 4 augustus 2004 (bijlage 1 van dit besluit), wordt daarbij in acht genomen.

Artikel 5 Reikwijdte mandaat-, volmacht- of machtigingverstrekking

 • 1.

  Indien het bestuursorgaan mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woord voor zover direct te maken hebbend met de aan hem/haar opgedragen taken, onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 2 (Algemeen).

 • 2.

  Waar volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een gevolmachtigde wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe in ieder geval worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing tot het voeren van een rechtsgeding.

Artikel 6 Vervanging

Tenzij in de bij dit besluit behorende overzichten van (onder)mandaten, volmachten en machtigingen uitdrukkelijk anders is bepaald worden, in geval van afwezigheid de bevoegdheden, uitgeoefend door:

 • a.

  één van de afdelingshoofden. De afdelingshoofden kunnen elkaar bij afwezigheid vervangen, of;

 • b.

  bij afwezigheid van alle onder a genoemde personen geschiedt de vervanging door de gemeentesecretaris.

Artikel 7 Ondertekening

In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat, volmacht of machtiging. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

“Burgemeester en wethouders van Lopik,

namens dezen:”

(en dan de functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde en zijn of haar handtekening),

OF

“De burgemeester van Lopik,

namens deze:”

(en dan de functie en naam van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde en zijn of haar handtekening).

Artikel 8 Terinzagelegging en bekendmaking

Mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluiten worden ter inzage gelegd, waarbij wordt aangegeven wanneer het besluit in werking treedt. Hiervan wordt mededeling gedaan in een wekelijks in de gemeente te verschijnen huis-aan-huisblad.

Artikel 9 Ondermandaat, het doorgeven van volmacht of machtiging

 • 1.

  Het is afdelingshoofden NIET toegestaan ondermandaat te verlenen of een volmacht of machtiging door te geven.

 • 2.

  Ondermandatering dan wel het doorgeven van volmacht of machtiging kan slechts geschieden bij schriftelijk besluit door het bevoegde bestuursorgaan.

 • 3.

  Ondermandaten en/of doorgegeven volmachten of machtigingen worden als wijziging aan dit Besluit toegevoegd.

 • 4.

  Bij ondermandaat en doorgegeven volmacht of machtiging geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 7 (Ondertekening), waarbij voor gemandateerde, volmachtontvanger of machtigingverkrijger de naam en functie van respectievelijke de ondergemandateerde, ondergevolmachtigde of ondergemachtigde moet worden ingevuld.

Artikel 10 Overgangsbepaling

Beslissingen die zijn genomen op grond van het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014, inwerking getreden 30 juli 2014, die golden tot de inwerkingtreding van het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018 en waarvoor het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018 overeenkomstige beslissingen kent, gelden als beslissingen genomen krachtens het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld door respectievelijk het college, de burgemeester van de gemeente Lopik en de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Lopik;

Lopik, 19-12-2017,

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik,

De loco-secretaris, De burgemeester,

-------------------------   -------------------------

(dhr. drs. A.N. van Nieuwpoort) (dhr. dr. L.J. de Graaf)

De burgemeester,

-------------------------

(dhr. dr. L.J. de Graaf)

De heffings- en invorderingsambtenaar van Lopik,

-------------------------

(dhr. M.A.M. Hooijman)

Bijlage A. Ondermandaten

Bijlage A. Ondermandaten

Bijlage 1: Nadere uitwerking (actieve) informatieplicht jegens de raad

Bijlage 1: Nadere uitwerking (actieve) informatieplicht jegens de raad

Bijlage 2: Algemene machtiging tot procesvertegenwoordiging

Bijlage 2: Algemene machtiging tot procesvertegenwoordiging

Toelichting Attributie-, Mandaat- Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014

Toelichting Attributie-, Mandaat- Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2014