Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent verzilverlening Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent verzilverlening Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018
CiteertitelVerordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018nieuwe regeling

01-05-2018

Gemeenteblad 2018, 101748

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

de Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018 vast te stellen

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door de gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen worden in elk geval gerekend de op de bijlage bij deze verordening behorende maatregelen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de lijst met maatregelen uit te breiden.

 • 3.

  De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,-.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening:

 • a.

  inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving.

 • b.

  een toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Lopik stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Verzilverleningen.

 • 2.

  Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 • 4.

  het college is bevoegd de budgetten verzilverlening en blijverslening op de gemeenterekening bij de SVn onderling uit te wisselen danwel te verschuiven.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen.

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Lopik en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 mei 2018.

De griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

De voorzitter

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1 Maatregelenlijst Langer zelfstandig wonen gemeente Lopik 

 

Behorende bij Verordening Verzilverlening gemeente Lopik 2018

 

 

 Toegang woning

Toegangspad ophogen / herstraten

Drempelhulp buiten

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen door b.v. hardsteen.

Niveauverschil (max. 2 cm), incl. aanpassen deur en straatwerk

 

 Verlichting buiten

 Buitenlamp met bewegingsmelder/lichtsensor

 Verlicht huisnummer

 

 Voordeur

Digitaal spiekoog in de deur  

Deurintercom met video in de woonkamer

Sleutelkluis aan buitenzijde

Elektronisch slot (excl. afstandsbediening voordeurslot)

Draaideurautomaat

Postopvanger

Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal

 

Binnendeuren

Drempelhulp deur

Drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen

Teruggebogen deurkruk

 

Houvast

Wandbeugel (deur, gang, toilet, douche, bad of op andere plek)

 

Trap (houvast en stroef)

Tweede trapleuning aanbrengen

Trap(spil)beugel

Trap bekleden met vloerbedekking (géén vervanging)

Infreezen antislip randen in traptreden

Stoeltraplift plaatsen

Bovenramen / klepramen openen

Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

Automatische raamopener voor hoog uitzetraam

 

Verlichting en stopcontacten

Verlichting aanbrengen of stopcontact plaatsen

Hotelschakelaar

Automatische nachtverlichting (met sensor)

 

Keuken

Gaskookplaat vervangen voor inductiekookplaat incl. aansluiting

Eénhendelmengkraan op het aanrecht

Onderkastjes aanrecht voorzien van laden

 

Badkamer

Anti-slip vloertegels aanbrengen

Anti-slipbehandeling van de bestaande vloertegels

 In hoogte verstelbare douchekop op glijstang  

Thermostatische douchemengkraan

Bad vervangen door douche incl. leiding- en tegelwerk

Douchebak verwijderen en de douchevloer op afschot maken

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

Realiseren van toilet op verdieping, inclusief leidingwerk

Eénhendelmengkraan op de wastafel

 

Toilet

Verhoogde toiletpot

Opklapbare toiletbeugel naast het toilet

Toiletbeugelset op het toilet

 

Melders

Rookmelder op lichtnet

Rookmelder op batterijen

Koolstofmonoxidemelder

 

Personenalarmering 

Eénmalige aansluitkosten 

 

Inbraakbeveiliging 

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen (gehele woning) max. 50% van de kosten

 

Telefoon 

Seniorentelefoon

 

Verwarming en verkoeling 

Programmeerbare thermostaat

 

Garagedeur 

Elektrisch bedienbare garagedeur

 

Zonwering / gordijnen 

Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen  

 

Verhoger  

Verhoger onder koelkast, (af)wasmachine en/of droger