Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeesters bestuursperiode 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeesters bestuursperiode 2018-2022
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201807-07-2018nieuwe regeling

19-06-2018

gmb-2018-142752

033110186/0331524023

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders en volgorde locoburgemeesters bestuursperiode 2018-2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

 

Overwegende dat:

 

 • op 21 maart 2018 verkiezingen voor de gemeenteraad hebben plaatsgevonden;

   

 • op 1 mei 2018 door de nieuwe gemeenteraad de wethouders zijn benoemd;

   

 • het als gevolg hiervan noodzakelijk is om de vervanging van de burgemeester (opnieuw) te regelen;

   

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 77, eerste lid en 171, tweede lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 • I.

  De wethouders aan te wijzen als locoburgemeester in de volgende volgorde:

  • a.

   de heer J.R.C. van Everdingen, MSc (eerste locoburgemeester);

  • b.

   de heer G.J. Spelt (tweede locoburgemeester);

 • II.

  Eerdere besluiten tot aanwijzing van de locoburgemeester in te trekken;

 • III.

  Dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking en terug te laten werken tot 1 mei 2018;

 • IV.

  Voor de collegeperiode 2018-2022 de in bijlage 1 opgenomen portefeuilleverdeling vast te stellen;

 • V.

  Dit besluit bekend te maken door publicatie in het plaatselijke huis-aan-huisblad en op www.overheid.nl.

 

Aldus besloten in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik van 19 juni 2018.

 

 

Lopik,  19 juni 2018.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

de secretaris,

(H. Capel)

de burgemeester,

(dr. L.J. de Graaf)

Bijlage 1  

 

Portefeuilleverdeling 2018 – 2022

 

Portefeuillehouder: Burgemeester L.J. de Graaf

 • Openbare orde & veiligheid

 • Algemene bestuurlijke zaken (lokaal en regionaal)

 • Democratische ontwikkeling en burgerschap

 • Dienstverlening

 • Communicatie

 • Personeel en organisatie

 • Burgerzaken

 

Portefeuillehouder: Wethouder J.R.C. van Everdingen: 1e locoburgemeester

 • Economische zaken, recreatie en toerisme

 • Onderwijs, welzijn, sport en cultuur

 • Sociaal domein

 • Gezondheidszorg, Wmo, Jeugd(zorg), Maatschappelijke participatie

 

Portefeuillehouder: Wethouder G.J. Spelt: 2e locoburgemeester

 • Afvalverwijdering, Milieu, Monumentenzorg, Natuur en landschap, Duurzaamheid

 • Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Volkshuisvesting

 • Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen

 • Financiën

 • Informatiebeleid en automatisering