Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de aanwijzing van een leerplichtambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de aanwijzing van een leerplichtambtenaar
CiteertitelAanwijzing van mevrouw T. (Tineke) Pool als toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 16, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-201908-05-2019nieuwe regeling

29-05-2019

gmb-2019-108670

033113516

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de aanwijzing van een leerplichtambtenaar

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 7 mei 2019 beschikbaar via het huis- aan-huisblad van de gemeente.]

 

Burgemeester en wethouders van Lopik;

 

gelet op artikel 160 lid 1 onder d van de Gemeentewet, titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969,

 

gelezen het besluit van het college van 23 april 2019 met kenmerk 0331539533/033113419 om mevrouw T. Pool te benoemen als ambtenaar in algemene dienst van de gemeente Lopik,

 

b e s l u i t e n :

- - - - - - - - - - -

 

 • 1.

  Mevrouw T. (Tineke) Pool, geboren 13 december 1983 te Heerenveen en werkzaam bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Lopik, aan te wijzen als leerplichtambtenaar van de gemeente Lopik, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Leerplichtwet 1969. Dit voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de naleving van deze regelgeving.

 

 • 2.

  Dat de onder 1. genoemde bevoegdheden, voor zover van belang, dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde het in Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit van de gemeente Lopik.

 

 • 3.

  Deze aanwijzing te laten vervallen met ingang van de dag, waarop het dienstverband met mevrouw Pool is beëindigd of deze aanwijzing wordt ingetrokken.

 

 • 4.

  Dit besluit op 1 mei 2019 in werking te laten treden.

 

 • 5.

  Dit besluit conform artikel 3:42 van de Awb bekend te maken en conform artikel 3:41 van de Awb een afschrift van dit besluit aan mevrouw Pool toe te zenden.

Lopik, 29 april 2019

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Lopik;

namens deze,

hoofd van de afdeling Dienstverlening,

(Mevr. mr. M.J.L. Dukers, plv.)