Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening Wmo platform Lopik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo platform Lopik
CiteertitelVerordening Wmo platform Lopik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwmo, platform

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 11
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning, art 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200717-12-2019Nieuwe regeling

30-01-2007

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo platform Lopik

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2007;

gehoord hebbende de inspraakreacties in deze raadsvergadering;

overwegende dat het noodzakelijk is de vorm van cliëntenparticipatie bij de Wet maatschappelijke ondersteuning vast te leggen,

gelet op artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

b e s l u i t :- - - - - - - -

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening Wmo platform Lopik.

Artikel 1

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Lopik.Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Lopik.Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning.Representatieve organisaties: Plaatselijke en regionale patiënten-, gehandicapten- en cliënten organisaties, organisaties van mantelzorgers, organisaties van dak- en thuislozen, organisaties van ouderen, organisaties van jongeren en andere vertegenwoordigers van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, die naar het oordeel van het college representatief zijn.Wmo platform: een adviesorgaan dat bestaat uit (toekomstige) vragers en vertegenwoordigers van representatieve organisaties van vragers, met taken en bevoegdheden zoals omschreven in deze verordening.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden de begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2. Doelstellingen

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur aangaande alle zaken die de maatschappelijke ondersteuning betreffen en daarmee mede het lokale Wmo beleid en de uitvoering te bepalen. Daarnaast het bevorderen van de maatschappelijke participatie door burgers met een functiebeperking in de gemeente Lopik.

Artikel 3. Taken

 • 1.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over ontwerp beleidsplannen in het kader van de prestatievelden Wmo, zoals aangegeven in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering daarvan.

 • 2.

  Het platform is alert op ontwikkelingen en knelpunten bij de uitvoering van de Wmo en geeft deze signalen door aan het college.

 • 3.

  Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over de werkterreinen, die verwant zijn met de maatschappelijke ondersteuning. Hiertoe wor-den met name gerekend:1. welzijn en volksgezondheid; 2. wonen, huisvesting en ruimtelijke ordening; 3. woonomgeving en veiligheid; 4. verkeer en vervoer; 5. vrijetijdsbesteding en sport.6. communicatie

Artikel 4. Samenstelling Wmo platform

 • 1.

  Het Wmo platform bestaat uit vertegenwoordigers van bij de Wmo prestatievelden betrokken belangenorganisaties en doelgroepen.

 • 2.

  De leden van het platform hebben in principe zitting voor een periode van vier (4) jaar. In overleg tussen de te vertegenwoordigen organisatie en het Wmo platform kan tot verlenging van de zittingsperiode worden besloten.

 • 3.

  Het Wmo platform wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Kandidaten voor deze functie worden voorgedragen door het platform en benoemd door het college.

 • 4.

  Het Wmo platform kiest uit haar midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 5. Wmo platform en gemeente(bestuur) Lopik

 • 1.

  Het college vraagt het Wmo platform op een zodanig tijdstip advies dat dit advies van invloed kan zijn op te nemen besluiten (maar tenminste 2 weken voorafgaand aan besluitvorming).

 • 2.

  Het college vraagt het platform in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3, voor zover deze van invloed zijn op de prestatievelden van de Wmo.

 • 3.

  Indien naar het oordeel van het college advisering vooraf zal leiden tot een ongewenste vertraging in de dienstverlening zal een en ander achteraf in het platform ter discussie worden gesteld.

 • 4.

  Wanneer het platform besluit een gevraagd advies niet uit te brengen, wordt dit besluit meegedeeld aan het college met opgave van redenen van dit besluit.

 • 5.

  Het Wmo platform zendt een kopie van haar advies aan het college naar de gemeenteraad. Wanneer het college in haar voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van het Wmo platform, wordt aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.

 • 6.

  Het college voorziet de leden van het Wmo platform van voldoende informatie om voornemens tot beleid en uitvoering te kunnen beoordelen en daarover te kunnen adviseren.

 • 7.

  Tussen het college (in de persoon van de portefeuillehouder) en het Wmo platform vindt minimaal 2 x per jaar een structureel overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Van dit overleg en de daarin gemaakte afspraken wordt een verslag gemaakt.

 • 8.

  Het functioneren van het Wmo platform wordt jaarlijks door de leden van het platform geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie worden in ieder geval de effecten van de uitgebrachte adviezen van het Wmo platform geëvalueerd.

 • 9.

  Het Wmo platform rapporteert één keer per jaar over de activiteiten van het platform. Deze rapportage wordt samenvattend opgenomen in het jaarverslag respectievelijk jaarplan ten behoeve van het college. Zowel in de evaluatie, als in het jaarverslag van het Wmo platform, wordt aandacht besteed aan de representativiteit van het platform.

Artikel 6. Besluitvorming

 • 1.

  De leden van het platform hebben stemrecht, ieder één stem.

 • 2.

  Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal opgeroepen leden vereist.

 • 3.

  De besluiten van het platform worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken geeft het platform een verdeeld advies.

 • 4.

  In de adviezen van het platform worden ook eventuele minderheidsstandpunten vermeld. Meerderheids- en minderheidsstandpunten worden daarbij met aantallen vermeld.

Artikel 7. Wmo platform en inwoners gemeente Lopik

 • 1.

  Het Wmo platform organiseert tenminste 2 keer per jaar (of zo vaak als relevant is) een breed overleg met alle kerkelijke-, maatschappelijke-, culturele- en cliënten \ patiëntengroeperingen binnen de gemeente Lopik. Voor deze bijeenkomsten wordt ook het gemeentebestuur uitgenodigd.

 • 2.

  Het Wmo platform kan hoor- en inspraakbijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de gemeente Lopik, al dan niet gelijktijdig met het hierboven bedoelde breed overleg.

 • 3.

  Individuele klachten worden door het Wmo platform niet in behandeling genomen. Indien echter de aard van de klacht betrekking kan hebben op een groep, wordt de klacht , na te zijn ontdaan van eventueel tot de persoon herleidbare gegevens, als signaal van mogelijk probleem op het terrein van de uitvoering van de Wmo behandeld en verwerkt in een advies.

Artikel 8. Vergadering

 • 1.

  De voorzitter roept het platform in vergadering bijeen. Het Wmo platform vergadert zo vaak als het door de voorzitter nodig geacht wordt, c.q. in het kader van de advisering aan het college nodig is, maar tenminste 4 x per jaar.

 • 2.

  Op voorstel van minimaal de helft van de leden van het platform kan een vergadering uitgeschreven worden.

 • 3.

  De deelnemers aan het platform worden zo veel mogelijk tenminste 14 dagen vóór een vergadering uitgenodigd en ontvangen dan de stukken. De voorzitter draagt hiervoor de zorg.

 • 4.

  De vergaderingen van het Wmo platform zijn openbaar, tenzij zaken (moeten) worden besproken, die onontkoombaar te herleiden zijn naar individuele personen.

 • 5.

  De voorzitter kan bepalen dat onderwerpen in besloten vergadering worden behandeld. Op voordracht van minimaal de helft van de aanwezige leden kan eenzelfde besluit worden genomen.

 • 6.

  Leden van het platform kunnen in overleg met de voorzitter deskundigen uitnodigen voor vergaderingen of desgewenst derden raadplegen over aangelegenheden waar zij als lid van het platform mee te maken krijgen.

Artikel 9. Faciliteiten

 • 1.

  De raad stelt aan het Wmo platform zodanige middelen ter beschikking dat het platform redelijkerwijze in staat kan worden gesteld om haar taken, in het kader van de uitvoering van deze verordening, adequaat uit te voeren.

 • 2.

  Hierbij zijn in ieder geval vergoedingen voor de volgende kosten inbegrepen:1. deskundigheidsbevordering;2. documentatie;3. vergaderkosten;4. kosten voor het breed overleg met onder 7.1 en 7.2 bedoelde groeperingen, voor hoor- en inspraakbijeenkomsten ten behoeve van de inwoners van de gemeente ;5. public relations; 6. compensatie van eventuele fysieke beperkingen van deelnemende leden ten behoeve van deelname aan het Wmo platform, voor zover daarin niet op een andere wijze is voorzien (bijvoorbeeld een doventolk).

 • 3.

  De middelen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting. Indiening van zowel de begroting, als het financieel verslag, zal de voorschriften volgen overeenkomstig de subsidieverordening Welzijn, gemeente Lopik, 2005.

 • 4.

  De gemeente ondersteunt het Wmo platform door het beschikbaar stellen van een notulist(e) die de verslaglegging van de vergaderingen verzorgt, dan wel een budget beschikbaar stelt dat voorziet in het aantrekken van een notulist(e).

 • 5.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor het Wmo platform. De contactambtenaar woont op verzoek van het Wmo platform een (gedeeltelijke) vergadering bij.

 • 6.

  Voor niet reguliere activiteiten kan het platform bij het college subsidie aanvragen op basis van projectsubsidie.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Het Wmo platform kan klachten met betrekking tot de uitvoering van deze verordening schriftelijk indienen bij het college.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na advies van het Wmo platform te hebben gevraagd op dit onderdeel.

 • 3.

  Uiterlijk twee jaar nadat deze verordening in werking is getreden, evalueert het college het functioneren van het platform. Zonodig kan de verordening worden aan-gepast op basis van de uitgevoerde evaluatie.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Wmo platform Lopik”.

 • 5.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, ge-houden op 30 januari 2007.

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS DRS. M.A.A. SCHAKEL