Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Regeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 2002
CiteertitelRegeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRegeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik, jubilea, subsidiëring

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-200301-01-2014Nieuwe regeling

17-12-2002

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 2002

De raad van de gemeente Lopik;

gezien het noodzakelijk is over te gaan tot wijziging van de Regeling t.b.v. de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea als gevolg van de invoering van de Euro;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2002 ;

gelet op het ter zake bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

I. Vast te stellen de Regeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 2002 conform de aangehechte bijlage.

II. In te trekken de Regeling ten behoeve van de subsidiëring van instellingen ter gelegenheid van jubilea Lopik 1994 met ingang van de datum van inwerkingtreding van bovengenoemde regeling. 

Artikel 1  

<vet>Artikel 1</vet>Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken aan instellingen die jubilea, als bedoeld in artikel 5, vieren en die in verband daarmee bijzondere activiteiten organiseren.

<vet>Artikel 2</vet>Voor subsidie komen in aanmerking plaatselijke welzijns-, onderwijs- en vergelijkbare instellingen die in Lopik een algemeen belang dienen.

<vet>Artikel 3</vet>De aanvraag om subsidie moet uiterlijk 8 weken vóór het jubileum bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Daarbij dient te worden aangegeven welke jubileumactiviteiten worden georganiseerd.

<vet>Artikel 4</vet>Subsidie wordt alleen toegekend indien de instelling overtuigend kan aantonen dat zij het in artikel 5 genoemde aantal jaren heeft bereikt.

<vet>Artikel 5</vet>Het subsidiebedrag bedraagt:

- € 35,- bij een 5-jarig jubileum- € 80,- bij een 12,5-jarig jubileum- € 150,- bij een 25-jarig jubileum- € 300,- bij een 40-, 50-, 60-, 75-, 100-jarig jubileum en bij elk volgend veelvoud van 25 jaren.

<vet>Artikel 6</vet>Deze regeling treedt in werking 8 dagen na publicatie.Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 17 december 2002

de secretaris, de voorzitter,