Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpafvalstoffen, afval, vuilnis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

rtikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gementewet en artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

15-12-2009

Het Zenderstreeknieuws

onbekend
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

15-12-2009

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010

<vet>GEMEENTE LOPIK</vet><vet>Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010</vet>De raad van de gemeente Lopik;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethoudersd.d. 17 november 2009;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeenteweten artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;<vet>besluit vast te stellen de volgende verordening:</vet>Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 

Artikel 1  

<vet>Hoofdstuk I Algemene bepalingen</vet><vet>Artikel 1 Inleidende bepaling</vet>Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

<vet>Artikel 2 Begripsomschrijvingen</vet>Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval:afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.<vet>Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing</vet><vet>Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit</vet>

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

<vet>Artikel 4 Belastingplicht</vet>

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

<vet>Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarief</vet>De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.<vet>Artikel 6 Belastingjaar</vet>Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.<vet>Artikel 7 Wijze van heffing</vet>De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.<vet>Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang</vet>

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

<vet>Artikel 9 Termijnen van betaling</vet>

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerst termijn vervalt &#xE9;&#xE9;n maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op &#xE9;&#xE9;n aanslagbiljet verenigde aanslag(en) of andere heffing(en) minder dan &#x20AC; 70,-- of meer dan &#x20AC; 1.500,-- bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

<vet>Hoofdstuk III Reinigingsrechten</vet><vet>Artikel 10 Belastbaar feit</vet>Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingendie bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.<vet>Artikel 11 Belastingplicht</vet>De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.<vet>Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief</vet>

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

<vet>Artikel 13 Wijze van heffing</vet>De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.<vet>Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten</vet>De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.<vet>Artikel 15 Termijnen van betaling</vet>De op grond van artikel 13 geheven rechten moeten worden betaald:

 • a.

  ingeval van uitreiking van de kennisgeving: op het tijdstip van uitreiking;

 • b.

  ingeval van toezending van de kennisgeving: binnen tien dagen na de dagtekening.

<vet>Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen</vet>

<vet>Artikel 16 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders</vet>Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsrechten.<vet>Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel</vet>

 • 1.

  De 'Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2009' van 2 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik,gehouden op 15 december 2009.de griffier, de voorzitter,MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS