Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Lopik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Rekenkamercommissie gemeente Lopik
CiteertitelVerordening op de Rekenkamercommissie gemeente Lopik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening op de rekenkamercommissie gemeente Lopik, rekenkamercommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging art. 8 lid 2 en art. 9 lid 9, vastgesteld 29 augustus ’06, gepubliceerd 7 september 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenteraad, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-200601-01-2014Nieuwe regeling

21-06-2005

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Lopik

PARAGRAAF 1, BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 BegripsbepalingenIn deze verordening wordt verstaan onder:

Rekenkamercommissie: de commissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad en die ten doel heeft om door middel van beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het beoogde beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en uitvoering daarvan;Stichting: de stichting rekenkamercommissie, die door de raden van Montfoort, Lopik en Oudewater is opgericht om gezamenlijk praktische uitvoering te geven aan de taken van de drie rekenkamercommissies van de voornoemde gemeenten;doelmatigheid of efficiëntie: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;lid: een lid van de Rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3, eerste lid door de raad van buiten de kring van zijn leden is aangewezen;PARAGRAAF 2, DE TAAK, SAMENSTELLING EN HET LIDMAATSCHAP VAN DE REKENKAMERCOMMISSIEArtikel 2 Taak van de commissie

Er is een gemeentelijke Rekenkamercommissie.De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.Artikel 3 Samenstelling RekenkamercommissieDe Rekenkamercommissie bestaat uit drie leden, die door de raad van buiten de kring van zijn leden worden benoemd voor een periode van vier jaar; deze leden kunnen door de raad één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode.De leden leggen, voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de eed (verklaring en belofte) af: “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”De Raden benoemen één van de leden genoemd in lid 1 als voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat.Artikel 4 Besluitvorming in de RekenkamercommissieIn vergaderingen van de Rekenkamercommissie wordt besloten bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.Besluiten kunnen niet worden genomen tenzij twee leden van de Rekenkamercommissie ter vergadering aanwezig zijn.Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.Artikel 5 Einde van het lidmaatschapHet lidmaatschap van een lid eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek;

 • b.

  bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie;

 • c.

  wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft; d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

De leden van de Rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte, gebreken of ongeschiktheid niet in staat zijn hun functie naar behoren te vervullen.Artikel 6 Verboden handelingenHet is de leden van de Rekenkamercommissie verboden de handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord de Rekenkamercommissie, een lid van de Rekenkamercommissie dat heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.De leden van de Rekenkamercommissie dragen geen bestuursverantwoordelijkheden in de Stichting.Leden overleggen aan de Raad halfjaarlijks een lijst met daarin opgenomen de nevenfuncties die zij op dat moment vervullen.Artikel 7 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de RekenkamercommissieDe leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de stichting.

PARAGRAAF 3, DE WERKWIJZE VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 8 Onderwerpen voor en beslissing tot uitvoeren van onderzoekDe Rekenkamercommissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast.De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks voor 1 november als onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de raad voorgelegd.De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt door de Rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.Artikel 9 Uitvoering van het onderzoek en rapportageDe Rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.De Rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.De Rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De Rekenkamercommissie kan de bevoegdheid tot het inwinnen van inlichtingen mandateren aan de ambtelijk secretaris en de overige medewerkers die haar bij de uitvoering van haar taak terzijde staan. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de Rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.De Rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de Rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de Rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de Rekenkamercommissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid als lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.De Rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.De Rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De Rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten zoals bedoeld in lid 6 formuleert de Rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.De Rekenkamercommissie stelt het bestuur in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek en de nota aan de Rekenkamercommissie kenbaar te maken.Na vaststelling door de Rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zo spoedig mogelijk, aan de raad aangeboden. Hierbij worden de ambtelijke en bestuurlijke reacties gevoegd. De raad bespreekt de onderzoeksresultaten op basis van het rapport en de nota met conclusies en aanbevelingen.PARAGRAAF 4, DE KOSTEN VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE

Artikel 10 BudgetDe raad stelt jaarlijks bij de begroting een bedrag beschikbaar aan de Stichting.

PARAGRAAF 5, SAMENWERKING

Artikel 11 Aanvullende bepalingen en samenwerkingsafsprakenDe plaatsvervangend voorzitter van de raad is namens de raad bestuurder van de Stichting. Bij ontstentenis van de plaatsvervangend voorzitter treedt de griffier op als plaatsvervangend bestuurder.De Stichting stelt nadere voorschriften en afspraken ten aanzien van:

 • a.

  de vergoeding van de leden;

 • b.

  de ambtelijke en externe ondersteuning;

 • c.

  het budget en de kostenverdeling van de Stichting;

 • d.

  de verantwoording van de Stichting aan de raad.

PARAGRAAF 6, SLOTBEPALINGEN

Artikel 1  

Artikel 12 Citeertitel; inwerkingtredingDeze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente LopikDeze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.