Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten, lijk, bezorgingsrechten, 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de plaats van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2010 van 15 december 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201131-12-2011Nieuwe regeling

14-12-2010

Zenderstreeknieuws

n.v.t.
19-01-201131-12-2011Nieuwe regeling

14-12-2010

Zenderstreeknieuws

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

De raad van de gemeente Lopik;

 

Artikel 1  

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :- - - - - - - -

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2011

Artikel 1 BegripsomschrijvingenDeze verordening verstaat onder:

 • 1.

  begraafplaats : de algemene begraafplaats, gelegen aan de Zuiderparklaan te Lopik;

 • 2.

  eigen graf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:- het doen begraven en begraven houden van lijken;- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  dubbel graf : twee naast elkaar gelegen eigen graven, grafkelder daaronder begrepen;

 • 4.

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 5.

  eigen urnengraf : een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 6.

  algemeen : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder urnengraf gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • 7.

  eigen urnennis : een is waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • 8.

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • 9.

  asbus : een bus ter berging van as van een overledene;

 • 10.

  verstrooiingsplaats : een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, danwel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feitOp basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 BelastingplichtDe rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtariefDe rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.Artikel 5 BelastingjaarMet betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffingDe onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.2, van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechtenDe onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,--.Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechtenAndere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betalingIn afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.Artikel 10 KwijtscheldingBij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethoudersHet college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitelDe "Verordening lijkbezorgingsrechten 2010" van 15 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2011".Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 14 december 2010.

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS

Nieuwe Bijlage 1