Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2012
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht inwerking op 01-01-2012. De bestaande kwijtscheldingsregeling wordt ingetrokken per 01-01-2012. Artikel 7 bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

18-12-2012

Nieuwe Dinkellander 24-12-2012

18-12-2012, 7
12-01-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

20-12-2011

Nieuwe Dinkellander 10-01-2012

2012-12-2011,15

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2012

De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november           2011,  nr. …………; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; overwegende, dat in afwijking van de regels gesteld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewenst is regels te stellen voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten; BESLUIT vast te stellen de volgende: Kwijtscheldingsregeling gemeente Losser 2012

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

A. forensenbelasting;

B. begraafrechten;

C. markt- en staangelden;

D. leges;

E. toeristenbelasting.

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

1. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

2. Bij de invordering van de hondenbelasting wordt alleen volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag voor de eerste hond. Voor elke volgende hond wordt in het geheel geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

1. Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond,vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan als bedoeld in artikel 16 van de genoemde uitvoeringsregeling, worden vastgesteld op 100 percent van de genormeerde bijstanduitkering.

2. Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toetsing van het bank- en/of spaartegoed plaats op basis van de bedragen vastgesteld in artikel 34, derde lid van de Wet werk en bijstand. Voor de overige vermogensbestanddelen vindt een toets plaats aan de hand van hetgeen bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

3. Aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt alleen kwijtschelding verleend voor de privébelastingen, d.w.z. voor die belastingen die worden geheven voor de woning.

 

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 231, lid 2 onder c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Uitsluiting kwijtschelding invorderingskosten

In het geval terzake de belastingaanslag waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd invorderingskosten zijn gemaakt, wordt op die kosten geen kwijtschelding verleend.

Artikel 6 Termijnen

1.  Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.

2.  Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

 

Artikel 7 Overgangsrecht

1.  De bestaande kwijtscheldingsregeling, wordt ingetrokken met ingang van de artikel 8, tweede lid, genoemde datum van ingang van de regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.  Indien de datum van inwerkingtreding van deze regeling ligt na de in artikel 8, tweede lid, genoemde datum van ingang van de regeling, blijft de in het eerste lid genoemde regeling gelden voor de in de tussenliggende periode ingediende verzoeken.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

2. De datum van ingang van de regeling is 1 januari 2012.

 

Artikel 9 citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling kwijtschelding  gemeentelijke belastingen 2012”. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011. griffier,      voorzitter,