Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 gemeente Losser

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 gemeente Losser
CiteertitelBeleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Losser 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, art. 2, lid 5
 2. Wet werk en bijstand, art. 36a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015vervallen van rechtswege

28-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 10-11-2014

Onbekend.
11-11-201401-01-2015nieuwe regeling

28-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 10-11-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 gemeente Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser; gelet op het bepaalde in artikel 2, vijfde lid van het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens en artikel 36a Wet werk en bijstand,

besluiten vast te stellen de

Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 gemeente Losser

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  de wet: Wet werk en bijstand (WWB);

 • b.

  bijstandsniveau: de norm zoals genoemd in artikel 5 sub c van de wet;

 • c.

  inkomen: Inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet:

 • d.

  koopkrachttegemoetkoming eenmalig uitkering in 2014 ter hoogte van:

  • °

   € 100, - voor een echtpaar;

  • °

   € 90, - voor een alleenstaande ouder;

  • °

   € 70, - voor een alleenstaande;

 • e.

  peildatum: 1 september 2014;

 • f.

  peilmaand: september 2014;

 • g.

  rechthebbenden: rechthebbenden als bedoeld in artikel 36a van de WWB die op de peildatum in de gemeente Losser woonachtig waren.

Artikel 2. Ambtshalve verstrekking

Burgemeester en wethouders verstrekken ambtshalve een eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aan rechthebbenden van wie bij de burgemeester en wethouders bekend is dat zij in de peilmaand een inkomen genoten dat niet meer bedroeg dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm, doordat zij een uitkering voor levensonderhoud op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvingen.

Artikel 3. Verstrekking op aanvraag

 • 1.

  Andere rechthebbenden dan de rechthebbenden bedoeld in artikel 2 dienen bij burgemeester en wethouders een schriftelijke aanvraag voor de koopkrachttegemoetkoming te doen. Dit kan via het inleveren van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier bij het Zorgloket of receptie van het gemeentehuis. Een aanvraagformulier is bij het Zorgloket of receptie af te halen en/of te downloaden van de gemeentelijke website.

 • 2.

  Aanvragen kunnen tot en met 1 december 2014 worden ingediend.

Artikel 4. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Losser 2014.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2014 van het college van burgemeester en wethouders van Losser.

de secretaris, de burgemeester,

drs. J. van Dam Mr. drs. M. Sijbom

Bijlage. Inkomensnormen (peildatum 1 september 2014)

Leefsituatie en leeftijd

Bijstandsnorm (100%)

Inkomensgrens voor de koopkrachttegemoetkoming:

110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

Personen van 18, 19 en 20 jaar, zonder kind(eren)

 

 

Alleenstaande

€ 234,88

€ 258,37

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€ 469,76

€ 516,74

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 914,63

€ 1.006,09

Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kind(eren)

 

 

Alleenstaande ouder

€ 506,78

€ 557,46

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€ 741,66

€ 815,83

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 1.186,53

€ 1.305,18

Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

 

Alleenstaande

€ 951,64

€ 1.046,80

Alleenstaande ouder

€ 1.223,54

€ 1.354,89

Gehuwden, beide hebben pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt

€ 1.359,49

€ 1.495,44

Personen die pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt

 

 

Alleenstaande

€ 1.044,01

€ 1.148,41

Alleenstaande ouder

€ 1.313,82

€ 1.445,20

Gehuwden, één of beide hebben pensioengerechtigde leeftijd bereikt

€ 1.437,02

€ 1.580,72

Personen in een inrichting (21 jaar of ouder)

 

 

Alleenstaande

€ 340,26

€ 374,29

Alleenstaande ouder

€ 340,26

€ 374,29

Gehuwden

€ 552,58

€ 607,84

Toelichting Beleidsregel eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens Losser 2014

Algemeen

De regering heeft besloten tot een eenmalige extra uitkering voor minima in 2014 om het koopkrachtbeeld meer in evenwicht te krijgen. Het kabinet heeft daarom in de begroting 2014 een bedrag gereserveerd voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor de laagste inkomensgroepen.

 

De doelgroep van de koopkrachttegemoetkoming 2014 is niet beperkt tot alleen uitkeringsgerechtigden. Ook andere personen van 18 jaar en ouder die in de peilmaand september 2014, een inkomen genoten van ten hoogste 110% van toepasselijke bijstandsnorm hebben er recht op ongeacht de bron van het inkomen. Met eventuele toeslagen of verlagingen op de bijstandsnorm vanwege woonsituatie of omdat men schoolverlater is, hoeft geen rekening te worden gehouden omdat de betreffende artikelen in de Wet werk en bijstand (WWB) voor de koopkrachttegemoetkoming niet van toepassing zijn verklaard. Bij de vaststelling van het recht op de koopkrachttegemoetkoming wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten.

 

Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de koopkrachttegemoetkoming geldt als peildatum 1 september 2014. Dit betekent dat deze datum bepalend is voor de vaststelling van onder andere de leeftijd van de belanghebbende en de huishoudsituatie (gehuwd, alleenstaande ouder of alleenstaande). Ook is deze datum bepalend voor de vaststelling van de woonplaats, zodat duidelijk is tot welke gemeente de betrokkene zich dient te wenden voor een aanvraag van een koopkrachttegemoetkoming. Voor de bepaling van de hoogte van het inkomen, ter vaststelling of een persoon tot de doelgroep van rechthebbenden behoort, geldt als peilmaand september 2014

 

Personen jonger dan 27 die door het rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering) komen niet in aanmerking. Dit geldt ook voor gedetineerden en personen van 18, 19 of 20 jaar in een inrichting.

 

De wet regelt dat de ontvangst van een koopkrachttegemoetkoming voor de belanghebbende geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de bijstand. Daarnaast is de koopkrachttegemoetkoming niet vatbaar voor beslag.

Omdat de tegemoetkoming belastingvrij wordt verstrekt, betekent dit automatisch dat de verstrekte tegemoetkoming geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag en de huurtoeslag van belanghebbenden, en ook geen gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

 

De gemeente die de deze regeling dient uit te voeren heeft enkel beleidsvrijheid in de wijze van toekennen en uitbetalen.

In deze beleidsregel is er daarom voor gekozen om aan belanghebbenden met een WWB, IOAW en IOAZ uitkering de tegemoetkoming ambtshalve toe te kennen. Dit geeft voor de betreffende belanghebbende geen rompslomp en betekent voor de gemeente zo weinig mogelijk uitvoeringskosten. Overige rechthebbenden dienen hiervoor een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier is te downloaden via de gemeentelijke website of te verkrijgen via het Zorgloket/receptie.

 

De koopkrachttegemoetkoming dient in 2014 door de gemeente uitbetaald te worden. Daarom kan worden aangevraagd tot en met 1 december 2014. Alle aanvragen kunnen dan nog in 2014 worden beoordeeld en ook de uitbetaling kan dan nog in 2014 plaatsvinden.